Понеделник, 07 Ноември 2022 12:31

Решения взети на ТРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол от 31 октомври 2022 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2022 г.

  

РЕШЕНИЕ №841

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №687/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.

 Докладна записка №713/11.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021 година.

 Докладна записка №735/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на проектните предложения за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

  Докладна записка №764/25.10.2022 г. от Тодор Дамянов – Зам. Кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

  II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №674/20.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол – II етап.

 Докладна записка №732/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022г.

 Докладна записка №733/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

 

 III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №726/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилни сгради“ и План за улична регулация.

 Докладна записка №727/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 Докладна записка №728/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“.  

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 Докладна записка №693/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.455, с. Равадиново, ул. “Стара планина“ №40, община Созопол.

 Докладна записка №694/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.407, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол.

 Докладна записка №695/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.258, с. Атия, м. „ Старо селище‘‘, община Созопол.

 Докладна записка №696/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.383, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“№68, община Созопол.

 Докладна записка №723/12.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №724/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

 Докладна записка №729/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, с идентификатори 40124.111.3 и 40124.70.5.

 Докладна записка №730/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №731/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея част от поземлен имот (ПИ), с
идентификатор 63029.175.395 целият с площ 442 934 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ);Земеделска" и начин на трайно ползване (НТП); Друг вид недървопроизводителна горска площ;, с местоположение: област Бургас,
община Созопол, землище на с. Росен, местност „Чанаджика“.
             2. Одобрява експертна оценка за учредяване право на ползване на 3 000 кв.м. от ПИ с идентификатор 63029.175.395.

 Докладна записка №734/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.16.101, с площ 16 235 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

 

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост и на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №714/11.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

 

VIДоклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №725/13.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020 г. и възлагане на услугата на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“.

           

 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №687/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“. 

РЕШЕНИЕ №842

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“, съгласно Приложение №2, което е неразделна част от настоящото решение
 3. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението. 

 

Докладна записка №713/11.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021 година. 

РЕШЕНИЕ №843

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5  от Закона за народните читалища, Общински съвет  Созопол  приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021  година.

 

 Докладна записка №735/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на проектните предложения за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

РЕШЕНИЕ №844

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет - Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с две проектни предложения по Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 - Подмярка 7.2- „Улици“- Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Росен, с. Равна гора, с. Равадиново, община Созопол

- Подмярка 7.2- Енергийна ефективност“-„Въвеждане на енергоспестяващи мерки на административна сграда в с. Зидарово, община Созопол

 

 1. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на проекта.
 2. Предоставя за нуждите на изпълнение на проекта сградата на кметството в с. Зидарово.
 3. Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Созопол.

 Докладна записка №764/25.10.2022 г. от Тодор Дамянов – Зам. Кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

РЕШЕНИЕ №845

Общински съвет Созопол прие 

 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение  по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи дейностите по проекта по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“   по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз да се изпълнява от Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по кандидатстване с проектно предложение и издаване на Акт за възлагане/Заповед на услуга от общ икономически интерес в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата.

 

 ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №674/20.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол – II етап. 

РЕШЕНИЕ №846

Общински съвет Созопол прие 

 1. 1. Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023–2025 г. на община Созопол- ІI етап, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1.1. Приложение №8–„Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2. Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2022 -2023 г.“ в лева;

1.3. Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община Созопол“;

 

 Докладна записка №732/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г. 

РЕШЕНИЕ №847

Общински съвет Созопол не  прие

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г., както следва:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както следва: 

- Дейност 284 „ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                          0 лв.      235 714 лв.             235 714 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение              става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                  0 лв.        235 714 лв.             235 714 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

          - Дейност 289 „ Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                       235 714 лв.      235 714 лв.                  0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                    235 714 лв.       235 714 лв.                   0 лв.

Равадиново                                                               

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Созопол за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 намаление                 става

 • 10-00 – издръжка                                    298 081 лв.        24 394 лв.             273 687 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                   намаление                става

 • § 10-11 – храна                                               50 800 лв.           8 805 лв.              41 995 лв.
 • § 10-98 – др. разходи, некласифицирани

                  в др. параграфи и подпараграфи          15 589 лв.         15 589 лв.                       0 лв.

