Сряда, 06 Юли 2022 07:31

Решения взети на ТРИДЕСЕТи ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет- Созопол от 29 юни 2022 г.

 РЕШЕНИЯ,

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  29. 06. 2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №721

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №410/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

 Докладна записка №436/09.06.2022 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г.

 Докладна записка №450/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда/ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово „-етапно строителство„ .

 Докладна записка №457/14.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие община Созопол да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „ Созопол-Приморско-заедно“

 1. Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №454/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022г.

 Докладна записка №455/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“ , функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ и функция „Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело“.  

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №387/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.31 и 63029.114.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладна записка №388/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план –  План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.29, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Докладна записка №414/01.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.107, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

 Докладна записка №425/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.4.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ .

 Докладна записка №429/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.219, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане за  „жилищно строителство“  и план за улична регулация на улица осигуряваща транспортен достъп.

 Докладна записка №439/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. ”Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. ”Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.

 Докладна записка №446/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.28, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладна записка №447/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.23 и 63029.114.24, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладна записка №448/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.19, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 IV Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №383/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.248, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“ №36-38, община Созопол.

Докладна записка №396/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.959, с. Равна гора, ул. “Цар Асен“ №43, община Созопол.

 Докладна записка №404/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 14249.501.165, находящ се в общ. Созопол, с. Габър, ул. "Стефан Караджа" № 7-А, целият с площ 42 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "За хранително-вкусова промишленост".

 Докладна записка №406/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.914, с. Крушевец, ул. “Хан Тервел“, община Созопол.

 Докладна записка №411/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9598, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 567 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване (до 10m.)“.

 Докладна записка №423/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.19.66, с площ 20 914 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

 Докладна записка №424/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, с. Равна гора, с идентификатори 61114.44.59 и 61114.45.58.

 Докладна записка №440/10.06.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Oтдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение", находящ се в с. Росен ул. „Яна Лъскова“ № 75.

 Докладна записка №441/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32737.501.346, представляващи 20/498 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 498 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "Ниско застрояване /до 10m/", с адрес: общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“.

Докладна записка №444/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 58400.26.1, 58400.43.4 и 58400.26.92, находящи се в общ. Созопол, с. Присад.

Докладна записка №445/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС № 3 / 11.05.2020г. за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост.

 Докладна записка №451/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.489, по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХIII-13033, в кв. 37, целият с площ от 501 кв.м.

 Докладна записка №452/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.256 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I-214, в кв.45, целият с площ от 438 кв.м.

 Докладна записка №453/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти – сгради, находящи се в с. Атия, с идентификатори 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №410/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

РЕШЕНИЕ №722

Общински съвет Созопол :

        1. Приема Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

       2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 Докладна записка №436/09.06.2022 г. от Георги Пинелов- председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г.

 РЕШЕНИЕ №723

Общински съвет Созопол

 На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г., като отчета следва да бъде публикуван на интернет- страницата на Общински съвет Созопол.

 

 Докладна записка №450/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда/ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово „-етапно строителство„ .

 РЕШЕНИЕ №724

Общински съвет Созопол: 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с риска, за здравето и живота на населението, Общински съвет – Созопол  определя като приоритет реализирането на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Зидарово „-етапно строителство.
 2. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Зидарово „-етапно строителство пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за бевзъзмездно финансиране.
 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да изготви заявление с необходимите документи за кандидатстване и да внесе същото в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

 

 Докладна записка №457/14.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие община Созопол да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „ Созопол-Приморско-заедно“

 1. Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 РЕШЕНИЕ №725 

            На основание чл.21, ал.1 , т.15 от Закон за местното самоуправление и чл.10, ал.2 от Наредба № 16 от 30 юли 2015г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020г , общински Съвет Созопол :  

             І.  Дава съгласие община Созопол да участва в учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование Местна Инициативна Група /МИГ/ „Созопол-Приморско-заедно“ като водещ партньор.

             ІІ. Седалището на Местна Инициативна Група /МИГ/ „Созопол-Приморско-заедно“ е гр.Созопол , а адрес на управление е :гр.Созопол 8130, ул.Аполония №1.  

            ІІІ.  Дава съгласие община Созопол да кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

           ІV. Дава правомощия на Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решението по горните точки, включително да :

            1.Подпише партньорско споразумение с община Приморско.

