Петък, 05 Август 2022 12:20

Решения взети на ТРИДЕСЕТ и ВТОРОТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол 29 юли 2022 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №756

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №478/24.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно - информационни  елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол.

 

Докладна записка №537/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол 2021 2027г . /ПУЕР/.

Докладна записка №541/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с две проектни предложения по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

 

Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на Общински съвет Созопол

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст - паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

 

Докладна записка №556/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: „Създаване на местно партньорство с участието на община Созопол и община Приморско по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ и във връзка с Решение № 725 от 29 юни 2022 г. на общински Съвет Созопол .

 

 1. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №534/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.

Докладна записка №540/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022г.

 

       III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №480/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“ .

 

Докладна записка №481/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с.Зидарово, урбанизирана територия, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „производствен и складов обект и трафопост“ и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

 

Докладна записка №527/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“,  и план за улична регулация на улица - тупик .

 

Докладна записка №528/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 

Докладна записка №533/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново.

 

Докладна записка №545/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.35.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, „за трафопост“  и „ за техническа инфраструктура“.

 

Докладна записка №546/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

 

Докладна записка №547/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 

 1. I Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка №483/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.111, с. Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол.

 

Докладна записка №484/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.932, с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол.

 

Докладна записка №485/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.352, с. Атия, м. “Старо селище“ , община Созопол.

 

Докладна записка №488/30.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.140, с. Присад, община Созопол.

 

Докладна записка №490/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.258, с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол.

 

Докладна записка №491/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.8, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол.

 

Докладна записка №492/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.141, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 480 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

Докладна записка №493/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.461, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 489 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №530/12.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия- частна държавна собственост, във връзка с  реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.

 

Докладна записка №535/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско - в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г .

 

Докладна записка №536/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

 

Докладна записка №542/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.218, гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол.

 

Докладна записка №543/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „ Асарел – Инвестмънт “ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

Докладна записка №544/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху  части от поземлени имоти с идентификатор 30822.53.29 и 30822.83.105, находящи се в землището на село Зидарово, собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

Докладна записка №548/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „ Черно море “ №1, бл.2.

 

Докладна записка №549/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от втори етаж на сграда, с идентификатор 30822.501.111.2, със застроена площ от 270 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "За здравни и социални услуги".

 

Докладна записка №550/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 32737.48.18, 32737.48.19 и 32737.88.15, находящи се в общ. Созопол, с. Индже войвода.

 

Докладна записка №551/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Равна гора.

 

Докладна записка №552/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост  находящи се в с. Индже войвода.

 

Докладна записка №553/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ  № 000121 по КВС в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, напояване на земеделски стопанства /осигуряване на вода за напояване чрез пивотни системи- 2бр. на царевица за зърно, царевица за фураж и протеиновата култура фасул за фураж за изхранване на отглежданите говеда за месо от заявителя/.

 

Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на общински Съвет Созопол

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст - паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

 

Докладна записка №555/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 580/27.01.2022 г. с обекти на техническата инфраструктура като общински от първостепенно значение.

 

 1. Доклад на комисията по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

Докладна записка №529/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №478/24.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни  елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №757

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

Докладна записка №537/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол 2021- 2027 г . /ПУЕР/.

РЕШЕНИЕ №758

Общински съвет Созопол прие

 

На основание на чл.21, ал.2, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12,ал.2  от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет Созопол  приема Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол за 2021 - 2027 г.

Докладна записка №541/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с две проектни предложения по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №759

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет - Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с две проектни предложения по Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

 1. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на проекта.
 2. Предоставя за нуждите на изпълнение на проекта сградата на кметството в с. Зидарово.
 3. Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на
  Плана за интегрирано развитие на община Созопол.

 

 

Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на общински Съвет Созопол

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст - паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

 

РЕШЕНИЕ №760

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация изменя и допълва свое Решение № 182 от 30 юни 2020 г. със следния текст:
  • Одобрява предложения художествен проект на бюст-паметник на Васил Левски на автора Иван Бахчеванов.
  • Одобрява художествения проект и изработката на бюст - паметник на Христо Ботев да бъде от същия автор.
  • Удължава срока за изработка и монтаж на двата мемориални обекта до 31 декември 2023 г.
  • Одобрява осигуряването на финансови средства за изпълнението да се извършва както чрез дарения , така и чрез дофинансиране от общински бюджет за 2023 г.

            2.Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията,  одобрява приложената към настоящето предложение схема, отразяваща местоположението на мемориални обекти на територията на гр.Созопол и   разрешава поставянето на бюст-паметник на Васил Левски и бюст-паметник на Христо Ботев в общински Поземлен имот 67800.505.168.

