Четвъртък, 23 Декември 2021 15:34

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г.  до  30.11.2021 г.

 Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета  и на неговите комисии, като отчета се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението. Това законово задължение е залегнало и в чл.10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, поради което и в изпълнение на законовите изисквания представям настоящия отчет.

За отчетния период от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. са проведени 5 редовни заседания.

За разглеждане в заседанията на Общински съвет Созопол са внесени 101 предложения, както следва:

- От Кмета на Община Созопол г-н Тихомир Янакиев постъпилите предложения са 85;

- От г-н Георги Пинелов - Председател на Общински съвет  има внесени 3 предложения за разглеждане; 

- От заместник-кмета инж. д-р Румен Кисьов са внесени 11 предложения;

     - От заместник-кмета  г-н Тодор Дамянов, 2 са внесените  предложения за разглеждане;

- От общински съветници няма внесени  предложения за разглеждане;

    - Оттеглени 2 докладни от вносителя им Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, в постоянните комисии за Сесия 20/30.06.2021 г.

При проведените заседания са приети общо 109 решения. Приетите такива засягат различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на Община Созопол и са взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба.

Към Постоянната комисия по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, в състав от 5 члена, с председател Станимир Андонов,  е  провела 10 заседания, на които са разгледани 20 предложения.  По- важните приети решения са:

- Удостояване на Ставрофорен иконом Иван Стоянов Попов /Отец Иван/ със званието   „Почетен гражданин на град Созопол“ /посмъртно/;

 • Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол;
 • Участие на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ);
 • Решение за удостояване на Евелина Георгиева Николова и Мирослав Ангелов Гочев  със званието „Почетен гражданин на град Созопол“;
 • Побратимяване между община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация);
 • Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол;
 • Приемане на промени в „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол”;
 • Приемане на „План за интегрирано развитие на община Созопол  за периода 2021- 2027 г.;
 • Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г. – м. март 2022 г.;
 • Разглеждане на Проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ да участва като Бенефициент с партньор – една от страните донори – Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн или Исландия, отговарящ на изискванията на Насоките за кандидатстване по Програмата.
 • Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/  за територията на Община Созопол;
 • Решение за разкриване на нова местна дейност Д.589 – „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“, включена в  Комплекса за „Социални услуги и здравеопазване“, считано от 01.01.2022г. и създаване на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ в община Созопол с административен адрес: гр. Созопол, пл.“Хан Крум“ №2 като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Созопол, считано  от 01.01.2022 г.;
 • Решение за кандидатстване на община Созопол с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“.

Към Постоянната комисия по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, в състав от 5 члена, с председател Димитринка Господинова, е провела 4 заседания, на които са разгледани 10 предложения. По-важните от тях са:

- Приемане на компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.;

- Изпълнение на бюджета на Община Созопол за 2020 г. по приходната и разходната част;

- Изпълнение на бюджета на Община Созопол за към 30.06.2021 г. по приходната и разходната част;

- Увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. с 320 100 лв.;

- Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр. Черноморец – в частта за местни дейности за 2021 г.;

- Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022–2024 г. на община Созопол - ІI етап.

 

Към Постоянната комисия по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав от 5 члена, с председател Андрей Николов, е провела 5 заседания, на които са разгледани 30 предложения. По- важните приети решения са:

- Проект  за Подробен устройствен план – План за улична регулация, на улица с осови точки 312-313-314-315-316-317-318-319-320, в зоната по §4от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия;

- Проект за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;

- Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на  техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до м. ”Акра, гр. Черноморец, общ. Созопол;

-  Проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, земеделска територия, м. “Атия“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ и План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура, и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица;

- Подробен устройствен план План регулация и застрояване по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“;

- Съгласуване на  схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол  бюст-паметник на Капитан Петко войвода.

