Четвъртък, 06 Октомври 2022 10:58

Решения взети на ТРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол 29 септември 2022 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2022 г.

  

РЕШЕНИЕ №798

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №630/24.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за побратимяване на град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.

 Докладна записка №648/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

 Докладна записка №652/12.09.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври  2022 г. – м. март 2023 г. 

 

IIДоклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби и СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №647/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

  

 III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №579/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година.

Докладна записка №580/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2022 година.

Докладна записка №628/23.08.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Отпускане на едногодишна стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов.

 Докладна записка №649/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на допълнително количество гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

 Докладна записка №650/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване  на  разсрочване  на публични общински вземания  въз основа на заявление с вх. № 26-00-1062-2/22.08.2022 г., подадено от „Хелио-тур-с” АД , ЕИК 102004621.

 Докладна записка №655/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

Докладна записка №656/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 Докладна записка №657/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладна записка №664/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

 

IVДоклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №587/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.183, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане за „сгради за вилен отдих“  и План за улична регулация.

 Докладна записка №588/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.81, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 Докладна записка №642/08.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-1602 и УПИ III-1602, кв.91 по плана на м.”Мисаря”, гр. Созопол, ПИ с идентификатори  67800.503.621 и 67800.503.622 по КК на гр. Созопол.

 Докладна записка №646/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв. ”Мисаря”, община Созопол.

 Докладна записка №651/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  1. Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г., приета с  Решение № 580 по Протокол №26/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 1. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр. Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с. Равадиново и път за достъп до резервоара.
 2. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.

 Докладна записка №653/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

Докладна записка №654/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.355 и 67800.10.550, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за жилищни и курортни сгради и трафопост“.

 Докладна записка №658/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с. Габър, м.”Турлакица”, Община Созопол.

 Докладна записка №660/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.6.4, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 Докладна записка №661/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост, Електроразпределително табло – ново, за захранване на „Жилищна сграда и ограда“, в ПИ67800.36.419, м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол “.

Докладна записка №662/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в урегулиран поземлен имот XV, м. “Акра“, поземлен имот с идентификатор 81178.35.194, по Кадастралната карта на гр. Черноморец“.

Докладна записка №663/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.129, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, за изграждане на „вилни сгради“ и „вилни сгради и трафопост“. 

 

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 Докладна записка №584/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.318, с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №8, община Созопол.

 Докладна записка №585/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.183, гр. Черноморец, община Созопол.

 Докладна записка №593/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9592, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застроване (до 10m.)“.

Докладна записка №594/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.505.446, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 1 014 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

 Докладна записка №596/11.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект на Подробно устройствен план-План за регулация и застрояване   за „Гробищен парк Созопол“, чрез отчуждаване на поземлени имоти 67800.9.102 и 67800.9.180, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

 Докладна записка №626/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.224, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 155 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №627/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 Докладна записка №659/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г .

Докладна записка №665/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

 

VIДоклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №666/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2022/ 2023 година  в  детските градини на територията на община Созопол.

Докладна записка №667/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2022 / 2023 учебна  година.

 

 

  

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №630/24.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за побратимяване на град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.

 

РЕШЕНИЕ №799

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.87 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Созопол:
  • Дава съгласие за побратимяване между град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.
  • Одобрява споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между град Созопол и град Периана, област Малага, Кралство Испания съгласно приложението.
 2. На основание чл.88 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол ратифицира така приетото споразумение.

 

 

Докладна записка №648/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №800

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Докладна записка №652/12.09.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври  2022 г. – м. март 2023 г.

  РЕШЕНИЕ №801

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет Созопол приема Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2022 г.  – м. март  2023 г.

            Програмата да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №647/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

 РЕШЕНИЕ №802

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №579/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година.

 РЕШЕНИЕ №803

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2021 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                                               22 825 761 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                      8 876 911 лв.

За местни дейности                                                                                                      13 948 850 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно приложение 1 -  форма Б3 на Министерство на финансите.

1.2.По разхода                                                                                                               22 825 761  лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                   8 876 911 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                                       1 511 416 лв.

 държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                  12 437 434 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение 1- форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2021 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2021 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2021 г. –справка „Приложение 15” – съгласно приложение № 4.

Плащания по дълга към 31.12.2021 г. в размер на 2 225 747 лв. , в т.ч.:

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 774 010лв., от които 350 000 лв. главница, 423 954 лв. лихви и 56 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 31.12.2021 г. – 21 150 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 1 451 737 лв. Остатък за погасяване към 31.12.2021 г. 1 480 000 лв.
 1. Приема консолидирания баланс и консолидирания отчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г. – съгласно приложение № 5.
 2. Приема наличните просрочени вземания и задължения към 31.12.2021 г. – съгласно приложение № 6.
 3. Приема възникналите поети ангажименти и възникналите ангажименти за разходи към 31.12.2021 г. - съгласно приложение № 7.

Докладна записка №580/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2022 година.

РЕШЕНИЕ №804

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за към 30.06.2022 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                                          12 050 157 лв.

       в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                  4 277 487 лв.

За местни дейности                                                                                                    7 772 670 лв.

 

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 

 

1.2.По разхода                                                                                                            12 050 157 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                  4 277 487 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                                        736 257 лв. държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                    7 036 413 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол към 30.06. 2022 г., съгласно приложение № 2.

 

 1. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи към 30.06.2022 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 2. Приема отчета за състоянието на общински дълг към 30.06.2022 г. – Погашения към 30.06.2022 г. в размер на 954 311 лв. , в т.ч.:
 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 909 085 лв., от които 700 000 лв. главница, 209 081 лв. лихви и 4 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 30.06.2021  г. – 20 450 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 740 000 лв. Остатък за погасяване към 30.06.2022 г. 740 000 лв.