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности за изпълнение на взетите решения.

 

Докладна записка №556/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: „Създаване на местно партньорство с участието на община Созопол и община Приморско по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под - мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ и във връзка с Решение № 725 от 29 юни 2022 г. на общински Съвет Созопол .

 

РЕШЕНИЕ №761

Общински съвет Созопол прие

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ и одобрява участието на Община Созопол в създаването на местното партньорство с териториален обхват всички населени места, попадащи в административните граници на Община Созопол и Община Приморско.

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ и подкрепя местното партньорство за подаване и реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Созопол да бъде Водещ партньор, кандидат и получател на финансова помощ по проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ за представляващ Община Созопол - Водещ партньор в партньорството по проекта, Тихомир Янакиев - Кмет на Община Созопол и дава съгласие в това си качество да подпише и подаде проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 и да подпише Споразумението за партньорство по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ОДОБРЯВА И ПРИЕМА избраните представители, въз основа на Протокол, съставен на 12.07.2022 г. от проведената подготвителна среща на 12.07.2022 г. в гр. Созопол по покана с Изх. № 08-00-177/06.07.2022 г. за създаване на местно партньорство между публичния, стопанския и нестопанския сектор и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР. Партньорите за реализиране на съвместните дейности и отговорности в местното партньорство при изпълнението на проекта са:

 

5.1. За публичния сектор:

Обединение от общини, включващо партньорите:

- ОБЩИНА СОЗОПОЛ, гр. Созопол, обл. Бургас, пл. „Хан Крум” № 2, представлявана в партньорството от Кмета на Община Созопол, ЕИК по БУЛСТАТ 000057236.

- ОБЩИНА ПРИМОРСКО, гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Трети март” № 56, представлявана в партньорството от Кмета на община Приморско, ЕИК по БУЛСТАТ 102164063.

 

5.2. За нестопанския сектор:

            - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Л. Н. ТОЛСТОЙ 1926“, с. Ясна поляна, общ. Приморско, обл. Бургас, пл. „Девети септември“ №1, представлявано от Десислава Николова Щилянова- председател на читалищно настоятелство, ЕИК по БУЛСТАТ 000047135 .

 

5.3. За стопанския сектор:

            - „СТРАНДЖА ЕКО ПАК“ ЕООД, с. Индже войвода, общ. Созопол, обл. Бургас, представлявано от Димитър Тошков Станчев – управител и едноличен собственик на капитала, ЕИК по БУЛСТАТ 203803954.

            - ИВАН НАНЕВ НЕНКОВ – земеделски производител с УИНЗС № 32561,                            с. Зидарово,  общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Велека “ № 5, , ЕИК по БУЛСТАТ 177743601.

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство оборудван офис, представляващ помещение с площ от          15 кв.м. - частна общинска собственост, в добро състояние, с цел осигуряване техническата обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта, находящ се на следния адрес:               ул. „Аполония“ № 1, гр. Созопол,  сграда на НЧ „Отец Паисий – 1896“ /вход от страната на ул. „Индустриална“/, първи етаж, за срок от 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ДОПУСКА на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №534/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

 

РЕШЕНИЕ №762

Общински съвет Созопол прие

 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на № BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“ Общински съвет Созопол.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 330 061,02 лв. /триста и тридесет хиляди шестдесет и един лв. и 0,2 ст./ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект №  BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 66 012,2 лв. /шестдесет и шест хиляди и дванадесет  лв. и 0,20 ст./ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект № BG14MFOP001-1.019-0001 „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор/ Споразумение № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен между Министерство на земеделието и Община Созопол.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект № BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.

 

Докладна записка №540/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №763

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – в частта за държавни дейности за 2022 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 561 „Асистентска подкрепа и добавя нов обект в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

                                                                                    било             намаление                   става

 • 10-00 – издръжка                                            52 854 лв. 25 000 лв.              27 854 лв.

в т.ч.

 • § 10-12 – медикаменти                                    3 000 лв.           3 000 лв.                          0 лв.
 • § 10-15 – материали                                         8 000 лв.           1 000 лв.                   7 000 лв.
 • § 10-16 – вода, горива и енергия                       18 854 лв.           11 000 лв.                  7 854 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги                  14 000 лв.           10 000 лв.                  4 000 лв.

 

                                                                                    било             увеличение                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                  4 000 лв.               25 000 лв.           29 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение                  става

 • §52-04 – придобиване на транспортни

средства                                                                          0 лв.             25 000 лв.                 25 000 лв.

- Лек автомобил, 1 бр.

