Понеделник, 19 Декември 2022 16:17

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, публикуваме проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.12.2022 г., за предложения и становища.

 Предложения и становища се приемат в канцеларията на Председателя на Общинския съвет, находяща се в гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 34  всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с Решение № 9/ 05.12.2019 г. на Общински съвет – Созопол, изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № 556/27.01.2022 г.

         § 1. Чл.35, ал.6.: „На всяко заседание след изчерпване на дневния ред и гласуване по включените в него докладни записки, кметът на общината или други длъжностни лица от състава на общинската администрация, кметовете на населените места и кметските наместници от общината отговарят по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси или относно изпълнение на приети решения на Общинския съвет.“ 

 

       § 2. Чл.82: „Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях след изчерпване на дневния ред и гласуване по включените в него докладни записки, освен ако реши друго.“ 

 

      § 3. Промените влизат в сила от деня на приемането им.

 

 

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, представям

 МОТИВИ

към проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

I. Причини, които налагат изменението на Правилника:

Предложението за промяна е провокирано от необходимостта от внедряване на оптимизиран подход за организация и реализация на провеждане на сесиите на Общинския съвет, с оглед  подобряване работата на Съвета. Предложението засяга  разпоредбите на чл.35, ал.6 от Правилника, съгласно който: „Всяко заседание започва с отговори на Кмета на общината или други длъжностни лица от състава на общинската администрация, относно изпълнение на приети решения на Общинския съвет или по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси.“  и чл. 82, съгласно който: „Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях в началото на всяко заседание, освен ако реши друго“.

Съществуването на тази уредба спомага за по- голямата публичност и прозрачност и действа като връзка между органа на местното самоуправление и кмета на общината, затова нейното присъствие в Правилника е наложително.  Този текст има нужда от промяна, тъй като много често се наблюдава тенденция при заседанията на Общински съвет- Созопол времето за питания и въпроси да „поглъща“ това за приемане на решения по предвидения дневен ред. По този начин значително по- малко внимание се обръща на дискусии по внесените докладни записки, по които именно се взимат и законодателните решения на местния парламент. Много по- добра и оптимизирана оперативност ще се постигне, ако времето за питания и актуални въпроси към кмета на общината се „измести“ след разглеждане на дневния ред и гласуване на включените в него докладни записки.  След направена справка с правилниците за работа на всички общински съвети на територията на област Бургас  се установи, че само в община Созопол и община Царево питанията към кмета се правят преди разглеждане на дневния ред и приемане на решения по тях. В правилниците за работа на останалите общински съвети е прието питанията да бъдат след разглеждане на постъпилите докладни записки, което е и основната задача на общинските съветници. Ето защо следва да ползваме добрите практики в работата на общинските съвети на територията на област Бургас и да оптимизираме  работата ни в Общинския съвет, като приемем изменение на правилника ни в тази му част.

II.   Цели, които се поставят с предложения изменения:

 С предлаганите изменения ще се придаде по- голяма тежест на разглеждането на докладните записки, предоставени за гласуване на Общински съвет Созопол, като израз на законодателната му функция и може би това ще доведе до повече и по- продуктивни дискусии във връзка с тях.  Функцията на решаващ орган е основна за общинските съвети и техните актове са тези, които имат отражение върху местните обществени отношения. Поради това е необходимо повече време и по-специално внимание да се отделя, именно, на внесените и подлежащи на гласуване въпроси. Следва да се има предвид и нещо друго, а именно, че често част от общинските съветници нямат питания към кмета. Понякога дългото проточване на сесиите, породено от поставените към него въпроси, възпрепятства или затруднява присъствието на всички съветници до изчерпване на дневния ред. Приемайки изменение в Правилника ще се даде възможност първо да се гласуват решенията, за които законът изисква необходимия кворум, а в последствие всеки общински съветник може да прецени дали да продължи участието си в сесията, по отношение на въпросите, които ще бъдат зададени след това. Приемането на предложението въпросите към кмета на общината, кметовете на населените места и кметските наместници от общината да се задават след изчерпване на гласуването по дневния ред ще даде възможност да се обхване и по-голям диапазон от проблеми, тъй като въпроси могат да възникнат след гласуването на решенията извън предвидения ред за разисквания. По този начин след приемането им ще може много по- обширно, систематизирано, целесъобразно и продуктивно да се завърши конкретната сесия, като не остават неясни и непоставени питания. Приемането на предложението въпросите към кмета на общината да се задават след изчерпване на гласуването по дневния ред по никакъв начин не ограничава правата на общинският съветник, а напротив ще се акцентира с по- голяма тежест върху законодателната функция на Общинският съвет. В новата редакция на текста на чл.35 ал.6  освен кмета на общината се добавят и кметовете на населените места и кметските наместници от общината, за да се осигури и тяхното присъствие на общинските сесии при задаване на въпроси, свързани с конкретното населено място на територията на община Созопол.

 III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на измененията в правилника.

Не са необходими финансови средства за прилагане на изменението в правилника. 

 

IV. Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително финансовите резултати.

 Предложените промени ще направят дейността на нашата институция по- ефективна и ще подобрят ритъма на работа в Общински съвет- Созопол, като ползваме добрите практики на други общински съвети на територията на област Бургас за по-ефективна работа. Освен това се задължават да присъстват на сесиите и кметовете на населените места и кметските наместници, които да отговарят на актуални въпроси и питания, касаещи населеното място. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“ е в пълно съответствие с местното законодателство, в частност със ЗМСМА, както и европейското  такова, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите им.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...