Петък, 03 Юни 2022 10:09

Решения взети на ТРИДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет- Созопол от 27 май 2022 г.

                                                                                          РЕШЕНИЯ

                       ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТОТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 27 МАЙ 2022 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №697

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

   Докладна записка №361/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Удостояване Андон Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“.         

   Докладна записка №380/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на община Созопол в областната комисия за изработване на Областна аптечна карта.

   Докладна записка №381/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на Община Созопол в областна комисия за изработване на областна здравна карта.

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми И законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

  Докладна записка №373/16.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.  

III. Доклад на комисията по  финанси и бюджет, международни проекти и програми:

      Докладна записка №366/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

     Докладна записка №367/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“, функция „Здравеопазване“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

     Докладна записка №329/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план:

– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.228, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и

 – План за улична регулация от осова точка 45 до осова точка 48 и продължение с ширина 5.00 метра, завършваща с обръщало 15/9 метра в поземлени имоти 81178.36.223 и 81178.36.222, по нанесените корекции в зелен цвят на графичната част.

     Докладна записка №330/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.384, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

  Докладна записка №354/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и изменение на Подробен устройствен план  - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за УПИ XI и VIII, в кв.85 м.”Аклади”, землище на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.400 и 81178.5.376 по КК на гр. Черноморец и УПИ I, II и III, в кв.86 м.”Аклади”, землище на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.388, 81178.5.395 и 81178.5.401 по КК на гр. Черноморец.

  Докладна записка №355/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, за осигуряване на транспортен достъп до Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67800.503.187, 67800.503.541, 67800.503.542, 67800.503.60, 67800.5.852, 67800.5.858 и 67800.5.727 по кадастрална карта /КК/ на гр. Созопол, м.”Мисаря”.

  Докладна записка №360/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.137, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство, за изграждане на „жилищна сграда“ и включване в регулацията на населеното място. 

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост и Комисията по  финанси и бюджет, международни проекти и програми:

    Докладна записка №362/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: одобряване на  предложение за покупка на имот, сграда с идентификатор 81178.502.309.3.13, собственост на Български пощи ЕАД.

VI. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

   Докладна записка №287/13.04.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.186, с. Крушевец, ул. “П. К. Яворов“, община Созопол. 

 Докладна записка №340/04.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.913, с. Крушевец, ул.“П. К. Яворов“, община Созопол.

 Докладна записка №356/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,  представляващ временен едноетажен обект, с височина до 3 (три) метра (м.) - Обект № 111 - търговски обект, с площ 18,00 (осемнадесет) квадратни метра (кв.м.), разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, пл. "Хан Крум".

 Докладна записка №357/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.4, с площ от 33,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 1.

 Докладна записка №358/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с площ от 150 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: “Друг вид самостоятелен обект в сграда”, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Докладна записка №364/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.41.64, представляващи 63/513 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 513 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, м. „Червенка“, местност „Аклади“.

 Докладна записка №365/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.502.4, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, с площ 582 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

  

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  Докладна записка №361/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Удостояване Андон Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ .

 РЕШЕНИЕ №698

Общински съвет Созопол прие  

 Общински Съвет на основание  чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.6  и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Андон Костадинов Кюмурджиев  със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ . Званието  да се връчи от Председателят на общински съвет Созопол и Кмета на община Созопол на празника на град Созопол – 17 юли 2022 г.

 

Докладна записка №380/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на община Созопол в областната комисия за изработване на Областна аптечна карта.

 РЕШЕНИЕ №699

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, във връзка с чл.17, ал.1, т.4, чл.20 и чл.21, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя Тодор Дамянов- зам.- кмет на Община Созопол за представител на община Созопол в областната комисия за изработване на областна аптечна карта за област Бургас.

При невъзможност да присъства представителят- титуляр, избира за заместник- Румяна Вълчева, зам. директор на Комплекс „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол, която да представлява община Созопол  в областната комисия за изработване на областна аптечна карта за област Бургас.

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да издаде заповед съгласно т.1 от настоящото решение.

 

 Докладна записка №381/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на Община Созопол в областна комисия за изработване на областна здравна карта.

 РЕШЕНИЕ №700

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т. 23, от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет Созопол:

            I.Определя Тодор Дамянов- зам.- кмет на Община Созопол за представител на Община Созопол в областната комисия за изработване на областна здравна карта за област Бургас.