- Съгласуване на схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол  Паметна плоча на ген. Лермонтов;

            Към Постоянната комисия по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав от 5 члена, с председател Желязко Иванов, е провела 5 заседания, на които са разгледани 37 предложения, по-важните от които са:

       -    Обявяване на  недвижим имот - Публична общинска собственост с площ от 31 (тридесет и един ) кв.м реално обособени части от ПИ 67800.501.469 и 67800.501.504, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.501.610,  при съседи на имота: 67800.501.515, 67800.501.469 /нов идентификатор 67800.501.609/, 67800.501.604, 67800.501.359, 67800.501.360 за частна общинска собственост;

- Одобрява проект на решение за прекратяване на  концесия  с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона,  върху язовири, публична общинска собственост  Язовир „Крива круша 1 и 2", намиращи се в землището на гр. Черноморец;

- Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 63029.174.459 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Горска“, начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище с. Росен, местност „Бакърлъшки път“;

- Безвъзмездно ползване за срок от 10 години  на структура на Министерство на земеделието храните и горите - Общинска служба "Земеделие" гр. Созопол, на 2 помещения с обща полезна площ от 73.81 кв.м, представляващи самостоятелни обекти;

- Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.8.129 - публична общинска собственост с площ от 3 370 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „пасище“, находящ се в Община Созопол, землище гр. Черноморец, местност „Аклади - Чеири“;

- Учредяване право на ползване на 2 000 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22, целият с площ 2 082 914 кв.м., с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир".- продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.253, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, mестност 'Старо селище", площ 65 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/;

- Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура по проект за улична регулация „Второстепенна улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр. Черноморец, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му;

- Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 

Към Постоянната комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’, в състав от 5 члена, с председател Анета Филипова е провела 1 заседание, на което са разгледани 2 предложения. Приетите решения са:

- Утвърждаване броя на паралелките, броя на маломерните и броя на слетите паралелки в училищата   на територията на община Созопол, за учебната 2021 /2022 година;

- Утвърждаване на броя на групите, броя на педагогическия персонал, броя на непедагогическия  персонал, размера на средната   месечна    посещаемост и размера на храноден на дете в  детските градини   на територията  на община Созопол за учебната  2021 / 2022 година,  разпределени  по детски градини.

 

Има само едно върнато решение за ново разглеждане от Областен управител на област Бургас, като същото е преразгледано от общинския съвет и е гласувано от съветниците при спазване на законния срок. Касае се за Решение № 478/30.09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет Созопол.

През отчетния период няма нито едно решение, което да е атакувано в съда.

За периода  от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.  постоянните комисии към Общински съвет Созопол са провели 25 заседания.

 

Постоянна

комисия

 

Проведени

заседания

 

1.

“ Законност”

10

2.

“Финанси и бюджет “

4

3.

“Общинска собственост”

5

4.

“Устройство на територията”

5

5.

‘’Здравеопазване’’

1

 

Общо

25

  

Всички протоколи, решения и материали от проведените за отчетния период заседания са били изпращани в законния 7-дневен срок до Кмета на Общината, Областния управител, Районна прокуратура и НЧ „Отец Паисий“.

Присъствието на общинските съветници в заседанията на Общински съвет Созопол през периода е както следва:

 

 

Име Фамилия

В  заседание на ОБС

присъствие

отсъствие

1.

Георги Пинелов

5

-

2.

Желязко Иванов

5

-

3.

Станимир Андонов

5

-

4.

Анета Филипова

5

-

5.

Андрей Николов

5

-

6.

Стилияна Николова

5

-

7.

Стамат Стаматов

5

-

8.

Димитринка Господинова

5

-

9.

Милена Желева

5

-

10.

Красимира Германова

5

-

11.

Катя Стоянова

3

2

12.

Светлана Лулева

5

-

13.

Стойчо Неделчев

3

2

14.

Цветелин Георгиев

5

-

15.

Панайот Рейзи

3

2

16.

Илиян Стефанов

5

-

17.

Цветан Иванов

5

-

 

 

Повечето от отсъствията на общински съветници са ставали с предварително уведомяване на Председателя на общинския съвет и по уважителни причини.

                Съгласно чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, общинските съветници имат право да отправят питания към Кмета на Общината. За отчетния период общинските съветници отправиха 44 питания до кмета, като отговорите бяха получени своевременно, а някои в писмен вид.  

През същия период има направени 8 предложения от общинските съветници. Има и 1 постъпило питане от гражданин в общински съвет и то е към кмета, като същото е своевременно изпратено за отговор.

 

 

 Георги ПИНЕЛОВ

      Председател на Общински съвет Созопол

 

  

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...