В деловодството на Общински съвет постъпи жалба от жители на гр. Созопол против поставяне на статуята на Йоргос Гонаропулос, входирана в деловодството на общинска администрация и впоследствие входирана в деловодството на Общински съвет Созопол под №359/16.05.2023 г.

Към жалбата е приложена подписка.

Сигналът е изпратен до общинските съветници.

Жалбата е в прикачения файл.

В деловодството на Общински съвет постъпило искане от Георги Петров Димитров и Марина Динкова Златева с вх- №283 от 21.04.2023 г.
Сигналът е изпратен до общинските съветници.
Сигналът е в прикачения файл.

В деловодството на Общински съвет постъпи сигнал от д-р Димче Миладиноски с вх. №185/13.03.2023 г. относно Решение за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане на общински медицински център Созопол, срещу предоставяне в собственост на Община Созопол на обекти.
Сигналът е изпратен до общинските съветници.

Сигналът и кореспонденцията между д-р Димче Миладиноски и Община Созопол са в прикачените файлове.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...