Петък, 29 Октомври 2021 15:53

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА М. ОКТОМВРИ 2021 Г.- М. МАРТ 2022 Г.

Програмата за работата на Общински съвет Созопол за периода има отворен характер.

Шестмесечната Програма за работа на Общински съвет - Созопол през периода обхваща основни проекти и предложения от текущ характер, като в него могат да бъдат включени и допълнителни въпроси поставени от общинските съветници, кмета на общината и граждани, при спазване на изискванията на ЗМСМА и на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Общински съвет Созопол работи за утвърждаване на местното самоуправление и се ангажира с все по-широко участие на местната общност в този процес през мандат 2019-2023 г., като се цели:

Утвърждаване на местното самоуправление като водещ фактор при формиране на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на община Созопол
Изграждане на активно партньорство с всички представители на местната общност за осигуряване на необходимата публичност в процеса на подготовката и вземането на важни решения, свързани с развитието на община Созопол
Създаване на условия за добра жизнена среда и развитие на икономиката и туризма
С приемането и публикуването на Програма за работа на Общински съвет Созопол се дава възможност на гражданите на общината да бъдат информирани за работата на Общински съвет Созопол и за вземане на участие в заседанията му при обсъждането на важни за тях въпроси.
II. ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 г.

Приемане на нормативни актове.
Приемане на Решение за изменения в „Критериите и регламента за изплащане сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол“.
Информация за изминалия туристически сезон.
Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.
Управление и разпореждане с общинско имущество.
Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.
Питания от общински съветници и граждани на общината.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 г.

Приемане на нормативни актове.
Информация за готовността на Община Созопол за работа при зимни условия.
Управление и разпореждане с общинско имущество.
Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.
Питания от общински съветници и граждани на общината.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Отчет на председателя на Общински съвет Созопол за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.
Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06. 2021 г. до 30.11.2021 г.
3. Приемане на нормативни актове.
4. Проект за изменение и допълнение на Правилника за работа организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Управление и разпореждане с общинско имущество.
Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.
Отпускане на еднократни помощи.
Питания от общински съветници и граждани на общината.
Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол.
Информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програми на Европейски фондове.
Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Созопол за мандат 2019-2023 г.
Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година.
Управление и разпореждане с общинско имущество.
Приемане на нормативни актове.
Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.
Питания от общински съветници и граждани на общината.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2022 г.
Приемане на годишен отчет на Програма за управление на отпадъците на община Созопол за 2021 г.
Управление и разпореждане с общинско имущество.
Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.
Приемане на нормативни актове.
Питания от общински съветници и граждани на общината.

МЕСЕЦ МАРТ 2022 г.

Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на Община Созопол .
Отчет на председателя на Общински съвет Созопол за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.12.2021 г. до 28.02.2022 г.
Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април – м. септември 2022 г.
Отчет по изпълнението на актовете на общинския съвет, приети през 2020 г.
Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол.
Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година.
Управление и разпореждане с общинско имущество.
Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея.
Приемане на нормативни актове.
Питания от общински съветници и граждани на общината.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...