Сряда, 20 Януари 2021 12:02

СПРАВКА По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК  за организацията и дейността на общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 Дата на публикуване на проекта: 05.01.2021г. на интернет- страницата на Общински съвет – Созопол и на интернет-страницата на  Община Созопол. Предоставен е за обществено обсъждане в 14-дневен срок, считано от деня на публикуване.

 В предоставения срок са постъпили две предложения, с входящи номера: № 20/11.01.21 г. и  № 49/18.01.2021 г. ,  които принципно са приети и ще бъдат разгледани на заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 

 

Председател на ОбС Созопол

Георги Пинелов

 

Изготвил: адв. Иванка Кирязова-Кожухарова

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...