Вторник, 15 Ноември 2022 10:20

Решения взети на ТРИДЕСЕТ и ПЕТО извънредно заседание на Общински съвет - Созопол от 9 ноември 2022 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №864

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 Докладна записка №778/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №778/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

  

РЕШЕНИЕ №865

Общински съвет Созопол прие

 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 202г. в частта за държавни дейности във функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

- Дейност 284 „ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                          0 лв.      235 714 лв.                235 714 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                  0 лв.        235 714 лв.                  235 714 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

          - Дейност 289 „ Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

  

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                     235 714 лв.      235 714 лв.                           0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                  235 714 лв.       235 714 лв.                             0 лв.

Равадиново                                                               

 

 

РЕШЕНИЕ №866

Общински съвет Созопол прие

 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Созопол за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 намаление                     става

 • 10-00 – издръжка                                       298 081 лв.        24 394 лв.               273 687 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                   намаление                    става

 • § 10-11 – храна                                          50 800 лв.           8 805 лв.                  41 995 лв.
 • § 10-98 – др. разходи, некласифицирани

                  в др. параграфи и подпараграфи          15 589 лв.         15 589 лв.                           0 лв.

 

                                                                                    било                  увеличение                  става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.             24 394 лв.          24 394 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 увеличение                 става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      0 лв.             24 394 лв.                  24 394 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                 става

- Пожароизвестяваща система                                          0 лв.        24 394 лв.                  24 394 лв.

нов обект № 429 по капиталова програма            

 

 

 

РЕШЕНИЕ №867

Общински съвет Созопол прие

 3. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 3.1.Функция „Отбрана и сигурност- компенсирани промени по дейности, параграфи и обекти, както следва:

          - Дейност 284 „ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                          0 лв.      113 100 лв.                 113 100 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                  0 лв.        113 100 лв.                  113 100 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

          - Дейност 289 „ Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                               113 100 лв.       113 100 лв.                  0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                113 100 лв.        113 100 лв.                    0 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

3.2  .Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- увеличение с 333 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 603 „ Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 80 898 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                   9 140 лв.         7 942 лв.                    1 198 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Основен ремонт на язовир „Синята вода“

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището на                 9 140 лв.           7 942 лв.                     1 198 лв.

село Равадиново                                                           

обект № 290 по капиталова програма

 

                                                                                      било                увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                 1 234 884 лв.        88 840 лв.          1 323 724 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение             става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                     1 234 884 лв.            88 840 лв.      1 323 724 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

-Улична водопроводна мрежа Крушевец- I етап     35 000 лв.           34 000 лв.                1 000 лв.   

обект № 289 по капиталова програма

 

                                                                                     било                  увеличение               става

-Изграждане на канализационна мрежа

село Росен                                                                    0 лв.           122 840 лв.           122 840 лв. 

нов обект № 430 по капиталова програма

 

          - Дейност 604 „ Осветление на улици и площади“ – намаление с 970 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                 20 000 лв.             970 лв.               19 030 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление              става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                         20 000 лв.               970 лв.                19 030 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

-Изграждане на улично осветление на ул.

„Проф. Иван Венедиков“, гр. Созопол                     20 000 лв.               970 лв.               19 030 лв.   

обект № 402 по капиталова програма

 

 

          - Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 22 128 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                 33 128 лв.      22 128 лв.                11 000 лв.

в т.ч.

 

 

                                                                                    било                   намаление              става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                         33 128 лв.          22 128 лв.                11 000 лв.

 

                                                                                     било                  намаление                 става

-Изграждане на ул.„Проф. Иван Венедиков“

м. „Буджака“ от о.т.171 до о.т.180                             13 128 лв.           13 128 лв.                   0 лв.   

обект № 181 по капиталова програма

                                                                                

                                                                                     било                  намаление                  става

-Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“

с. Росен от о.т.227 до о.т.230- изготвяне на

технически проект                                                     10 000 лв.             9 000 лв.           1 000 лв.   

обект № 344 по капиталова програма

 

          - Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- увеличение с 174 600  по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   увеличение               става

 • 10-00 – издръжка 227 080 лв.           174 600 лв.            401 680 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                      било                     увеличение            става

                                                                                    56 400 лв.          174 600 лв.              231 000 лв.

 

          - Дейност 626 „ Пречистване на отпадъчните води от населените места“ – увеличение с 90 558 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.             90 558 лв.            90 558 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение             става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                0 лв.              90 558 лв.             90 558 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение                 става

-Изграждане на ПСОВ село Росен                                  0 лв.           90 558 лв.                 90 558 лв.   

нов обект № 431 по капиталова програма

 

          - Дейност 627 „ Управление на дейностите по отпадъците“ – увеличение с 10 400 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление                става

 • 10-00 – издръжка                                   503 600 лв.               7 000 лв.            496 600 лв.

в т.ч.

 

 • § 10-20 – разходи за външни услуги              било                     намаление                 става

                                                                                  227 500 лв.               7 000 лв.             220 500 лв.

 

                                                                                    било                увеличение                     става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                   3 000 лв.         7 000 лв.                  10 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Ремонт на електронна автомобилна

везна на РДНО                                                                   0 лв.          7 000 лв.                      7 000 лв.      