 

 

Докладна записка №628/23.08.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Отпускане на едногодишна стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов.

 

РЕШЕНИЕ №805

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема да бъде отпусната на Петър Стойков Драганов, ЕГН 9410130506 , стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта.
  • Стипендията да се изплаща всеки месец в рамките на една календарна година като средствата се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година бюджет
  • Стипендията е в размер на една минимална работна заплата за страната.
  • Средствата ще се осигурят от 42- 14 '' Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет''.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Докладна записка №649/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на допълнително количество гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №806

Общински съвет Созопол прие

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2  от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управлене – Созопол допълнително гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 2 000 /две хиляди/лева в рамките на бюджетната 2022г.

         

          2.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Докладна записка №650/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване  на  разсрочване  на публични общински вземания  въз основа на заявление с вх.№ 26-00-1062-2/22.08.2022 г., подадено от „Хелио-тур-с” АД , ЕИК 102004621.

  

РЕШЕНИЕ №807

Общински съвет Созопол прие

 

             І.   На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.4 ал.7  и чл.9а ал.5 от  Закона за местните данъци и такси,Общински съвет Созопол одобрява следния план на разсрочено плащане:

                

 1.           Хелио-тур-с“ АД се задължава да заплати на община Созопол дължимите от него суми за ДНИ и ТБО,  по следния начин:

 

1.1. На 22.08.2022 година длъжникът е внесъл по набирателна сметка на Община Созопол сума в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева като гаранция за добрите си намерения, представляваща първа вноска за погасяване на задълженията за ДНИ и ТБО за периода 2012-2016 година.

 • Сумата от 79 (Двеста и пет хиляди деветстотин петдесет и осем 0,79) лева, следва да бъде заплатена по банковата сметка на община Созопол, не по-късно от 3 (три)  работни дни след подписване на настоящото споразумение от двете страни.
 • Заплатената общо сума по т.1.1 и 1.2 в размер на 79 лева, погасява пълните задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО да периода 2012-2016 година, в това число главница и лихви, както следва:

 

 

 

 

година

                     ДНИ

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

                 ТБО

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

3.

2012

6867.02                6968.73

45780.08              46458.26

4.

2013

0.00                          0.00

0.00                             16.63

5.

2014

4412.84                4031.76

36655.82              31331.67

6.

2015

6286.04                4460.73

41757.99              29632.54    

7.

2016

14609.13              9011.30

41846.36              25831.89

ОБЩО:

355958.79

32175,03            24472.52

166040,25           133270.99

  

 • При изплащане на сумите по т.1.1 и 1.2 в посочения срок и при приемане от Общински съвет-Созопол на решение за разсрочване на плащането на задължението за периода 2017-2022 година по тази точка, останалата сума от 42 (Триста и единадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и 0.42 ст.) лева се разсрочва за период от 12 (дванадесет) месеца и се заплаща на вноски, платими до края на съответния месец съгласно следния погасителен план:

До 31.10.2022 година – 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 30.11.2022 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.12.2022 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.01.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 28.02.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.03.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 30.04.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 31.05.2023 година - 5000,00 (Пет хиляди) лева;

До 30.06.2023 година – 50000,00 (Петдесет хиляди) лева;

До 31.07.2023 година –100000,00 (Сто хиляди) лева;

До 31.08.2023 година – 100000,00 (Сто хиляди) лева;

До 30.09.2023 година – 21865.42 (Двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и 0.42 ст.) лева.

 • Сумите, платени по т.1.4. погасяват последователно по ред на най-старото задължение задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО в периода 2017-2022 година, в това число главница и натрупани до момента лихви, както следва:

 

 

№ по

ред

 

година

                     ДНИ

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

                 ТБО

ГЛАВНИЦА            ЛИХВА

8.

2017

11654.20              5908.38

33149.76              16806.10

9.

2018

10772.91              4364.54

30632.27              12410.34

10.

2019

10714.61              3256.05

30466.19                9258.33  

11.

2020

10644.58              2151.09

29556.77                5972.93

12.

2021

10586.45               1067.48

29396.92                2964.18

13.

2022

10537.20                  87.80

29262.49                    243.85 

ОБЩО:

311865.42

64909,95           16835.34

182464,40             47655.73

 

Частичното плащане на която и да било от уговорените вноски, се счита за пълно неплащане на вноската.

 • Сроковете по т.1.2 и 1.4 са уговорени в полза на „Хелио-тур-с“ АД, като по желание и при възможност, дружеството има право да изплати дължимата сума и по-рано от посочените срокове.

1.7. Сумите по т.1.2 – 1.4 вкл. следва да бъдат заплатени по следната сметка на община Созопол :

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Банков код: CECB BGSF

IBAN :BG54 CECB 9790 8479 9626 02

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ – 442100 – за ДНИ

                                             – 442400 – за ТБО

1.8. Лихвите, дължими върху главницата  за ДНИ и ТБО, възникващи след подписване на настоящето споразумение, не са предмет на същото и следва да се заплатят в размер на основния лихвен процент за забавени плащания от длъжника, извън описаните тук суми с последната дължима вноска.