 

                                                                                    било                  увеличение               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.             24 394 лв.         24 394 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 намаление              става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      0 лв.             24 394 лв.       24 394 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение             става

- Пожароизвестяваща система                                      0 лв.         24 394 лв.                 24 394 лв.

нов обект № 429 по капиталова програма            

 

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

3.1. Функция „Отбрана и сигурност- компенсирани промени по дейности, параграфи и обекти, както следва:

          - Дейност 284 „ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                          0 лв.      113 100 лв.            113 100 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение             става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                  0 лв.        113 100 лв.             113 100 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

          - Дейност 289 „ Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                  113 100 лв.       113 100 лв.                  0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-               113 100 лв.        113 100 лв.                  0 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

 • Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- увеличение с 333 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 603 „ Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 80 898 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                   9 140 лв.         7 942 лв.            1 198 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Оновен ремонт на язовир „Синята вода“

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището на                 9 140 лв.           7 942 лв.            1 198 лв.

село Равадиново                                                           

обект № 290 по капиталова програма

 

                                                                                      било                увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                 1 234 884 лв.        88 840 лв. 1 323 724 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение             става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                     1 234 884 лв.            88 840 лв.   1 323 724 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

-Улична водопроводна мрежа Крушевец- I етап     35 000 лв.           34 000 лв.        1 000 лв.   

обект № 289 по капиталова програма

 

                                                                                     било                  увеличение               става

-Изграждане на канализационна мрежа

село Росен                                                                    0 лв.           122 840 лв.      122 840 лв.   

нов обект № 430 по капиталова програма

          - Дейност 604 „ Осветление на улици и площади“ – намаление с 970 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                 20 000 лв.             970 лв.           19 030 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение             става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                         20 000 лв.               970 лв.            19 030 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

-Изграждане на улично осветление на ул.

„Проф. Иван Венедиков“, гр. Созопол                           20 000 лв.               970 лв.          19 030 лв.   

обект № 402 по капиталова програма

 

          - Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 22 128 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    33 128 лв.      22 128 лв.            11 000 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление              става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                         33 128 лв.          22 128 лв.           11 000 лв.

 

                                                                                     било                  намаление                 става

-Изграждане на ул.„Проф. Иван Венедиков“

м. „Буджака“ от о.т.171 до о.т.180                               13 128 лв.           13 128 лв.              0 лв.   

обект № 181 по капиталова програма

                                                                                

                                                                                     било                  намаление                  става

-Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“

с. Росен от о.т. 227 до о.т.230- изготвяне на

технически проект                                                     10 000 лв.             9 000 лв.       1 000 лв.   

обект № 344 по капиталова програма

 

          - Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- увеличение с 174 600  по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                      227 080 лв.           174 600 лв.            401 680 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                    било                     увеличение            става

                                                                                    56 400 лв.          174 600 лв.              231 000 лв.

 

          - Дейност 626 „ Пречистване на отпадъчните води от населените места“ – увеличение с 90 558 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.             90 558 лв.            90 558 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение            става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                0 лв.              90 558 лв.            90 558 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение                 става

-Изграждане на ПСОВ село Росен                                  0 лв.           90 558 лв.                 90 558 лв.   

нов обект № 431 по капиталова програма

 

          - Дейност 627 „ Управление на дейностите по отпадъците“ – увеличение с 10 400 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление                става

 • 10-00 – издръжка                                         503 600 лв.               7 000 лв.            496 600 лв.

в т.ч.

 

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                    било                     намаление              става

                                                                                  227 500 лв.               7 000 лв.             220 500 лв.

 

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                   3 000 лв.         7 000 лв.               10 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Ремонт на електранна автомобилна

везна на РДНО                                                                   0 лв.          7 000 лв.                 7 000 лв.       

нов обект № 428 по капиталова програма

 

 

                                                                                    било                увеличение                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                66 500 лв.         10 400 лв.           76 900 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                       0 лв.           10 400 лв.           10 400 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                става

 - Колонка за гориво                                                            0 лв.          10 400 лв.             10 400 лв.

