Понеделник, 16 Март 2020 14:00

Отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 06.11.2019 г. до 29.02.2020 г.

На основание чл.11, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация представям на Вашето внимание отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода от избирането ми за председател до 29.02.2020г., както и кратък отчет на дейността ми като председател на общниския съвет.
При осъществяване на изпълнението на дейността ми, като председател на ОС за периода 06.11.2019г. до 29.02.2020г. съм участвал в няколко мероприятия и форуми, организирани от Националното сдружение на общините в Република България, Национална Асоциация на председателите на Общински съвети в Република България и други обществени организации, а именно:
- на 11.12.2019г. в гр. София взех участие в организирания от „Националното сдружение на общините в Република България“, Встъпителен форум за общински мандат 2019-2023 г.
- на 29.01.2020г. в гр. София участвах във форума за бизнес развитие и иновации, организирана от държавна агенция „Innovation Norway“/ „Иновация Норвегия“, към Норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството.
- на 30-31.01.2020г. в гр. Бургас взех участие в организираното от „Националното сдружение на общините в Република България“ обучение за новоизбрани кметове и председатели на общински съвети, както и в регионално делегатско заседание, за издигане кандидатури за членове на управителния и контролен съвети на сдружението.
- На 10-11.02.2020г. в гр. Пловдив взех участие в обучение, организирано от „Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България“ на тема: „Ролята и мястото на общинските съвети в местното самоуправление“.
- На 25-26.02.2020г. в гр. София участвах в XXXIII- тото Общо събрание на „Националното сдружение на общините в Република България“
На тези мероприятия се обсъждаха въпроси относно структурирането на Общинските съвети, техните пълномощия; прилагането на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; приемането и оформяне на нормативни актове, по пълномощията на Общинските съвети, съгласно Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията. Лекториите бяха водени от изтъкнати специалисти и експерти в областта на местното самоуправление.
По отношение на разходите за командировъчни, съгласно участието ми в по-горе изброените мероприятия и форуми, за споменатия вече период, са в размер на 130 лв.
За същия период представителни разходи не съм отчитал, а направените такива съм заплатил с мои, лични средства.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...