Сряда, 14 Декември 2022 16:27

Решения взети на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет - Созопол от 7 декември 2022 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 07.12.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №873

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

       Докладна записка №736/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поименно допълване с конкретно наименование  на обекти към План за интегрирано развитие на община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/.

 Докладна записка №798/11.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласие за кандидатстване на Община Созопол по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

 Докладна записка №821/17.11.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г.

 Докладна записка №824/22.11.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.003БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТАпо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд  +  на Европейския съюз.

 Докладна записка №829/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 Докладна записка №833/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост на РБългария за безвъзмездна финансова помощ.  

 Докладна записка №834/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021 - 2028 г./ПУО/

 Докладна записка №835/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

 

          II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №789/08.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.

 Докладна записка №837/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2023 година.

 Докладна записка №838/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на маршрут в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

 Докладна записка №839/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.  

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 Докладна записка №782/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.129, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 500 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m).

 Докладна записка №783/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.494, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 581 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №792/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 Докладна записка №825/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

 Докладна записка №826/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 Докладна записка №827/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №832/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация*' ЕАД – Бургас.

 Докладна записка №840/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №841/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.894, находящ се в общ. Созопол, с. Крушевец, ул. „Велека“, площ 603 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): “Незастроен имот за жилищни нужди“.

 Докладна записка №842/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 254/359 квадратни метра идеални части (кв.м. ид. ч.), с идентификатор 40124.501.768.1.1, целият с площ от 359 кв.м., с предназначение –„За търговска дейност“, с адрес гр. Крушевец ул. “П. К. Яворов“ ет. 1.

 Докладна записка №845/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.421, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 1 000 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

 Докладна записка №846/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.423, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 2 824 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

 Докладна записка №847/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на поземлени имоти намиращи се в общ. Созопол, с. Крушевец.

 Докладна записка №848/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 61042.23.72 /идентичен с УПИ III 23.56/ с площ от 17 515(седемнадесет хиляда петстотин и петнадесет)кв.м. по кадастрална карта на с.Равадиново,  индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,   за частна общинска собственост.

 

IV.  Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №793/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I, кв.27 по плана на с. Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.110 по КК на с. Равна гора, Община Созопол.

 Докладна записка №820/17.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв. ”Мисаря”, община Созопол.

 Докладна записка №823/22.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.15, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

Докладна записка №830/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на общия устройствен план на Община Созопол през 2022 г.

 Докладна записка №843/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ IІ-68, кв.8 идентичен с ПИ 32737.501.100  по регулационен план на с. Индже войвода, община Созопол и общински ПИ 32737.501.705, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

   2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 Докладна записка №844/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ XII, кв.24 идентичен с ПИ 40124.501.325, УПИ XIII, кв.24  40124.501.667, по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.959 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.   

 

 1. V. Доклад на комисията по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:     Докладна записка №828/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №736/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поименно допълване с конкретно наименование  на обекти към План за интегрирано развитие на община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/.

 РЕШЕНИЕ №874

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема предложеното от Кмета на Община Созопол поименно допълване на обекти към Плана за интегрирано развитие на Община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/ без изменение на индикативния бюджет.

 

 Докладна записка №798/11.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласие за кандидатстване на Община Созопол по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

 

РЕШЕНИЕ №875

Общински съвет Созопол прие

 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002- 2.002 „ Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2 „ Социално включване и равни възможности ", Програма "Развитие на човешките ресурси " 2021- 2027 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи дейностите по проекта по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021- 2027 г. да се изпълнява от Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по кандидатстване с проектно предложение и издаване на Акт за възлагане/Заповед на услуга от общ икономически интерес в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата.

 

 Докладна записка №821/17.11.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г.

 РЕШЕНИЕ №876

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет - Созопол приема  Отчет за дейността на Общински съвет - Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г., като отчета следва да бъде публикуван на интернет- страницата на Общински съвет - Созопол.

 

 Докладна записка №824/22.11.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.003БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТАпо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд  +  на Европейския съюз.

 РЕШЕНИЕ №877

Общински съвет Созопол прие  

 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение  по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦЦАТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд + на Европейския съюз.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи дейностите по проекта по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд + на Европейския съюз да се изпълнява от Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ /КСУЗ/ - Община Созопол.
 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по кандидатстване с проектно предложение в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата.

 

Докладна записка №829/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 РЕШЕНИЕ №878

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет - Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Процедура  № BG06RDNP001-7.020 –  Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  

 1. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на проекта.
 2. Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Созопол.
 3. Предоставя за нуждите на изпълнението на проекта, сградата на ДГ „Делфинче“ – филиал с. Атия .

