Вторник, 05 Януари 2021 13:28

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК  за организацията и дейността на общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         1. В чл. 3, ал. 4 думата „интернет” се заменя с „интернет-страницата на общински съвет Созопол”, като след него думата „и” се заменя с „или”. 

         2. Създава се нов чл. 22а, ал. 1 със следния текст:

Чл. 22 а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, а именно: при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват  или затрудняват провеждането на присъствени заседания, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 (2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения, чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници са длъжни да ползват заявения  от тях адрес на електронна поща.

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на посочения от общинския съветник имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
 2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения от общинския съветник имейл, те получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Созопол  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в което посочва начина ”за“, „против“, „въздържал се“, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения.
 3. Документите и материалите за първото заседание на Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, която разглежда законността на внесените докладни и взема решение да влязат за разглеждане пред ресорните комисии и да бъдат включени в дневния ред на заседанието на ОС, се изпращат от служителите на звеното по чл. 29А от ЗМСМА в срок до 2 дни преди заседанието, което ще се проведе чрез видеоконференция.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се отбелязват в протокола  от заседанието. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателя на постоянни комисии и протоколиста.

(6)  Решенията, взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на  интернет страницата на общината и/ или на общинския съвет.

 

 • 3. В чл. 29, ал. 6 думите: „ до 15-то число на съответния месец”, се заменят с:

„до 15 дни преди насроченото заседание”

 

 • 4. Създава се нов чл. 29а със следния текст:

Чл. 29а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА,  а именно: при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват  или затрудняват провеждането на присъствени заседания, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние, при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) При технически проблеми в отдалечения достъп /прекъсване на интернет-връзка и/ или в захранването, дефект в  устройството и други/, които не позволяват пряко и виртуално участие на общински съветник в заседанието, той е длъжен веднага да уведоми председателя, чрез звеното по чл. 29а. В този случай председателят дава кратка почивка до отстраняване на проблема. В случай, че техническия проблем не бъде отстранен от общинския съветник в дадената почивка, заседанието продължава, ако има необходимия по закон кворум, а съветника се включва в дебатите и  гласуването след отстраняване на проблема.

 

(3) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние, чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения, чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници са длъжни да ползват заявения от тях адрес на електронна поща.

 1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на посочения имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им, чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
 2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Созопол Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в което посочва начина /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(5) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(6) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се отбелязват в протокола  от заседанието. Протокола от проведеното  заседание  се удостоверяват с подписа на председателя и протоколиста. Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 • 5. Чл. 30, ал. 2 се отменя. Ал.3 става алинея 2.
 • 6. В чл. 31, ал. 3 думите: ”при секретаря на общинския съвет” се заличават.
 • 7. В чл. 53, ал. 1, изречение първо, думата: „разширен” се заличава.
 • 8. В чл. 35, ал. 5, думите: „ал. 3”, да се четат „ал. 4”

 

 • 9. В Чл. 71, ал. 1 думите: „да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общинско предприятие”, се заличават и се добавя следния израз: „да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел ІІ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл. 34,  ал. 5, т. 1 и 2 от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
 • 10. 1. В чл. 90, ал.1, изречение първо, преди точката се добавя: „изпълнява и други функции и задължения, определени от Председателя на Общинския съвет”.
 1. В ал. 2 след запетаята, думите: ”Секретар- деловодител; Технически сътрудник на Председателя на Общинския съвет и завеждащ архив; Специалист Общински съвет и връзки с обществеността” се заличават.
 2. В ал. 4 се създава ново последно изречение със следното съдържание: „При промени във функциите на административното звено се допълват и изменят длъжностните характеристики на служителите.”

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от  05.01.2021г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Созопол, находящо се в гр. Созопол, ул. „Аполония”34  или  на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове,

Ви предоставяме следните:

 

 

МОТИВИ към Проект за изменение и допълнение на  

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СОЗОПОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 1. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилника:

            Основните промени и допълнения са във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., касаещи провеждането на заседания от разстояние и уредените правила в „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“. Това изисква да се уредят условията и реда за свикване и провеждане на заседанията в правилника, а именно - чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

Тези промени касаят осигуряване на допълнителна оперативност и организационна  мобилност в дейността на звеното по чл. 29 А от ЗМСМА, което се урежда с предложените промени и допълнения.

            Другата промяна, касаеща измененията в правилника  е във връзка с промени в закона, засягащи несъвместимостта между заемането на длъжността общински съветник и заемането на други длъжности  и/ или извършването на дейности, което е във връзка с изискванията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Това налага необходимостта от съответствие на правилата в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, относно несъвместимостта за заемане на длъжността общински съветник,  да  съответстват на ЗМСМА.

 1.   Цели, които се поставят с предложения изменения и допълнения:

            Основната цел е да се подсигури провеждане на заседания на Общински съвет- Созопол, при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация,  когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания. Чрез регламентиране на начина, по който ще се провеждат заседанията на общинския съвет, при изброените по-горе ситуации се цели да се гарантира ефективното осъществяване на местното самоуправление, чрез непосредственото участие на общинските съветници при вземането на решения от компетентността на общинския съвет, както и законосъобразността по определения от самия общински съвет начин на тяхното приемане, при условията на чл. 28 а от ЗМСМА. 

Друга цел за предприемане на изменението на правилника е да се синхронизира текстовете на чл. 71 от правилника с чл. 34 от ЗМСМА, след неговото изменение, публикувано в ДВ, бр. 70/ 2020 г. 

Следваща цел на измененията е да се подобри  организацията при  работата на общинския съвет и взаимодействието с общинската администрация.

          IIIФинансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник:

За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол  не са необходими  парични средства. За правилното им прилагане е необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс в звеното по чл. 29 а от ЗМСМА, добро използване на материалната база и добра организация и взаимодействие с общинската администрация.

 1. IV. Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително финансовите резултати:

Очакваните резултати са да бъде обезпечено непрекъсването на дейността на Общински съвет- Созопол и упражняване на конституционното право на гражданите да участват в местното самоуправление, чрез избраните общински съветници в състава му, както и чрез правилата за свикване на заседания от разстояние или неприсъствени такива. Така също се обезпечава личното участие на общинските съветници при вземане на решения от компетентността на общинския съвет, било чрез участие във видеоконферентна връзка или писмено изразяване на начина на гласуване при провеждане на неприсъствено заседание на общинския съвет. Това гарантира пълно съответствие на правилника със сега действащото законодателство и подобряване на работата на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

 1. V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“ е в пълно съответствие с местното законодателство, в частност със ЗМСМА, както и европейското  такова, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите им.

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 05.01.2021 г. /датата на публикуване на предложението за изменение и допълнение в интернет сайтовете на Общински съвет- Созопол и Община Созопол/, за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради непредвидими обстоятелства, свързани с разрастващата се епидемична обстановка, с оглед опазване на общественото здраве и необходимостта Общински съвет – Созопол да предприеме навременни мерки за свикване и провеждане на заседания и да се подобри взаимодействието между Общински съвет- Созопол и общинската администрация.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...