Вторник, 26 Април 2022 18:24

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 19.04.2022 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  19 АПРИЛ 2022 г.

 

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с

РЕШЕНИЕ №645

Общински съвет Созопол прие

Редовното заседание на Общински съвет Созопол от19.04.2022 г. да се излъчи директно чрез платформата YouTube

  

                                                         РЕШЕНИЕ №646

                       Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I.Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №218/23.03.2022 г. от от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация “ ЕАД – Бургас.

 Докладна записка №223/25.03.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Созопол.

 Докладна записка №239/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

 Докладна записка №248/04.04.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие за директно излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол, чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол, до изтичане мандата на Общински съвет Созопол през 2019 - 2023 г.

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми И законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №224/28.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 

 III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО финанси и бюджет, международни проекти и програми

 Докладна записка №238/01.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2022 година.

 Докладна записка №240/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на  община Созопол. 

 

IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №228/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Черноморец.

 Докладна записка №254/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен -  план застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.174.431, по Кадастралната карта на с.Росен, горска територия, частна държавна собственост, местност „Бакърлъшки път“, землище на с.Росен, извън границите на населеното място, за изграждане на обект: „Стълб за телекомуникационно оборудване, радио-телевизионно разпространение и станция със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на „Радиопредавателен център „Медни рид“, без промяна на предназначението.

 Докладна записка №255/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.71, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с.Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

  Докладна записка №257/06.04.2022 г.  от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол и неговото землище.

 Докладна записка №258/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Черноморец.

 Докладна записка №261/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“ /поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр.Черноморец“.

  Докладна записка №268/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ, идентичен с ПИ 67800.505.20 , УПИ VІІ, идентичен с ПИ 67800.505.22, кв.18 по регулационен план на гр.Созопол и общински ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията

 

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №211/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.72, гр. Черноморец, община Созопол.

 Докладна записка №212/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.73, гр.Черноморец,

 Докладна записка №216/23.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.896, с. Равна гора, ул.“Хан Аспарух“ №13, община Созопол.

 Докладна записка №226/30.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.193, с.Габър, ул.“Васил Левски“ №34, община Созопол.

 Докладна записка №233/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.237, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 145 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №234/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15 квадратни метра (кв.м.), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1, с площ от 157 кв.м., с предназначение –„За здравни и социални услуги“, с адрес гр. Черноморец ул. “Оборище“ №15 ет.1, обект 1.

Докладна записка №260/06.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение"в с. Росен,общ.Созопол.

 Докладна записка №264/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временен обект №7 – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл. "Хан Крум".

 Докладна записка №265/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка чрез сключването на анекс към Договор за продажба на недвижим имот № 8-85/30.01.2018 год. сключен между Община Созопол и А.И. П.

 Докладна записка №266/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.46.73, целият с площ 457 007 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Горска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид дървопроизводителна гора", с местонахождение: област Бургас, община Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Андреа баир".

 Докладна записка №267/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40124.27.128 - публична общинска собственост с площ от  573 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Водоем“, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Чучурката“.

 

VI. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №259/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020.

 Докладна записка №263/07.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол.

 

  

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №218/23.03.2022 г. от от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация “ ЕАД – Бургас.

 

                                              РЕШЕНИЕ №647

                                   Общински съвет Созопол прие 

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

 1. На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на ползвател, от друга страна;
 2. На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на ползвател, от друга страна;
 3.  На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, в качеството на ползвател, от друга страна.
 4. На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.
 5. На основание чл. 198в, ал. 4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 г. - 2026 г.

 II. Определя д-р инж. Румен Кисьов  за представител на Община Созопол в извънредното присъствено заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол  да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията.

III. На основание чл 60, ал. 1 от  Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение, с мотив защита на  особено важни обществени интереси. 

 

 

Докладна записка №223/25.03.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Созопол.

                                                  РЕШЕНИЕ №648

                                     Общински съвет Созопол прие

 1. ПРИЕМА Програма за закрила на детето в Община Созопол за 2022 г.

 

  

Докладна записка №239/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

                                            РЕШЕНИЕ №649

                               Общински съвет Созопол прие 

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

 1.  На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'” ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2021 г.;
 2. На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'* ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2021 г.;
 3.  На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2022 г.

 II.  Определя д-р инж. Румен Кисьов  за представител на Община Созопол в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол  да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията.

III. На основание чл 60, ал. 1 от  Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение, с мотив защита на  особено важни обществени интереси.

  

 

Докладна записка №248/04.04.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие за директно излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол, чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол, до изтичане мандата на Общински съвет Созопол през 2019 - 2023 г.