 1. В срок до 3 (три) работни дни след одобряване на настоящото споразумение от Общински съвет – Созопол, „Хелио-тур-с“ АД се задължава да депозира пред съда отказ от предявените срещу община Созопол искове по гр.д.№2247/2021г. по описа на Окръжен съд-Бургас и по гр.д.№676/2022 г. по описа на Окръжен съд-Бургас. В противен случай, действието на настоящото споразумение се прекратява, а община Созопол има право да задържи внесената сума от 150000 (сто и петдесет хиляди) лева, с която да погаси последователно най-старите задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО, както и да продължи изпълнителните действия по изп.д. №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас.
 2. В срок до 3 (три) работни дни след подписване на настоящото споразумение от „Хелио-тур-с“ АД, община Созопол се задължава да подаде искане за спиране на  действията по изп. дело №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас за периода до изтичане на срока по т.1.4. от споразумението.
 3. В случай, че сумите по т.1.2 или някоя от вноските (пълно или частично) по 1.4 не бъдат заплатени в уговорения срок, всички дължими суми стават незабавно изискуеми, заедно със законната лихва от момента на тяхното възникване, като община Созопол има право да задържи заплатените до момента суми, с които да погаси последователно най-старите задължения на „Хелио-тур-с“ АД за ДНИ и ТБО, както и да продължи изпълнителните действия по изп.дело №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас до окончателното изплащане на задълженията.
 4. Изпълнението/неизпълнението на задължениятапо т.1.1. - 1.4. ще се установява с извлечение от банковата сметка на община Созопол.
 5. С изплащането на сумите по т.1.1. -1.4. по посоченият по-горе начин и срок, страните приемат, че задълженията на „Хелио-тур-с“ АД са изпълнени точно и община Созопол не може да има за в бъдеще претенции за заплащане на ДНИ, ТБО и лихви върху тях за периода 2012 г. – 2022 г.
 6. Всички пропорционални такси по раздел Втори от Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители и други разноски, дължими по изп.дело №20217050400211 по описа на ЧСИ Илко Бакалов с район на д-ие Окръжен съд-Бургас, са за сметка на „Хелио-тур-с“ АД.
 7. При одобряване на настоящото споразумение от Общински съвет Созопол, сумата от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева може да бъде прехвърлена по разплащателната сметка на Община Созопол и използвана по нейна преценка като част от общо дължимата от „Хелио-тур-с“ АД сума.
 8. В случай че Общински съвет Созопол не одобри настоящето споразумение, действието му се прекратява, а внесената на 22.08.2022 г. сума в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, следва да се възстанови от община Созопол по сметка  на Хелио-тур-с“ АД  в срок до 10 (десет) работни дни.                                   

          ІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите правни действия по изпълнение на решенията по горните точки.                                                                      

      

 

Докладна записка №655/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 РЕШЕНИЕ №808

Общински съвет Созопол прие

 

По приходи

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г. с 400 000 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Наименование на приходи и параграфи                било                увеличение               става

 

І.Всичко собствени приходи                                   20 149 171 лв.    400 000 лв.      20 549 171 лв.

в т.ч.                                                                

било              увеличение               става

-неданъчни приходи                                              10 534 934 лв.    400 000 лв.      10 934 934 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                увеличение               става

 • 24-00 – приходи и доходи от собственост 2 837 000 лв. 400 000 лв.        3 237 000 лв.

 

било              увеличение               става

 • § 24-04- нетни приходи от продажба на

услуги, стоки и продукция                                          2 254 000 лв.   400 000 лв.        2 654 000 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №809

Общински съвет Созопол прие

 

По разходи

 

 1. Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022г. в размер на 2 500 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

2.1.Функция „Общи държавни служби, дейност 122 „Общинска администрация- намаление с 2 500 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                 намаление                 става

 • 10-00 – издръжка 1 048 904 лв.     2 500 лв.        1 046 404 лв.

в т.ч.

 • § 10-51 – командировки в страната било                    намаление               става

                                                                                         30 800 лв.         2 500 лв.             28 300 лв.

 

 

                                                                                    било                                                      става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                         96 680 лв.                                  96 680 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                                                    става

 • §52-01 – придобиване на компютри и хардуер 47 000 лв.                                     47 000 лв.

 

- Компютърни конфигурации за ОА                            било                   намаление              става

обект № 359 по капиталова програма                               39 000 лв.          10 830 лв.           28 170 лв.

 

- Мултифункционално копирно устройство                било               увеличение                става

нов обект № 422 по капиталова програма                             0 лв.        10 830 лв.                    10 830 лв.

 

 

2.2.Функция „Отбрана и сигурност“, дейност 289 „ Други дейноссти за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“- увеличение със 113 100 лв.  по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    

                                                                                    било                увеличение               става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             0 лв.        113 100 лв.                  113 100 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                        0 лв.         113 100 лв.                    113 100 лв.

Равадиново                                                                    

обект № 326 по капиталова програма                      

 

 

2.3.Функция „Образование“, дейност 311 „ Детски градини“- намаление с 4 000 лв.  по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                     било                 намаление                  става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                     50 000 лв.          4 000 лв.                   46 000 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление            става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                  50 000 лв.            4 000 лв.                  46 000 лв.

 

                                                                                     било                   намаление              става

- Доставка и монтаж на фотоволтаична

Централа на покрива на Детска градина                       50 000 лв.          4 000 лв.                  46 000 лв.

с. Равадиново                                                                  

обект № 407 по капиталова програма                      

 

 

2.4  .Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- намаление с 244 100 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 603 „ Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 46 100 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   увеличение               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                1 188 784 лв.          46 100 лв.            1 234 884 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение               става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                      1 188 784 лв.           46 100 лв.             1 234 884 лв.

 

 

 

                                                                                     било                   увеличение               става

-Авариен ремонт и изграждане на отводняването     

на ул. „Републиканска“ в участъка от ул. „Одеса“     980 944 лв.          46 100 лв.             1 027 044 лв.

до „Триъгълника“ с ул. „Ропотамо“ отвеждане на

водите по ул. „Велека“ до съществуващо заустване     

обект № 47 по капиталова програма

 

          - Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 290 200 лв. по параграфи, както следва:

 

 • 00-98- резерв за непредвидени и                          било              намаление               става

неотложни разходи                                                    290 200 лв.         290 200 лв.                           0 лв.

