Понеделник, 19 Декември 2022 09:54

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г.

 Общински съвет – Созопол осъществява дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в населените места на нейната територия. Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност, при спазване изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на общината.

Основната ни работа се извършва в постоянните комисии, на които присъстват кмета на Общината, зам. кметове и представители на общинската администрация, които дават допълнителна информация по разглежданите докладни и отговарят на въпроси на общинските съветници. 

Постоянните Комисии заседават по предварително обявен график. Постъпилите материали се предоставят за становище на компетентните постоянни комисии. Приемат и внесените проекти, съгласно основното предложение, предлагат изменения и допълнения, отхвърлят проекти или изискват допълнителни справки и информация по внесените предложения.

За всяко заседание, внесените предложения се публикуват на сайта на Общинския съвет и са общодостъпни за общинските съветници, ръководителите на администрацията, кметовете на кметства, както и на гражданите на община Созопол.

Поддържа се и се актуализира база данни с приетите актове на интернет страницата на Общински съвет, като своевременно в нея се публикуват график за заседанията и проект на дневен ред за заседанията на Общински съвет и неговите постоянни комисии. Това позволява на всички заинтересовани граждани, да се информират своевременно за въпросите, които ще се разискват от общинските съветници.

Във връзка с приета Програма за работата на Общински съвет Созопол април – септември 2022 г., за м. юни бе представен доклад относно дейността на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” - Созопол към Първа РСПБЗН – Бургас за периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022 г.

 

За отчетния период от 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г. са проведени 4 редовни заседания  и 1 извънредно заседание на общинския съвет.

За разглеждане в заседанията на Общински съвет Созопол са внесени 124 предложения, както следва:

 - От Кмета на Община Созопол г-н Тихомир Янакиев, постъпилите предложения са 116;

 - От г-н Георги Пинелов - Председател на Общински съвет Созопол има внесени 2 предложения за разглеждане; 

- От заместник-кмета  г-н Тодор Дамянов - 6 са внесените  предложения за разглеждане;

- От общински съветници няма внесени  предложения за разглеждане;

 

При проведените заседания са приети общо 152 решения и 7 не са приети. Приетите такива засягат различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на Община Созопол и са взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба.

Относно работата на постоянните комисии:

Постоянната  комисия  по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, в състав от 5 члена, с председател Станимир Андонов,  е  провела 9 заседания, на които са разгледани 16 предложения.  По- важните  приети  решения  са  относно:

 • Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.;
 • Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово „-етапно строителство„.;
 • Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно - информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол.;
 • Кандидатстване на Община Созопол с две проектни предложения по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.;
 • Даване на съгласие за побратимяване на град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.;
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.;
 • Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2022 г. – м. март 2023 г. ;
 • Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.;
 • Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  

Постоянната комисия по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”, в състав от 5 члена, с председател Димитринка Господинова, е провела 5 заседания, на които са разгледани 17 предложения. По-важните от тях касаят:

 • Компенсирани промени на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.;
 • Дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.;
 • Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година.;
 • Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.;
 • Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година.;
 • Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2022 година.;
 • Отпускане на едногодишна стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов.;
 • Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.;
 • Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол – II етап.

 

Постоянната комисия по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав от 5 члена, с председател Андрей Николов, е провела 4 заседания, на които са разгледани 32 предложения. По- важните разгледани предложения за  решения са свързани с одобряване на подробни устройствени планове, планове за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии, както и:

 • Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място;
 • Одобряване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен - план застрояване, за горска територия, частна държавна собственост, извън границите на населеното място.;
 • Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. ”Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. ”Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.;
 • Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор 501.326 по КК на с. Равадиново.;
 • Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г., приета с  Решение № 580 по Протокол №26/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол.

Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр. Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново и път за достъп до резервоара.

 Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр. Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново и път за достъп до резервоара.

           

Постоянната комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав от 5 члена, с председател Желязко Иванов, е провела 4 заседания, на които са разгледани 54 предложения, по-важните от които са:

 • Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект – общинска собственост;
 • Допълване на Годишна програма  за  управление и разпореждане с имоти – общинската  собственост за 2022 г.;
 • Провеждане на  публично  оповестен  конкурс  за  отдаване  под  наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол в сграда с предназначение: „За делова и административна дейност”;
 • Oтдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение", находящ се в с. Росен ул. „Яна Лъскова“ № 75.;
 • Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици.;
 • Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.489, по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХIII-13033, в кв. 37, целият с площ от 501 кв.м.;
 • Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия- частна държавна собственост, във връзка с реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.;
 • Обявяване на проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал „Мисаря“ и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.;
 • Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея част от поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.175.395 целият с площ 442 934 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Земеделска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид недървопроизводителна горска площ", с местоположение: област Бургас, община Созопол, землище на с. Росен, местност „Чанаджика“.

 

Постоянната комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’, в състав от 5 члена, с председател Анета Филипова е провела 3 заседания, на които са разгледани 4 предложения. Приетите решения са:

 • Отпускане на еднократна финансова помощ.;
 • Определяне броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2022/ 2023 година  в  детските градини на територията на община Созопол.;
 • Утвърждаване на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2022 / 2023 учебна  година.;
 • Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и възлагане на услугата на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“.

 

        Заседания на съвместни комисии:

Съвместно заседание на постоянните комисии по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ и „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’, са провели 1 заседание, на което е разгледано 1 предложение и прие следното решение:

 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

 

 Съвместно заседание на постоянните комисии по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ и „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“, са провели 1 заседание, на което е разгледано 1 предложение и прието следното  решение:

 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

 

 За  периода  от  01.06.2022 г.  до 30.11.2022 г.  постоянните комисии към Общински съвет Созопол са провели 27 заседания.

 

Постоянна комисия

 

Проведени

заседания

 

1.

„Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”

9

2.

„Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

5

3.

„Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

4

4.

„Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

4

5.

„Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’

3

 

Общо

25

       

 

Всички протоколи, решения и материали от проведените за отчетния период заседания  са  били  изпращани  в  законния 7-дневен срок до Кмета на Общината, Областния  управител,  Районна  прокуратура  и  НЧ  „Отец  Паисий“.

 

Присъствието  на  общинските  съветници в заседанията на Общински съвет Созопол  през  периода  е  както  следва:

 

 

Име Фамилия

В  заседание на ОБС

присъствие

отсъствие

1.

Георги Пинелов

5

-

2.

Желязко Иванов

5

-

3.

Станимир Андонов

5

-

4.

Анета Филипова

4

1

5.

Андрей Николов

5

-

6.

Стилияна Николова

5

-

7.

Стамат Стаматов

5

-

8.

Димитринка Господинова

5

-

9.

Милена Желева

5

-

10.

Красимира Германова

5

-

11.

Катя Стоянова

3

2

12.

Светлана Лулева

5

-

13.

Стойчо Неделчев

4

1

14.

Цветелин Георгиев

5

-

15.

Панайот Рейзи

3

2

16.

Илиян Стефанов

5

-

17.

Цветан Иванов

5

-

 

               

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, общинските съветници имат право да отправят  питания  към  Кмета  на  Общината.  За  отчетния  период,  общинските  съветници отправиха 58 питания до кмета,  като  отговорите  бяха  получени  своевременно,  а  някои в  писмен  вид.  

През  същия  период  има  направени 10 предложения от общинските съветници. Има  и  1  постъпило  питане  от  гражданин  в  общински съвет и то е към кмета.

 

 

 

 Георги ПИНЕЛОВ

 Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...