нов обект № 417 по капиталова програма                   0 лв.             25 000 лв.                 25 000 лв.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №764

Общински съвет Созопол прие

 

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи и добавя нови обекти в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

2.1.Функция „Общи държавни служди, дейност 122 „Общинска администрация“- компенсирани промени  по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                             1 054 084 лв.       1 180 лв.          1 052 904 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                            160 900 лв.             1 180 лв.            159 720  лв.

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    95 500 лв.             1 180 лв.              96 680 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  увеличение                                става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                   3 500 лв.                 1 180 лв.                               4 680 лв.

- Климатик за кметство

  Индже войвода, 1 бр.

нов обект № 416 по капиталова програма                     0 лв.                1 180 лв.                                             1 180 лв.

 

2.2.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 627 „ Управление на дейностите по отпадъците“- компенсирани промение  по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                               522 600 лв.       3 000 лв.          519 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                      230 500 лв.                3 000 лв.          227 500 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.                 3 000 лв.                3 000 лв.

в т.ч.    

                                                                                     било                  увеличение             става

- Основен ремонт на климатична

инсталация на булдозер

нов обект № 420 по капиталова програма                   0 лв.                 3 000 лв.                  3 000 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №765

Общински съвет Созопол прие

 

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общинско предприятие Общински гори и озеленяване по функции, дейности и параграфи и добявя нови обекти в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

3.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“- компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                                102 500 лв.       9 000 лв.            93 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                    42 000 лв.                9 000 лв.            33 000 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.                 9 000 лв.              9 000 лв.

в т.ч.    

                                                                                     било                  увеличение             става

- Реконструкция на бордови автомобил

нов обект № 419 по капиталова програма                         0 лв.                9 000 лв.             9 000 лв.

 

 

3.2. Функция Икономически дейности и услуги“, дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов  – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                    намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                              488 100 лв.      18 000 лв.         470 100 лв.

в т.ч.

 • §10-20- разходи за външни услуги                        388 500 лв.      18 000 лв.         370 500 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    7 900 лв.                 18 000 лв.         25 900 лв.

в т.ч.

 

 

                                                                                     било             увеличение                става

 • §52-04 – придобиване на транспортни средства 0 лв.           18 000 лв.            18 000 лв.

- Високопроходим автомобил

обект № 418 по капиталова програма                          0 лв.            18 000 лв.                18 000 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №766

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1, т.2.2, т.3.1 и т.3.2, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

 

                                                                     било                увеличение                става

Общо капиталови разходи:                     3 448 465 лв.        56 180 лв.            3 504 645 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

дейности                                                      1 896 440 лв.      31 180 лв.              1 927 620 лв.

-средства по формула и средства

  по стандарт за държавни дейности              52 200 лв.       25 000 лв.                   77 200 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №767

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №480/26.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“ .

 

РЕШЕНИЕ №768

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: за охранителна зона „А“ плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак.=7.50метра, К.инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б“ плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – на улица с осови точки 20А-747-746-745-568-567-566-129-130-131-132-134-135-136-137-138-139-309, с ширина 9.00 метра /6.00 метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 метър/, одобрена със Заповед №8-Z-614/08.05.2018 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.            

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №481/26.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана територия, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „производствен и складов обект и трафопост“ и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

 

РЕШЕНИЕ №769

Общински съвет Созопол прие

              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, т.2 и т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана територия, землище на с.Зидарово, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствен и складов обект и трафопост“, с предвидено в него запазване на съществуващите законни сгради (с издадено удостоверение за търпимост №4-26-00-275/1/23.05.2017 г., от Община Созопол) и ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за производствена, производствено – складова устройствена зона, по действащия Общ устройствен план: плътност на застрояване мак. 80%, кота корниз  Н мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 2,0 и минимална площ за озеленяване 20%. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.  

Подробен устройствен план Парцеларен план за:

 Пътна връзка, като се обособи второстепенна улица с осови точки 1-2-3-4, с ширина 8.00 метра (6.00 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 м.), за осигуряване на транспортен достъп от новообразуваният урегулиран поземлен имот до връзка с общински път Зидарово – Вършило.

Трасе на новопроектиран водопровод, като водовземането е от съществуващ уличен водопровод, в регулацията на с. Зидарово, до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

Трасе на нов кабел, за ел. захранване от нов Стоманорешетъчен стълб на Въздушна линия 20kV „Рудничар“, до нов Бетонен комплектен трансформаторен пост, предвиден в новообразуваният урегулиран поземлен имот.

        Подробния устройствен план план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се изработи при спазване на условията, мерките и ограниченията, заложени в: Решение №БС-52-ЕО/14.06.2022 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка,  от Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас, Писмо №05-00-10/А3/26.05.2022 г., от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Писмо №10-35-3/27.05.2022 г., от Регионална здравна инспекция – Бургас.

        Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

                 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №527/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“,  и план за улична регулация на улица - тупик .

 

РЕШЕНИЕ №770

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“, и план за улична регулация на улица - тупик.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Н. мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           С плана за улична регулация да се ситуира улица-тупик, с ширина 3.50 метра, за осигуряване на транспортен достъп на процедираният поземлен имот до улична регулация, одобрена с  Решение №598, от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД,  „БТК” АД и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

            Докладна записка №528/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 

РЕШЕНИЕ №771

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

                  Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-Нк1-Кк1-Нк2-Кк2-8, приета с решение по точка 15, от Протокол №4/21.04.2021 г., на Общински експертен съвет, на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1

 

от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №533/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново.

 

РЕШЕНИЕ №772

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново и предлага на Министъра на образованието и науката, на основание чл. 134, ал. 9, във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗУТ да дадe съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново с което се предвижда УПИ II, в устройствената зона - Жм/12, съгласно действащ ОУП на Община Созопол да се преотреди, като от „за училище” стане „за археологическа база и общежитие”, съгласно направеното служебно предложение със задание за проектиране.

 

Докладна записка №545/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.35.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, „за трафопост“  и „ за техническа инфраструктура“.

 

РЕШЕНИЕ №773

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят четири нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: V-36.22,36.23, с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“;  VI -36.22, с отреждане “за трафопост“,  VII -36.23, с отреждане “за трафопост“ и VIII -36.22, с отреждане “за техническа инфраструктура“.

При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показатели на  застрояване, както следва:

 • за урегулиран поземлен имот V-36.22,36.23 - за частта попадаща в охранителна зона „А“, плътност  на  застрояване  20%,  К. инт. мак. = 0,5, Кота   корниз                   Н мак.= 7,50 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, за частта попадаща в охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
 • за урегулирани поземлени имоти VI-36.22, VII-36.23 и VIII-36.22,  с показатели на застрояване за охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 3,50 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

               В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване..

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №546/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

 

РЕШЕНИЕ №774

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

            В проекта за парцеларен план да се предвиди запазване на трасето на улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, а именно: улица с осови точки 73-74-75-76-77-78-79-80-81-83 и улица с осови точки 82-83-84-85-86-87-89. Новопроектираните улица и алеи допълват, с транспортни връзки, вече одобрената улична регулация, както  следва:

 • продължението в посока север към общински път BGS 10-20, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.44, с габарит 6.00 метра, с цел минимална намеса в горската територия и изградения общински паркинг.
 • продължението в посока изток, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.45, с габарит 9,00 м., към периферната улица „Мусала“, на кв.113, м.“Мисаря“, с цел осигуряване на целесъобразен подход към предвидения, в Общия устройствен план на общината, градски парк.
 • в обхвата на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.36.44 и 67800.36.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, да се ситуират алеи, включително с достъп до параклис „Св. Марина“.

             Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план –парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол , влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД  и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №547/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 

РЕШЕНИЕ №775

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

             Линията на застрояване да се котира на 10м, към общински път,  измерено хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата и по нанесената корекция в зелен цвят.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - съществуващ общински път с идентификатор 67800.54.145, по Кадастралната карта на гр. Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

                  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №483/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.111, с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №776

Общински съвет Созопол прие

 

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 264 кв.м. ид.ч. /двеста шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  32737.501.111/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол, целият с площ 442 кв.м./четиристотин четиридесет и два квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.707, 32737.501.112, 32737.501.712, 32737.501.110;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика М. С. Ц. чрез продажба на: 264 кв.м. ид.ч. /двеста шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  32737.501.111/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол, целият с площ 442 кв.м./четиристотин четиридесет и два квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.707, 32737.501.112, 32737.501.712, 32737.501.110.

 

3.Одобрява експертна оценка №2022АО058/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 240,00 лв. /шест хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №484/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.932, с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №777

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 47 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.932/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол, целият с площ 937 кв.м./деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.354, 61114.501.822, 61114.501.827, 61114.501.548;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 47 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.932/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол, целият с площ 937 кв.м./деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.354, 61114.501.822, 61114.501.827, 61114.501.548.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО060/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 790,00 лв. /седемстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

Докладна записка №485/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.352, с. Атия, м. “Старо селище“ , община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №778

