Четвъртък, 06 Октомври 2022 11:59

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ОКТОМВРИ 2022 Г. - МАРТ 2023 Г.

ПРОГРАМА

 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

ОКТОМВРИ 2022 Г. - МАРТ 2023 Г.

 

 

ТЕМА

ВНОСИТЕЛ

ОБСЪЖДА СЕ ОТ:

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1.

Приемане на нормативни актове.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

2.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

3.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа  в Рибарско пристанище „Созопол“ и Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

4.

Информация за изминалия туристически сезон.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

 

5.

 

Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.

 

Кмет на Община Созопол – Тихмоир Янакиев

 

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

6.

Управление и разпореждане с общинско имущество.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

 

Кмет на Община Созопол

 

 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1.

Приемане на нормативни актове.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

2.

Информация за готовността на Община Созопол за работа при зимни условия.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

3.

Информация за  изпълнение на ангажимента на Община Созопол за задоволяване на населението с дърва за огрев.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

4.

Управление и разпореждане с общинско имущество.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

5.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на община Созопол

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1.

Приемане на нормативни актове.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

2.

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06. 2022 г. до 30.11.2022 г.

 

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

3.

Отчет на председателя на Общински съвет Созопол за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.09.2022 г. до 30.11.2022 г.

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Общински съвет Созопол

4.

Информация за ефективността на Транспортната схема на гр. Созопол през летния сезон, предложения за подобряването й.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

5.

Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Наредбата за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Созопол.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания''

6.

Управление и разпореждане с общинско имущество.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

7.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

8.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол

 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1.

Приемане на нормативни актове.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

2.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол.

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

3.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

 

4.

Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2023 година.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

5.

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

6.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол

   

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1.

Приемане на нормативни актове.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

2.

Приемане на годишен отчет на Програма за управление на отпадъците на община Созопол за 2022 г.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

3.

Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на Община Созопол.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

4.

Проектобюджет на Община Созопол за 2023 година.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

5.

Управление и разпореждане с общинско имущество.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол

 

 

МЕСЕЦ МАРТ

1.

Приемане на нормативни актове.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

2.

Отчет на председателя на Общински съвет Созопол за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.12.2022 г. до 28.02.2023 г.

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Общински съвет Созопол

3.

Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април – м. септември 2023 г.

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

4.

Отчет по изпълнението на актовете на общинския съвет, приети през 2022 г.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

5.

Управление и разпореждане с общинско имущество.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

 

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на община Созопол

 

  

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...