Сряда, 01 Декември 2021 09:37

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 9/ 05.12.2019 г. на Общински съвет – Созопол, изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г.  

 • 1. – В чл. 70, ал.2, т. 1 - сумата 180 лв. се заменя с 220 лв., като текста придобива следното съдържание: т.1: За участие в заседание на Общински съвет – 220 лева за всяко едно заседание през месеца.
 • 2. – В чл. 70, ал.2, т. 2 - сумата 100 лв. се заменя с 140 лв., като текста придобива следното съдържание: т.2:„ За участие в заседание на комисии към Общински съвет – 140 лева за всяко едно заседание през месеца.
 • 3. чл. 70, ал. 4 / нова/: При неизпълнение на задължението за участие в заседанията на общинския съвет и неговите комисии по неуважителни причини общинския съветник не получава възнагражденията по чл. 70, ал. 2, т. 1 и т. 2 от правилника. Общинският съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им, по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки, разглеждани и гласувани като дневен ред на заседанията на Общинския съвет и на комисиите.“
 • 4. Промените влизат в сила от деня на обнародването им.  

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, публикуваме Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 01.12.2021 г., за предложения и становища. Предложения и становища се приемат в канцеларията на Председателя на Общинския съвет, находяща се в гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 34  всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, представяме

 

МОТИВИ към Проект за изменение и допълнение  на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

I.Причини, които налагат изменение и допълнение на Правилника:

Две са основните изменения и допълнения, които се предвиждат с този проект. Първото касае заплащане на възнагражденията за работата на общинските съветници, а второто е относно налагане на санкции при неизпълнение на основните задължения на общинските съветници  за работата им в общинския съвет.

 1. Относно изменението за заплащане на възнаграждения на общинските съветници:

В чл. 70 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е уреден въпроса със заплащане на възнаграждение на общинските съветници.

Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.2: „Общинските съветници получават месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, както следва:

 1. За участие в заседание на Общински съвет – 180 лв. за всяко едно заседание през месеца;
 2. За участие в заседание на комисии към Общински съвет – 100 лв. за всяко едно заседание през месеца;
 3. Общия размер на възнаграждението на общинския съветник по т.1 и по т. 2 за месеца не може да надвишава 70% от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец.

Текста на чл. 70 е  заимстван от чл. 79 на правилника, уреждащ дейността и работа на Общински съвет през мандат 2015-2019 г. /приет на  30.11.2015 г./. Изводът е, че възнаграждението на общинските съветници е непроменено от 2015 г. и до настоящия момент. За да инициираме изменението, сме направили сравнителен анализ за заплащането на възнаграждение на общинските съветници в съседни общини. При него се установи, че са използвани различни подходи, а именно:

В Община Приморско  е прието месечно възнаграждение, в размер на 100 лв., както и възнаграждение за участие в едно заседание, чийто размер се определя с Решение на Общинския съвет, като общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава максимума, определен по чл.34, ал.2 от ЗМСМА. Отделно от това всеки месец общинските съветници получават сумата от 200 лв. за разходи на общинския съветник във връзка с работата му в общинския съвет.

В община Царево общинските съветници получават за участието си в заседанията на общинския съвет възнаграждение в размер на 200 лева за всяко заседание, а за участие в заседание на постоянните комисии – 150 лв., както и по 50 лв. месечно за телефонни разговори при изпълнение на задълженията им като общински съветници.

В община Малко Търново, за участие в работата на комисиите и заседанията на общинския съвет, съветниците получават месечно възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация на Община Малко Търново за съответния месец.

С предлаганото изменение се предвижда увеличаване на възнагражденията, които получават съветниците във връзка със своята работа. Взели сме предвид обстоятелството, че от 2015 г. до сега имаме многократно увеличение на минималната работна заплата в страната. При изготвянето на  предложението сме взели предвид да не се нарушава разпоредбата на чл. 70, ал.2 т.3 от правилника. Предлаганото увеличение е както следва:

- чл. 70, ал.2, т. 1 - За участие в заседание на Общински съвет, за всяко едно заседание през месеца – „сумата 180 лв. да се замени с 220 лв.“;

- чл. 70,  ал.2,  т. 2 - За участие в заседание на комисии към Общински съвет за всяко едно заседание през месеца, - „сумата  100 лв.  да се замени с 140 лв. ;

 1. Второто изменение в правилника, което предвиждаме е относно налагане на санкции при неизпълнение на основното задължение на общинските съветници за участие в работата на общинския съвет. След направен анализ на участието на общинските съветници в работата на общинския съвет от началото на мандата до сега, стигам до извода, че следва в правилника да се уреди и този въпрос. Предлагам да се създаде нова ал. 4 на чл.70 със следното съдържание:

Чл. 70, ал. 4 /нов/:  При неизпълнение на задължението за участие в заседанията на общинския съвет и неговите комисии по неуважителни причини общинския съветник не получава възнагражденията по чл. 70, ал. 2, т. 1 и т. 2 от правилника. Общинският съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им, по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки, разглеждани и гласувани като дневен ред на заседанията на Общинския съвет и на комисиите.“

Мотиви: Съгласно чл. 36 ал.1 от ЗМСМА основно задължение на общинския съветник е да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

Разпоредбата на чл. 36, ал.2  от ЗМСМА предвижда, че при неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 на чл. 36 от ЗМСМА от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.

Тъй като този въпрос не е изрично уреден в действащия правилник, считаме, че следва да бъде регламентиран. Предвид това и предлагаме приемането на нова ал. 4 на чл. 70, в който се предвиждат санкции както за  неучастие в работата на комисиите и сесиите на общинския съвет, така и изрично уреждаме въпроса за санкция  при прекъсване участието  на общинските съветници по неуважителни причини по време на  провеждане на заседания на комисиите и на сесиите  на общинския съвет.

II.  Цели, които се поставят с предложения изменения и допълнения:

            Основната цел на промените е от една страна работата на общинските съветници да бъде адекватно заплатена, като се вземат предвид икономическата обстановка в страната и увеличението на минималната работна заплата от 2015 г. до сега. От друга страна се цели и да се стимулират общинските съветници да участват както в работата на комисиите, така и в сесиите на общинския съвет, като за неизпълнение на задълженията им се налага  парична санкция.

 III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на измененията и допълненията в правилника.

За прилагане на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол  е  необходимо   паричните  средства да бъдат предвидени и заложени в бюджета на общината за следващата година, като се направи нужния анализ за това, нужни за увеличението. Следва да се има предвид, че с така предлаганото изменение на възнагражденията на общинските съветници те отново няма да достигнат максимума на възнаграждение, предвиден в ЗМСМА, а именно –70 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация. Отделно от това с налагането на санкции на общинските съветници за неизпълнение за задълженията им за участие в заседанията в общината ще се реализират икономии на парични средства.

 1. IV. Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително финансовите резултати.

Очакваните резултати са да бъде по- добре обезпечена работата  на общинските съветници. Чрез предвидените санкции общинските съветници ще бъдат стимулирани да участват пълноценно в работата на комисиите и в сесиите на общинския съвет, тъй като при неизпълнение на това им основно задължение те ще бъдат лишени от възнаграждение.

 1. V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения и допълнения на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“ е в пълно съответствие с местното законодателство, в частност със ЗМСМА, както и европейското  такова, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите им.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...