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 139 кв.м. ид.ч. /сто тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.352/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – триста петдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 739 кв.м./седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, при граници и съседи: 63015.506.351, 63015.506.598, 63015.506.429, 63015.506.236;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 139 кв.м. ид.ч. /сто тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.352/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – триста петдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 739 кв.м./седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, при граници и съседи: 63015.506.351, 63015.506.598, 63015.506.429, 63015.506.236,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО059/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 5 100,00 лв. /пет хиляди и сто лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №488/30.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.140, с. Присад, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №779

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.140/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и четиридесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Присад, община Созопол, целият с площ 926 кв.м./деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.141, 58400.501.143, 58400.501.127, 58400.501.139;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.140/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и четиридесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Присад, община Созопол, целият с площ 926 кв.м./деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.141, 58400.501.143, 58400.501.127, 58400.501.139,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО061/28.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 230,00 лв. /двеста и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №490/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.258, с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №780

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.258/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол, целият с площ 663 кв.м./шестстотин шестдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.264, 32737.501.259, 32737.501.714, 32737.501.257, 32737.501.256, 32737.501.266;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Георги Михайлов Михайлов чрез продажба на: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.258/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол, целият с площ 663 кв.м./шестстотин шестдесет и три квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.264, 32737.501.259, 32737.501.714, 32737.501.257, 32737.501.256, 32737.501.266,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО064/30.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 370,00 лв. /хиляда триста и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

Докладна записка №491/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.8, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №781

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 127 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.8/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол, целият с площ 705 кв.м./седемстотин и пет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.7, 81178.41.15, 81178.41.996, 81178.41.9, 81178.41.6;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Катя Михова Маринова чрез продажба на: 127 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.8/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол, целият с площ 705 кв.м./седемстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.7, 81178.41.15, 81178.41.996, 81178.41.9, 81178.41.6,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО062/28.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 19 350,00 лв. /деветнадесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №492/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.141, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 480 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

 

РЕШЕНИЕ №782

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.503.141 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и едно/, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.140, 63015.503.139, 63015.503.137, 63015.503.142, 63015.503.144.

           

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.141 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и едно/, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.140, 63015.503.139, 63015.503.137, 63015.503.142, 63015.503.144.

 

 1. Одобрява експертна оценка №2022АО057/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 17 570 лв. /седемнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №493/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.461, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 489 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

РЕШЕНИЕ №783

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.461 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имотчетиристотин шестдесет и едно/, с площ 489 кв.м. /четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.228, 63015.506.225, 63015.506.593, 63015.506.199.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО063/28.06.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 17 900 лв. /седемнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №530/12.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост, във връзка с  реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №784

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет – Созопол, на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1, т.8 от Закона местното самоуправление и местната администрация:

 

 1. Дава съгласие Община Созопол да отправи искане за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с идентификатор 30822.44.12 по Кадастралната карта на с. Зидарово, Община Созопол във връзка с реализирането от Община Бургас на обект: „Водоснабдителна система на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II“.

 

 1. Предвид първостепенното значение на обекта за Община Бургас и на основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет-Созопол допуска предварително изпълнение на настоящето решение, с оглед съкращаването на сроковете с цел защитата обществения интерес.

 

Докладна записка №535/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско- в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г .

 

РЕШЕНИЕ №785

Общински съвет Созопол прие

 

      Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите, обявява обект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни”, м.“Мисаря“, землище на гр.Созопол“ за общински обект от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обект   „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско- в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр.Созопол“ , включително и  Поземлен имот 67800.36.30, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, от който по влязъл в сила ПУП е обособен поземлен имот с проектен идентификатор 67800.36.414.

 

Докладна записка №536/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №786

Общински съвет Созопол прие

 

      Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите, обявява обект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр.Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20 за общински обект от първостепенно значение и допълва Раздел ІХ от Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обект   „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр.Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20 , включително и :

  Поземлен имот 67800.36.44, държавна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“.

  Поземлен имот 67800.36.15, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.14, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.13, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.12, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.55, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.56, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.5, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.46, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“.

  Поземлен имот 67800.36.422, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.25, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора

  Поземлен имот 67800.36.45, държавна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“

  Поземлен имот 67800.36.20, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.19, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.18, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.22, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.23, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.27, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

 

Докладна записка №542/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.218, гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №787

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 437 кв.м. ид.ч. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/ от поземлен имот 81178.501.218/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Черноморец, ул.“Димо Николов“, община Созопол, целият с площ 437 кв.м./четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.219, 81178.501.217, 81178.501.8, 81178.501.221, 81178.501.223;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците на законно построените сгради в имота: 437 кв.м. ид.ч. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/ от поземлен имот 81178.501.218/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол, целият с площ 437 кв.м./четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.219, 81178.501.217, 81178.501.8, 81178.501.221, 81178.501.223.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО068/11.07.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 79 200,00 лв. /седемдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №543/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №788