 1. Да представлява Община Созопол като водещ партньор,
 2. Да  организира и проведе необходимите процедури в етап подготвителни дейности съгласно условията на  подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020  г.                                                 
 1. V.  При невъзможност или отсъствия на определеният в т.ІV представляващ Община Созопол, Общински съвет възлага същите правомощия на г-н Янко Костадинов – секретар на община Созопол.

            VІ.Общински Съвет Созопол дава съгласието си община Созопол да прекрати участието си като учредител в сдружение „Местна инициативна група – Приморско -Созопол“, с ЕИК 176624149 , учредена въз основа на Решение №558 от 28.06.2013г на общински Съвет Созопол.

  

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  

Докладна записка №454/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022г.

РЕШЕНИЕ №726

Общински съвет Созопол прие

  

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – в частта за държавни дейности за 2022 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по  дейности и параграфи и променя наименованието на обект от капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

- дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа”- компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било             намаление                  става

 • 10-00 – издръжка 107 923 лв. 4 800 лв.               103 123 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 32 923 лв.           4 800 лв.                  28 123 лв.

 

                                                                                    било             увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                     0 лв.           4 800 лв.                 4 800 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение               става

 • §52-01 – придобиване на компютри и

хардуер                                                                           0 лв.            4 800 лв.                  4 800 лв.

- Лаптоп, 3 бр.

нов обект № 415 по капиталова програма                 0 лв.            4 800 лв.                  4 800 лв.

 

-дейност 561 „Асистентска подкрепа” – промяна на наименованието на обект от капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

Извършва промяна в наименованието на

обектите:

било

-Компютърни конфигурации, 2 бр.

по КП, обект № 392

става

-Лаптоп, 2 бр.

по КП, обект №392

 

 

  

РЕШЕНИЕ №727

Общински съвет Созопол прие

 2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, добавя нови обекти и променя разходния параграф на обект от капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

2.1.Функция „Общи държавни служди”, дейност 122 „Общинска администрация“- увеличение с 15 000 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                    било             увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                            80 500 лв.         15 000 лв.                95 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение               става

 • §52-04 – придобиване на транспортни

средства                                                                  30 000 лв.          15 000 лв.                45 000 лв.

- Лек автомобил за отдел строителство

обект № 358 по капиталова програма                30 000 лв.          15 000 лв.                45 000 лв.

 

2.2.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 840 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 32 340  лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                    било             увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                        1 156 444 лв.           32 340 лв.        1 188 784 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение             става

 • §52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти                                1 156 444 лв.            32 340 лв.         1 188 784 лв.

- Изграждане на улична канализация за             

  квартали 37,38,39,47,48,49 по плана на

  с.Равадиново                                                            било               намаление              става

обект № 171 по капиталова програма                28 400 лв.           2 660 лв.                 25 740 лв.

 

- Авариен ремонт и изграждане на

отводняването на ул,,Републиканска'' в

участъка от ул. ,,Одеса'' до ,,Триъгълника''

 с ул. ,,Ропотамо'' отвеждане на водите по

ул.,,Велека'' до съществуващото заустване             било               увеличение                                 става

обект № 47 по капиталова програма                  945 944 лв.         35 000 лв.              980 944 лв.

в т.ч.

                                                                                    било               увеличение             става

собствени средства                                                          0 лв.       35 000 лв.                35 000 лв.      

 

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 35 000  лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                    било             намаление                  става

 • 10-00 – издръжка 741 259 лв. 35 000 лв.             706 259 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 644 259 лв.           35 000 лв.             609 259 лв.

 

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – увеличение с 3 500  лв. по параграфи и добавяне на нови обекти , както следва:

 

                                                                                 било               увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                             59 040 лв.         3 500 лв.                 62 540 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                          30 000 лв.         3 500 лв.                   33 500 лв.

- Косачка, 1бр.

нов обект № 412 по капиталова програма                 0 лв.        2 000 лв.                     2 000 лв.

- Храсторез, 1бр.

нов обект № 413 по капиталова програма                 0 лв.        1 500 лв.                     1 500 лв.

 

2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 4 500 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

- Дейност 745  „Обредни домове и зали“ – увеличение с 2 000 по параграфи и добавяне на нов обект, както следва:

                                                                                 било               увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    0 лв.           2 000 лв.                   2 000 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                  0 лв.          2 000 лв.                    2 000 лв.

- Косачка, 1бр.

нов обект № 414 по капиталова програма                 0 лв.          2 000 лв.                    2 000 лв.