 

 

Докладна записка №833/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост на РБългария за безвъзмездна финансова помощ.  

 РЕШЕНИЕ №879

Общински съвет Созопол прие

 Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

 РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да изготви и подаде проектни предложения за безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост „Модернизация на образователната среда“, по процедура BG-RRP-1.007 за следните обекти:  

СУ „Кирил и Методий“ – гр. Созопол, ОбУ „Христо Ботев“ – с. Росен, ДГ  „Делфинче“ – гр. Черноморец.

 1. Декларира, че за предложените проекти е осигурена тяхната устойчивост, и че съответните образователни институции/филиал ще продължат да функционират като такива, както и че няма да бъдат закрити за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.
 2. Декларира за осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи по НПВУ.

 

Докладна записка №834/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021 - 2028 г./ПУО/

 

РЕШЕНИЕ №880

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52 от Закона за управление на отпадъците Общински съвет Созопол  приема Програмата за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021 - 2028 г./ПУО/.

 

Докладна записка №835/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

 РЕШЕНИЕ №881

Общински съвет Созопол прие

 

 1. I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по ВиК - Бургас, както следва:

 

 1. На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2023 г. в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева/

 

 1. На основание чл. 5, т. 5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК - Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на

 

25.02.2016 г., общото събрание на Асоциацията съгласува Програмата за опазване на околната среда за периода 2021 -2025 г. и Програмата за управление на отпадъците на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

 1.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Созопол допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

МОТИВИ:С така допуснатото предварително изпълнение се защитават особено важни обществени и държавни интереси, които са свързани с участието на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 08.12.2022 г.

4. Определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК- Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Бургас за приемане на посочените решения по т.1 и т.2.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №789/08.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.

  

РЕШЕНИЕ №882

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:

1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 1,50 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 1,70 лв;

 

            1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50 лв;

            Дневната тарифа важи от 06:00 часа до 22:00 часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

 

 Докладна записка №837/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2023 година.

  

РЕШЕНИЕ №883

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол одобрява план сметката  на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2023 година.

 

 Докладна записка №838/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на маршрут в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

 РЕШЕНИЕ №884

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол променя маршрут в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година, както следва:

 

 1. Общински съвет Созопол променя маршрута в списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби“ на :
  • М. М. И. – младши експерт „Екология“, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас.

 

Докладна записка №839/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022г.

 РЕШЕНИЕ №885

Общински съвет Созопол прие

По приходи 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г. с 640 000 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Приходи, помощи и дарения                                    било                увеличение               става

                                                                                20 578 711 лв.     640 000 лв.      21 218 711 лв.

                                              

                                                                                   било                увеличение               става

І.Всичко собствени приходи                                      20 447 437 лв.     640 000 лв.      21 087 437 лв.

в т.ч.

                                                                                         било              увеличение               става

-данъчни приходи                                                    9 614 237 лв.    340 000 лв.        9 954 237 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                увеличение               става

 • 13-00 – имуществени и други местни данъци 9 432 237 лв. 340 000 лв.        9 772 237 лв.  
 •                                                                              било              увеличение               става
 • § 13-04- данък при придобиване на имущество

по дарения и по възмезден начин                              3 859 000 лв.   340 000 лв.        4 199 000 лв.

 

                                                                        

                                                                                         било              увеличение               става

-други приходи                                                      10 833 200 лв.    300 000 лв.      11 133 200 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                увеличение               става

 • 24-00 – приходи и доходи от собственост 3 237 000 лв. 300 000 лв.        3 537 000 лв.

 

                                                                                 било              увеличение               става

 • § 24-04- нетни приходи от продажба на

услуги, стоки и продукция                                          2 654 000 лв.   300 000 лв.        2 954 000 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №886

Общински съвет Созопол прие

 

По разходи 

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022 г. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана и сигурност“, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ по параграфи, както следва :

 

                                                                                    било                 намаление                 става

 • 02-00други възнаграждения и плащания 45 000 лв.        2 200 лв.             42 800 лв.

в т.ч.

 • § 02-02 – за персонал по извънтрудови било                    намаление               става

                  правоотношения                                             45 000 лв.         2 200 лв.             42 800 лв.

 

 

                                                                                    било                 увеличение                 става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                       42 400 лв.       2 200 лв.              44 600 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                 увеличение               става

 • §52-19 – придобиване на други ДМА         0 лв.        2 200 лв.                2 200 лв.

в т.ч.

- Шатра                                                                       било                  увеличение             става

нов обект № 436 по капиталова програма                               0 лв.        2 200 лв.               2 200 лв.