При невъзможност да присъства представителят - титуляр, избира за заместник- Румяна Вълчева, зам. директор на Комплекс „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол, която да представлява община Созопол  в областната комисия за изработване на областна здравна карта за област Бургас.

         II.Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде Заповед съгласно т. I  от настоящото решение.

 

 ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 Докладна записка №373/16.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №701

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №366/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 РЕШЕНИЕ №702

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 202г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи и промяна на наименованието на обекти от капиталовата програма, както следва:

        1.1.Функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – промяна на наименованието на обект от капиталовата програма, както следва:                                                                                 

Извършва промяна в наименованието на

обектите:

било

-Изграждане на система за видеонаблюдение на сградата на община Созопол,

по КП, обект №304

става

-Изграждане на система за видеонаблюдение на общински обекти,

по КП, обект №304

                                                         

       1.2.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – увеличение с 15 000 лв. по параграфи и промяна на наименованието на обект от капиталовата програма, както следва:

                                                                                    било               увеличение               става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 44 040 лв. 15 000                      59 040 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                    увеличение                  става

 

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                                  15 000 лв.             15 000 лв.               30 000 лв.

 

                                                                                    било                  увеличение                  става

Извършва промяна в наименованието на

обектите:

било

-Подмяна на помпи и прожектори за фонтан

в градска градина Созопол, по КП, обект №357

става

-Ново оборудване за фонтан в градска градина

Созопол, по КП, обект №357                                          15 000 лв.             15 000 лв.               30 000 лв.

 

       1.3.Функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – намаление с 15 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                                   било                намаление           става

 • 10-00 – издръжка 283 350 лв. 15 000 лв.      268 350 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 234 000 лв. 15 000 лв.       219 000 лв.

 

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било става

материални активи                                                           356 896 лв.                                 356 896 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване           било                                              става

машини и съоръжения                                                          42 896 лв.                                   42 896 лв.

 

-Изграждане на система за видеонаблюдение                      било             намаление                 става

за селищната система на община Созопол,                        20 000 лв.      12 000 лв.              8 000 лв.

обект № 303 от капиталова програма                                   

                                                                                                  

-Изграждане на соларна система за електрозахранване      било             увеличение                става

за нуждите на община Созопол                                                0 лв.           12 000 лв.                12 000 лв.

нов обект № 408 от капиталова програма                         

 

 

РЕШЕНИЕ №703

Общински съвет Созопол прие 

          2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Кметство Черноморец в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 2.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - намаление с 32 760 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                 било                намаление           става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                             603 000 лв.       32 760 лв.          570 240 лв.

в т.ч.

                                                                                 било               намаление              става

 • §52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти                                           603 000 лв.      32 760 лв.         570 240 лв.

- Изграждане на улица „Велека“, гр. Черноморец

обект по капиталова програма № 383                       150 000 лв.      32 760 лв.         117 240 лв.

 

2.2.Функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – увеличение с 32 760 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                 било               увеличение            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                 250 000 лв.     32 760 лв.            282 760 лв

в т.ч.

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                0 лв.               32 760 лв.                 32 760 лв.

- Контейнери с козирки за гр. Черноморец, 3 бр.

нов обект № 409 по капиталова програма          0 лв.               32 760 лв.                    32 760 лв.

 

 

 РЕШЕНИЕ №704

Общински съвет Созопол прие

 3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на ОП „Рибарски пристанища община Созопол“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ по параграфи, както следва:  

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни              било                                           става

материални активи                                                           3 000 лв.                                     3 000 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване         било                                              става

машини и съоръжения                                                          2 000 лв.                                 2 000 лв.

 

-Закупуване на климатици за                                                 било             намаление                 става

за ОП „Рибарски пристанища“,1 бр.                                   2 000 лв.                 1 000 лв.          1 000 лв.

обект № 309 от капиталова програма                                   

                                                                                                  

-Компресор за ОП „Рибарски пристанища"                         било             увеличение                става

нов обект № 408 от капиталова програма                          0 лв.                       1 000 лв.                1 000 лв.

 

РЕШЕНИЕ №705

Общински съвет Созопол прие

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.2.1, т.2.2 и т.3, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), недълготрайни материални активи (НДМА) и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/

                                                                                        било           увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:                                   3 365 105 лв.        15 000 лв.      3 380 105 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                                1 837 940 лв.         15 000 лв.       1 852 940 лв.