 

-Дейност 759 „Други дейности по културата“- увеличение с 2 500 по параграфи и добавяне на нов обект, както следва:

                                                                                    било             намаление                  става

 • 10-00 – издръжка 220 520 лв. 20 060 лв.                 200 460 лв.

в т.ч.

 • § 10-98 – други разходи, некласифицирани в

в другите разходни параграфи                             49 060 лв.      20 060 лв.                    29 000 лв.

 

                                                                                    било             увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                             41 500 лв.        22 560 лв.                  64 060 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение               става

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                28 000 лв.         22 560 лв.                  50 560 лв.

- Паметник на Васил Левски

нов обект № 411 по капиталова програма                 0 лв.          20 060 лв.                  20 060 лв.

в т.ч.

капиталови дарения от страната                                  0 лв.         20 060 лв.                  20 060 лв.    

- Каса и съблекалня за Амфитеатър

обект № 368 по капиталова програма                  28 000 лв.         2 500 лв.                  30 500 лв.

 

2.4. Функция Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката  – намаление с 20 340 лв. по дейности, параграфи и обекти и промяна на параграф, както следва:

 

                                                                                    било             намаление                  става

 • 10-00 – издръжка                                       270 550 лв.       8 000 лв.               262 550 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 221 200 лв. 8 000 лв.                213 200 лв.

 

                                                                                 било                 намаление            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                          356 896 лв.         12 340 лв.                344 556 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             намаление               става

 • §52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти                                   102 000 лв.         12 340 лв.                    89 660 лв.

-Реконструкция на градски парк кв.81,

гр. Созопол/т.ч. локален ремонт и монтаж

н акомбинирана рампа

обект № 327 по капиталова програма                60 000 лв.         12 340 лв.                   47 660 лв.

 

  

 

РЕШЕНИЕ №728

Общински съвет Созопол прие

 3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на Общинско предприятие Общински гори и озеленяване по функции, дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

3.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“- компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                                                    става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                             22 000 лв.                                          22 000 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                          22 000 лв.                                            22 000 лв.

                                                                               

- Храсторез, 2бр.                                                    било                 увеличение                 става

обект № 372 по капиталова програма                 1 500 лв.        3 800 лв.                     5 300 лв.

                                                                                   

- Резачка                                                                  било                 увеличение                 става

обект № 373 по капиталова програма                 1 500 лв.            200 лв.                     1 700 лв.

                                                                                

- Дробилка                                                              било                 намаление                   става

обект № 374 по капиталова програма                 4 000 лв.        4 000 лв.                     0 лв.

 

3.2. Функция Икономически дейности и услуги“, дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов  – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било             намаление                  става

 • 10-00 – издръжка                                           488 600 лв.   500 лв.                488 100 лв.

в т.ч.

 • §10-20- разходи за външни услуги                      389 000 лв.   500 лв.                 388 500 лв.

 

                                                                                    било             увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                              7 400 лв.             500 лв.                  7 900 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение               става

 • §52-01 – придобиване на компютри и

хардуер                                                                     3 000 лв.              500 лв.                  3 500 лв.

- Закупуване на компютърни конфигурации

и лаптоп за ОГП

обект № 325 по капиталова програма                  3 000 лв.              500 лв.                  3 500 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №729

Общински съвет Созопол прие

 4.Общински съвет Созопол извършва промяна на разходния параграф на обект от капиталовата програма на община Созопол по бюджета на Кметство Черноморец във функция Икономически дейности и услуги“, дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                                                 става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                              250 000 лв.                                      250 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение               става

 • §52-02 – придобиване на сгради 0 лв.       250 000 лв.             250 000 лв.

- Автобусна спирка с туристически

информационен център в гр. Черноморец

обект № 246 по капиталова програма                            0 лв.        250 000 лв.             250 000 лв.

 

                                                                                     било             намаление                 става

 • §52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти                                        250 000 лв.         250 000 лв.                                          0 лв.

- Автобусна спирка с туристически

информационен център в гр. Черноморец

обект № 246 по капиталова програма                  250 000 лв.         250 000 лв.                                          0 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №730

Общински съвет Созопол прие

 5. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1, т.2.2, т.2.3, т.2.4, т.3.1, т.3.2 и т.4, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

 

                                                                     било                увеличение                става

Общо капиталови разходи:                    3 380 105 лв.        68 360 лв.           3 448 465 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

дейности                                                     1 852 940 лв.      43 500 лв.              1 896 440 лв.