нов обект № 434 по капиталова програма

 

 

 • Функция „Икономически дейности и услуги- намаление с 318 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“- увеличение с 90 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                 73 500 лв.      90 000 лв.             163 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение            става

- Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037                                                                0 лв.         90 000 лв.           90 000 лв.  

нов обект № 432 по капиталова програма          

 

          - Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- намаление със 100 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

         

                                                                                    било                намаление              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                     201 000 лв.       100 000 лв.   101 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление          става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                     150 000 лв.         100 000 лв.        50 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление             става

 - Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                              150 000 лв.         100 000 лв.          50 000 лв.

обект № 328 по капиталова програма

                                                                                

          - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- намаление с 308 358 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                     441 055 лв.            202 358 лв.   238 697 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било                   намаление               става

 • §52-02 – придобиване на сгради                  200 000 лв.              200 000 лв.              0 лв.

 

 

                                                                          било                   намаление                става

- Закупуване на идеални части от сграда

с идентификатор 81178.5.505.309 3                     200 000 лв.            200 000 лв.                  0 лв.    

обект № 371 по капиталова програма

 

                                                                                     било                  намаление              става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                     186 159 лв.           17 358 лв.      168 801 лв.

 

                                                                                    било                   намаление               става

- Автобусен център в УПИ I „За автогара

с подземен паркинг и културно информационен

център“ кв. 150, гр. Созопол                                      36 000 лв.       17 358 лв.            18 642 лв.    

обект № 298 по капиталова програма                

 

                                                                                     било                  увеличение              става

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                    0 лв.        15 000 лв.               15 000 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение                 става

- Фургон за техническо звено                                        0 лв.      15 000 лв.                15 000 лв.    

нов обект № 433 по капиталова програма          

 

                                                                                    било                   намаление                    става

 • 54-00 – придобиване на земя                  106 000 лв.       106 000 лв.                     0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  намаление                   става

- Придобиване на поземлен имот с

идентификатор 81178.5.505                                       106 000 лв.      106 000 лв.                 0 лв.    

обект № 398 по капиталова програма                  

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общински културен институт „Музеен център“ град Созопол за 2022 г. в частта за местни дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 увеличение                става

 • 10-00 – издръжка                                               64 500 лв.       10 000 лв.                74 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                            било                   увеличение             става

                                                                                      5 000 лв.        10 000 лв.                  15 000 лв.

 

                                                                                    било                  намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                11 000 лв.        10 000 лв.                  1 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                 намаление                става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                        10 000 лв.        10 000 лв.                0 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                става

- Подмяна на фасадно осветление на фасадно

 осветление на Художествена галерия                              10 000 лв.       10 000 лв.                   0 лв.

обект № 356 по капиталова програма                   

 

 

 1. Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни ддейности във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“ по параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                         било                  намаление             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни   

материални активи                                                      22 000 лв.       15 000 лв.              7 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                 намаление             става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                    22 000 лв.        15 000 лв.               7 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление               става

- Изграждане на поливна система в Морска

градина УПИ 67800.505.118, гр. Созопол                         15 000 лв.       15 000 лв.                   0 лв.

обект № 300 по капиталова програма

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2, т.3.1, т.3.2, т.3.3, т.4, т.5 и заповеди №8-Z-987/28.09.2022 г., 8-Z-994/30.09.2022 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

 

 

                                                                     било                намаление                 става

Общо капиталови разходи:                    4 161 003 лв.        128 106 лв.     4 032 897 лв.

в т.ч. от:

 

собствени средства за местни                   било                  намаление                   става

дейности                                                     2 053 065 лв.      177 600 лв.            1 875 465 лв.

 

средства по формула и средства               било                   увеличение                става

по стандарт                                                 77 200 лв.             24 394 лв.              101 594 лв.

                                                                    

средства от други източници                          било              увеличение                става

на финансиране:                                         61 780 лв              25 100 лв.                86 880 лв. 

в т.ч.