нов обект № 428 по капиталова програма

 

 

                                                                                    било                увеличение                       става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                66 500 лв.         10 400 лв.              76 900 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                        става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                       0 лв.           10 400 лв.               10 400 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                       става

 - Колонка за гориво                                                          0 лв.          10 400 лв.               10 400 лв.

нов обект № 434 по капиталова програма

 

 

3.3.Функция „Икономически дейности и услуги- намаление с 318 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

           - Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“- увеличение с 90 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                увеличение                    става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                    73 500 лв.      90 000 лв.                163 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037                                                                     0 лв.         90 000 лв.                  90 000 лв.  

нов обект № 432 по капиталова програма          

 

          - Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- намаление със 100 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

          

                                                                                    било                намаление                         става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                              201 000 лв.       100 000 лв.             101 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                        става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                     150 000 лв.         100 000 лв.               50 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                       става

 - Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                        150 000 лв.         100 000 лв.               50 000 лв.

обект № 328 по капиталова програма

                                                                                

          - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- намаление с 308 358 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление                       става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                             441 055 лв.             202 358 лв.           238 697 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било                   намаление                      става

 • §52-02 – придобиване на сгради 200 000 лв.              200 000 лв.               0 лв.

 

 

                                                                                    било                   намаление                       става

- Закупуване на идеални части от сграда

с идентификатор 81178.5.505.309 3                     200 000 лв.            200 000 лв.                        0 лв.    

обект № 371 по капиталова програма

 

                                                                                     било                  намаление                     става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                     186 159 лв.                 17 358 лв.        168 801 лв.

 

                                                                                    било                   намаление                          става

- Автобусен център в УПИ I „За автогара

с подземен паркинг и културно информационен

център“ кв. 150, гр. Созопол                                      36 000 лв.       17 358 лв.                18 642 лв.    

обект № 298 по капиталова програма                

 

                                                                                     било                  увеличение                 става

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                      0 лв.        15 000 лв.               15 000 лв.

 

 

                                                                                    било                   увеличение                 става

- Фургон за техническо звено                                         0 лв.      15 000 лв.                15 000 лв.    

нов обект № 433 по капиталова програма          

 

                                                                                    било                   намаление                    става

 • 54-00 – придобиване на земя                106 000 лв.       106 000 лв.                       0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  намаление                   става

- Придобиване на поземлен имот с

идентификатор 81178.5.505                                       106 000 лв.      106 000 лв.                        0 лв.    

обект № 398 по капиталова програма                  

 

 

 

РЕШЕНИЕ №868

Общински съвет Созопол прие

 4. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общински културен институт „Музеен център“ град Созопол за 2022г. в частта за местни дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 увеличение                става

 • 10-00 – издръжка                                           64 500 лв.       10 000 лв.                74 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                    било                   увеличение             става

                                                                                      5 000 лв.        10 000 лв.                  15 000 лв.

 

                                                                                    било                  намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                11 000 лв.        10 000 лв.                  1 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                 намаление                става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                               10 000 лв.        10 000 лв.                     0 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                 става

- Подмяна на фасадно осветление на фасадно

 осветление на Художествена галерия                    10 000 лв.       10 000 лв.                     0 лв.

обект № 356 по капиталова програма                   

 

 

 

РЕШЕНИЕ №869

Общински съвет Созопол прие

 5. Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                  намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                22 000 лв.       15 000 лв.                  7 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                 намаление                става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                               22 000 лв.        15 000 лв.                    7 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                 става

- Изграждане на поливна система в Морска

градина УПИ 67800.505.118, гр. Созопол                      15 000 лв.       15 000 лв.                    0 лв.

обект № 300 по капиталова програма

 

 

РЕШЕНИЕ №870

Общински съвет Созопол прие

 6. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2, т.3.1, т.3.2, т.3.3, т.4, т.5 и заповеди №8-Z-987/28.09.2022 г., 8-Z-994/30.09.2022 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

  

                                                                     било                намаление                 става

Общо капиталови разходи:                    4 161 003 лв.        128 106 лв.           4 032 897 лв.

в т.ч. от:

 

собствени средства за местни                   било                  намаление                   става

дейности                                                     2 053 065 лв.      177 600 лв.            1 875 465 лв.

 

средства по формула и средства               било                   увеличение                става

по стандарт                                                 77 200 лв.             24 394 лв.              101 594 лв.

                                                                    

средства от други източници                          било              увеличение                става

на финансиране:                                         61 780 лв              25 100 лв.                86 880 лв. 

в т.ч.

-капиталови дарения от страната             56 781 лв.            20 000 лв.              76 781 лв.

-трансфер от Централния бюджет                     0 лв.              5 100 лв.                 5 100 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №871

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, ал.1 от АПК, което се налага от обстоятелството, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и  от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда свързана със закъснения или неспазване на нормативно определени срокове, реализирането на  капиталови инвестиции, както и  извършването на спешни и неотложни ремонти на системи и инсталации .

  

РЕШЕНИЕ №872

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...