                                                      РЕШЕНИЕ №650

                                           Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол дава съгласие за пряко излъчване на откритите заседания на Общински съвет до края на мандата на общинския съвет – 2019 - 2023 г., чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол.

 

 

 ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  

Докладна записка №224/28.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

                                                  

                                                  РЕШЕНИЕ №651

                                          Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

  

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 Докладна записка №238/01.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2022 година.

                                             РЕШЕНИЕ №652

                                   Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема бюджета на община Созопол за 2022 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на 28 830 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 686 063 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 8 446 641 лв.

1.1.1.2. Възстановени трансфери за Централния бюджет (-) 2 087 лв.

1.1.1.3. Финансиране в размер на 1 241 509 лв., в т.ч.

1.1.1.3.1.  Преходен остатък от 2021 г. в размер  на 1 241 509 лв./Приложение № 1/

1.1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 19 143 937 лв., в т.ч:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 9 614 237 лв./ Приложение № 1 /

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 10 433 200 лв./Приложение № 1/

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от Централния бюджет (ЦБ) в размер на 981 091 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 836 900 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 144 200 лв.

1.1.2.3.3. Възстановени трансфери за Централния бюджет (-) 9 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/  в размер на 600 000 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 1 480 000 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 79 801 лв.

1.1.2.7. Финансиране в размер на (-) 1 084 392 лв., в т.ч.

1.1.2.7.1. Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 1 430 000 лв.

1.1.2.7.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 2 100 000 лв.

1.1.2.7.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2021г. в размер на 2 445 608 лв./ Приложение № 1 и Приложение № 5-30.

1.2. По разходите в размер на 28 830 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 11, в т.ч.;

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 9 686 063 лв.

 1.2.2. допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 811 000 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 17 332 937 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения от 2 до № 23.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

  

                                            РЕШЕНИЕ №653

                               Общински съвет Созопол прие

2. Приема инвестиционната програма за 2022г. в размер на 3 365 105 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение № 24.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 836 900 лв. по обекти, съгласно Приложение № 24.

 

                                                РЕШЕНИЕ №654

                                     Общински съвет Созопол прие

 3. Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2022 г., на община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 25, в т.ч.

3.1. За дейност 122 „Общинска администрация“ – 120 броя служители, от които 38 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет и 82 броя служители осигурени с общински приходи.

3.2. Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно Приложение № 26.

  

                                                    РЕШЕНИЕ №655

                                         Общински съвет Созопол прие

 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1.Членски внос – 15 400 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 140 000 лв., както следва:

4.2.1. Утвърждава сумата от 40 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

4.2.2. Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане на първо и второ живо родено/ осиновено дете за жителите на община Созопол за 2022 г., в размер на

100 000 лв. и  изплащане съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. Читалища в размер на 292 217 лв., в т. ч.;

- за читалище гр. Созопол – 131 735 лв., в т.ч. 8 000 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Атия – 12 873 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Зидарово – 12 873 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Индже войвода – 6 687 лв. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Крушевец- 12 874 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Присад – 6 687 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Росен – 25 247 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Равна гора- 30 247 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище с. Равадиново – 19 060 лв., в т.ч. 500 лв. – дофинансиране;

- за читалище гр.Черноморец.- 33 934 лв. ., в т.ч. 3 000 лв. – дофинансиране;

 4.3.2. Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 248 000 лв., в т. ч.:

- за футболен клуб гр. Созопол – 192 000 лв.;

- за гребен клуб гр.Созопол - 18 000 лв;

- за спортен клуб „Киборг“ гр.Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб „Олимп“ гр.Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ община Созопол - 23 000 лв.;

- за плувен клуб „Бриз” гр. Созопол – 5 000 лв.;

- за спортен клуб „Спартак Созопол“ гр.Созопол - 2 000 лв.;

- за футболен клуб „Свети Никола“ гр.Черноморец – 2 000 лв.;

 4.3.3. Организации с нестопанска цел – 13 000 лв., в т. ч.:

- на Сдружение на инвалидите гр. Созопол в размер на 1 000 лв.;

-на Сдружение „Съюз на слепите в България” - териториална съюзна организация    на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.;

- на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство“ гр. Созопол в размер на 2 000лв.;

- на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Созопол в размер на 2 000 лв.

 Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;

- на Независимо женско сдружение „Света Марена“ община Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Тракийско дружество „Яни Попов“ гр. Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Гражданско сдружение „ЕЛПИДА“ община Созопол в размер на 2 000 лв.;

- на Сдружение асоциация „Деметра“ гр. Бургас в размер на 1 000 лв.;

 

  

РЕШЕНИЕ №656

Общински съвет Созопол прие 

 1. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 300 лв. на работник/служител – ново назначен по трудово-правно отношение (ТПО) и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОП „ Общински гори и озеленяване“ – Созопол в размер на 350 лв.;

5.3. Разходи за представителни цели в размер до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет. /за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии/;

5.4. Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 199 700 лв., в т. ч.:

- за гр.Созопол – 115 000 лв.;

- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;

- за останалите населени места в общината – 34 700 лв.;

5.5. Утвърждава 450 броя обслужвани лица в ДСП;

5.6. Утвърждава 75 броя деца в ДМК гр.Созопол;

5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 12 деца в група и храноден на 1 дете до 3, 20 лв.

5.8. Утвърждава средства в размер на 34 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в община Созопол.

5.9. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и неселените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложения №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21 в т.ч. и:

- за кметство - с. Атия – 78 873 лв., в т.ч. 12 373 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат, 500 лв. за дофинансиане на читалище с. Атия и за издръжка на местни дейности в размер на 66 000 лв.;

- за кметство - с. Зидарово – 87 873 лв., в т.ч. 12 373 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат, 500 лв. за дофинансиране на читалище с. Зидарово и за издръжка на местни дейности в размер на 75 000 лв.;

- за кметство - с. Индже войвода – 39 687 лв., в т.ч. 6 187 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата, 500 лв. за дофинансиране на читалище с. Индже войвода и за издръжка на местни дейности в размер на 33 000 лв.;

- за кметство - с. Крушевец – 78 874 лв., в т.ч. 12 374 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат, 500 лв. за дофинансиране на читалище с. Крушевец и за издръжка на местни дейности в размер на 66 000 лв.;

- за кметство - с. Присад – 39 687 лв., в т.ч. 6 187 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата, 500 лв. за дофинансиране на читалище с. Присад  и за издръжка на местни дейности в размер на 33 000 лв.;

- за кметство - с. Росен – 91 247 лв., в т.ч. 24 747 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата, 500 лв. за дофинансиране на читалище с. Росен и за издръжка на местни дейности в размер на 66 000 лв.;

- за кметство - с. Равна гора – 96 247 лв., в т.ч. 24 747 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата, 5 500 лв. за дофинансиране на читалище с. Равна гора и за издръжка на местни дейности в размер на 66 000 лв.;

- за кметство - с. Равадиново – 85 060 лв., в т.ч. 18 560 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1,5 щата, 500 лв. за дофинансиране на читалище с. Равадиново и за издръжка на местни дейности в размер на 66 000 лв.;

- за кметство - с. Вършило – 33 000 лв., в т.ч. за издръжка на местни дейности в размер на 33 000 лв.;

- за кметство - с. Габър – 33 000 лв., в т.ч. за издръжка на местни дейности в размер на 33 000 лв.;

 

                                          РЕШЕНИЕ №657

                                   Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.35, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 31/17.03.2022 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27/

6.1. Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.2. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2022 г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

6.3. Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена, както и старши специалист ОВВО- офис за военен отчет към функция „Отбрана и сигурност“ се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.4. Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.3. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат  право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

  

                                                          РЕШЕНИЕ №658

                                                  Общински съвет Созопол прие 

 1.  Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 46 903 252 лв., съгласно Приложение №28.

  

                                                         РЕШЕНИЕ №659

                                                Общински съвет Созопол прие 

 1.  Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023г. и прогнозни показатели за периода 2024- 2025 г. /Приложения №29/

  

                                                        РЕШЕНИЕ №660

                                            Общински съвет Созопол прие

 

 1.  Определя второстепенните разпоредители с бюджет в община Созопол за 2022 г., както, следва:

9.1. Кмет на кметство гр. Черноморец;

9.2. Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения“ на територията на община  Созопол;

9.3. Директор на средно училище „Св.Св, Кирил и Методий“ гр.Созопол;

9.4. Директор на основно училище „Христо Ботев“ гр.Черноморец;

9.5. Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Росен;

9.6. Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Зидарово;

9.7. Директор на основно училище „Пейо К. Яворов“ с. Крушевец;

9.8. Директор на основно училище „Отец Паисий“ с. Равна гора;

9.9. Директор на общинско предприятие – „Общински гори и озеленяване“ Созопол;

9.10. Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /;

9.11. Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища община  Созопол”;

9.12. Директор на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ към община Созопол;

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ №661

                                     Общински съвет Созопол прие 

 1. Определя максималния размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022г. в размер на 2 000 000 лв.;

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. в размер на 20 050 000 лв;

  

 

                                            РЕШЕНИЕ №662

                                  Общински съвет Созопол прие 

 1. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 18 000 000 лв.