-средства по формула и средства

  по стандарт за държавни дейности            47 400 лв.         4 800 лв.                   52 200 лв.

- капиталови дарения от страната                36 721 лв.       20 060 лв.                   56 781 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №731

Общински съвет Созопол прие

  Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

 

Докладна записка №455/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“ , функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ и функция „Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело“.  

 РЕШЕНИЕ №732

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година, както следва:

  1. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби“ и вписва :  

 • Т. Ч. – вътрешен одитор в ЗВО, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;
 • В. Д. А. – кметски наместник, с право на транспортни разходи по маршрут с. Зидарово – с. Габър – с. Зидарово;
 • И. С. Н. – специалист кметство Габър, с право на транспортни разходи по маршрут с. Зидарово – с. Габър – с. Зидарово;  
 1. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и вписва :

2.1. Д. П. П. – счетоводил „КСУЗ“, с право на транспортни разходи по маршрут с. Росен – гр. Созопол – с. Росен;

       3. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ и вписва :

 3.1. И. С. И. – метач улици село Атия,  с право на транспортни разходи по маршрут с. Равна гора – с. Атия – с. Равна гора;

3.2. И. Г.Т. – работник поддръжка село Присад, с право на транспортни разходи по маршрут с. Зидарово – с. Присад – с. Зидарово;

3.3. М. Г. И. – метач улици сло Присад, с право на транспортни разходи по маршрут с. Габър – с. Присад – с. Габър;  

 1. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и вписва :

4.1. Д. Н. Н. – директор на ОКИ „Музеен център“,  с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;

4.2. И. Д. Б. – главен уредник Художествена галерия, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;

4.3. Б. Ц. Д. – счетоводител ОКИ „Музеен център“, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – гр. Созопол – гр. Черноморец;

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №387/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.31 и 63029.114.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 РЕШЕНИЕ №733

Общински съвет Созопол:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.31 и 63029.114.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност  на  застрояване  мак. 20%,  кота   корниз            Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за  дървесна  растителност. 

        При изработване на Подробния устройствен план, в плана за застрояване, да се предвиди място за изграждане на площадков енергиен обект /трафопост,  възлова станция  или  друго,  при  следните  параметри: застроена площ – 35м2, сервитут – 100м2 , местоположение: ПИ63029.114.29, ПИ63029.114.31, ПИ63029.114.32, съгласно  изискването в Писмо изх.№23593/20.04.2022 г., от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

          Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба      №РД-02-20-2/20.12.2017 г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

           Към Подробен устройствен план- План регулация и застрояване, да се  изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план –  план регулация и застрояване.
 2. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение, с мотиви: съществува опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта  и  от това закъснение може да последват значителни и  трудно поправими вреди, свързани с неспазване или неизпълнение на нормативно определени срокове  по вече започнали административни преписки.

 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №388/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.29, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 

РЕШЕНИЕ №734

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.29, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за Сп-а – Голф игрища – зона за застрояване до 30% от УПИ /урегулираният поземлен имот/, при параметри на застрояване: плътност  на  застрояване  мак. 20%,  кота   корниз  Н мак. = 7.00 метра, К. инт.  мак.  0,5 и минимална площ за озеленяване 50%.

        При изработване на Подробния устройствен план, в плана за застрояване, да се предвиди място за изграждане на площадков енергиен обект /трафопост,  възлова станция  или  друго,  при  следните  параметри: застроена площ – 35м2, сервитут – 100м2 , местоположение: ПИ63029.114.29, ПИ63029.114.31, ПИ63029.114.32, съгласно  изискването в Писмо изх.№23593/20.04.2022 г., от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

          Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираният поземлен имот до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба      №РД-02-20-2/20.12.2017 г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

           Към  Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.      
 2. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение, с мотиви: съществува опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта  и  от това закъснение може да последват значителни и  трудно поправими вреди, свързани с неспазване или неизпълнение на нормативно определени срокове  по вече започнали административни преписки.

              Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

  

Докладна записка №414/01.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.107, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

 РЕШЕНИЕ №735

Общински съвет Созопол прие               

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.107, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Докладна записка №425/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.4.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ .

 РЕШЕНИЕ №736

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.4.45, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят параметрите за застрояване по Плана за управление на Защитена местност „Колокита“: плътност на застрояване мак. 20%, петно на сградата 12/14 метра, кота корниз       Н мак. = 6.40 метра, от кота корниз до кота било 2.50 метра, К. инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена със Заповеди: №333/10.07.2002 г. и №609/12.11.2022 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Докладна записка №429/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.219, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане за  „жилищно строителство“  и план за улична регулация на улица осигуряваща транспортен достъп.

 РЕШЕНИЕ №737

Общински съвет Созопол прие  

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план:

 – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.219, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за „жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%. – план за улична регулация  на улица с осови точки 353-352-351-350, с ширина 6.00 метра и осови точки 312г-312в-312-б-312а-312, с ширина 5.00метра, за осигуряване на транспортен достъп до съществуваща улична мрежа на Минно селище „Росен“.Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията. Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Докладна записка №439/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. ”Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. ”Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №738

Общински съвет Созопол прие  

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2 и чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. ”Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. ”Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.

ПУП – ПРЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Към ПУП - ПРЗ да се изготвят план - схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и в съответствие със собствеността по документи, ПУП-ПР следва да се съгласува със СГКК- Бургас преди неговото одобряване, като се представи надлежно удостоверение за извършена проверка.

ПУП – ПРЗ да се съгласува с  РИОСВ – Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. ”Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. ”Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №446/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.28, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 РЕШЕНИЕ №739

Общински съвет Созопол прие  

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.28, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност  на  застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за  дървесна  растителност. 

          Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

           Към  Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

              Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Докладна записка №447/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.23 и 63029.114.24, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м.“Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 РЕШЕНИЕ №740

Общински съвет Созопол прие  

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.23 и 63029.114.24, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност  на  застрояване  мак. 20%,  кота   корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за  дървесна  растителност. 

          Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

           Към  Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

              Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

   Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

  

Докладна записка №448/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.19, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 РЕШЕНИЕ №741

Общински съвет Созопол прие               

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.19, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“, при спазване параметрите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих – ОВ1: плътност  на  застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за  дървесна  растителност. 

          Към подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи План за улична регулация, на улица с ширина 9.00 метра (6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.50 метра), за осигуряване на транспортен достъп от процедираните поземлени имоти до съществуваща пътна връзка. Плана за улична регулация да се изработи съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 г, за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии и Закона за устройство на територията.

           Към  Подробен устройствен план-План регулация и застрояване, да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и План за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

   Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 ПО ЧЕТВЪРТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №383/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.248, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“ №36-38, община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №742

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 112 кв.м. ид.ч. /сто и дванадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63029.501.248/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста четиридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-56/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Росен, ул.“Яна Лъскова“ №36-38, община Созопол, целият с площ 802 кв.м./осемстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.249, 63029.501.9501, 63029.501.247, 63029.501.246, 63029.501.9528;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните части чрез продажба на: 112 кв.м. ид.ч. /сто и дванадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63029.501.248/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста четиридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-56/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Росен, ул. “Яна Лъскова“ №36-38, община Созопол, целият с площ 802 кв.м./осемстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.249, 63029.501.9501, 63029.501.247, 63029.501.246, 63029.501.9528,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО049/16.05.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 4 870,00 лв. /четири хиляди осемстотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

  

Докладна записка №396/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.959, с. Равна гора, ул. “Цар Асен“ №43, община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №743

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.959/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин петдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Цар Асен“ №43, община Созопол, целият с площ 730 кв.м./седемстотин и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията– „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.19, 61114.501.535, 61114.16.101;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Д. И. И. чрез продажба на: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.959/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин петдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Цар Асен“ №43, община Созопол, целият с площ 730 кв.м./седемстотин и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.19, 61114.501.535, 61114.16.101 ,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО050/17.05.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 010,00 лв. /хиляда и десет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко- продажба.

 

 Докладна записка №404/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 14249.501.165, находящ се в общ. Созопол, с. Габър, ул. "Стефан Караджа" № 7-А, целият с площ 42 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "За хранително-вкусова промишленост".

 РЕШЕНИЕ №744

Общински съвет Созопол прие  

 1.  Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, без провеждането на търг или конкурс, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 14249.501.165 /ЕКАТТЕ – четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имотсто шестдесет и пет/, целият с площ 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, с адрес: общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа" № 7-А, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „За хранително-вкусова промишленост", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-443/06.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 14249.501.166, 14249.501.170.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО045/03.05.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 480 лв. /четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия и да сключи договор за покупко-продажба.