 

  

РЕШЕНИЕ №887

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022 г. в размер на 640 000 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

3.1 . Функция „Общи държавни служби, дейност 122 „Общинска администрация- увеличение с 202 300 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                          1 167 719 лв. 200 000 лв.        1 367 719 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                  било                    увеличение              става

                                                                                       433 629 лв.     200 000 лв.           633 629 лв.

 

                                                                                    било                 увеличение                 става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                      96 680 лв.          2 300 лв.           98 980 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      4 680 лв.           2 300 лв.                  6 980 лв.

в т.ч.

- Климатици за ОА, 2 бр.                                             било                  увеличение              става

нов обект № 437 по капиталова програма                               0 лв.          2 300 лв.                  2 300 лв.

 

 

3.2  .Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- увеличение с 440 000 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

          - Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – увеличение със 100 000 лв. по параграфи, както следва:

         

                                                                                     било                 увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                           421 600 лв.     100 000 лв.          521 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия                   било                    увеличение              става

                                                                                       348 000 лв.     100 000 лв.          448 000 лв.

 

          - Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- увеличение с 340 000 лв. по параграфи, както следва:

         

 

                                                                                              билo                  увеличение             става

 

 • 10-00 – издръжка                                             276 642 лв.       340 000 лв.        616 642 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                         било                    увеличение              става

                                                                                       109 500 лв.       340 000 лв.        449 500 лв.

 

 

3.3  .Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“- увеличение със 136 200 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                     било                 увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                        312 050 лв.     28 300 лв.           340 350 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                     било                    увеличение              става

                                                                                        17 000 лв.      28 300 лв.             45 300 лв.

 

                                                                                    било                 намаление                  става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                      30 000 лв.     28 300 лв.               1 700 лв.

в т.ч.

- Основен ремонт на вентилационна система             било                  намаление                става

на закрит плубен басейн

обект № 365 по капиталова програма                             30 000 лв.       28 300 лв.               1 700 лв.

 

 

- Дейност 759 „Други дейности по културата“ – увеличение със 136 200 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                 увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                           248 681 лв.    136 200 лв.           384 881 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                  било                    увеличение              става

                                                                                       203 976 лв.     136 200 лв.          340 176 лв.

 

 3.4.Функция „Икономически дейности и услуги- намаление със 138 500 лв. по дейности и параграфи:

 

          - Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- намаление със 146 500 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление              става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения           225 500 лв.      109 000 лв.              116 500 лв.

в т.ч.

 

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било   намаление            става

нает по трудови правоотношения                                  225 500 лв.       109 000 лв.              116 500 лв.

 

                                                                                     било                   намаление               става

 • 02-00други възнаграждения и плащания 14 500 лв.        5 500 лв.                    9 000 лв.

в т.ч.

 • § 02-05 – изплатени суми от СБКО, за облекло било                     намаление              става

                  и др. на персонала с характер на

                  възнаграждение                                                 8 200 лв.        5 500 лв.                   2 700 лв.

 

                                                                                     било                   намаление               става

 • 05-00задължителни осигурителни

               вноски от работодател                                    54 900 лв.      32 000 лв.                 22 900 лв.

в т.ч.

 • § 05-51 – осигурителни вноски от работодател    било                     намаление              става

                  за Държавно обществено осигуряване             33 200 лв.      19 000 лв.                 14 200 лв.

 

 • § 05-60 – здравноосигурителни вноски            било                     намаление              става 

                 от работодатели                                                 13 700 лв.        8 000 лв.                  5 700 лв.

 

 • § 05-80 – вноски за допълнително задължително    било        намаление              става 

                 осигуряване от работодатели                               8 000 лв.        5 000 лв.                  3 000 лв.

 

 

- Дейност 866 „Общински пазари и тържища“- намаление с 26 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление              става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения             35 500 лв.        21 000 лв.              14 500  лв.

в т.ч.

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било   намаление            става

нает по трудови правоотношения                                    35 500 лв.         21 000 лв.              14 500 лв.

 

                                                                                     било                   намаление               става

 • 02-00други възнаграждения и плащания 2 300 лв.          700 лв.                     1 600 лв.

в т.ч.

 • § 02-05 – изплатени суми от СБКО, за облекло   било                     намаление              става

                  и др. на персонала с характер на

                  възнаграждение                                                 1 100 лв.           700 лв.                      400 лв.

 

                                                                                     било                   намаление               става

 • 05-00задължителни осигурителни

               вноски от работодател                                       7 300 лв.       4 300 лв.                  3 000 лв.

в т.ч.

 • § 05-51 – осигурителни вноски от работодател  било                     намаление              става

                  за Държавно обществено осигуряване               4 400 лв.        2 700 лв.                  1 700 лв.