 

  

                                              РЕШЕНИЕ №663

                                    Общински съвет Созопол прие 

 1. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 15 000 000 лв.

  

 

                                                 РЕШЕНИЕ №664

                                          Общински съвет Созопол прие 

 1. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. в размер на 1 114 789 лв., съгласно Приложение № 2-31- План-график за обслужване на просрочените задължения през 2022 година.

  

                                                       РЕШЕНИЕ №665

                                            Общински съвет Созопол прие 

 1.  Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на 500 000 лв.

 

 

                                                          РЕШЕНИЕ №666

                                             Общински съвет Созопол прие

    15. Определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не по-малко от 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на общински имотите, както следва:

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ №667

                                           Общински съвет Созопол прие

 

 1. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,

при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 

 

                                                   РЕШЕНИЕ №668

                                         Общински съвет Созопол прие

 17.  Възлага на Кмета на общината:

17.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

17.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 

 

                                             РЕШЕНИЕ №669

                                      Общински съвет Созопол прие

 18.  Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,но не по-късно до края на 2022 г.

18.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.3. Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

  

 

                                              РЕШЕНИЕ №670

                                     Общински съвет Созопол прие

 

 1. Упълномощава Кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

 

 

                                             РЕШЕНИЕ №671

                                  Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема за сведение Протокол от 18.03.2022 г. за публичното обсъждане на бюджета за 2022 г., /Приложение №32/.

 

  

                                             РЕШЕНИЕ №672

                                     Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение, с мотив защита на особено важни обществени интереси.

 

 

 

  

Докладна записка №240/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на  община Созопол.

 

                                          РЕШЕНИЕ №673

                              Общински съвет Созопол прие

 І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация одобрява основни месечни заплати считано от 1 април 2022 г.,  както следва:

 

Кметове на кметства

 

 

Кмет на кметство с.Атия

Румен Георгиев Димитров

1242

Кмет на кметство с.Зидарово

Стойчо Илиев Петков

1365

Кмет на кметство с.Крушевец

Милка Николова Стамболиева

1242

Кмет на кметство с.Равадиново

Иван Николов Пазвантов

1242

Кмет на кметство с.Равна гора

Георги Станев Георгиев

1365

Кмет на кметство с.Росен

Иван Трифонов Динев

 

1365

Кмет на кметство гр.Черноморец

Росен Георгиев Деспов

1694

Кметски наместници на населени места

 

 

Кметски наместник населено място с. Вършило

Елена Иванова Василева

990

Кметски наместник населено място с. Присад

Сийка Кирова Москова

990

Кметски наместник населено място с. Индже войвода

Атанас Спасов Димитров

 

 

990

Кметски наместник населено място с. Габър

Виолета Димова Арабаджиева

 

 

990

 

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решението.

 

 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Докладна записка №228/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Черноморец.

                                               РЕШЕНИЕ №674

                                Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложение) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, върху общински имоти  на територията на  гр. Черноморец за 2022 г.

 

  

 

Докладна записка №254/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен -  план застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.174.431, по Кадастралната карта на с.Росен, горска територия, частна държавна собственост, местност „Бакърлъшки път“, землище на с.Росен, извън границите на населеното място, за изграждане на обект: „Стълб за телекомуникационно оборудване, радио-телевизионно разпространение и станция със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на „Радиопредавателен център „Медни рид“, без промяна на предназначението.

                                               РЕШЕНИЕ №675

                                    Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.3, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.2 и чл.152, ал.1 и ал.2, от Закона за горите, Общински съвет – Созопол, разрешава да  се  изработи Подробен устройствен -  план застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.174.431, по Кадастралната карта на с.Росен, горска територия, частна държавна собственост, местност „Бакърлъшки път“, землище на с.Росен, извън границите на населеното място, за изграждане на обект: „Стълб за телекомуникационно оборудване, радио-телевизионно разпространение и станция със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на „Радиопредавателен център „Медни рид“, без промяна на предназначението.

Подробният устройствен план – план застрояване да се изработи без да се нарушават интересите на собствениците на телекомуникационни съоръжения, на други оператори и военно формирование на Министерството на отбраната, разположени в близост до процедираният поземлен имот, съгласно изискването, заложено в  Решение №ИАГ-886/14.01.2022 г., за предварително съгласуване, за учредяване право на строеж върху поземлен имот, в горска територия – частна държавна собственост, без промяна на предназначението на територията, от Изпълнителната агенция по горите.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план застрояване, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

  

 

Докладна записка №255/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.71, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с.Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

  

                                               РЕШЕНИЕ №676

                                   Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.71, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с.Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“ .