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделски земи, чл. 70, ал. 1, и ал.2 във връзка с чл.86 ал.3, и ал.6, т1 от Закона за горите и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху части от поземлени имоти с идентификатори както следва:
 • 100 ( сто квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 82.24 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – осемдесет и две, поземлен имот – двадесет и четири/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – друг вид земеделска земя, целия с площ от 65 841 кв.м/ шестдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра/.
 • 965 ( деветстотин шестдесет и пет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 65.711 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – шестдесет и пет, поземлен имот – седемстотин и единадесет/, находящ се в с. Крушевец, вид територия – „Горска“ и НТП –широколистна гора,  целия с площ от 3 956 088 кв.м/ три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и осем квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „ Извор “ и в ползва на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020г на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща стойност на дървесината на корен в сегашна възраст в размер на 721,30 лв. (седемстотин двадесет и един лева и тридесет стотинки) на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 3. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото.

 

Докладна записка №544/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху  части от поземлени имоти с идентификатор 30822.53.29 и 30822.83.105, находящи се в землището на село Зидарово, собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №789

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху части от поземлени имоти с идентификатори както следва:
 • 341 ( триста четиридесет и един квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор53.29 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петдесет и три, поземлен имот – двадесет и девет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – пасище, целия с площ от 248 109 кв.м/ двеста четиридесет и осем хиляди сто и девет квадратни метра/.
 • 40 ( четиридесет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 83.105 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – осемдесет и три, поземлен имот – сто и пет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и НТП –гори и храсти в земеделска земя,  целия с площ от 1 454 кв.м/ хиляда четиристотин петдесет и четири квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „ Извор “ и в ползва на „ Асарел – Инвестмънт “ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020 г на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна, обща, наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 12,00 лв. (дванадесет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д - р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото.

Докладна записка №548/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

 

РЕШЕНИЕ №790

Общински съвет Созопол не прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с №321/09.02.2021г.  на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“.
 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел , осъществяващи дейности в обществена полза за съответните нужди на населението за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

2.1  41.00 кв. м. идеални части  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“. Обектът е разположен в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири/, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. кв.49 по плана на гр. Созопол.

2.2  Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“ за съответното помещение е в размер на 196,80лв./сто деветдесет и шест лева  и осемдесет стотинки/ без ДДС.

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с г-н Йосиф Михайлов Спиридонов в качеството му на председател на Фондация „Остров Св. Кирик и Созопол“ за предоставяне под наем на помещението.

 

 

 

Докладна записка №549/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от втори етаж на сграда, с идентификатор 30822.501.111.2, със застроена площ от 270 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "За здравни и социални услуги".

 

РЕШЕНИЕ №791

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост,а именно: СОС с идентификатор 30822.501.111.1.2 /ЕКАТТЕ – тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет, сграда- едно, самостоятелен обект- две/, със застроена площ 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, с предназначение "За здравни и социални услуги", с местоположение: Община Созопол, село Зидарово, п.к. 8160, ул. "Ал. Георгиев-Коджакафалията" ет.2, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.2019 год., на изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; по обекта- 30822.501.111.1.1; над обекта- няма.
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: лекарски кабинет с площ 22,50 кв.м. (двадесет и два цяло и пет квадратни метра), манипулационна зала с площ от 13,23 кв.м. (тринадесет цяло двадесет и три квадратни метра), чакалня  с площ 24,57 кв.м. (двадесет и четири цяло петдесет и седем квадратни метра) и санитарно помещение с площ 5,86 кв.м (пет цяло осемдесет и шест квадратни метра) находящи се на втори етаж от сграда, с идентификатор 30822.501.111.1 /по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/  - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет, сграда - едно/, със застроена площ 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение "За здравни и социални услуги", построена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.111, с местоположение: Община Созопол, село Зидарово, п.к. 8160, ул. "Ал. Георгиев-Коджакафалията" ет.2, по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.2019 год., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; по обекта- 30822.501.111.1.1; над обекта- няма.
 3. Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните помещения, в размер на 82,70 лв. (осемдесет и два лева и седемдесет стотинки), без включен ДДС, съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинска собственост.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Михаил Димитров Христов, за предоставяне под наем на гореописаните помещения.

 

Докладна записка №550/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 32737.48.18, 32737.48.19 и 32737.88.15, находящи се в общ. Созопол, с. Индже войвода.

 

РЕШЕНИЕ №792

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

            1.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.18 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - осемнадесет/, с площ 44 062 кв.м. /четиридесет и четири хиляди шестдесет и два квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съседи: 32737.48.15, 32737.48.16, 32737.48.17, 32737.49.27, 32737.47.113.

