Сряда, 30 Март 2022 16:13

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 25.03.2022 г.

 

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  25 МАРТ 2022 г.

 

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с

РЕШЕНИЕ №620

Общински съвет Созопол прие

Редовното заседание на Общински съвет Созопол от 25.03.2022 г. да се излъчи директно чрез платформата YouTube

 

 

РЕШЕНИЕ №621

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

             Докладна записка №150/02.03.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г. – м. септември 2022 г.

            Докладна записка №178/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“ и Приложение №1 към него.

            Докладна записка №183/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на туристическо лого на град Созопол, избрано от ресорна комисия след провеждане на публично оповестен конкурс.

 

IIДоклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми И законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

          Докладна записка №177/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол.

          Докладна записка №179/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изменение на Решение № 571, т.1 от 27.01.2022 г.

 

 III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

          Докладна записка №164/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп до одобрена улична регулация.

          Докладна записка №172/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на територията на населените места в Община Созопол.

          Докладна записка №173/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр.Созопол и землището на гр.Созопол.

         Докладна записка №174/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр.Черноморец и землището на гр.Черноморец.

        Докладна записка №180/11.03.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

        Докладна записка №181/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

       Докладна записка №182/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“. 

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

         Докладна записка №107/15.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 12975.501.323, с.Вършило, община Созопол.

         Докладна записка №121/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.48, гр.Черноморец, община Созопол.

        Докладна записка №122/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.118, с.о.“Червенка“, гр.Черноморец, община Созопол.

       Докладна записка №143/23.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.38, гр. Созопол, м.“Куку баир“, община Созопол.

       Докладна записка №157/04.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.453, с. Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол.

       Докладна записка №160/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.96, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 1 391 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

        Докладна записка №161/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.74, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. "Александър Георгиев  - Коджакафалията" , площ 2 002 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/.

        Докладна записка №162/09.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.307, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 350 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

        Докладна записка №170/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.14, с площ от 28,76 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

        Докладна записка №171/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.15, с площ от 27,59 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

       Докладна записка №184/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер (пл. №) 42.518, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна Чешма“, с площ 272 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

 

 ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №150/02.03.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г. – м. септември 2022 г.

   Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 622

            Общински съвет Созопол приема Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г.  – м. септември 2022 г.

            Програмата да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

          

  Докладна записка №178/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол и Приложение №1 към него.

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 623

            Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устрайство и дейността на Общинско предприятие  „Рибарски пристанища Община Созопол " както следва:

 1. Общински съвет Созопол приема следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол и Приложение №1 към него:

              1.1. В т.II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ, чл.13, т.3 се изменя и придобива следната редакция: „Общинското предприятие е с обща численост на персонала 7 бр., както следва:

1.Директор – 1бр.;

 1. Боцман – 1 бр.;
 2. Моряк – 3 бр.;
 3. Счетоводител – 1 бр.;
 4. Хигиенист – 1 бр.“

            1.2. В Приложение №1 бройките на длъжността „Моряк“ се увеличават на 3 и се променя се „Обща чиленост“ като от бройките от 6 стават 7 бройки.

 

            Докладна записка №183/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на туристическо лого на град Созопол, избрано от ресорна комисия след провеждане на публично оповестен конкурс.

   Общински съвет Созопол прие

   РЕШЕНИЕ № 624

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 във вр. с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение №402/31.05.2021 г. на Общински съвет Созопол, одобрява предложения проект на графична концепция за туристически бранд Созопол, включващ основно лого и сет пиктограми и дава съгласие да бъде използвано целесъобразно от Община Созопол за популяризиране на дестинацията.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №177/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 625

 1. Приема Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр.Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение, като в параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ ,  т.1 с която се създава нов член 151, алинея 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол“ в т.1.1, т.1.2, т.1.3, и т.1.4 ,  след думите:“ престой за период от денонощие“ се добавя:  „за еднократно паркиране“ и текста придобива следното съдържание: „ престой за период от денонощие за еднократно паркиране“. 
 1. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението. 

 

Докладна записка №179/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изменение на Решение № 571, т.1 от 27.01.2022 г.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 626

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация изменя свое Решение № 571, т.1 от 27.01.2022г. като приема нови цени за някои позиции както следва:

            Навсякъде в Приложение 1 „Ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022г.“, утвърдените цени по чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 се изменят по следния начин:

 • за раздел „ИГЛОЛИСТНИ“, ред „ДЪРВА“ било 60,00/шестдесет/ лева за пространствен куб.м., става 50,00/петдесет/ лева за пространствен куб.м.;
 • за раздел „ШИРОКОЛИСТНИ“, „СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА“, ред „дъб“ било 150,00/сто и петдесет/ лева за плътен куб.м,. става 160,00/сто и шестдесет/ лева за плътен куб.м.