           

 

 

РЕШЕНИЕ №706

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

  

Докладна записка №367/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“, функция „Здравеопазване“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  

РЕШЕНИЕ №707

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година, както следва:

 1. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби“ и вписва :  

 • В. Г. М. – Счетоводител, с право на транспортни разходи по маршрут с. Равадиново – гр. Созопол – с. Равадиново;
 • Н.О.М. – Специалист „Бюджет“, с право на транспортни разходи по маршрут с. Равадиново – гр. Созопол – с. Равадиново;
 • Й. Д. И. – Специалист „Административно обслужване и архив“, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – гр. Созопол – гр. Черноморец; 
 1. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Здравеопазване“ и вписва : 

2.1.А. С. Д. – медицинска сестра,  с право на транспортни разходи по маршрут гр. Созопол – с. Равадиново – гр .Созопол;

2.2.А. Е. Ф. – медицинска сестра,  с право на транспортни разходи по маршрут гр. Созопол – гр. Черноморец – гр .Созопол;

2.3.Т. Й. Д. - медицинска сестра,  с право на транспортни разходи по маршрут гр. Созопол – с.Росен – с.Равна гора – гр. Созопол;

2.4.М. И. В. - медицинска сестра,  с право на транспортни разходи по маршрут гр. Созопол – гр. Черноморец – с.Атия - гр. Созопол;

2.5.Е. Д. К. – здравен медиатор, с право на транспортни разходи по маршрут с.Габър – с. Зидарово – с.Габър;

 3.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и вписва:

3.1.Р. С. К. – управител, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Созопол – с.Атия – гр. Созопол;

3.2.Б. В. Н. – детегледач, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Созопол – с.Атия – гр. Созопол;

3.3.Д. И. Н. – медицински специалист, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – с.Атия – гр. Черноморец;

3.4.Е. Д. К. - детегледач, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – с.Атия – гр. Черноморец;

3.5.Г.Д.В. - детегледач, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – с.Атия – гр. Черноморец;

3.6.А. И. Г. - детегледач, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – с.Атия – гр. Черноморец;

3.7.К. Ж. С. – социален работник, с право на транспортни разходи по маршрут гр .Бургас – с.Атия – гр. Бургас;

3.8.Г. Н. Г. - психолог, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Черноморец – гр. Бургас;

3.9.И. К. С. – рехабилитатор, с право на транспортни разходи по маршрут гр .Бургас – гр. Черноморец – гр. Бургас;

3.10.Д. Д. Й. – специалист социални дейности, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Созопол – гр. Черноморец – гр. Созопол;

3.11.К. К. К. - психолог, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;

3.12.С. С. К. – логопед, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;

3.13.К. В. Ж. – разносвач, с право на транспортни разходи по маршрут с.Атия – гр. Созопол – с.Атия;

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №329/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план:

– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.228, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и

 – План за улична регулация от осова точка 45 до осова точка 48 и продължение с ширина 5.00 метра, завършваща с обръщало 15/9 метра в поземлени имоти 81178.36.223 и 81178.36.222, по нанесените корекции в зелен цвят на графичната част.

 РЕШЕНИЕ №708

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план:

– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.228, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз                     Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност;

– План за улична регулация, осигуряваща достъп до поземлени имоти с идентификатори: 81178.36.229, 81178.36.230, 81178.36.226, 81178.36.225, 81178.36.224, 81178.36.223 и 81178.36.222. Плана за улична регулация да се проектира от осова точка 45 до осова точка 48 и като продължение през поземлени имоти 81178.36.226, 81178.36.225, 81178.36.224, завършваща с обръщало в 15/9 метра в поземлени имоти 81178.36.222 и 81178.223, по  нанесените корекции в зелен цвят на графичната част, с ширина 5.00 метра. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и чл.81, ал.1  от Закона за устройство на територията.

           Към  Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации: улица с  осови точки 4-5-6-7-45, одобрена с Решение №883 от Протокол №39/26.03.2010 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация.

       Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

            Докладна записка №330/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.384, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

 РЕШЕНИЕ №709

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.384, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз   Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се спазва условието в Писмо с                     изх.№9400-7458/02.11.2021г., от Министерство на културата, Национален институт за недвижимото културно наследство, а именно: “Ако при реализация на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, по смисъла на чл.146, ал.3 от Закона за културното наследство, дейността се спира и съгласно чл.160, ал.2 се прилага разпоредбата на чл.72 от същия закон“. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №354/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и изменение на Подробен устройствен план  - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за УПИ XI и VIII, в кв.85 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.400 и 81178.5.376 по КК на гр. Черноморец и УПИ I, II и III, в кв.86 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.388, 81178.5.395 и 81178.5.401 по КК на гр.Черноморец.

 РЕШЕНИЕ №710

Общински съвет Созопол прие 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, чл.136, ал.1, чл.134, ал.2, т.6, чл.16 и чл.81, ал.4 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и изменение на Подробен устройствен план  - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за УПИ XI и VIII, в кв.85, м.”Аклади”, землище на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.400 и 81178.5.376 по КК на гр. Черноморец и УПИ I, II и III, в кв.86, м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.388, 81178.5.395 и 81178.5.401 по КК на гр. Черноморец,  с което се предвижда:

 - обособяване на нов УПИ IV с отреждане „за трафопост”, нови УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X и XI с отреждане „за жилища, обществено обслужване и рекреация”, в кв.85, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона Жм/9, сгласно действащ ОУП на Община Созопол и зона „Б” по ЗУЧК, както следва: Височина до 10.00м, Пзастр до 30%, Кинт до 1.2 и Позел мин. 60%.

 - обособяване на нов УПИ I с отреждане „за жилища, обществено обслужване и рекреация”, в кв.86, м.”Аклади”,  землище на гр. Черноморец, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона Жм/9, сгласно действащ ОУП на Община Созопол, както следва: в зона „А” по ЗУЧК – Височина до 7.00м, Пзастр до 20%, Кинт до 0.5 и Позел мин. 70%, в зона „Б” по ЗУЧК – Височина до 10.00м, Пзастр до 30%, Кинт до 1.2 и Позел мин. 60%.

 - премахва се обслужваща улица с о.т. 192-42-43-45-121-46-67-47-48-93-103,

- ситуира се нова обслужваща улица с широчина 9.00 м /пътно платно 6.00 м и тротоари 2х1.50 м/ и нова задънена улица – тупик с широчина 3.50 м,

-  разширява се алея, разположена източно от ПИ с идентификатори 81178.5.400, като същата от 2.00 м става с широчина 3.00 м.          

Изменението на ПУП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, ЗУЧК и Наредба РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Към ПУП да се изготви трасировъчен чертеж с координатен регистър и баланс на територията.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на изменение на ПУП - ПРЗ и изменение на ПУП – ПУР за УПИ XI и VIII, в кв.85, м.”Аклади”, землище на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.400 и 81178.5.376 по КК на гр. Черноморец и УПИ I, II и III, в кв.86, м.”Аклади”, землище на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.388, 81178.5.395 и 81178.5.401 по КК на гр.Черноморец.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

   Докладна записка №355/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, за осигуряване на транспортен достъп до Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67800.503.187, 67800.503.541, 67800.503.542, 67800.503.60, 67800.5.852, 67800.5.858 и 67800.5.727 по кадастрална карта /КК/ на гр. Созопол, м.”Мисаря”.

 РЕШЕНИЕ №711

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет Созопол дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ в габарита на ПИ с идентификатор 67800.5.857 по КК на гр.Созопол, м. Мисаря с вид собственост - стопанисвано от общината, вид територия - земеделска.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 3 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, в регулационните граници на населеното място – гр.Созопол, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване - Жм/2, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, за обособяване на задънена улица – тупик с широчина 3.60м с о.т.710а – о.т.710б, предвидена изцяло в габарита на ПИ с идентификатор 67800.5.857 по КК на гр. Созопол.

ПУП - ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ и Наредба №РД-02-20-2/2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Към ПУП - ПУР да се изготви трасировъчен чертеж с координатен регистър и баланс на територията.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №360/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.137, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство, за изграждане на „жилищна сграда“ и включване в регулацията на населеното място.

 РЕШЕНИЕ №712

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.137, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство, за изграждане на „жилищна сграда“ и включване в регулацията на населеното място.

               При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 60%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 40%.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации на: улица тупик от осова точка 683а ÷ 1а, одобрена със Заповед №8-Z-1255 от 21.10.2020 г., на Кмета на Община Созопол и улица от осова точка 681 ÷  683а, от регулационния план на гр. Созопол, ул.“Цар Борис“, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

   Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

   Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №362/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: одобряване на  предложение за покупка на имот, сграда с идентификатор 81178.502.309.3.13, собственост на Български пощи ЕАД.

