Четвъртък, 12 Ноември 2020 13:19

Сигнал до Общински съвет Созопол с вх.№ 790/12.11.2020 г.

                                                                                        ДО                   

                                                                                              Г-Н ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

                                                                                              КМЕТ

                                                                                              НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

                                                                                              ДО

                                                                                              Г-Н ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                              НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                              ГР. СОЗОПОЛ

                                              

           

С И Г Н А Л

от  Станимир Георгиев Петров, ЕГН                  , адрес за кореспонденция:

1614 София, ул.   №   , тел:   , e-mail:

съсобственик на поземлен имот с идентификатор 67800.3.134, местност „Мисаря”, землище гр. Созопол

 

Уважаеми г-н Янакиев,

Уважаеми г-н Пинелов,

            С Заповед № 8–Z–1263/22.10.2020 г. ни уведомявате като съсобственици на имот с кадастрален идентификатор 67800.3.134 м. „Мисаря“, землища на гр. Созопол., че в община Созопол е постъпило възражение по отношение на Констативен акт № 69/29.07.2020 г. от съсобственик на нашия имот г-н Даниел Иванов Дерменджиев. Във възражението си той твърди, че изградената от него „база за строителна механизация“ е разположена не само в нашия имот, но и в два съседни имота:

- имот с кадастрален идентификатор 67800.3.351, собственост на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа и

-   имот с кадастрален идентификатор 67800.3.352, собственост на Община Созопол.

            Тъй като строежът е изпълнен без необходимите строителни книжа и част от посочените обекти са разположени и във Ваш имот и в имот на Министерство на земеделието и горите, Вие прекратявате образуваното административно производство по отношение на „база за строителна механизация“ и указвате да се образува ново административно производство, съобразено с фактическата обстановка, като се уведомят заинтересованите лица.

            Вие като кмет на Община Созопол сте едно от заинтересованите лица и би следвало да се самосезирате, че в част от Ваш имот с кадастрален идентификатор 67800.3.352 в продължение на повече от 15 г. са застроени обекти, които се използват от съсобственик на съседен имот.

            Със своето възражение по отношение на Констативен акт № 69/29.07.2020 г. г-н Даниел Иванов Дерменджиев излага аргумент, че е застроил обекти не само в нашия съсобствен имот, но и в имот на Община Созопол и за продължителен период от време общинското ръководство е проявявало незаинтересованост по отношение на този общинския имот.

            В случай, че този Ваш имот не е в областта на Вашите приоритети, аз и съсобствениците на имот с кадастрален идентификатор 67800.3.134 м. „Мисаря“ Димитринка Георгиева Петрова и Ивелина Димитрова Бахова бихме желали да закупим Вашия общински имот с кадастрален идентификатор 67800.3.352, като за целта е необходимо да ни уведомите на каква цена бихте предложили да закупим имота. За целта е необходимо и съответното решение на Общинския съвет на Община Созопол. Разбира се, преди да пристъпим към покупка на имота, ние ще очакваме от Вас да продължите административното производство и да издадете заповед за премахване на незаконната „база за строителна механизация“ на г-н Дерменджиев, разположена както в нашия съсобствен имот, така и в имотите на Община Созопол и на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа.

          Предварително Ви благодаря за разбирането.

 

 

                                                                                              С уважение:

                                                                                                                   /Станимир Петров/

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...