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетата и одобрена улична регулация: на улица с осови точки 190-191-192-199-200-201-202-203-204-205-206, одобрена със Заповед№Z-437/12.03.2010 г., на Кмета на Община Созопол и с осови точки 206-226-227 ÷ 235, одобрена със Заповед  №8-Z-477/29.04.2011г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

  

Докладна записка №257/06.04.2022 г.  от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Созопол и неговото землище.

                                            РЕШЕНИЕ №677

                                Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 и чл.56а  от Закона за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол и неговото землище за 2022 г.

  

 

Докладна записка №258/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Черноморец.

                                                   РЕШЕНИЕ №678

                                     Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 и чл.56а  от Закона за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, върху общински имоти  на територията на  гр. Черноморец за 2022 г.

 

 

 

Докладна записка №261/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“ /поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр.Черноморец“.

                                                  РЕШЕНИЕ №679

                                     Общински съвет Созопол прие

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“ /поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр.Черноморец“, с трасе и сервитут в част от поземлени имоти 81178.35.55, 81178.35.195, 81178.36.251, 81178.36.252 и 81178.36.366 по кадастрална карта на гр.Черноморец, съгласно черните, червени и сини линии и надписи в приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията, пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  Държавен вестник.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 

Докладна записка №268/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ, идентичен с ПИ 67800.505.20 , УПИ VІІ, идентичен с ПИ 67800.505.22, кв.18 по регулационен план на гр.Созопол и общински ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.

                                    РЕШЕНИЕ №680

                         Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.505.94 и 67800.505.143, общинска собственост и съседни  ПИ505.20, идентичен с  УПИ VІ, кв.18   и на ПИ 67800.505.22, идентичен с УПИ VІІ, кв.18 по регулационен план на гр. Созопол.

2.Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.505.94,  и 505.143 , общинска собственост и съседен  ПИ 67800.505.22, частна собственост с обща проектна площ на изменението от 13(тринадесет) кв.м.ид.части,  съгласно графичната част на проекта за частично изменение;

 2.1. Одобрява  представената пазарна оценка в размер на:

 • 2940,00 (две хиляди деветстотин и четиридесет ) лв. без вкл. ДДС, за 3(три) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2021АО023/10.12.2021 г.   при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІ ;
 • 9 800,00 (девет хиляди и осемстотин ) лв. без вкл. ДДС, за 10(десет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2021АО023/10.12.2021 г. при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІ;

 3. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.505.143, общинска собственост и съседен  ПИ 67800.505.20, частна собственост с проектна площ на изменението от 7(седем) кв.м.ид.части,  съгласно графичната част на проекта за частично изменение;

3.1. Одобрява  представената пазарна оценка в размер на:

 • 6860,00 (шест хиляди осемстотин и шестдесет ) лв. без вкл. ДДС, за 7 (седем) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2021АО024/10.12.2021г.    при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІ
 1. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздерл IV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 – общинска публична собственост, проекта да се внесе за разглеждане в Общински съвет гр. Созопол за обявяване на частите от новообразуваните урегулирани поземлени имоти за частна общинска собственост.
 2.  Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  

Докладна записка №211/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.72, гр. Черноморец, община Созопол.

                                               РЕШЕНИЕ №681

                                     Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 44 кв.м. ид.ч. /четиридесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.502.72/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – седемдесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 519 кв.м./петстотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.88, 81178.502.87, 81178.502.73, 81178.502.89, 81178.502.90,
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика С. Г. Г. чрез продажба на 44 кв.м. ид.ч. /четиридесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.502.72/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – седемдесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 519 кв.м./петстотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.88, 81178.502.87, 81178.502.73, 81178.502.89, 81178.502.90,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО029/10.03.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 800,00 лв. /три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

       4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Докладна записка №212/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.73, гр. Черноморец,

                                           РЕШЕНИЕ №682

                               Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 3 кв.м. ид.ч. /три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.502.73/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 517 кв.м./петстотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.72, 81178.502.87, 81178.502.86, 81178.502.74, 81178.502.89,
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Б. С. С. чрез продажба на 3 кв.м. ид.ч. /три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.502.73/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 517 кв.м./петстотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.502.72, 81178.502.87, 81178.502.86, 81178.502.74, 81178.502.89,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО030/16.03.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 260,00 лв. /двеста и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

  

Докладна записка №216/23.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.896, с. Равна гора, ул.“Хан Аспарух“ №13, община Созопол. 

