Петък, 29 Май 2020 13:31

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет два пъти годишно дава отчет за дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателя на Общинския съвет.
До този момент са проведени 6 редовни и 1 извънредно заседания.
За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 131 предложения. От Кмета на Общината г-н Тихомир Янакиев постъпилите предложения са 110 .
От г-н Георги Пинелов - Председател на Общински съвет има внесени 6 предложения за разглеждане. От заместник-кмета г-н инж. Д-р Румен Кисьов са внесени 10 предложения и от заместник-кмета г-н Тодор Дамянов 4 са внесените предложения за разглеждане. От общински съветници са внесени 1 предложение за разглеждане.
Приети са 164 решения.
По време на сесии са били оттеглени от вносителя 2 броя докладни записки.
Приетите от общинския съвет решения засягат различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на Община Созопол и са взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба. Решенията са свързани с икономическото развитие и инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура. Най-голям е относителния дял на решенията за управление и разпореждане с общинска собственост, частични изменения на подробни устройствени планове, финансите и бюджета на общината.
Всички протоколи, решения и материали от проведените за отчетния период заседания са изпратени в 7-дневен срок до Кмета на Общината, Областния управител и Районна прокуратура. Върнати решения няма.
За първото шестмесечие Постоянните комисии към Общински съвет Созопол са провели 30 заседания, разпределени по комисии,както следва:

1. Комисия по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, в състав от 5 члена, с Председател г-н Станимир Андонов има проведени 9 заседания, на които са разгледани 24 предложения.

2. Комисия по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, в състав от 5 члена, с Председател г–жа Димитринка Господинова има проведени 5 заседания, на които са разгледани 12 предложения.

3. Комисия по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, в състав от 5 члена, с Председател г-н Желязко Иванов има проведени 5 заседания, на които са разгледани 38 предложения.

4. Комисия по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, в състав от 5 члена, с Председател г-н Андрей Николов има роведени 4 заседания, на които са разгледани 54 предложения.

5. Комисия по ‘’ Социална политика, образование, култура, здравеопазване,спорт и вероизповедания’’, в състав от 5 члена, с Председател г-жа Анета Филипова има проведено 1 заседание, на което са разгледани 2 предложения.

6. Комисия по ‘’Установяване на конфликт и интереси’’, в състав от 3 члена с Председател г-н Стамат Стаматов има проведени 2 заседания, на които е разгледан Доклад за подадени декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ.

7. Съвместни комисии:

- 1 комисия на 3та сесия, разгледано 1 предложение
- 1 комисия на 7ма сесия
- 1 комисия от 5 части за бюджета
- 1 комисия ЗОР и ФИН

Присъствието на общинските съветници в заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Созопол и през периода. са както следва:

№ Постоянна
комисия
Проведени
заседания

1. “ Законност” 9
2. “Финанси и бюджет “ 5
3. “Общинска собственост” 5
4. “Устройство на територията” 4
5. ‘’Здравеопазване’’ 1
6. ‘’Конфлик и интереси 2
Общо 26

Присъствието на общинските съветници е редовно. Отсъствието от заседанията са по уважителни причини / служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от града и др.


Име Фамилия В заседание на ОБС
присъствие отсъствие

11. Георги Пинелов 7 -

22.
Андрей Николов 7 -

33. Стилияна Николова 7 -

44.
Стамат Стаматов 7 -

55.
Красимира Германова 6 1

66. Панайот Рейзи 7 -

77.
Катя Стоянова 6 1

88.
Светлана Лулева 7 -

9.
Стойчо Неделчев 7 -

110. Желязко Иванов 7 -

111.
Станимир Андонов 7 -
112. Милена Желева 2 -

113.
Димитринка Господинова 7 -

114.
Тодор Дамянов 5 -

115.
Анета Филипова 7 -

116.
Илиян Стефанов 7 -

117.
Цветан Иванов 7 -

18. Цветелин Георгиев 7 -

През отчетния период има промяна в състава на ОбС-Созопол и в постоянните комисии към него, като на мястото на общинския съветник Тодор Дамянов Дамянов, клетва положи Милена Тодорова Желева. На заседание, проведено на 16.03.2020г., бяха приети и промени в състава на постоянните комисии, а именно: комисия по ‘’Финански и бюджет, международни проекти и програми’’ и комисия по ‘’Установяване на конфликт и интереси’’.

Съгласно чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, общинските съветници имат право да отправят питания към Кмета на Общината. За отчетния период общинските съветници отправиха 12 питания до кмета и получиха своевременен отговор.

Във връзка с протест на ОП Бургас и образувано адм.д.№ 95/2020г., ОбС прие Решение №58, обективирано в Протокол №5/12.02.2020г., с което отмени Наредба за противопожарна безопасност на територията на община Созопол, приета с Решение №1047/23.03.2018г.

Общинските съветници подхождат отговорно към задълженията си, показват активно отношение към проблемите на гражданите, общината и допринасят за успешното им решаване. Участват в работата на комисиите към общината във връзка с провеждане на тръжни процедури, за отдаване под наем на общински имоти, продажби и др. Становищата на комисиите се приемат след дискусия и гласуване на всички предложения. За всяко заседание се води протокол и се изготвя писмено становище.

За заключение може да се каже, че през отчетния период Общински съвет Созопол е бил последователен в целите и намеренията си да разреши не малка част от въпросите и проблемите на общината и нейните жители.

Завършвам отчета с благодарност към всички колеги общински съветници за отговорността, която проявяват към работата си в интерес на жителите на община Созопол.

 


Георги Пинелов
Председател на Общински съвет Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...