 

          - Дейност 619 „ Други дейноссти по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- компенсирани промение  по обекти, както следва:

                                                                                     било                                                  става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                     62 540 лв.                                            62 540 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                                                  става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                  33 500 лв.                                              33 500 лв.

 

                                                                                     било                   намаление              става

- Косачка, 1 бр.                                                               2 000 лв.                1 040 лв.                   960 лв.  

обект № 412 по капиталова програма                      

 

                                                                                     било                   увеличение           става

- Храсторез, 1 бр.                                                            1 500 лв.                1 040 лв.                2 540 лв.  

обект № 413 по капиталова програма                      

 

          - Дейност 623 „ Чистота“ – намаление с 66 500 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление                 става

 • 10-00 – издръжка                                  2 489 000 лв.     66 500 лв.                2 422 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги било               намаление                става

                                                                              2 475 000 лв.          66 500 лв.                2 408 500 лв.

 

 

          - Дейност 627 „ Управление на дейностите по отпадъците“ – увеличение с 66 500 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   увеличение               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                             0 лв.          66 500 лв.                  66 500 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение               става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                   0 лв.           66 500 лв.                   66 500 лв.

 

 

-Изграждане на интегрирана система                      било                       увеличение               става

на територията на община Созопол, включваща                   0 лв.           66 500 лв.                  66 500 лв.

ПИ 61042.23.56- землище на с. Равадиново и

ПИ 81178.51.58- землище на гр. Черноморец, за

разделно събиране, подготовка за рециклиране

и оползотворяване на строителни отпадъци от бита

и едрогабаритни отпадъци                                      

нов обект № 426 по капиталова програма                           

 

 

2.5.Функция „Икономически дейности и услуги- увеличение със 135 000 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“- увеличение с 43 500 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                увеличение               става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             0 лв.        73 500 лв.                   73 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                става

- Реконструкция на общински път  BGS1210-II-99/-

Созопол- къмпинг Каваците /BGS1220/ в участъка             0 лв.         73 500 лв.                     73 500 лв.

от км 8+200 до км 12+000 / път Дюни/                          

обект № 421 по капиталова програма                      

 

                                                                                    било                   намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                      45 000 лв.         30 000 лв.                 15 000 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление                става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                            45 000 лв.           30 000 лв.                 15 000 лв.

 

                                                                                    било                    намаление                  става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                  30 000 лв.         30 000 лв.                           0 лв.

Равадиново                                                                    

обект № 326 по капиталова програма                      

 

          - Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                      било                  намаление             става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения         272 500 лв.        46 000 лв.                226 500 лв.

в т.ч.

 

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било намаление              става

нает по трудови правоотношения                                272 500 лв.         46 000 лв.                226 500 лв.

 

 

 

                                                                                    било                   увеличение                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    135 000 лв.        46 000 лв.               181 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  увеличение                  става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения,                                                    5 000 лв.          46 000 лв.                  51 000 лв.

 

- Техническо оборудване за автоматизирано               било                   увеличение                  става

 заплащане и контрол на паркинг системи                              0 лв.         46 000 лв.                 46 000 лв.

нов обект № 423 по капиталова програма

                                                                                

          - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- увеличение с 91 500 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   увеличение                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    344 556 лв.         91 500 лв.              401 056 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                  увеличение                   става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                            89 660 лв.           91 500 лв.               146 160 лв.

 

                                                                                    било                    увеличение                         става

- Проектиране и изграждане на водоем в

село Равадиново                                                              6 000 лв.         56 500 лв.                  62 500 лв.    

обект № 296 по капиталова програма                     

 

                                                                                   било                     увеличение                         става

- Реконструкция на градски парк кв. 81,

гр. Созопол/ т.ч. локален ремонт и монтаж                    47 660 лв.         35 000 лв.                  82 660 лв.

на комбинирана рампа/                                                    

обект № 327 по капиталова програма                     

 

 

РЕШЕНИЕ №810

Общински съвет Созопол прие

  

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Други дейности по образованието „Обединени детски заведения“ за 2022г. в частта за местни дейности и извършва промени във функция „Образование“, дейност 311 „Детски градини“ по параграфи, както следва:

                                                                                    било                 намаление                   става

 • 10-00 – издръжка                                        391 300 лв.       12 945 лв.                378 355 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                        било                   намаление                  става

                                                                                      38 000 лв.        12 945 лв.                   25 055 лв.

 

 

                                                                                     било                  увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                              0 лв.        12 945 лв.                   12 945 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 увеличение                  става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                           0 лв.        12 945 лв.                   12 945 лв.

 

- Детски съоръжения за детска градина                      било                 увеличение                  става

нов обект № 424 по капиталова програма                            0 лв.         11 645 лв.                   11 645 лв.

 

- Климатик за звено Други дейности по

образованието                                                             било                  увеличение                  става

нов обект № 425 по капиталова програма                             0 лв.          1 300 лв.                     1 300 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №811

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ за 2022г. в размер на 2 500 лв. в частта за местни дейности и извършва промени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ по параграфи, както следва:

                                                                                    било                 увеличение                   става

 • 42-00 – текущи трансфери, обезщетения

и помощи за домакинствата                                      140 000 лв.           2 500 лв.              142 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                  става

 • §42-14 – обезщетения и помощи по решения

на общинския съвет                                                     140 000 лв.              2 500 лв.               142 500 лв.

в т.ч.

