Сряда, 14 Април 2021 15:02

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ АПРИЛ- СЕПТЕМВРИ 2021 г.

ПРОГРАМА

ЗА РАБОТАТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

АПРИЛ- СЕПТЕМВРИ 2021 г. / Приета с Решение №359/31.03.2021 г./

 

Програмата за шестмесечен период е изготвена на основание Чл. 35. (1) от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

Програмата за работа на Общински съвет Созопол за периода април-септември 2021 г. има отворен характер.

Шестмесечната Програма за работа на Общински съвет Созопол през периода април- септември 2021 г. обхваща основни проекти и предложения от текущ характер, като в него могат да бъдат включени и допълнителни въпроси поставени от общинските съветници, кмета на общината и  граждани, при стриктно спазване на изискванията на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 

 1. I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Общински съвет Созопол работи за утвърждаване на местното самоуправление и се ангажира с все по-широко участие на местната общност в този процес през мандат 2019-2023 г.

 1. Утвърждаване на местното самоуправление като водещ фактор при формиране на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на община Созопол
 2. Изграждане на активно партньорство с всички представители на местната общност за осигуряване на необходимата публичност в процеса на подготовката и вземането на важни решения, свързани с развитието на община Созопол
 3. Създаване на условия за добра жизнена среда и развитие на икономиката и туризма
 4. С приемането и публикуването на Програма за работа на Общински съвет Созопол се дава възможност на гражданите на общината да бъдат информирани за работата на Общински съвет Созопол и за вземане на участие в заседанията му при обсъждането на важни за тях въпроси.

 

 

 1. II. ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ

 • Наредба за изменение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Созопол;
 • Отчет на работата на общинската комисия по безопасност;
 • Информация за състоянието на общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията на общината;
 • Управление и разпореждане с общинско имущество;
 • Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;
 • Питания от общински съветници и граждани на общината.

 

МЕСЕЦ МАЙ

 • Информация за подготовката за туристически сезон Лято 2021 г.;
 • Информация по изпълнение на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023г. на Община Созопол ;
 • Информация от Районно управление-Созопол :отчет за дейността и мерки за туристическия сезон;
 • Годишни декларации по КПКОНПИ;
 • Управление и разпореждане с общинско имущество;
 • Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;
 • Питания от общински съветници и граждани на общината.

 

МЕСЕЦ ЮНИ

 • Отчет по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.;
 • Отчет на председателя на Общински съвет Созопол за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г.;
 • Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12. 2020 г. до 31.05.2020 г.;
 • Информация за дейността на Районно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"- Созопол;
 • Управление и разпореждане с общинско имущество;
 • Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;
 • Питания от общински съветници и граждани на общината.

 

МЕСЕЦ ЮЛИ

 • Информация за приключването на учебната година;
 • Информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програми на Европейски фондове;
 • Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2020 година ;
 • Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30. 06. 2021 година.;
 • Управление и разпореждане с общинско имущество ;
 • Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;
 • Питания от общински съветници и граждани на общината.

 

МЕСЕЦ АВГУСТ

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

 • Публично обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на общински бюджет за 2020 г./във връзка със чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси;
 • Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 година;
 • Информация за състоянието и готовността на материално-техническата база на училища и детски градини на територията на община Созопол за учебната 2021/2022г.;
 • Утвърждаване на конкретния брой деца и брой групи в детските градини и брой паралелки в училищата на територията на община Созопол за учебната 2021/2022г.;
 • Управление и разпореждане с общинско имущество;
 • Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;
 • Питания от общински съветници и граждани на общината.

 

Шестмесечният План за работа на Общински съвет Созопол/април-септември/ 2021 г. е приет с Решение № 359/31.03.2021 г.

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...