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.19 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - деветнадесет/, с площ 33 216 кв.м. /тридесет и три хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.48.15, 32737.71.45, 32737.49.3, 32737.49.32, 32737.49.2, 32737.49.1, 32737.49.30, 32737.48.27, 32737.48.14.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.88.15 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – осемдесет и осем, поземлен имот - петнадесет/, с площ 69 760 кв.м. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Кехалов врис", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.88.23, 32737.88.12, 32737.88.17, 32737.63.17, 32737.88.18, 32737.88.20, 32737.88.19.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

            2.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.18 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - осемнадесет/, с площ 44 062 кв.м. /четиридесет и четири хиляди шестдесет и два квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съседи: 32737.48.15, 32737.48.16, 32737.48.17, 32737.49.27, 32737.47.113.

            2.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.19 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - деветнадесет/, с площ 33 216 кв.м. /тридесет и три хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.48.15, 32737.71.45, 32737.49.3, 32737.49.32, 32737.49.2, 32737.49.1, 32737.49.30, 32737.48.27, 32737.48.14.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.88.15 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – осемдесет и осем, поземлен имот - петнадесет/, с площ 69 760 кв.м. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Кехалов врис", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.88.23, 32737.88.12, 32737.88.17, 32737.63.17, 32737.88.18, 32737.88.20, 32737.88.19.

 1. Определя годишен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните имоти, както следва:

-за ПИ с идентификатор 32737.48.18, с площ 44 062 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/, в размер на 366,00 лв. /триста шестдесет и шест лева/ без ДДС. 

- за ПИ с идентификатор 32737.48.18, с площ 33 216 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/ в размер на 276,00 лв. /двеста седемдесет и шест лева/ без ДДС.

- за ПИ с идентификатор 32737.88.15 с площ 69 760 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/ в размер на 580,50 лв. /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата.
 2. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

Докладна записка №551/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Равна гора.

 

РЕШЕНИЕ №793

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

 

 1. Определя годишен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните имоти, съгласно Методика за определяне на препоръчителна наемна пазарна стойност, на земеделски земи, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол – годишна наемна цена в размер на  1 747,50 лв. /хиляда седемстотин четиридесет и седем лева и петдесе стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 3 633,00 лв. /три хиляди шестстотин тридесет и три лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 265,50 лв. /двеста шестдесет и пет и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 285,00 лв. /двеста осемдесет и пет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 775,50 лв. /седемстотин седемдесет и пет и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 10 029 лв. /десет хиляди и двадесет и девет/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 081,50 лв. /хиляда осемдесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 822,00 лв. /осемстотин двадесет и два лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 026,00 лв. /хиляда двадесет и шест лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 854 лв. /хиляда осемстотин петдесет и четири лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 205,50 лв. /двеста и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 657,00 лв. /шестстотин петдесет и седем лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 49,50 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 208,50 лв. /двеста и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 240,00 лв. /двеста и четиридесет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 63,00 лв. /шестдесет и три лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 295,50 лв. /двеста деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/ без ДДС

 

 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

Критерии за оценка се образуват по формулата

 

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и  се отразява в таблица-лист за оценка, където:

 

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)

Определя се по следната формула:

П1=(Ai/Amax)х25, където

Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане

Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

 

П2-Брой  имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)

П2 =(Аi/Amax)x50

Amax общо брой имоти за отдаване под наем

Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

 

 1. Отдаването под наем да се извърши при следните условия:

6.1.      Ако за срока на  договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение,  да се прекрати договора за наем.

6.2.      Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна  предназначението на същите. 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.
 2. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

Докладна записка №552/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост  находящи се в с. Индже войвода.

 

РЕШЕНИЕ №794

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с Решение №580/27.01.2022 г.  на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

 

 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол.

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51  от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 9 /девет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол.

 

 1. Определям годишен наем, на основание чл.14, ал.8 от ЗОС, за гореописаните имоти, съгласно Методика за определяне на препоръчителна наемна пазарна стойност, на земеделски земи както следва: въз основа на които да се проведе конкурса, както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол – годишна наемна цена в размер на цена 736,50 лв. /седемстотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол. годишна наемна цена в размер на 52,50 лв. /петдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 825,00 лв./ осемстотин двадесет и пет/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол - годишна наемна цена в размер на 58,50 лв./ петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 507,00 лв./ петстотин и седем лева / без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 1 818,00 лв./ хиляда осемстотин и осемнадесет лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 298,50 лв./ двеста деветдесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 507,00 лв./ петстотин и седем лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 211,50 лв./ двеста и единадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 1000,50 лв./ хиляда лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 93,00 лв./ деветдесет и три лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 763,50 лв./ седемстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 828,00 лв./ осемстотин двадесет и осем/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 342,00 лв./ триста четиридесет и два лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 445,50 лв./ четиристотин четиридесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС

 

 

 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и  се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)

Определя се по следната формула:

П1=(Ai/Amax)х25, където

Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане

Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

 

П2-Брой  имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)

П2 =(Аi/Amax)x50

Amax общо брой имоти за отдаване под наем

Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6.Отдаването под наем да се извърши при следните условия:

6.1Ако за срока на  договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение,  да се прекрати договора за наем.

6.2Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна  предназначението на същите. 

7.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

 1. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

Докладна записка №553/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ  № 000121 по КВС в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, напояване на земеделски стопанства /осигуряване на вода за напояване чрез пивотни системи – 2 бр. на царевица за зърно, царевица за фураж и протеиновата култура фасул за фураж за изхранване на отглежданите говеда за месо от заявителя/.

 

РЕШЕНИЕ №795

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 а от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол  разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект –язовир „ До гробищата“,представляващ  № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол,публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването – напояване на земеделски земи до изтичане срока на договора за концесия.
 2. 2. Приема предложения проект на Разрешително за водовземане и ползване на воден обект язовир „ До гробищата“,с.Равна гора,община Созопол.
 3. Общински съвет – Созопол на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение в защита на особено важен  интерес на „Екватор“ ЕООД-Кандидатстване по подмярка 4.1“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4“Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

 

Докладна записка №555/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 580/27.01.2022 г. с обекти на техническата инфраструктура като общински от първостепенно значение.

 

РЕШЕНИЕ №796

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията, допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обекти: „Етапно изграждане на канализационна мрежа за с. Атия и местност “Митков мост“ и канално помпени станции“ и “Реконструкция на общински път BGS-1210 (/ІІ-99/- Созопол – к-г „Каваците“– /ІІ-99/)в участъка от км:8+200 до км.:12+000.

 

ПО ПЕТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №529/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

РЕШЕНИЕ №797

Общински съвет Созопол прие

 1. I. Общински съвет - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

 

 1. Т. Н. К. - ЕГН: от с. Равадиново за извършена очна операция в размер на 200/двеста/лв.
 2. М. И. К.- ЕГН:  от с. Росен с ТЕЛК: 91% пожизнен за извършена съдова операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 3. К. С. С.- ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 4. Д. М. Ч.- ЕГН: от с. Равна гора за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 5. З. Д. И.- ЕГН: от с. Равна гора с ТЕЛК: 90% за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.

      6 . М. С. И. - ЕГН:   от с. Равадиново с ТЕЛК: 50% за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.

 1. Т. А. Ю. - ЕГН:  от с. Крушевец за извършена лицево-челюстна операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 2. Т. Н. У.- ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 3. З. И. Н. – ЕГН: от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 4. Р. И. А. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 5. А. С. К.- ЕГН:  от с. Индже войвода за извършена гинекологична операция в размер на 300/триста/ лв.
 6. С. А. К.- ЕГН:  от с. Индже войвода за извършена урологична операция в размер на 1300/хиляда и триста/ лв.
 7. Р. П. Д.- ЕГН: . от гр. Созопол за провеждане на рехабилитация в размер на 500/петстотин/ лв.
 8. В. С. Д. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 9. К. И. К.– ЕГН: . от гр. Созопол за извършена урологична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 10. Д. Г. Г. – ЕГН: . от с. Атия за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 195/сто деветдесет и пет/ лв.
 11. Г. С. Ц.- ЕГН: . от гр. Созопол за закупуване на лекарства за онкологично заболяване в размер на 800/осемстотин/ лв.
 12. Т. Х. Л.- ЕГН:  от гр. Созопол за проведена очна операция в размер на 800/осемстотин/ лв.
 13. И. И. М.- ЕГН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 14. А. Х. В. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 15. Н. И. К. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена чернодробна операция в размер на 900/деветстотин/ лв.
 16.  Б. П. И. – ЕГН: от с. Зидарово за закупуване на лекарства и медицински консуматив в размер на 245/двеста четиридесет и пет/ лв.
 17. В. П. П. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 18. К. И. И. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена неврохирургична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 19. И. Ж. К. - ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 20. Т. Х. С. – ЕГН:  от с. Крушевец за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 21. М. Н. Т. – ЕТН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди лева/ лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ossozopo/public_html/modules/mod_sj_flat_menu/core/helper.php on line 59

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...