 

 Докладна записка №406/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.914, с. Крушевец, ул. “Хан Тервел“, община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №745

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 18 кв.м. ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 40124.501.914/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин и четиринадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, ул. “Хан Тервел“, община Созопол, целият с площ 1060 кв.м./хиляда и шестдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията– „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.913, 40124.501.187, 40124.501.803, 40124.501.186, 40124.501.915, 40124.501.989;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика А. В. А. чрез продажба на: 18 кв.м. ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 40124.501.914/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин и четиринадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, ул. “Хан Тервел“, община Созопол, целият с площ 1060 кв.м./хиляда и шестдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.913, 40124.501.187, 40124.501.803, 40124.501.186, 40124.501.915, 40124.501.989,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО052/25.05.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 520,00 лв. /петстотин и двадесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №411/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9598, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 567 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване (до 10m.)“.

РЕШЕНИЕ №746

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63029.501.9598 /по ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имотдевет хиляди петстотин деветдесет и осем/, с площ 567 кв.м. /петстотин шестдесет и седем квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Росен, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m.)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63029.501.9605, 63029.501.9597, 63029.501.9586, 63029.501.9585, 63029.501.9584, 63029.501.9599.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО044/28.04.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 24 700 лв. /двадесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 Докладна записка №423/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.19.66, с площ 20 914 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

 РЕШЕНИЕ №747

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 61114.19.66 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – деветнадесет, поземлен имот – шестдесет и шест/, с площ 20 914 кв.м. /двадесет хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, с местоположение община Созопол, с, Равна гора, местност „Тумбата“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.20.15, 61114.20.16, 61114.20.17, 61114.20.25, 61114.20.39, 61114.20.36, 61114.19.79, 61114.19.22, 61114.20.8.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 61114.19.66 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – деветнадесет, поземлен имот – шестдесет и шест/, с площ 20 914 кв.м. /двадесет хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, с местоположение община Созопол, с. Равна гора, местност „Тумбата“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.20.15, 61114.20.16, 61114.20.17, 61114.20.25, 61114.20.39, 61114.20.36, 61114.19.79, 61114.19.22, 61114.20.8.
 3. На основание чл. 14, ал. 8 ЗОС одобрява така предложения годишен наем на ПИ с идентификатор 61114.19.66 с площ 20 914 кв.м., ТПТ : „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория - 5, годишен наем в размер на 286,00 лв. (двеста осемдесет и шест лева) без включен ДДС, и увеличава с пазарен коефициент 1.5.
 4. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година  с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период.
 5.  Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №424/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, с. Равна гора, с идентификатори 61114.44.59 и 61114.45.58.

 РЕШЕНИЕ №748

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 61114.44.59 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и четири, поземлен имот – петдесет и девет/, с площ 59 251 кв.м. /петдесет и девет хиляди двеста петдесет и един квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, с местонахождение община Созопол, с. Равна гора, местност „Пепелишника“ по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.21.160, 61114.44.159, 61114.44.60;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 61114.45.58 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и пет, поземлен имот – петдесет и осем/, с площ 74 289 кв.м. /седемдесет и четири хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, с местонахождение община Созопол, с. Равна гора, местност „Осена“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при граници и съседи: 61114.45.212, 61114.21.50, 61114.21.160, 61114.45.61, 61114.11.39, 61114.45.185.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 61114.44.59 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и четири, поземлен имот – петдесет и девет/, с площ 59 251 кв.м. /петдесет и девет хиляди двеста петдесет и един квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, с местонахождение община Созопол, с. Равна гора, местност „Пепелишника“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.21.160, 61114.44.159, 61114.44.60;

2.2. Поземлен имот с идентификатор 61114.45.58 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – четиридесет и пет, поземлен имот – петдесет и осем/, с площ 74 289 кв.м. /седемдесет и четири хиляди двеста осемдесет и девет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“. с местонахождение община Созопол, с. Равна гора, местност „Осена“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.45.212, 61114.21.50, 61114.21.160, 61114.45.61, 61114.11.39, 61114.45.185.

 1. На основание чл. 14, ал. 8 ЗОС одобрява така предложените годишни наемни цени на горепосочените имоти, а именно:

-ПИ с идентификатор 61114.44.59 с площ 59 251 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория -5, е в размер на 811,00 лв. (осемстотин и единадесет лева) без включен ДДС, и увеличава с пазарен коефициент 1.5

-ПИ с идентификатор 61114.45.58 с площ 74 289 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория -5, е в размер на 1 016 лв. (хиляда и шестнадесет лева) без включен ДДС,  и увеличава с пазарен коефициент 1.5.