В останалата си част Ценоразписът остава непроменен.

2.Настоящото решение ведно с Приложение 1 са неразделна част от Решение № 571 от 27.01.2022г. на Общински съвет Созопол

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №164/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп до одобрена улична регулация.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 627

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради  трафопост“ и План за улична регулация на улица с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп от процедираният поземлен имот до одобрена улична регулация в района.

             При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Нмак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

              Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

              Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 81178.1.305, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Созопол.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, план за улична регулация.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №172/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на територията на населените места в Община Созопол.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 628

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56, чл.56а и чл.57 от Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи, върху общински имоти  на територията на  населените места в Община Созопол за 2022г.

 

Докладна записка №173/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр.Созопол и землището на гр.Созопол.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 629

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56, чл.56а и чл.57  от Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол и неговото землище за 2022г.

 

Докладна записка №174/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Черноморец и землището на гр. Черноморец.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 630

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56, чл.56а и чл.57  от Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи, върху общински имоти  на територията на  гр.Черноморец и неговото землище за 2022г.

 

Докладна записка №180/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 631

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот I-5.123, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            По действащия Общ  устройствен  план  на  общината,  одобрен със Заповед       №РД-02-14-539/13.07.2016г., на Министъра на РРБ (обнародван  в Държавен вестник, брой 59 от 29 юли 2016г.), поземлен имот 81178.5.123 попада в площен обхват на потенциално свлачище.  Съгласно извършено инженерно геоложко проучване, за поземлени имоти, в района на свлачище къмпинг „Черноморец“, местност „Аклади“, процедираният поземлен имот 81178.5.123 попада частично в във II ИГР, подрайон  II.2. Към този подрайон е отнесена територията със среден наклон над 150. По голяма част представлява главния свлачищен отстъп на свлачище „Черноморец“. За застрояването му е необходимо да се изпълняват укрепителни мероприятия. Останалата част от имота попада в подрайон II.3. Към този подрайон попада южната част на свлачищното стъпало, образувано в основата на свлачищния отстъп между т.МС5 и т.МС11. Строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони, се разрешава по реда на чл.96 от Закона за устройство на територията, след издаване на предварително съгласие от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, след осъществяване на геозащитните мерки и дейности, за които с инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания е доказана необходимост от извършване на геозащитни мерки и дейности. 

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №181/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 632

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот V-6.272, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №182/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 633

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота: I-5.91, II-5.91,  III-5.91,  IV-5.91 и V-5.91, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №107/15.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 12975.501.323, с.Вършило, община Созопол.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 634

1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 130 кв.м. ид.ч. /сто и тридесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  12975.501.323/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Вършило, община Созопол, целият с площ 314 кв.м./триста и четиринадесет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  12975.501.569, 12975.501.322, 12975.501.319, 12975.501.555,

 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика П. А. П. чрез продажба на:  130 кв.м. ид.ч. /сто и тридесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  12975.501.323/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Вършило, община Созопол, целият с площ 314 кв.м./триста и четиринадесет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  12975.501.569, 12975.501.322, 12975.501.319, 12975.501.555,

 3.Одобрява експертна оценка №2022АО017/20.12.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 1580,00 лв. /хиляда петстотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

 4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №121/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.48, гр. Черноморец, община Созопол.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 635

 1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 155 кв.м. ид.ч. /сто петдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  81178.502.48/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – четиридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 725 кв.м./седемстотин двадесет и пет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.66, 81178.502.71, 81178.502.65, 81178.502.49, 81178.502.91,

 2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. В. Н. и В. Г. Н. чрез продажба на 155 кв.м. ид.ч. /сто петдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  81178.502.48/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – четиридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 725 кв.м./седемстотин двадесет и пет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.66, 81178.502.71, 81178.502.65, 81178.502.49, 81178.502.91,

 3.Одобрява експертна оценка №2022АО011/04.02.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 15 700,00 лв. /петнадесет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

 4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №122/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.118, с.о.“Червенка“, гр. Черноморец, община Созопол.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 636

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 77 кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  81178.41.118/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – сто и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в с.о.“Червенка“, гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 377 кв.м./триста седемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.41.353, 81178.41.995, 81178.41.120, 81178.5.335,

 2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Й. В. К. и Й. Р. Г. чрез продажба на  77 кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  81178.41.118/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – сто и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в с.о.“Червенка“, гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 377 кв.м./триста седемдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.41.353, 81178.41.995, 81178.41.120, 81178.5.335,

 3.Одобрява експертна оценка №2022АО012/04.02.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 14 360,00 лв. /четиринадесет хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