 РЕШЕНИЕ №713

Общински съвет Созопол прие 

     1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал. 1, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, предвид изложените в предложение  фактически основания, Общински съвет – Созопол одобрява  да се придобие възмездно, чрез покупка, Самостоятелен обект в масивна сграда, представляваща „поща с учебен център и кметство“ с идентификатор 81178.502.309.3.13 по КККР ,с адрес ул.“Оборище“ , ет.1 , обект учебен център , разположен в сграда №3, поземлен имот с идентификатор 81178.502.309, с предназначение на обекта „За учебна дейност“ брой нива 3  и площ от 569.58 кв.м. / петстотин шестдесет и девет цяло петдесет и осем/ ведно с 41.696% / четиридесет и един цяло шестстотин деветдесет и шест процента/ прилежащите части, от общите части на  равняващи се на 28.93 кв.м./ двадесет и осем цяло деветдесет и три/, както и 145.12 кв.м/ сто четиридесет и пет цяло и дванадесет/ от покривна тераса и съответстващия процент идеални части от правото на строеж върху поземления имот при предложената цена от 490 000 лева без ДДС.

 1. Покупната цена за имота да се изплати чрез сключване на предварителен договор и разсрочено плащане за период до 5 години.

      3.Данъците и таксите по сделката са за сметка на купувача.

 1. На основание чл. 48, ал. 1, т. 1, бук. „а” от ЗМДТ Община Созопол е освободена от данък при придобиване на имущества.
 2. Преди подписване на договора за покупко-продажба продавачите следва да представят удостоверение за вещни тежести, издадено от Агенцията по вписвания, от което да е видно, че имотът не е обременен с ипотека или други тежести.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол изпълнението на настоящото решение.

 

 

ПО ШЕСТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

               Докладна записка №287/13.04.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.186, с. Крушевец, ул. “П. К. Яворов“, община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №714

Общински съвет Созопол прие

  1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 53 кв.м. ид.ч. /петдесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  40124.501.186/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто осемдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, ул. “П. К. Яворов“, община Созопол, целият с площ 1393 кв.м./хиляда триста деветдесет и три квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.971, 40124.501.185, 40124.501.173, 40124.501.915, 40124.501.914, 40124.501.803;

 2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика С. М. М. – М. чрез продажба на:  : 53 кв.м. ид.ч. /петдесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  40124.501.186/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто осемдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, ул. “П. К. Яворов“, община Созопол, целият с площ 1393 кв.м./хиляда триста деветдесет и три квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.971, 40124.501.185, 40124.501.173, 40124.501.915, 40124.501.914, 40124.501.803,

 3.Одобрява експертна оценка №2022АО036/08.04.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 530,00 лв. /хиляда петстотин и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №340/04.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.913, с. Крушевец, ул. “П. К. Яворов“, община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №715

Общински съвет Созопол прие

 1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 20 кв.м. ид.ч. /двадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  40124.501.913/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин и тринадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, ул. “П. К. Яворов“, община Созопол, целият с площ 1704 кв.м./хиляда седемстотин и четири квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.971, 40124.501.187, 40124.501.914, 40124.501.989;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика А. В. А. чрез продажба на: 20 кв.м. ид.ч. /двадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  40124.501.913/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин и тринадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, ул. “П. К. Яворов“, община Созопол, целият с площ 1704 кв.м./хиляда седемстотин и четири квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.971, 40124.501.187, 40124.501.914, 40124.501.989.

3.Одобрява експертна оценка №2022АО043/27.04.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 580,00 лв. /петстотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №356/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,  представляващ временен едноетажен обект, с височина до 3 (три) метра (м.) - Обект № 111 - търговски обект, с площ 18,00 (осемнадесет) квадратни метра (кв.м.), разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, пл. "Хан Крум".