                                             РЕШЕНИЕ №683

                                 Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 103 кв.м. ид.ч. /сто и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.896/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – осемстотин деветдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул.“Хан Аспарух“ №13, община Созопол, целият с площ 724 кв.м./седемстотин двадесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.376, 61114.501.522, 61114.501.351, 61114.501.371,

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Д.Т. Г. чрез продажба на 103 кв.м. ид.ч. /сто и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.896/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – осемстотин деветдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Хан Аспарух“ №13, община Созопол, целият с площ 724 кв.м./седемстотин двадесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.376, 61114.501.522, 61114.501.351, 61114.501.371,

3.Одобрява експертна оценка №2022АО031/18.03.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 730,00 лв. /хиляда седемстотин и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №226/30.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.193, с. Габър, ул.“Васил Левски“ №34, община Созопол.

                                                     РЕШЕНИЕ №684

                                           Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Г. Т. Р.чрез продажба на: 22 кв.м. ид.ч. /двадесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 501.193 /ЕКАТТЕ- четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто деветдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-443/26.06.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Габър, ул.“Васил Левски“ №34, община Созопол, целият с площ 530 кв.м./петстотин и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване- „Ниско застрояване /до 10м./“, при граници и съседи: 14249.501.135, 14249.501.192, 14249.501.194, 14249.501.239,

2. Одобрява експертна оценка №2022АО033/25.03.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 Докладна записка №233/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.237, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 145 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

                                            РЕШЕНИЕ №685

                                  Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.237 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - двеста тридесет и седем/, с площ 145 кв.м. /сто четиридесет и пет квадратни метра/, с местонахождение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.572, 63015.506.238, 63015.506.589, 63015.506.428.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО034/25.03.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 5 310 лв. /пет хиляди триста и десет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

 

Докладна записка №234/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15 квадратни метра (кв.м.), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1, с площ от 157 кв.м., с предназначение –„За здравни и социални услуги“, с адрес гр. Черноморец ул. “Оборище“ №15 ет.1, обект 1.

 

                                                        РЕШЕНИЕ №686

                                              Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: Обект, с идентификатор 81178.502.283. 1.1 /ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот - двеста осемдесет и три, сграда - едно, обект - едно/, с площ 157 кв.м. /сто петдесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части 22.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/ от общите части на сградата, с предназначениe на самостоятелния обект "За здравни и социални услуги", брой нива на обекта 1 /едно/, с адрес: Община Созопол, гр. Черноморец, п.к. 8142, ул. "Оборище" № 15, ет. 1, обект 1, находящ се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 построена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта - 81178.502.283.1.2,
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: помещение с площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, находящо се в обект, с идентификатор 81178.502.283.1.1 /по ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот - двеста осемдесет и три, сграда - едно, обект - едно/, с площ 157 кв.м. /сто петдесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части 22.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/ от общите части на сградата, с предназначениe на самостоятелния обект "За здравни и социални услуги", брой нива на обекта 1 /едно/, с адрес: Община Созопол, гр. Черноморец, п.к. 8142, ул. "Оборище" № 15, ет. 1, обект 1, находящ се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 построена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта - 81178.502.283.1.2
 3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2022АО032/25.03.2022 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 180,00 лв. /сто и осемдсет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, конкурсна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 4.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

 

Докладна записка №260/06.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение"в с. Росен, общ.Созопол.

 

                                               РЕШЕНИЕ №687

                                    Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: лекарски кабинет с площ 18 кв.м. (осемнадесет квадратни метра), 6/12 кв.м. ид.ч. (шест квадратни метра идеални части) от манипулационна зала, с обща площ 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра) и 13/26 кв.м. (тринадесет квадратни метра идеални части) от чакалня, която е с обща площ от 26 кв.м. (двадесет и шест квадратни метра), находящи се на първи етаж от сграда, с идентификатор 63029.501.448.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - четиристотин четиридесет и осем, сграда - едно/, със застроена площ 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение "Здравно заведение", построена в ПИ с идентификатор 63029.501.448, с местоположение: Община Созопол, село Росен, п.к. 8150, ул. "Яна Лъскова" № 75 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год., на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.501.447, 63029.23.379, 63029.23.78, 63029.501.450, 63029.501.9501.
 2. Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните помещения, в размер на 46,25 лв. (четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки), без включен ДДС, съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинска собственост.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Красимир Кунев Иванов, за предоставяне под наем на гореописаните помещения.

 

  

Докладна записка №264/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временен обект №7 – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл. "Хан Крум". 