 1. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период.
 2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат.

 

 Докладна записка №440/10.06.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Oтдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение", находящ се в с. Росен ул. „Яна Лъскова“ № 75.

РЕШЕНИЕ №749

Общински съвет Созопол прие  

       1 Общински съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: лекарски кабинет с площ 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра), 6/12 кв.м. ид.ч. (шест квадратни метра идеални части) от манипулационна зала, с обща площ 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), санитарно помещение с площ 4 кв.м. (четири квадратни метра) и 13/26 кв.м. (тринадесет квадратни метра идеални части) от чакалня, която е с обща площ от 26 кв.м. (двадесет и шест квадратни метра), находящи се на първи етаж от сграда, с идентификатор 63029.501.448.1 /ЕКАТТЕ  - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - четиристотин четиридесет и осем, сграда - едно/, със застроена площ 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение "Здравно заведение", построена в ПИ с идентификатор 63029.501.448.1, с местоположение: Община Созопол, село Росен, п.к. 8150, ул. "Яна Лъскова" № 75 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год., на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.501.447, 63029.23.379, 63029.23.78, 63029.501.450, 63029.501.9501.

      2.Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните помещения, в размер на 57,50 лв. (петдесет и седем лева и петдесет стотинки), без включен ДДС, съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинска собственост.

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Радостинка Близнакова, за предоставяне под наем на гореописаните помещения.

 

Докладна записка №441/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32737.501.346, представляващи 20/498 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 498 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "Ниско застрояване /до 10m/", с адрес: общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“.

 РЕШЕНИЕ №750

Общински съвет Созопол прие 

 1.  Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 20/498 кв.м. ид.ч. /двадесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.346 /ЕКАТТЕ – тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста четиридесет и шест/, целият с площ 498 кв.м. /четиристотин деветдесет и осем квадратни метра/, ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „Ниско застроване /до 10m/“, с адрес: общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-479/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 32737.501.727, 32737.501.347 Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Р. П. К., чрез продажба на: 20/498 кв.м. ид.ч. /двадесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.346 /ЕКАТТЕ – тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста четиридесет и шест/, целият с площ 498 кв.м. /четиристотин деветдесет и осем квадратни метра/, ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „Ниско застроване /до 10m/“, с адрес: общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-479/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 32737.501.727, 32737.501.347.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО056/09.06.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 Докладна записка №444/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 58400.26.1, 58400.43.4 и 58400.26.92, находящи се в общ. Созопол, с. Присад.  

РЕШЕНИЕ №751

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 58400.26.1 /ЕКАТТЕ/ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - едно/, с площ 29 266 кв.м. /двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Каракачански колиби", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.26.3, 58400.26.91, 58400.26.92, 58400.44.100, 58400.26.2, 58400.44.75, 58400.26.74.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 58400.43.4 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - четиридесет и три, поземлен имот - четири/, с площ 1 846 кв.м. /хиляда осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Талашмана", с ТПТ "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.43.12, 58400.43.5, 58400.43.99, 58400.26.92.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 58400.26.92 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - деветдесет и две/, с площ 3 426 кв.м. /три хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Талашмана", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Изоставена орна земя", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.43.12, 58400.43.99, 58400.44.100, 58400.43.4, 58400.26.1, 58400.26.91.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

2.1 Поземлен имот с идентификатор 58400.26.1 /ЕКАТТЕ/ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - едно/, с площ 29 266 кв.м. /двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Каракачански колиби", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.26.3, 58400.26.91, 58400.26.92, 58400.44.100, 58400.26.2, 58400.44.75, 58400.26.74.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 58400.43.4 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - четиридесет и три, поземлен имот - четири/, с площ 1 846 кв.м. /хиляда осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Талашмана", с ТПТ "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.43.12, 58400.43.5, 58400.43.99, 58400.26.92.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 58400.26.92 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - деветдесет и две/, с площ 3 426 кв.м. /три хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Присад, местност "Талашмана", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Изоставена орна земя", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 58400.43.12, 58400.43.99, 58400.44.100, 58400.43.4, 58400.26.1, 58400.26.91.3.