 РЕШЕНИЕ №716

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва обект с височина до 3 /три/ м. - Обект № 111 - търговски обект, едноетажен , с площ 18,00 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, разположен в ПИ - публична общинска собственост, с идентификатор 67800.505.168 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот - сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с ТПТ: "Урбанизирана", НТП: "За друг вид озеленени площи", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ IV – за озеленяване, в квартал 147, по плана на гр. Созопол.
 2.  Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс, по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на обект – общинска частна собственост, представляващ: временен едноетажен обект с височина до 3 /три/ м. - Обект № 111 - търговски обект, с площ 18,00 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, разположен в ПИ - публична общинска собственост, с идентификатор 505.168 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот - сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с ТПТ: "Урбанизирана", НТП: "За друг вид озеленени площи", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ IV – за озеленяване, в квартал 147, по плана на гр. Созопол. 

            3.На основание чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка №2022АО037/04.04.2022 год. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 180 лева /сто и осемдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва като начална конкурсна, месечна, наемна цена при провеждането на конкурса.

 1.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

           

  Докладна записка №357/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.4, с площ от 33,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 1;

РЕШЕНИЕ №717

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда – две, самостоятелен обект - четири/, по КККР одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 33,00 кв.м. /тридесет и три квадратни метра/ и прилежащи части 6,3 кв.м. ид.ч. /шест цяло и три квадратни метра идеални части/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: община Созопол, гр. Созопол, пл. "Черно море", № 1. бл. 3, ет. 1, с предназначение: "За офис", съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67800.504.224.2.5; под обекта: 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.7; над обекта: няма.

       2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда – две, самостоятелен обект - четири/, по КККР одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 33,00 кв.м. /тридесет и три квадратни метра/ и прилежащи части 6,3 кв.м. ид.ч. /шест цяло и три квадратни метра идеални части/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: община Созопол, гр. Созопол, пл. "Черно море", № 1. бл. 3, ет. 1, с предназначение: "За офис", съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67800.504.224.2.5; под обекта: 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.7; над обекта: няма.

    3. Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост, в размер на 60 лв. /шестдесет лева/, без включен ДДС.

    4.Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор за предоставяне под наем на гореописания самостоятелен обект.

 

 Докладна записка №358/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с площ от 150 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: “Друг вид самостоятелен обект в сграда”, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 РЕШЕНИЕ №718

Общински съвет Созопол прие

 1.Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.11.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет, самостоятелен обект - едно/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 150 кв. м. /сто и петдесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: няма

            -под обекта: няма;

            -над обекта: 67800.503.573.11.2.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.11.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет, самостоятелен обект - едно/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 150 кв. м. /сто и петдесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: няма

            -под обекта: няма;

            -над обекта: 67800.503.573.11.2.

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС одобрява експертна оценка с № 2022АО046/09.05.2022 год., на имота изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 1 390 лв. /хиляда триста и деветдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

      4.   Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

  

Докладна записка №364/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.41.64, представляващи 63/513 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 513 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, м. „Червенка“, местност „Аклади“.

 

 РЕШЕНИЕ №719

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 63/513 кв.м. ид.ч. /шестдесет и три квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 81178.41.64 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот- шестдесет и четири/, целият с площ 513 кв.м. /петстотин и тринадесет квадратни метра/, ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „За вилна сграда, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, м. "Червенка", местност „Аклади“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 81178.41.63, 81178.41.999, 81178.41.67, 81178.41.65, 81178.41.59, 81178.41.60, 81178.41.61, 81178.41.62.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците И. И. Д., Л. А. Т. и Н. А. Д., в качеството им на наследници на А. П. Д., чрез продажба на: 63/513 кв.м. ид. ч. /шестдесет и три квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 81178.41.64 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот- шестдесет и четири/, целият с площ 513 кв. м. /петстотин и тринадесет квадратни метра/, ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „За вилна сграда, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, м. "Червенка", местност „Аклади“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 81178.41.63, 81178.41.999, 81178.41.67, 81178.41.65, 81178.41.59, 81178.41.60, 81178.41.61, 81178.41.62.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021АO048/10.05.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 800 лв. /шест хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 Докладна записка №365/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.502.4, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, с площ 582 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 РЕШЕНИЕ №720

Общински съвет Созопол прие

     1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 81178.502.4 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот - четири/, с площ 582 кв.м. /петстотин осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.502.18, 81178.502.5, 81178.502.20, 81178.502.3, 51178.502.19.

2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 81178.502.4 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот - четири/, с площ 582 кв.м. /петстотин осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.502.18, 81178.502.5, 81178.502.20, 81178.502.3, 51178.502.19.

3. Одобрява Експертна оценка № 2022АО041/12.04.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 50 950 лв. /петдесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...