- предоставяне на месечна помощ на Петър Драганов

за постигане на високи спортни резултати в рамките

на една календарна година в размер на една минимална

работна заплата за всеки месец

 

 

РЕШЕНИЕ №812

Общински съвет Созопол прие

 

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022г. в размер на 400 000 лв. в частта за местни по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

5.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“- увеличение с 60 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   увеличение                става

 • 10-00 – издръжка                                            93 500 лв.              60 000 лв.           153 500 лв.

в т.ч.

 • §10-15 – материали                                           40 000 лв     30 000 лв.            70 000 лв.
 • §10-20 – разходи за външни услуги                    33 000 лв.               30 000 лв.            63 000 лв.

 

 

5.2. Функция Икономически дейности и услуги“, дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов  – увеличение с 340 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                    увеличение           става

 • 10-00 – издръжка                                    470 100 лв.    340 000 лв.          810 100 лв.

в т.ч.

 • §10-16 – вода, горива и енергия                   35 000 лв                   20 000 лв.            55 000 лв.
 • §10-20- разходи за външни услуги                  370 500 лв.    300 000 лв.          670 500 лв.
 • §10-30- текущ ремонт                               25 600 лв.                  20 000 лв.            45 600 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №813

Общински съвет Созопол прие 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1, т.2.2, т.2.3, т.2.4, т.2.5, т.3, т.4, т.5.1, т.5.2 и заповеди №8-Z-724/23.07.2022 г., 8-Z-785/04.08.2022г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

 

 

                                                                     било                увеличение                става

Общо капиталови разходи:                       3 504 645 лв.       656 358 лв.            4 161 003 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

дейности                                                      1 927 620 лв.       125 445 лв.             2 053 065 лв.

-допълнителна целева субсидия от

Централния  бюджет за капиталови разходи              0 лв.       290 200 лв.                292 200 лв.

-средства от други източници

на финансиране:                                          

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди                                                  0 лв.       240 713 лв.               240 713 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №814

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол извършва актуализация на плана на приходната и разходната част по бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

Докладна записка №656/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 РЕШЕНИЕ №815

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година, както следва: 

 1. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и вписва :
  • Л. Х. Д.- Г. – психолог към Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Черноморец, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Черноморец – гр. Бургас;

 

Докладна записка №657/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

 РЕШЕНИЕ №816

Общински съвет Созопол прие

 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022г. с Министерство на земеделието за изпълнение на №BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“ Общински съвет Созопол

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 330 082,31 лв. /триста и тридесет хиляди осемдесет и два лв. и 0,31 стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 66 016,46 лв. /шестдесет и шест хиляди и шестнадесет лв. и 0,46 стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор/ Споразумение №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен между Министерство на земеделието и Община Созопол.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022г. с Министерство на земеделието   за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.

 

Докладна записка №664/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

 РЕШЕНИЕ №817

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол на чл.71, ал.5, т.3 и ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост:

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол по актуализирани цени за 2022г. съгласно Приложение 1. 

 Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по така утвърдения ценоразпис.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №587/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.183, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане за „сгради за вилен отдих“  и План за улична регулация.

 

РЕШЕНИЕ №818

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна на предназначението, в обхват на поземлен имот №134.183, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за вилен отдих“ и план за улична регулация.

                   При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                 С плана за улична регулация да се предвиди нова улица с осови точки 226-226А-226Б, с ширина 6.00 метра /5.00 метра ширина на уличното платно и едностранно тротоар от 1.00 метър/.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запазят приетата и одобрена улична регулация: на улица с осови точки 190-191-192-199-200-201-202-203-204-205-206, одобрена със Заповед №Z-437/12.03.2010 г., на Кмета на Община Созопол и с осови точки 206-226-227 ÷ 235, одобрена със Заповед  №8-Z-477/29.04.2011 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява:  Задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и Техническото задание за изработване на план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №588/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.81, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 

РЕШЕНИЕ №819

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.81, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

             Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

   Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №642/08.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: : Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-1602 и УПИ III-1602, кв.91 по плана на м.”Мисаря”, гр. Созопол, ПИ с идентификатори  67800.503.621 и 67800.503.622 по КК на гр. Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №820

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 131, чл.134, ал.1, т.1, т.2, ал.2, т.6 и чл.135, ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-1602, ПИ с идентификатор  67800.503.621 по КК на гр.Созопол и УПИ III-1602, ПИ с идентификатор 67800.503.622 по КК на гр. Созопол, с което се предвижда УПИ II-1602, ПИ с идентификатор  67800.503.621 по КК на гр.Созопол и УПИ III-1602, ПИ с идентификатор 67800.503.622 по КК на гр.Созопол да се преотредят, като от „за КОО” и „за КОО и ТП” станат с отреждане „за жилищно строителство”, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за  устройствената зона - Жм/2, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, както следва: Височина до 10м /3+Т етажа/, Пзастр до 60%, Кинт до 1,5 и Позел мин 40%.

 

Докладна записка №646/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв.”Мисаря”, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №821

Общински съвет Созопол прие

 Оттегляне на  Докладна записка №646/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв.”Мисаря”, община Созопол.

 

 

Докладна записка №651/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  1. Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г., приета с  Решение № 580 по Протокол №26/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 1. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.
 2. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.

 

 

РЕШЕНИЕ №822

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2022, приета с Решение № 580 по Протокол №26/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол, с обект: ПУП – ПРЗ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр. Созопол, извън границите на урбанизираните територии и ПУП – ПП за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и ПУП – ПП за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.

ПУП – ПРЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и ПУП – ПП за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №653/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

 

РЕШЕНИЕ №823

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят седем нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: ХI, ХII, ХIII, ХIV, ХV и ХVII с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, и   ХVI, с отреждане “за трафопост“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници.