-капиталови дарения от страната             56 781 лв.            20 000 лв.              76 781 лв.

-трансфер от Централния бюджет                     0 лв.              5 100 лв.                 5 100 лв.

 

 

Докладна записка №733/14.10. 2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

РЕШЕНИЕ №848

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година, както следва: 

 1. Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби“ и вписва :
  • В. И. Д. – младши експерт „Проекти“, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;
  • М. К. Т. – специалист „Инвеститорски контрол“, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №726/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилни сгради“ и План за улична регулация.

 РЕШЕНИЕ №849

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна на предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“ и план за улична регулация.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

С плана за улична регулация да се предвиди нова улица с осови точки 200-300-301-302.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запази приетата и одобрена улична регулация: на улица с осови точки 190-191-192-199-200-201-202-203-204-205-206, одобрена със Заповед №Z-437/12.03.2010 година на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява:  Задание  за  изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и Техническото задание за изработване на план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №727/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“. 

РЕШЕНИЕ №850

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят параметрите на застрояване за устройствена зона Ов1, по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак. = 7.00 метра, К. инт. мак. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация  одобрена със Заповед №260/28.02.2005 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №728/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

 

РЕШЕНИЕ №851

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, чл.16 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3 и т.4/б от Закона за горите,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници.

           При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показателите на  застрояване, в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „А“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,  както следва:

- плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, Кота корниз Н мак.=7,50 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

          В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

         Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

          В  бъдещата  разработка,  на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №Z-170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол и новопроектирана улица - допълваща транспортната връзка до общински път BGS 10-20, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №693/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.455, с. Равадиново, ул. , община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №852

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 12 кв.м. ид.ч. /дванадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61042.501.455/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин петдесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равадиново, ул., община Созопол, целият с площ 1162 кв.м./единадесет хиляди и шестдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61042.501.460, 61042.501.454, 61042.501.456, 61042.501.461
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Ж. Г. И., Л. Я. Д., Л. А. Д. и „Д. – Б. И М.“ООД чрез продажба на: 12 кв.м. ид.ч. /дванадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61042.501.455/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин петдесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК находящ се в с.Равадиново, ул.“, община Созопол, целият с площ 1162 кв.м./хиляда сто шестдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61042.501.460, 61042.501.454, 61042.501.456, 61042.501.461,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО069/14.07.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 950,00 лв. /деветстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №694/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.407, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №853

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 52 кв.м. ид.ч. /петдесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.407/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже войвода, ул.“, община Созопол, целият с площ 468 кв.м./четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.406, 32737.501.402, 32737.501.401, 32737.501.408, 32737.501.720.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика А. Д. С. чрез продажба на: 52 кв.м. ид.ч. /петдесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.407/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Индже войвода, ул.“, община Созопол, целият с площ 468 кв.м./четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.406, 32737.501.402, 32737.501.401, 32737.501.408, 32737.501.720,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО081/20.09.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 1230,00 лв. /хиляда двеста и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №695/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.258, с. Атия, м. „ Старо селище‘‘, община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №854

Общински съвет Созопол прие

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 71 кв.м. ид.ч. /седемдесет и един квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  63015.506.258/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, целият с площ 331 кв.м./триста тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при граници и съседи: 63015.506.463, 63015.506.589, 63015.506.259, 63015.506.257, 63015.506.256, 63015.506.255.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Ж. А. Д. и Н. Д. Д. чрез продажба на: 71 кв.м. ид.ч. /седемдесет и един квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.258/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, целият с площ 331 кв.м./триста тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР(преходните и заключителни разпоредби) на ЗСПЗЗ(Закон за собствеността и ползването на земеделските земи), при граници и съседи: 63015.506.463, 63015.506.589, 63015.506.259, 63015.506.257, 63015.506.256, 63015.506.255,
 2. Одобрява експертна оценка №2022АО079/20.09.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2600,00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №696/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.383, с. Росен, ул. , община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №855

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 34 кв.м. ид.ч. /тридесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63029.501.383/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста осемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК находящ се в с. Росен, ул“, община Созопол, целият с площ 890 кв.м./осемстотин и деветдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.384, 63029.501.9501, 63029.501.9544, 63029.501.382,
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците М.Т.П. и Г.Т. П. чрез продажба на: 34 кв.м. ид.ч. /тридесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63029.501.383/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста осемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК находящ се в с. Росен, ул. “, община Созопол, целият с площ 890 кв.м./осемстотин и деветдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.384, 63029.501.9501, 63029.501.9544, 63029.501.382.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО080/20.09.2022г. на независим лицензиран оценител в размер на 1480,00 лв. /хиляда четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко- продажба.