 

 • § 05-60 – здравноосигурителни вноски           било                     намаление              става 

                 от работодатели                                                   1 800 лв.           900 лв.                     900 лв.

 

 • § 05-80 – вноски за допълнително задължително било        намаление              става 

                 осигуряване от работодатели                               1 100 лв.           700 лв.                     400 лв.

 

 

          - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- увеличение с 34 000 лв. по параграфи, както следва:

         

 

                                                                                               било               увеличение             става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения             53 000 лв.        28 000 лв.              81 000  лв.

в т.ч.

 

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било   увеличение           става

нает по трудови правоотношения                                    53 000 лв.         28 000 лв.              81 000 лв.

 

                                                                                     било                   увеличение              става

 • 05-00задължителни осигурителни

               вноски от работодател                                     10 700 лв.       6 000 лв.                16 700 лв.

в т.ч.

 • § 05-51 – осигурителни вноски от работодател било                     увеличение             става

                  за Държавно обществено осигуряване               6 500 лв.        3 500 лв.                10 000 лв.

 

 • § 05-60 – здравноосигурителни вноски         било                     увеличение             става 

                 от работодатели                                                   2 700 лв.        1 400 лв.                  4 100 лв.

 

 • § 05-80 – вноски за допълнително задължително  било          увеличение             става 

                 осигуряване от работодатели                               1 500 лв.        1 100 лв.                  2 600 лв.

 

  

РЕШЕНИЕ №888

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ за 2022 г. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

- Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                     било                 намаление                 става

 • 10-00 – издръжка                                             103 123 лв.        6 100 лв.             97 023 лв.

в т.ч.

 • § 10-12 – медикаменти                                        било                    намаление               става

                                                                                           2 000 лв.         1 600 лв.                  400 лв.

 

 • § 10-30 – текущ ремонт                                   било                    намаление               става

                                                                                         20 000 лв.         4 500 лв.             15 500 лв.

 

                                                                                    било                 увеличение                 става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                         4 800 лв.         4 500 лв.                 9 300 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §52-01 – придобиване на компютри и хардуер     4 800 лв.           3 000 лв.                  7 800 лв.

в т.ч.

- Компютърна конфигурация, ЦОП                            било                  увеличение              става

нов обект № 443 по капиталова програма                               0 лв.          1 500 лв.                  1 500 лв.

 

 

- Мултифункционално устройство, ЦОП                    било                  увеличение              става

нов обект № 444 по капиталова програма                               0 лв.          1 500 лв.                  1 500 лв.

 

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                             0 лв.           1 500 лв.                  1 500 лв.

в т.ч.

- Проектор                                                                  било                  увеличение                        става

нов обект № 438 по капиталова програма                               0 лв.          1 500 лв.                  1 500 лв.

 

                                                                                     било                увеличение                 става

 • 53-00 – придобиване на нематериални

дълготрайни  активи                                                             0 лв.          1 600 лв.                  1 600 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §53-01 – придобиване на програмни продукти

и лицензи за програмни продукти                                           0 лв.           1 600 лв.                  1 600 лв.

в т.ч.

- Програмен продукт за ЦОП гр. Созопол                   било                  увеличение              става

нов обект № 440 по капиталова програма                               0 лв.          1 600 лв.                  1 600 лв.

 

 

- Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                     било                 намаление                 става

 • 10-00 – издръжка                                               53 768 лв.         3 600 лв.             50 168 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                          било                    намаление               става

                                                                                         14 000 лв.         3 600 лв.             10 400 лв.

 

                                                                                    било                 увеличение                 става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                              0 лв.           2 000 лв.               2 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                             0 лв.           2 000 лв.                2 000 лв.

в т.ч.

- Климатик за ДЦДУ гр. Черноморец                         било                  увеличение              става

нов обект № 439 по капиталова програма                               0 лв.          2 000 лв.                 2 000 лв.

 

                                                                                     било                увеличение                 става

 • 53-00 – придобиване на нематериални

дълготрайни  активи                                                             0 лв.          1 600 лв.                 1 600 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §53-01 – придобиване на програмни продукти

и лицензи за програмни продукти                                           0 лв.           1 600 лв.                 1 600 лв.

в т.ч.

- Програмен продукт за ДЦДУ гр. Черноморец          било                  увеличение              става

нов обект № 441 по капиталова програма                               0 лв.          1 600 лв.                 1 600 лв.

 

 

 

- Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                     било                 намаление                 става

 • 10-00 – издръжка                                          27 854 лв.         1 600 лв.              26 254 лв.

в т.ч.

 • § 10-51 – командировки в страната                 било                    намаление               става

                                                                                         5 000  лв.          1 600 лв.                3 400 лв.