           При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показателите на  застрояване, в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,  както следва:

 • за урегулирани поземлени имоти ХI, ХII, ХIII, ХIV, ХV и ХVII, с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ - плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, Кота корниз Н мак.=10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
 • за урегулиран поземлен имот ХVI, с отреждане “за трафопост“ - плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, Кота корниз Н мак.=3,50 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

               В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №Z-769/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване..

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №654/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.355 и 67800.10.550, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за жилищни и курортни сгради и трафопост“.

 

РЕШЕНИЕ №824

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.550 и 67800.10.355, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за жилищни и курортни сгради и трафопост“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз   Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

               В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

            

              Линията на застрояване да се котира на 30м, към талвега на съществуващо дере,  съгласно разпоредбите на чл.45, от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.          

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД,  „БТК” АД и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №658/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с.Габър, м.”Турлакица”, Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №825

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 134, ал.1, т.1, чл.135, ал.1, във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава съгласие за допускане на проект за изменение на действащ ОУП на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с.Габър, м.”Турлакица”, Община Созопол и предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл.124, ал.2 от ЗУТ да разреши изменение на действащ ОУП на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с.Габър, м.”Турлакица”, Община Созопол, с което се предвижда промяна в цветовата идентификация за ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с.Габър, като за същия ще се въведе устройствена зона Пп - предимно производствена, производствено – складова зона, с предвидена възможна промяна на предназначението за изграждане на производствени сгради и съоръжения, с показатели за застрояване за устройствена зона Пп по ОУП, като следва: Височина Н до 10.00м, Пзастр до 80%, Кинт до 2.0, Позел мин 20%.

2. Възлага на „ЕМИ” ООД да извърши последващите действия по изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП правила и нормативи към същия.

3. Дава съгласие „ЕМИ” ООД да представлява Община Созопол пред заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и  със специализираните контролни органи, във връзка с извършване на дейностите по съгласуване и одобряване на проекта за изменение на ОУП, съгласно чл.127, ал.2 от ЗУТ.

 

Докладна записка №660/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.6.4, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 РЕШЕНИЕ №826

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.6.4, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят параметрите за застрояване по Плана за управление на Защитена местност „Колокита“: плътност на застрояване мак. 20%, петно на сградата 12/14 метра, кота корниз       Н мак. = 6.40 метра, от кота корниз до кота било 2.50 метра,  К. инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация  одобрена със Заповед №562/11.10.2002г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №661/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост, Електроразпределително табло – ново, за захранване на „Жилищна сграда и ограда“, в ПИ67800.36.419, м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол “.

 

РЕШЕНИЕ №827

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост, Електроразпределително табло – ново, за захранване на „Жилищна сграда и ограда“, в ПИ67800.36.419, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол “.

           Подробният устройствен план – парцеларен план да се изработи при спазване на  изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД  и „БТК” АД и Министерство на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост, Електроразпределително табло – ново, за захранване на „Жилищна сграда и ограда“, в ПИ67800.36.419, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол “.

  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №662/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в урегулиран поземлен имот XV, м.“Акра“, поземлен имот с идентификатор 81178.35.194, по Кадастралната карта на гр.Черноморец“.

 

РЕШЕНИЕ №828

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет –

Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в урегулиран поземлен имот XV, м.“Акра“, поземлен имот с идентификатор 81178.35.194, по Кадастралната карта на гр. Черноморец“.

             Подробният устройствен план – парцеларен план да се изработи при спазване на  изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД  и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в урегулиран поземлен имот XV, м.“Акра“, поземлен имот с идентификатор 81178.35.194, по Кадастралната карта на гр. Черноморец“.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

  Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

  Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №663/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.129, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, за изграждане на „вилни сгради“ и „вилни сгради и трафопост“.

 

РЕШЕНИЕ №829

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.129, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови

урегулирани поземлени имота: XXXII61.129 – с отреждане „за вилни сгради“ и XXXIII61.129 – с отреждане  „за вилни сгради и трафопост“.

            При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се спазят параметри на  застрояване, за устройствена зона ОВ1 по действащия Общ устройствен план, на общината и охранителна зона „А“, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация, на улица с осови точки 673-674-675-676-677-678-679-91 и с осови точки 91-161-160-237, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от Протокол №22/22.11.2012 г., обявена  по  реда  на  чл.128,  ал.1  от  ЗУТ,  в  ДВ, бр. 4 от 15.01.2013 г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

             Подробният устройствен план за – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ81178.61.129, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ПЕТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №584/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.318, с.Равна гора, ул.“Любен Каравелов“ №8, община Созопол.

 

 

РЕШЕНИЕ №830

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 54 кв.м. ид.ч. /петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.318/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. , община Созопол, целият с площ 911 кв.м./деветстотин и единадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.517, 61114.501.815, 61114.501.952, 61114.501.524.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците З. Х. С., М. Д. Х., С. Д. С., С. Д. П. и Х. Д. П. чрез продажба на: 54 кв.м. ид.ч. /петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.318/ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. , община Созопол, целият с площ 911 кв.м./деветстотин и единадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.517, 61114.501.815, 61114.501.952, 61114.501.524.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО070/28.07.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 970,00 лв. /деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

 

Докладна записка №585/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.183, гр. Черноморец, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №831

Общински съвет Созопол прие  

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 129 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.501.183/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто осемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 507 кв.м./петстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.209, 81178.501.191, 81178.501.628, 81178.501.153.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика А. И. Т. чрез продажба на: 129 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.501.183/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто осемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 507 кв.м./петстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.209, 81178.501.191, 81178.501.628, 81178.501.153.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО071/28.07.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 4 050,00 лв. /четири хиляди и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

Докладна записка №593/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9592, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застроване (до 10m.)“.

