Сряда, 19 Април 2023 10:35

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ АПРИЛ 2023 Г. - СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

 

ТЕМА

ВНОСИТЕЛ

ОБСЪЖДА СЕ ОТ:

МЕСЕЦ АПРИЛ

1.

Отчет на работата на общинската комисия по безопасност на движението;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

2.

Информация за състоянието на общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията на общината;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

3.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

4.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на Община Созопол или за части от нея;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

5.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

 

Кмет на Община Созопол

 

 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ

1.

Проекто Бюджет на Община Созопол за 2023 г.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

2.

Информация за подготовката за туристически сезон Лято 2023 г.;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

3.

Информация по изпълнение на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на Община Созопол;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

4.

Информация от Районно управление „Полиция“ - Созопол :отчет за дейността и мерки за туристическия сезон;

 

Гл. инсп. Николай Ангелов

Общински съвет Созопол

5.

Годишни декларации по КПКОНПИ;

 

Кметове на населени места

Постоянна комисия по „Конфликт на интереси“

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на Община Созопол или за части от нея;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

 

 

МЕСЕЦ ЮНИ

1.

Отчет на председателя на Общински съвет - Созопол за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.03.2023 г. до 31.05.2023 г;.

 

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Общински съвет Созопол

2.

Отчет за дейността на Общински съвет - Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2022 г. до 31.05.2023 г.;

 

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

3.

Информация за дейността на Районно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Созопол;

 

Гл. инсп. Николай Николаев

Общински съвет Созопол

4.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

5.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на Община Созопол или за части от нея;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

6.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

 

 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ

1.

Информация за приключването на учебната година;

 

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Общински съвет Созопол

2.

Информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програми на Европейски фондове;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

3.

Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2023 година;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

 

4.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

5.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на Община Созопол или за части от нея;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

6.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

МЕСЕЦ АВГУСТ

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1.

Публично обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на общински бюджет за 2022 г./във връзка със чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянни комисии към Общински съвет Созопол

2.

Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 година;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

3.

Информация за състоянието и готовността на материално-техническата база на училища и детски градини на територията на Община Созопол за учебната 2023/2024 г.;

 

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Общински съвет Созопол

4.

Утвърждаване на конкретния брой деца и брой групи в детските градини и брой паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2023/2024 г.;

 

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Постоянна комисия по ''Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания''

5.

Управление и разпореждане с общинско имущество.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

 

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на община Созопол – Тихомир Янакиев

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...