 4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №143/23.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.38, гр. Созопол, м.“Куку баир“, община Созопол.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 637

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 87 кв.м. ид.ч. /осемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  67800.50.38/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Созопол, м.“Куку баир“, община Созопол, целият с площ 687 кв.м./шестстотин осемдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.41, 67800.50.303, 67800.50.37, 67800.50.36, 67800.50.39,

 2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците М. Х. К., Г. К. К. и Д. К. К. чрез продажба на 87 кв.м. ид.ч. /осемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  67800.50.38/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Созопол, м.“Куку баир“, община Созопол, целият с площ 687 кв.м./шестстотин осемдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.41, 67800.50.303, 67800.50.37, 67800.50.36, 67800.50.39,

 3.Одобрява експертна оценка №2022АО019/19.02.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 330,00 лв. /три хиляди триста и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

 4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №157/04.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.453, с. Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 638

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 96 кв.м. ид.ч. /деветдесет и шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  32737.501.453/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин петдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол, целият с площ 596 кв.м./петстотин деветдесет и шест квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.452, 32737.501.707, 32737.501.431, 32737.501.430, 32737.501.454,

 2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Т. И. А. и М. И. В. чрез продажба на 96 кв.м. ид.ч. /деветдесет и шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  32737.501.453/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин петдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол, целият с площ 596 кв.м./петстотин деветдесет и шест квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.452, 32737.501.707, 32737.501.431, 32737.501.430, 32737.501.454,

 3.Одобрява експертна оценка №2022АО020/28.02.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

 4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №160/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.96, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 1 391 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 639

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.96 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - деветдесет и шест/, с площ 1 391 кв.м. /хиляда триста деветдесет и един квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", п.к. 8140, с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.48.9, 63015.506.499, 63015.506.590.
 2. Одобрява експертна оценка №2022АО007/31.01.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 51 000 лв. /петдесет и една хиляди лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №161/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.74, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. "Александър Георгиев  - Коджакафалията" , площ 2 002 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 640

 1. Общински съвет – град Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС), разрешава на кмета на Община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 30822.501.74 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - седемдесет и четири/, с площ 2 002 кв.м. /две хиляди и два квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. "Александър Георгиев - Коджакафалията", с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване /до 10 m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-478/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 30822.501.75, 30822.501.227, 30822.501.76, 30822.501.77, 30822.501.78, 30822.163.1, 30822.501.73.

           2.Одобрява експертна оценка № 2022АО010/04.02.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 25 730 лв. /двадесет и пет хиляди седемстотин и тридесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.

           3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №162/09.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.307, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 350 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 641

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.307 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - триста и седем/, с площ 350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.310, 63015.506.520, 63015.506.466, 63015.506.598, 63015.506.311.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО021/28.02.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 12 800 лв. /дванадесет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №170/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.14, с площ от 28,76 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 642

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.14 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - четиринадесет/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 28,76 кв. м.. /двадесет и осем цяло седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 4,18 % /четири цяло осемнадесет процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.13;

            -под обекта: няма;

            -над обекта: няма;

           2. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС одобрява Експертна оценка №2022АО026/09.03.2022 год., на имота изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна цена при провеждането на търга.

           3.Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

Докладна записка №171/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.15, с площ от 27,59 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 643

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.15 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - петнадесет/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 27,59 кв. м. /двадесет и седем цяло петдесет и девет квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 4,01 % /четири цяло нула едно процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: 67800.503.573.7.16, 67800.503.573.7.14;

            -под обекта: няма;

            -над обекта: няма;          

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС одобрява експертна оценка с № 2022АО027/09.03.2022 год., на имота изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 500 лв. /петстотин лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.            
 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

Докладна записка №184/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер (пл. №) 42.518, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна Чешма“, с площ 272 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 644

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с пл. № 42.518 /четиридесет и две точка петстотин и осемнадесет/, с площ 272 кв.м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна чешма“ с ТПТ : „Земеделска“ и НТП: "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-24/29.05.2018 год., при граници на имота: север – пл. № 42.270, изток – пл. № 42.519, юг – пл. № 42.272, запад – пл. № 42.355.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с пл. № 42.518 /четиридесет и две точка петстотин и осемнадесет/, с площ 272 кв.м. /двеста седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна чешма“ с ТПТ : „Земеделска“ и НТП: "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ“, по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-24/29.05.2018 год., при граници на имота: север – пл. № 42.270, изток – пл. № 42.519, юг – пл. № 42.272, запад – пл. № 42.355.
 3. Одобрява Експертна оценка № 2022АО025/08.03.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 12 700 лв. /дванадесет хиляди и седемстотин лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.  
 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

  

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ            

Председател на Общински съвет Созопол

 

    

     

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...