 

 

Докладна записка №723/12.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)". 

РЕШЕНИЕ №856

Общински съвет Созопол не  прие

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с пл.№ 134.397 /сто тридесет и четири, точка, триста деветдесет и седем/, с площ 1 287 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и седем квадратни метра метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрени със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: пл. № 134.391, 134.396; изток: пл. № 134.400; юг: пл. № 134.482, запад: 134.379, пл. №134.481, пл. № 134.480, пл. № 134.391.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с пл.№ 134.397 /сто тридесет и четири, точка, триста деветдесет и седем/, с площ 1 287 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и седем квадратни метра метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрени със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: пл. № 134.391, 134.396; изток: пл. № 134.400; юг: пл. № 134.482, запад: 134.379, пл. №134.481, пл. № 134.480, пл. № 134.391.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО082/20.09.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 32 000 лв. /тридесет и две хиляди лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №724/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2. 

РЕШЕНИЕ №857

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с №580/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“.
 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел , осъществяващи дейности в обществена полза за съответните нужди на населението за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва: 

2.1  41.00 кв. м. идеални части  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“. Обектът е разположен в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири/, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. кв.49 по плана на гр. Созопол.

2.2  Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“ за съответното помещение е в размер на 196,80лв./сто деветдесет и шест лева  и осемдесет стотинки/ без ДДС. 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с г-н Йосиф Михайлов Спиридонов в качеството му на председател на Фондация „Остров Св. Кирик и Созопол“ за предоставяне под наем на помещението.

 

 

Докладна записка №729/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, с идентификатори 40124.111.3 и 40124.70.5. 

РЕШЕНИЕ №858

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 40124.111.3 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – сто и единадесет, поземлен имот – три/, с площ 4 338 кв.м. /четири хиляди триста тридесет и осем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 6 /шеста/ намиращ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, местност „Кривия път“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.111.2, 40124.111.386, 40124.111.6, 40124.111.5, 40124.111.10, 40124.111.9.

1.2  поземлен имот с идентификатор 40124.70.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет, поземлен имот - пет/, с площ 4 672 кв.м. /четири хиляди шестстотин седемдесет и два квадратни метра/, намиращ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, местност "Помпата", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 7 /седма/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-250/24.08.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 40124.69.772, 40124.70.11, 40124.70.12, 40124.70.6, 4024.70.1, 40124.70.3.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 40124.111.3 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – сто и единадесет, поземлен имот – три/, с площ 4 338 кв.м. /четири хиляди триста тридесет и осем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 6 /шеста/ намиращ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, местност „Кривия път“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.111.2, 40124.111.386, 40124.111.6, 40124.111.5, 40124.111.10, 40124.111.9.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 40124.70.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет, поземлен имот - пет/, с площ 4 672 кв.м. /четири хиляди шестстотин седемдесет и два квадратни метра/, намиращ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, местност "Помпата", с ТПТ: "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 7 /седма/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-250/24.08.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 40124.69.772, 40124.70.11, 40124.70.12, 40124.70.6, 4024.70.1, 40124.70.3.