 

РЕШЕНИЕ №832

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63029.501.9592 / ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имотдевет хиляди петстотин деветдесет и две/, с площ 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Росен, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m.)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63029.501.9594, 63029.501.9609, 63029.501.9593, 63029.501.9575, 63029.501.9591. 
 1. Одобрява експертна оценка № 2022АО066/08.07.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.  
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №594/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.505.446, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 1 014 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

 

РЕШЕНИЕ №833

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.505.446 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имотчетиристотин четиридесет и шест/, с площ 1 014 кв.м. /хиляда и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.51.50, 81178.51.30, 63015.505.505, 63015.505.441.

           

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.505.446 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имотчетиристотин четиридесет и шест/, с площ 1 014 кв.м. /хиляда и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.51.50, 81178.51.30, 63015.505.505, 63015.505.441.

 

 1. Одобрява експертна оценка №2022АО067/11.07.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 39 120 лв. /тридесет и девет хиляди сто и двадесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.    

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №596/11.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект на Подробно устройствен план-План за регулация и застрояване   за „Гробищен парк Созопол“, чрез отчуждаване на поземлени имоти 67800.9.102 и 67800.9.180, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

 

РЕШЕНИЕ №834

Общински съвет Созопол прие

 

   І.    На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.3 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:

       1.1.   ПИ 67800.9.180, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП – изоставено трайно насаждение/преди влизане в сила на ПУП/, с площ от 3292кв.м., стар номер 009125.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 118 541.11 лв.(сто и осемнадесет хиляда петстотин четиридесет и един лева и 11ст.)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2022АО073 от 28.07.2022 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

        1.2. ПИ 67800.9.102, трайно предназначение на територията -земеделска, НТП – изоставена орна земя/преди влизане в сила на ПУП/, с площ от 1217 кв.м., стар номер 009102.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 43 822.76 лв.(четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и два лева и 76ст.)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2022АО072 от 28.07.2022 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

 

         ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.                                                                      

 

 

Докладна записка №626/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.224, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 155 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

РЕШЕНИЕ №835

Общински съвет Созопол не прие

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.224 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имотдвеста двадесет и четири/, с площ 155 кв.м. /сто петдесет и пет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.531, 63015.506.223, 63015.506.594.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО076/15.08.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 5 700 лв. /пет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №627/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 

РЕШЕНИЕ №836

Общински съвет Созопол не прие

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 12975.501.395 /ЕКАТТЕ/ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и пет/, с площ 2 520 кв.м. /две хиляди петстотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Вършило, ул. „Васил Левски“ № 62, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 12975.34.30, 12975.36.7, 12975.501.551, 12975.501.572.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 12975.501.395 /ЕКАТТЕ/ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и пет/, с площ 2 520 кв.м. /две хиляди петстотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Вършило, ул. „Васил Левски“ № 62, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 12975.34.30, 12975.36.7, 12975.501.551, 12975.501.572.
 3. Одобрява Експертна оценка № 2022АО075/15.08.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 34 520 лв. /тридесет и четири хиляди петстотин и двадесет лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №659/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр.Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022г.

 

РЕШЕНИЕ №837

Общински съвет Созопол прие

 

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите,  обявява обект   „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20  за общински обект от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. , включително и :

  Поземлен имот 67800.36.1, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“.

  Поземлен имот 67800.36.5, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.20, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.25, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.46, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“

  Поземлен имот 67800.36.47,  общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“

  Поземлен имот 67800.36.49, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“

  Поземлен имот 67800.36.50, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“

  Поземлен имот 67800.36.51, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“.

  Поземлен имот 67800.36.447, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Иглолистна“

  Поземлен имот 67800.36.448, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Иглолистна гора“

  Поземлен имот 67800.36.69, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Иглолистна гора“

  Поземлен имот 67800.36.70, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.422, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

 

Докладна записка №665/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

 

 

РЕШЕНИЕ №838

Общински съвет Созопол не прие

 

1.Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 61042.13.38 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - тринадесет, поземлен имот  - тридесет и осем/, с площ 2 049 кв.м. /две хиляди четиридесет и девет квадратни метра/, ТПТ: "Земеделска", НТП: "Изоставена орна земя", с местонахождение: общ. Созопол, с. Равадиново, местност "Халваджи дол", по КККР одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК - гр. Бургас, при граници и съседи на имота: 61042.13.52, 61042.14.60, 61042.13.22, 61042.13.37.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 61042.13.38 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - тринадесет, поземлен имот - тридесет и осем/, с площ 2 049 кв.м. /две хиляди четиридесет и девет квадратни метра/, ТПТ: "Земеделска", НТП: "Изоставена орна земя", с местонахождение: общ. Созопол, с. Равадиново, местност "Халваджи дол", по КККР одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК - гр. Бургас, при граници и съседи на имота: 61042.13.52, 61042.14.60, 61042.13.22, 61042.13.37.
 2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2022АО074/11.08.2022 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 271,00 лв. /двеста седемдесет и един лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, годишна, наемна цена при провеждането на търга.
 3.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

 

ПО ШЕСТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №666/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2022/ 2023 година  в  детските градини на територията на община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №839

Общински съвет Созопол прие

 

       Общински съвет Созопол  утвърждава броя на групите, броя на педагогическия персонал, броя на непедагогическия  персонал  и   размера на средната   месечна    посещаемост    в  детските градини   на територията  на община Созопол за учебната

2022 / 2023 година,  разпределени  по детски градини , както следва:

