Сряда, 07 Юли 2021 15:22

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г.

Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет два пъти годишно дава отчет за дейността си и неговите комисии, внесен от Председателя на Общинския съвет. Това законово задължение е залегнало и в чл.10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, поради което и в изпълнение на законовите изисквания правя настоящия отчет.

Предвид настъпилата пандемия от COVID-19, предприехме мерки за провеждане на заседанията в онлайн среда, с оглед опазване живота и здравето на гражданите и на нас самите, като работата ни да продължи в условията на кризата и при спазване на всички противоепидемични мерки. В организацията на дейността на общински съвет и неговите комисии бяха направени промени в правилника. Заседанията на постоянните комисии и редовните  сесии на общинския съвет се провеждаха онлайн, чрез интернет платформата „ZOOM“. Всички заседания на Общински съвет – Созопол бяха предавани онлайн на фейсбук страницата, осигурена беше публичност и информираност на обществото.

За отчетния период от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г. са проведени 6 редовни заседания.

За разглеждане в заседанията на Общински съвет Созопол са внесени 141 предложения, като:

- От Кмета на Общината г-н Тихомир Янакиев постъпилите предложения са 120;

- От г-н Георги Пинелов - Председател на Общински съвет  има внесени 3 предложения за разглеждане; 

- От заместник-кмета инж. д-р Румен Кисьов са внесени 8 предложения;

- От заместник-кмета  г-н Тодор Дамянов, 10 са внесените  предложения за разглеждане;

- От общински съветници няма внесени  предложения за разглеждане;

При проведените заседания са приети 164 решения.

  1. Към ПК по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, в състав от 5 члена, с Председател г-н Станимир Андонов има проведени 12 заседания, на които са разгледани 23 предложения. По- важните приети решения са:

 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет – Созопол;

- Годишен отчет за 2020 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

- Структура на Общинска администрация Созопол;

- Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване” гр. Созопол, с който изменя предмета на дейност, структурата, числеността на общинското предприятие;

 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане;

 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол;

 

- Общински съвет Созопол ратифицира подписания Договор за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол, Република България и община Визе, Република Турция, заедно с подписаното към него Споразумение;

- Община Созопол да кандидатства с проектно предложение  „Модернизация на лодкостоянка в рибарско пристанище Созопол, община Созопол”, финансиран по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“,  Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 г;

 

  1. Към ПК по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, в състав от 5 члена, с Председател г–жа Димитринка Господинова има проведени 5 заседания, на които са разгледани 9 предложения. По-важните приети решения са:

 

- План сметката  на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година;

 

- Бюджета на Община Созопол за 2021г. в размер на 23 225 000 лв;

 

- Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г. на община Созопол – І етап;

 

- Компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.;

 

  1. Към ПК по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав от 5 члена, с Председател г-н Андрей Николов има проведени 4 заседания, на които са разгледани 48 предложения. По-важните приети решения са:

 

- Разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти  на територията/ землището на  гр. Созопол;

 

- Разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имот  на територията на  гр. Черноморец и неговото землище за 2021г.;

- Годишния доклад за изпълнението на общия устройствен план на територията на Община Созопол;

- Разрешения, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт и КОО“.

  1. Към ПК по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав от 5 члена, с Председател г-н Желязко Иванов има проведени 5 заседания, на които са разгледани 51 предложения. По-важните приети решения са:

- „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.”;

- Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.;

- Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти;

- Разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем години на недвижим имот – самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“.

  1. Към ПК по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’, в състав от 5 члена, с Председател г-жа Анета Филипова има проведени 4 заседания, на които са разгледани 7 предложения. По-важните решения са:

- Дава съгласие, считано от 06.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност;

- Дава съгласие ЦНСТДМУ с. Атия да кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол;

- Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Патронажна грижа +  Община Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;

- Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ за покриване на разходи по извършени оперативни интервенции, проведено лечение,  закупени  лекарства и медицински консумативи.

 

  1. Общо заседание на комисия по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” и комисия по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми” има проведено 1 заседание, на което са разгледани 3 предложения.

- Промени по плана на приходната и разходната част,и в частта «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020 г.;

-  Промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията;

- Ред за провеждане на публично обсъждане на общинския бюджет в условията на извънредна епидемична обстановка.

7.Общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол, читалища, детски градини и училища в община Созопол, и управители на спортните клубове  в община  Созопол, като Водеща е постоянната комисия по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, комисия по  “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, комисия по  “Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, комисия по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’ и комисия по “Конфликт на интереси‘‘.

 

Приетите от Общински съвет Созопол решения засягат различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на Община Созопол и са взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба.

За периода  от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г.  постоянните комисии към Общински съвет Созопол са провели 31 заседания.

 

 

Постоянна

комисия

 

Проведени

заседания

 

1.

“ Законност”

12

2.

“Финанси и бюджет “

6

3.

“Общинска собственост”

5

4.

“Устройство на територията”

4

5.

‘’Здравеопазване’’

4

 

Общо

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички протоколи, решения и материали от проведените за отчетния период заседания се изпращат в 7-дневен срок до Кмета на Общината, Областния управител и Районна прокуратура, като върнати решения, до този момент няма. Това е един атестат за градивна и ползотворна работа.

 

 

Присъствието на общинските съветници в заседанията на Общински съвет Созопол през периода са както следва:

 

 

 

Име Фамилия

В  заседание на ОБС

присъствие

отсъствие

1.

Георги Пинелов

6

-

2.

Желязко Иванов

6

-

3.

Станимир Андонов

6

-

4.

Анета Филипова

6

-

5.

Андрей Николов

6

-

6.

Стилияна Николова

6

-

7.

Стамат Стаматов

6

 

8.

Димитринка Господинова

6

-

9.

Милена Желева

6

-

10.

Красимира Германова

6

-

11.

Катя Стоянова

4

2

12.

Светлана Лулева

6

-

13.

Стойчо Неделчев

4

2

14.

Цветелин Георгиев

6

-

15.

Панайот Рейзи

6

-

16.

Илиян Стефанов

6

-

17.

Цветан Иванов

6

-

 

Повечето от отсъствията на общински съветници са ставали с предварително уведомяване на отсъстващия и по уважителни причини.

            Съгласно чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, общинските съветници имат право да отправят питания към Кмета на Общината. За отчетния период общинските съветници отправиха 51 питания до кмета, като получените отговори бяха получени своевременно, а някои в писмен вид.

Независимо от провеждащите се в онлайн среда заседания, те бяха също толкова ползотворни и конструктивни, колкото и присъстващите. Становищата на комисиите се приемаха след дискусии и гласуване на всички направени предложения. За всяко заседание се водеше протокол.

Към момента няма нито едно заведено дело в съда срещу решения, приети от Общински съвет Созопол, което е показателно за качеството на нашата работа и приетите от нас нормативни актове. Последното дело № 296/2020г., по описа на Административен съд Бургас, приключи с Определение на Върховен административен съд, с което се потвърждава Определението за прекратяване на Административен съд Бургас. Същото бе с предмет оспорване на Решение № 734/05.05.2017 г. на Общински съвет Созопол. Делото приключи в полза на Общинския съвет, като съдът присъди разноските по делото.

 

В заключение може да се каже, че през отчетния период Общински съвет Созопол е бил последователен в целите и намеренията си да разрешава въпроси и проблеми на Общината и най-вече на нейните жители.

 

 

 

 

 Георги ПИНЕЛОВ

      Председател на Общински съвет С

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...