                                                        РЕШЕНИЕ №688

                                            Общински съвет Созопол прие 

       1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 6 /шест/месеца на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, площад “Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с ТПТ: "Урбанизирана" и НТП – "За друг вид озеленени площи", идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв.147, по планаа гр. Созопол.

 1.  На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява Експертна оценка 2022АО038/04.04.2022 год. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 1 530 лв. /хиляда и петстотин и тридесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
 2.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

  

 

Докладна записка №265/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка чрез сключването на анекс към Договор за продажба на недвижим имот № 8-85/30.01.2018 год. сключен между Община Созопол и А. И. П.

                                                          РЕШЕНИЕ №689

                                               Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закон за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, поправя свое Решение № 951/29.11.2017 год., като вместо текста:

Апартамент № 10 /десет/ - ляв, с площ 73,12 кв.м. /седемдесет и три цяло и дванадесет квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.10 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, квартал - петстотин и две, имот - двеста шестдесет и шест, сграда - едно, обект - десет/, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение  и две тераси, ведно със складово помещение № 10 /десет/, с полезна площ 12,27 кв.м. /дванадесет цяло двадесет и седем квадратни метра/, ведно с 5,694 % ид.ч. от об.ч. /пет цяло шестстотин деветдесет и четири процента идеални части от общите части/ на сградата и правото на строеж върху поземления имот върху поземления имоткойто е построена, находяща се в община Созопол, град Созопол, п.к. 8130 ул. "Стара планина", бл. 1, вх. Б, ет. 3. ап. 10, идентичен с административен адрес: гр. Созопол, ул. "Стара планина", бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 4, в сграда с идетификатор 67800.502.266.1, построена в поземлен имот, с идентификатор 67800.502.266, при съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж: 67800.502.266.1.11, 67800.502.266.1.6; под обекта:67800.502.266.1.7; над обекта: няма. Да се чете:

"Апартамент № 10 /десет/ - десен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.502.266.1.12 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, квартал - петстотин и две, имот - двеста шестдесет и шест, сграда - едно, обект - дванадесет/, с площ 73,12 кв.м. /седемдесет и три цяло и дванадесет квадратни метра/, ведно със склад № 12 /дванадесет/, с полезна площ 11,56 кв.м. /единадесет цяло и петдесет и шест квадратни метра/, ведно с 5,679 % ид.ч. от об.ч. /пет цяло шестстотин седемдесет и девет процента от идеалните части на общите части/ на сградата и правото на строеж върху поземления имот върху който е построена, находяща се в община Созопол, град Созопол, п.к. 8130 ул. "Стара планина", бл. 1, вх. Б, ет. 3. ап. 10 - десен, находящ се в сграда с идетификатор 67800.502.266.1, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.502.266 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 30.09.2020 год., при граници и съседи: на същия етаж: 67800.502.266.1.11; под обекта:67800.502.266.1.9; над обекта: няма."

 1. Общински съвет - гр. Созопол разрешава на кмета на Община Созопол да сключи анекс за поправка към Договор за покупко-продажба на недвижим имот № 8-85/30.01.2018 год., с който да се осъществи корекция на обекта, предмет на договора като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.502.266.1.10, бъде поправен с този на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.502.266.1.12.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО090/22.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ без включен ДДС.
 3.  Одобрява експертна оценка № 2021ЕО091/22.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ без включен ДДС.
 4.  Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия, относно сключването на анекса.

 

 

 

Докладна записка №266/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.46.73, целият с площ 457 007 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Горска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид дървопроизводителна гора", с местонахождение: област Бургас, община Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Андреа баир".

                                                РЕШЕНИЕ №690

                                    Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор № 67800.46.73 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - четиридесет и шест, поземлен имот - седемдесет и три/, целият с площ 457 007 кв.м. /четиристотин петдесет и седем хиляди и седем квадратни метра/, с ТПТ: "Горска" и НТП: "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Андреа баир" по КККР одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи на имота: 67800.46.50, 58356.50.22, 67800.46.71, 67800.46.77, 67800.46.46.
 2. На основание чл. 41, ал. 2 от Закон за общинска собственост одобрява Експертна оценка № 2022АО022/28.02.2022 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 7 550,00 лв. /седем хиляди петстотин и петдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва като препоеъчителна, при определяне на цената за учредяването на право на ползване на 2 000 кв. м. за срок от 10 /десет/ години.

 

  

Докладна записка №267/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40124.27.128 - публична общинска собственост с площ от  573 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Водоем“, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Чучурката“.