 1.  ДГ ”Здравец” гр.Созопол- 5 целодневни  групи  / 1група в с.Равадиново-19 деца, 1 яслена група – 19 деца/  -   общо 97  деца;
 2. ДГ ”Снежанка” гр.Созопол – 1 целодневна  група -  16 деца;
 3. ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец – 3 целодневни групи /  1 група с. Атия- 20 деца /- общо 70 деца;
 4. ДГ ”Детелина” с.Росен – 3 целодневни групи- /1 група с. Равна гора- 25 деца/- общо 58 деца;
 5. ДГ ”Зеленика” с.Крушевец – 1 целодневна група- 19 деца;
 6. ДГ ”Веселинка” с.Зидарово - 1 целодневна  група-  24 деца;

             Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:

                                          ДГ ”Здравец” гр.Созопол

                                          педагогически -9 щата

                                          непедагогически -11 щата

                                         ДГ ”Снежанка” гр.Созопол

                                          педагогически- 2 щата

                                          непедагогически -  2,5 щата

                                          ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец

                                           педагогически- 7 щата

                                           непедагогически -  5,50 щата

                                           ДГ ”Детелина” с.Росен

                                           педагогически- 7 щата

                                           непедагогически  -   6  щата

                                           ДГ ”Зеленика” с.Крушевец

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически- 2 щата

                                            ДГ ”Веселинка” с.Зидарово

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически - 2 щата

                               Общ брой персонал –  58 щата  в т.ч.:

                                педагогически –  29 щата

                                помощен /непедагогически /   - 29 щата

                      Общ  брой  деца  в общински детски градини  -  284

                      Средна  месечна посещаемост -  12 деца

                      Храноден на дете – до 3.60 лв

 

 

 

Докладна записка №667/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2022 / 2023 учебна  година.

 

РЕШЕНИЕ №840

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол  утвърждава броя на паралелките, броя на маломерните и  броя на слетите паралелки  в училищата   на територията на община Созопол,  за  учебната 2022 /2023 година, разпределени по училища , както следва:

                                                  ОБЩИНСКИ   УЧИЛИЩА 

 

 1. СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”-  гр.Созопол

 

    

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Целодневна подготвителна група – 6 годишни

1

29

 

Всичко деца в ПГ

1

29

1.

I клас

1

25

2.

II клас

2

32

3.

III  клас

1

25

4.

IV  клас

1

20

5.

V клас

1

24

6.

VI клас

2

42

7.

VII клас

2

39

8.

VIII клас

 

2 маломерни

33

9.

IX  клас

2

37

10.

X  клас

1

23

 

X  клас Профил „ Софтуерни и хардуерни науки“

1 маломерна

14

11.

XI клас

 

1

27

12.

XII  клас

 

1

23

 

Всичко ученици / I – XII клас/ в дневна форма:

18

391

 

                Ученици на   индивидуална  форма- 5 /   по здравословни причини /

                Ученици на самостоятелна форма на обучение  - 30 /над 16 год/

                Ученици на  ресурсно  подпомагане 23

 

 1. ОУ „Христо  Ботев„  гр.  Черноморец

 

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I клас

1

16

2.

II клас

1

17

3.

III  клас

1 маломерна

13 и двама ученици в индивидуална форма

4.

IV клас

1 маломерна

14

5.

V  клас

1

23

6.

VI клас

1

 21

7.

VII клас

1 маломерна

13 в дневна форма, 1 в комбинирана форма и 1 ученик в индивидуална форма

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма::

7

121

 

                           Индивидуална форма на обучение -  3 ученици

                           Комбинирана форма на обучение   -  1 ученик

                           Ученици на ресурсно  подпомагане – 5 ученици

 

 1. 3ОУ  „ Христо Ботев”  с. Росен

                                              

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготвителна група

1

14

 

Всичко :

1

14

1.

I клас

1  маломерна

9

2.

II клас

1 маломерна

10

3.

III  клас

1 маломерна

15

4.

IV клас

1

17

5.

V  клас

1 маломерна

12

6.

VI клас

1

20

7.

VII клас

1

19

8.

IX

1

16 маломерна

9

X

1

15 маломерна

 

Всичко ученици /I - VIII клас/ в дневна форма:  

10

148

 

 1.    ОУ  „Отец   Паисий”  с. Равна  гора

 

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

 I клас  и   II клас

1 слята и маломерна

14

2.

 III клас и  IV клас 

1 слята  и маломерна

14

3.

 V клас   и   VI клас

1 слята и маломерна

14

4.

VII клас

1 маломерна

9

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

4

49

 

                 Индивидуална  форма на обучение -  1 ученик   

                 Ученици на ресурсно  подпомагане – 3 ученици

 

 1.  ОУ  „ Христо Ботев”  с.  Зидарово

                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготв. група

1

16

 

Всичко :

1

16

1.

I клас

1  маломерна

7

2.

II клас

1  маломерна

15

3.

III  клас

1  маломерна

13

4.

IV клас

1 маломерна

15

5.

V  клас

1  маломерна

12

6.

VI клас

1  маломерна

15

7.

VII клас

1 маломерна

16

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

7

109

 

                                   Ученици на индивидуална форма на обучение - 1

                                   Ученици  на ресурсно подпомагане – 1

                           

 1. ОУ „ Пейо Яворов”  -  с. Крушевец

                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I    клас и II   клас

1  слята и маломерна

          13

2.

III клас и IV клас

1 слята и маломерна

          9

3.

V клас и VI клас

1 слята и маломерна

           15

5.

VII клас

1 маломерна

           10

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

           4

          48

 

Общ брой ученици : 48

                

 

  ОБЩ   БРОЙ  УЧЕНИЦИ  В  ОБЩИНА СОЗОПОЛ  - 866

 

II . Необходимите допълнителни средства за финансиране на паралелки под минималния брой ученици ще бъдат предвидени в бюджета на Община Созопол през 2023 г , на база данни от НЕИСПУО към 1 декември / ползвани за финансови нужди/.

                   

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...