 1. Определя годишен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните имоти, съгласно Методика за определяне на препоръчителна наемна пазарна стойност, на земеделски земи, както следва:

- за ПИ с идентификатор 58400.26.1, с площ 29 266 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория -5, в размер на 416 лв. (четиристотин и шестнадесет лева) без включен ДДС и увеличава с пазарен коефициент 1,5.

- за ПИ с идентификатор 58400.43.4, с площ 1 846 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория -5, в размер на 27,00 лв. (двадесет и седем лева) без включен ДДС и увеличава с пазарен коефициент 1,5.

- ПИ с идентификатор 58400.26.92, с площ 3 426 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория -5, в размер на 49,00 лв. (четиридесет и девет лева) без включен ДДС и увеличава с пазарен коефициент 1,5.

 1. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година  с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период.
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата.

 

 Докладна записка №445/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС № 3 / 11.05.2020г. за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №752

Общински съвет Созопол прие  

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.79,ал.1,т.1 ,във връзка с чл.52,ал.1,т.3  от Закона за водите  да бъде прекратено действието на № ПОС № 3 / 11.05.2020г. за ползване на повърхностен воден обект – язовир , представляващ  имот № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК в землище на с. Равна гора, община Созопол , публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114/ ,с площ 62,158 дка с цел на водоползването за развъждане на  аквакултури поради изричен отказ от правото на ползване на водния обект от титуляра .

2.Приема предложения от кмета на Община Созопол проект на Решение № 2/2022 год. за прекратяване действието на  Разрешително ПОС № 3 / 11.05.2020 г.

 

Докладна записка №451/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.489, по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХIII-13033, в кв. 37, целият с площ от 501 кв.м.

 РЕШЕНИЕ №753

Общински съвет Созопол прие  

 1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, и на основание чл. 28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява в полза на лицето С. Ж. Г., ЕГН , от гр. Созопол, да бъде учредено допълнително отстъпено право на строеж за 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, в ПИ с идентификатор 61042.501.489 /ЕКАТТЕ-шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - четиристотин осемдесет и девет/, област Бургас, община Созопол, с. Равадиново, вид територия „Урбанизирана“, НТП - „Ниско застрояване (до 10 м.)“, идентичен с УПИ ХХIII-13033 /двадесет и три римско, за имот с планоснимачен номер тринадесет хиляди тридесет и три/ в кв.37 /тридесет и седем/, целият с площ от 501 кв.м. /петстотин и един квадратни метра/,
 2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.28, от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 1270,00 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена Експертна оценка № 2022АО023/08.03.2022 год. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на допълнително правото на строеж в имота.

       3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяването на допълнително отстъпено право на строеж.

 

 Докладна записка №452/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.256 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I-214, в кв.45, целият с площ от 438 кв.м.

РЕШЕНИЕ №754

Общински съвет Созопол прие  

 1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон и на основание чл. 28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява в полза на лицето Д. П. Ц., ЕГН , от гр. Созопол, в качеството и на наследник на Т. Т. Ц., да бъде учредено отстъпено право на строеж допълнително за 32 кв.м. /тридесет квадратни метра/, в ПИ с идентификатор 61042.501.256 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - двеста петдесет и шест/, област Бургас, община Созопол, с. Равадиново, с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“, Начин на трайно ползване (НТП) - „Ниско застрояване (до 10 м.)“, идентичен с УПИ I-214 /едно римско, за имот с планоснимачен номер двеста и четиринадесет/, в кв.45 /четиридесет и пет/, целият с площ от 438 кв.м. /четиристотин тридесет и осем квадратни метра/,
 2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т. 1, възлизаща на 2 040 лв. /две хиляди и четиридесет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2022АО024/08.03.2022 год. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на допълнително правото на строеж в имота.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяването на допълнително отстъпено право на строеж.

 

Докладна записка №453/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти – сгради, находящи се в с. Атия, с идентификатори 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

РЕШЕНИЕ №755

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 2, от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски съвет и Министерство на отбраната на република България за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имоти – държавна собственост – сграда с идентификатор 63015.503.72.2, /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ -  шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот – седемдесет и две, сграда- две/ със застроена площ от 36 кв.м, представляваща постройка за допълващо застрояване  и сграда с идентификатор 63015.503.72.3, /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ -  шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот – седемдесет и две, сграда- три/ - едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239 кв. м., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.
 2. Възлага на кмета на Община Созопол изготвяне на предложение с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за неговото преустрояване.

 

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...