                                          РЕШЕНИЕ №691

                                  Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА /Закон за местното самоуправление и местната администрация/ , във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40124.27.128 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/-четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район двадесет и седем, поземлен имот – сто двадесет и осем/ - публична общинска собственост с площ от 573 кв. м. /петстотин седемдесет и три квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Водоем“, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Чучурката“, при съседи – 40124.27.126,40124.27.105
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, /Закон за местното самоуправление и местната администрация/ във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, за отдаване под наем на за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - публична общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 40124.27.128 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/-четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район двадесет и седем, поземлен имот – сто двадесет и осем/ - публична общинска собственост с площ от 573 кв. м. /петстотин седемдесет и три квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Водоем“, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Чучурката“, при съседи – 40124.27.126, 40124.27.105

2.1. На основание чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане

с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2022AO039/06.04.2022 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 260,00  лв. /двеста и шестдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

 

 

ПО ШЕСТО РИМСКО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Докладна записка №259/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020.

 

                                                  РЕШЕНИЕ №692

                                       Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА

 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи продължение  за изпълнение  на дейностите по предоставяне на услугата по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 на Комплекс за „ Социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес;
 1. Дава съгласие финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 услуги по процедура BG05M9OP001-6.004 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата -  6 месеца, считано от датата на подписване на договор с УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

  

                                                   РЕШЕНИЕ №693

                                          Общински съвет Созопол прие

I. Oпределя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол:

 

 1. Йорданка Димитрова – Директор „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол;
 2. Румяна Вълчева – Зам. директор „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол;
 3. Янка Сотирова – Секретар на местна комисия за противообществени прояви при малолетни и непълнолетни;
 4. Христо Бардуков – Гл.експерт спорт, демографски и етнически връзки – Община Созопол;
 5. Гергана Вълчева- Представител на гражданско сдружение „ Елпида“- гр. Созопол;
 6. Представител на Дирекция социално подпомагане – гр.Созопол
 7. Представител на Център за спешна и неотложна медицинска помощ- филиал Созопол;
 8. Представител на РУ Созопол при ОД на МВР гр. Бургас;
 9. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Созопол;
 10. Представител на Общински съвет Созопол
 11. Атанас Петков – потребител на социална услуга;
 12. Представител на Сдружение на инвалидите гр. Созопол;
 13. Представител на Женско дружество гр. Черноморец;

 

                                                  РЕШЕНИЕ №694

                                          Общински съвет Созопол прие

I. Oпределя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол:

 

 1. Директор „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол;
 2. Зам. директор „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол;
 3. Секретар на местна комисия за противообществени прояви при малолетни и непълнолетни;
 4. Гл.експерт спорт, демографски и етнически връзки – Община Созопол;
 5. Представител на гражданско сдружение „ Елпида“- гр. Созопол;
 6. Представител на Дирекция социално подпомагане – гр.Созопол
 7. Представител на Център за спешна и неотложна медицинска помощ- филиал Созопол;
 8. Представител на РУ Созопол при ОД на МВР гр. Бургас;
 9. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Созопол;
 10. Представител на Общински съвет Созопол
 11. Потребител на социална услуга;
 12. Представител на Сдружение на инвалидите гр. Созопол;
 13. Представител на Женско дружество гр. Черноморец;

 

 

                                                    РЕШЕНИЕ №695

                                          Общински съвет Созопол прие 

По т. II. Избира Анета Филипова, като свой представител в Съвета по въпросите за социалните услуги в община Созопол.

 

                   

Докладна записка №263/07.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол.

  

                                                     РЕШЕНИЕ №696

                                        Общински съвет Созопол прие                         

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, ал. 3, във връзка с чл. 27, ал. 1  и  чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Созопол:

I. Oпределя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол:

 

 1. Директор „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол;
 2. Зам. директор „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол;
 3. Секретар на местна комисия за противообществени прояви при малолетни и непълнолетни;
 4. Гл.експерт спорт, демографски и етнически връзки – Община Созопол;
 5. Представител на гражданско сдружение „ Елпида“- гр. Созопол;
 6. Представител на Дирекция социално подпомагане – гр.Созопол
 7. Представител на Център за спешна и неотложна медицинска помощ- филиал Созопол;
 8. Представител на РУ Созопол при ОД на МВР гр. Бургас;
 9. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Созопол;
 10. Представител на Общински съвет Созопол
 11. Потребител на социална услуга;
 12. Дружество на инвалидите гр. Созопол;
 13. Женско дружество гр. Черноморец;

II.  Избира Анета Филипова като свой представител в Съвета по въпросите за социалните услуги в община Созопол.

 III. Възлага на Кмета на общината осъществяването на дейностите, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...