 

                                                                                     било                увеличение                 става

 • 53-00 – придобиване на нематериални

дълготрайни  активи                                                             0 лв.          1 600 лв.                 1 600 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §53-01 – придобиване на програмни продукти

и лицензи за програмни продукти                                           0 лв.           1 600 лв.                 1 600 лв.

в т.ч.

- Програмен продукт за асистентска подкрепа             било                  увеличение              става

нов обект № 442 по капиталова програма                               0 лв.          1 600 лв.                 1 600 лв.

 

  

РЕШЕНИЕ №889

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ за 2022 г. в частта за местни дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по дейности, параграфи и обекти, както следва: 

- Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – намаление с 21 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление              става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения           413 400 лв.        21 000 лв.              392 400 лв.

в т.ч.

 

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било   намаление            става

нает по трудови правоотношения                                  413 400 лв.         21 000 лв.              392 400 лв.

 

 

- Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – увеличение с 21 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения           160 500 лв.        21 000 лв.              181 500 лв.

в т.ч.

 

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било   увеличение           става

нает по трудови правоотношения                                  160 500 лв.         21 000 лв.              181 500 лв.

 

  

                                                                                     било                   увеличение              става

 • 05-00задължителни осигурителни

               вноски от работодател                                     31 600 лв.       4 700 лв.                36 300 лв.

в т.ч.

 • § 05-51 – осигурителни вноски от работодател било                     увеличение             става

                  за Държавно обществено осигуряване             19 000 лв.        2 700 лв.                21 700 лв.

 

 • § 05-60 – здравноосигурителни вноски           било                     увеличение             става 

                 от работодатели                                                   8 000 лв.        1 300 лв.                  9 300 лв.

 

 • § 05-80 – вноски за допълнително задължително    било        увеличение             става 

                 осигуряване от работодатели                               4 600 лв.           700 лв.                  5 300 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                 става

 • 10-00 – издръжка 35 500 лв.        5 800 лв.             29 700 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия                         било                    намаление               става

                                                                                         10 000 лв.         4 700 лв.               5 300 лв.

 

 • § 10-30 – текущ ремонт                                        било                    намаление               става

                                                                                         15 000 лв.         1 100 лв.             13 900 лв.

 

                                                                                     било                увеличение                 става

 • 53-00 – придобиване на нематериални

дълготрайни  активи                                                     1 500 лв.          1 100 лв.                 2 600 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                  увеличение               става

 • §53-01 – придобиване на програмни продукти

и лицензи за програмни продукти                                    1 500 лв.           1 100 лв.                 2 600 лв.

в т.ч.

- Програмни продукти и лицензи за програмни           било                  увеличение              става

продукти

обект № 394 по капиталова програма                               1 500 лв.          1 100 лв.                 2 600 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №890

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 6.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“- увеличение с 35 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения          100 000 лв.         30 000 лв.             130 000  лв.

в т.ч.

 

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било   увеличение           става

нает по трудови правоотношения                                 100 000 лв.          30 000 лв.             130 000 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение            става

 • 02-00други възнаграждения и плащания 3 500 лв.          500 лв.                     4 000 лв.

в т.ч.

 • § 02-05 – изплатени суми от СБКО, за облекло било                     увеличение             става

                  и др. на персонала с характер на

                  възнаграждение                                                 2 500 лв.           500 лв.                   3 000 лв.

 

                                                                                     било                   увеличение              става

 • 05-00задължителни осигурителни

               вноски от работодател                                     22 000 лв.       4 500 лв.                26 500 лв.

в т.ч.

 • § 05-51 – осигурителни вноски от работодател било                     увеличение             става

                  за Държавно обществено осигуряване             13 000 лв.        3 000 лв.                16 000 лв.

 

 • § 05-60 – здравноосигурителни вноски                било                     увеличение             става 

                 от работодатели                                                   6 000 лв.        1 000 лв.                  7 000 лв.

 

 • § 05-80 – вноски за допълнително задължително било        увеличение             става 

                 осигуряване от работодатели                               3 000 лв.           500 лв.                  3 500 лв.

  

6.2. Функция Икономически дейности и услуги“, дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов  – намаление с 35 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление              става

 • 01-00заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови и служебни правоотношения          170 000 лв.         30 000 лв.             140 000  лв.

в т.ч.

 • § 01-01 – заплати и възнаграждения на персонала, било   намаление            става

нает по трудови правоотношения                                 170 000 лв.          30 000 лв.             140 000 лв.

 

                                                                                    било                   намаление              става

 • 02-00други възнаграждения и плащания 4 500 лв.          500 лв.                     4 000 лв.