 1. На основание чл. 14, ал. 8 ЗОС одобрява така предложените годишни наемни цени на горепосочените имоти, а именно:

- за ПИ с идентификатор 40124.111.3 с площ 4 338 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория - 6, е в размер на 55,50 лв. /петдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

- за ПИ с идентификатор 40124.70.5 с площ 4 672 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория -7, е в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС. 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №730/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

РЕШЕНИЕ №859

Общински съвет Созопол не прие

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.485 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имотчетиристотин осемдесет и пет/, с площ 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-

18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.9, 81178.40.375, 63015.506.484, 63015.506.7

 1. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО026/10.10.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 20 480 лв. /двадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №731/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:

1. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея част от поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.175.395 целият с площ 442 934 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Земеделска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид недървопроизводителна горска площ", с местоположение: област Бургас, община Созопол, землище на с. Росен, местност „Чанаджика“.

 1. Одобрява експертна оценка за учредяване право на ползване на 3 000 кв.м. от ПИ с идентификатор 63029.175.395. 

 

РЕШЕНИЕ №860

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като в раздел V. Описание на имотите за провеждане на процедури за отдаване под наем (нови и след изтичане на срока на договора с наемателите) създава нова точка 7. „Имоти за устройване на постоянни пчелини“ и включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 3 000 кв.м. ид. ч./три хиляди квадратни метра идеални части/ северната част на имота, граничещи имоти с идентификатори 63029.112.44 и 63029.112.13 обособени в ПИ с идентификатор № 63029.175.395 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – сто седемдесет и пет, поземлен имот – триста деветдесет и пет/, целият с площ 442 934 кв.м. /четиристотин четиридесет и две хиляди деветстотин тридесет и четири квадратни метра/, с ТПТ: "Земеделска" и НТП: "Друг вид недървопроизводителна горска площ", с местоположение: област Бургас, община Созопол, с. Росен, местност "Чанаджика", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год., на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи на имота: 63029.175.46, 63029.116.73, 63029.114.135, 63029.114.64, 63029.114.59, 63029.113.50, 63029.112.44, 63029.112.13, 63029.175.48, 63029.175.47.
 2. На основание чл. 41, ал. 2 от Закон за общинска собственост одобрява Експертна оценка № 2022АО055/17.05.2022 год. за 3 000 кв.м. ид. ч. от имот с идентификатор 63029.175.395, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 2 450,00 лв. /две хиляди четиристотин и петдесет лева/, без включен ДДС, за учредяването на право на ползване, за срок от 3 /три/ години.

 

 

Докладна записка №734/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.16.101, с площ 16 235 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“. 

РЕШЕНИЕ №861

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 61114.16.101 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – шестнадесет, поземлен имот – сто и едно/, с площ 16 235 кв.м. /шестнадесет хиляди двеста тридесет и пет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в община Созопол, землище на с. Равна гора, местност „Тумбата“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.19.79, 61114.501.182, 61114.501.539, 61114.501.857, 61114.501.19, 61114.501.959, 61114.501.535, 61114.16.100, 61114.501.500, 61114.501.4, 61114.16.165, 61114.16.98, 61114.15.186.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 61114.16.101 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – шестнадесет, поземлен имот – сто и едно/, с площ 16 235 кв.м. /шестнадесет хиляди двеста тридесет и пет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в община Созопол, землище на с. Равна гора, местност „Тумбата“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 61114.19.79, 61114.501.182, 61114.501.539, 61114.501.857, 61114.501.19, 61114.501.959, 61114.501.535, 61114.16.100, 61114.501.500, 61114.501.4, 61114.16.165, 61114.16.98, 61114.15.186.
 3. На основание чл. 14, ал. 8 ЗОС одобрява така предложения годишен наем на ПИ с идентификатор 61114.16.101 с площ 16 235 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория -5 /пета/, годишен наем в размер на 333,00 лв. (триста тридесет и три лева) без включен ДДС.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

ПО ПЕТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №714/11.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост. 

РЕШЕНИЕ №862

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението. 

 

ПО ШЕСТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №725/13.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020 г. и възлагане на услугата на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“.

           

РЕШЕНИЕ №863

Общински съвет Созопол прие

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол реши:

 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи продължение за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 на Комплекс за „ Социални услуги и здравеопазване“ – Община Созопол. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес;
 2. Дава съгласие финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 услуги по процедура BG05M9OP001-2.119 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата -  6 месеца, считано от датата на подписване на договор с УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...