в т.ч.

 

 • § 02-05 – изплатени суми от СБКО, за облекло било                     намаление              става

                  и др. на персонала с характер на

                  възнаграждение                                                 3 500 лв.           500 лв.                   3 000 лв.

 

                                                                                    било                   намаление              става

 • 05-00задължителни осигурителни

               вноски от работодател                                     32 000 лв.       4 500 лв.                27 500 лв.

в т.ч.

 • § 05-51 – осигурителни вноски от работодател било                     намаление              става

                  за Държавно обществено осигуряване             20 000 лв.        3 000 лв.                17 000 лв.

 

 • § 05-60 – здравноосигурителни вноски                  било                     намаление              става 

                 от работодатели                                                   8 000 лв.        1 000 лв.                  7 000 лв.

 

 • § 05-80 – вноски за допълнително задължително     било        намаление              става 

                 осигуряване от работодатели                               4 000 лв.           500 лв.                  3 500 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №891

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва промяна на вида финансиране на обекти от капиталовата програма на община Созопол за 2022 г. във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по обекти, както следва:

 

- Изграждане на ул. ,,Ал. Пушкин от о.т. 175             

 до о.т. 134, гр.Черноморец

обект № 382 по капиталова програма

- средства от целева субсидия за капиталови              било                    увеличение               става

 разходи за 2022 г.                                                                   0 лв.          150 000 лв.              150 000 лв.

 

- собствени средства                                                   било                    намаление                 става

                                                                                    150 000 лв.         150 000 лв.                       0 лв.

 

- Изграждане на улица ,,Черно море“,                        

гр. Черноморец- собствени средства                          

обект № 385 по капиталова програма                                   

- средства от целева субсидия за капиталови              било                    намаление                 става

 разходи за 2022 г.                                                        150 000 лв.         150 000 лв.                        0 лв.

 

- собствени средства                                                   било                    увеличение               става

                                                                                               0 лв.          150 000 лв.            150 000 лв.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №892

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2, т.3.1, т.3.2, т.3.3, т.3.4, т.4, т.5, т.6.1, т.6.2, т.7 и заповеди №8-Z-1073/26.10.2022 г., 8-Z-1079/28.10.2022 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г. /Приложение №1/,

 

                                                                     било                увеличение                става

Общо капиталови разходи:                       4 032 897 лв.       738 176 лв.            4 771 073 лв.

в т.ч. от:

собствени средства за местни                      било                  намаление                      става

дейности                                                      1 875 465 лв.         24 900 лв.             1 850 565 лв.

 

средства по формула и средства                   било                   увеличение                  става

по стандарт                                                    101 594 лв.          13 500 лв.               115 094 лв.

                                                                    

средства от други източници                          било                     увеличение                  става

на финансиране:                                             86 880 лв.         749 576 лв.                836 456 лв.    

в т.ч.

-капиталови дарения от страната                    76 781 лв.             1 000 лв.                77 781 лв.

-трансфер от Министерство на

регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ)                                      0 лв.          748 576лв.               748 576 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №893

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет Созопол извършва актуализация на плана на приходната и разходната част по бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  

Докладна записка №782/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.129, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 500 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m).

 

РЕШЕНИЕ №894

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет – гр. Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 67800.50.129 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петдесет, поземлен имот - сто двадесет и девет/, с площ 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир" с ТПТ: „Земеделска земя по §4“ и НТП: "Ниско застрояване /до 10m/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 67800.50.127, 67800.50.304, 67800.50.312, 67800.50.126.
 2. Одобрява експертна оценка №2022ЕО034/28.10.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 42 320 лв. /четиридесет и две хиляди триста и двадесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №783/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.494, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 581 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

  

РЕШЕНИЕ №895

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.494 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин деветдесет и четири/, с площ 581 кв.м. /петстотин осемдесет и един квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.40.343, 63015.506.72, 63015.506.495, 81178.40.347.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО035/28.10.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 19 150 лв. /деветнадесет хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №792/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

  

РЕШЕНИЕ №896

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират, съгласно Приложение № 1.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл.37в, ал.16 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/ дава своето съгласие да се предоставят под наем за стопанската 2022 г./2023 г. имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират съгласно Приложение №1, като определя размера на наемната цена съгласно средно годишно рентно плащане за съответното землище.

 

 Докладна записка №825/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

 РЕШЕНИЕ №897

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 61042.13.38 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - тринадесет, поземлен имот  - тридесет и осем/, с площ 2 049 кв.м. /две хиляди четиридесет и девет квадратни метра/, ТПТ: "Земеделска", НТП: "Изоставена орна земя", с местонахождение: общ. Созопол, с. Равадиново, местност "Халваджи дол", по КККР одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК - гр. Бургас, при граници и съседи на имота: 61042.13.52, 61042.14.60, 61042.13.22, 61042.13.37.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 61042.13.38 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - тринадесет, поземлен имот - тридесет и осем/, с площ 2 049 кв.м. /две хиляди четиридесет и девет квадратни метра/, ТПТ: "Земеделска", НТП: "Изоставена орна земя", с местонахождение: общ. Созопол, с. Равадиново, местност "Халваджи дол", по КККР одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК - гр. Бургас, при граници и съседи на имота: 61042.13.52, 61042.14.60, 61042.13.22, 61042.13.37.
 2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2022АО074/11.08.2022 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 310,00 лв. /триста и десет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, годишна, наемна цена при провеждането на търга.
 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Докладна записка №826/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 

РЕШЕНИЕ №898

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 12975.501.395 /ЕКАТТЕ/ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и пет/, с площ 2 520 кв.м. /две хиляди петстотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Вършило, ул. „Васил Левски“ № 62, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 12975.34.30, 12975.36.7, 12975.501.551, 12975.501.572.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 12975.501.395 /ЕКАТТЕ/ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и пет/, с площ 2 520 кв.м. /две хиляди петстотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Вършило, ул. „Васил Левски“ № 62, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 12975.34.30, 12975.36.7, 12975.501.551, 12975.501.572.
 3. Одобрява Експертна оценка № 2022АО075/15.08.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 34 520 лв. /тридесет и четири хиляди петстотин и двадесет лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №827/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 РЕШЕНИЕ №899

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от  Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с пл.№ 134.397 /сто тридесет и четири, точка, триста деветдесет и седем/, с площ 1 287 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и седем квадратни метра метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрени със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: пл. № 134.391, 134.396; изток: пл. № 134.400; юг: пл. № 134.482, запад: 134.379, пл. №134.481, пл. № 134.480, пл. № 134.391.

           2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с пл.№ 134.397 /сто тридесет и четири, точка, триста деветдесет и седем/, с площ 1 287 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и седем квадратни метра метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрени със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: пл. № 134.391, 134.396; изток: пл. № 134.400; юг: пл. № 134.482, запад: 134.379, пл. №134.481, пл. № 134.480, пл. № 134.391.

 

 1. Одобрява експертна оценка №2022АО082/20.09.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 32 000 лв. /тридесет и две хиляди лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №832/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация*' ЕАД – Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №900

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационнни услуги между  Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия оператор„ВиК” ЕАД – Бургас  , Общински съвет Созопол 

 1. Предоставя на Оператора „ВиК” ЕАД – Бургас, ВиК инфраструктурата по Приложение I-28 за стопанисване, поддържане и експлоатация.
 2.  На основание чл.12, ал.4 и чл.8, ал.2 от ЗОС, вр.с чл.12, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и внесе необходимите документи, свързани с предаването на активите, посочени в т.1 за стопанисване, поддържане и експлоатация от страна на „ВиК” ЕАД – Бургас.

 

 

Докладна записка №840/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 РЕШЕНИЕ №901

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.485 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин осемдесет и пет/, с площ 589 кв.м. /петстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.9, 81178.40.375, 63015.506.484, 63015.506.7
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО026/10.10.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 20 480 лв. /двадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №841/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.894, находящ се в общ. Созопол, с. Крушевец, ул. „Велека“, площ 603 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): “Незастроен имот за жилищни нужди“.

 

РЕШЕНИЕ №902

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 40124.501.894 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – осемстотин деветдесет и четири/, с площ 603 кв.м. /шестстотин и три квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, ул. „Велека“, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Незастроен имот за жилищни нужди", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-772/01.11.2019 год. На  изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 40124.501.996, 40124.501.299, 40124,501,291.           
 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 40124.501.894 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – осемстотин деветдесет и четири/, с площ 603 кв.м. /шестстотин и три квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, ул. „Велека“, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Незастроен имот за жилищни нужди", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-772/01.11.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 40124.501.996, 40124.501.299, 40124,501,291. 
 1. Одобрява експертна оценка №2022ЕО040/22.11.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 24 850 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота. 
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №842/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 254/359 квадратни метра идеални части (кв.м. ид. ч.), с идентификатор 40124.501.768.1.1, целият с площ от 359 кв.м., с предназначение –„За търговска дейност“, с адрес гр. Крушевец ул. “П. К. Яворов“ ет. 1.

 РЕШЕНИЕ №903

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 254/359 кв.м. ид. ч. /двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/, с идентификатор  40124.501.768.1.1 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот – седемстотин шестдесет и осем, сграда - едно, обект  - едно/, целият с площ 359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/, с предназначениe на самостоятелния обект "За търговска дейност", брой нива на обекта 1 /едно/, с адрес: Община Созопол, с. Крушевец, ул. „П. К. Яворов”, ет. 1, находящ се в сграда с идентификатор 40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-772/01.11.2019 год. от изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта 40124.501.768.1.2,

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: 254/359 кв.м. ид. ч. /двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/, с идентификатор  40124.501.768.1.1 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот – седемстотин шестдесет и осем, сграда - едно, обект  - едно/, целият с площ 359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/, с предназначениe на самостоятелния обект "За търговска дейност", брой нива на обекта 1 /едно/, с адрес: Община Созопол, с. Крушевец, ул. „П. К. Яворов”, ет. 1, находящ се в сграда с идентификатор 40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-772/01.11.2019 год. от изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - няма; над обекта 40124.501.768.1.2,
 1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2022ЕО039/22.11.2022 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 360,00 лв. /триста и шестдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 2.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Докладна записка №845/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.421, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 1 000 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

 РЕШЕНИЕ №904

Общински съвет Созопол не прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 67800.36.421 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – тридесет и шест, поземлен имот – четиристотин двадесет и едно/, с площ 1 000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, с адрес: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина, с ТПТ: „Горска“ и НТП: .„Друг вид дървопроизводителна гора", по КККР, одобрен със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 67800.36.422, 67800.36.46.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, без провеждането на търг или конкурс, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 67800.36.421 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – тридесет и шест, поземлен имот – четиристотин двадесет и едно/, с площ 1 000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, с адрес: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина, с ТПТ: „Горска“ и НТП: .„Друг вид дървопроизводителна гора", по КККР, одобрен със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 67800.36.422, 67800.36.46. 
 1. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО041/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 27 830 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия и да сключи договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №846/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.423, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 2 824 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

 РЕШЕНИЕ №905

Общински съвет Созопол не прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 67800.36.423 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – тридесет и шест, поземлен имот – четиристотин двадесет и три/, с площ 2 824 кв.м. /две хиляди осемстотин двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина, с ТПТ: „Горска“ и НТП: .„Друг вид дървопроизводителна гора", по КККР, одобрен със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 67800.36.422, 67800.503.97.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, без провеждането на търг или конкурс, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 67800.36.423 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – тридесет и шест, поземлен имот – четиристотин двадесет и три/, с площ 2 824 кв.м. /две хиляди осемстотин двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина, с ТПТ: „Горска“ и НТП: .„Друг вид дървопроизводителна гора", по КККР, одобрен със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 67800.36.422, 67800.503.97.
 3. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО042/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 78 830 лв. /седемдесет и осем хиляди осемстотин и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия и да сключи договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №847/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на поземлени имоти намиращи се в общ. Созопол, с. Крушевец.

 

РЕШЕНИЕ №906

Общински съвет Созопол не прие 

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти - частна общинска собственост, а именно:

-поземлен имот с идентификатор 40124.20.90 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет, поземлен имот – деветдесет/, находящ се в местност „Кайряците“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 321 987 кв.м. /триста двадесет и един хиляди деветстотин осемдесет и седем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/;

            -поземлен имот с идентификатор 40124.22.12 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и две, поземлен имот  - дванадесет/, находящ се в местност „Дамвето“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 272 717 кв.м. /двеста седемдесет и две хиляди седемстотин и седемнадесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.23.11 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и три, поземлен имот  - единадесет/, находящ се в местност „Дамвето“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 8 677 кв.м. /осем хиляди шестстотин седемдесет и седем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.95.16 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – деветдесет и пет, поземлен имот  - шестнадесет/, находящ се в местност „Бедри бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 9 998 кв.м. /девет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 4 /четвърта/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.24.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и четири, поземлен имот  - пет/, находящ се в местност „Таш Бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 16 302 кв.м. /шестнадесет хиляди триста и два квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Овощна градина“, категория – 9 /девета/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.24.6 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и четири, поземлен имот  - шест/, находящ се в местност „Таш Бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 4 500 кв.м. /четири хиляди и петстотин квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Овощна градина“, категория – 9 /девета/;

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под аренда, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 20 /двадесет/ години на недвижими имоти - частна общинска собственост, а именно:

-поземлен имот с идентификатор 40124.20.90 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет, поземлен имот – деветдесет/, находящ се в местност „Кайряците“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 321 987 кв.м. /триста двадесет и един хиляди деветстотин осемдесет и седем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/;

            -поземлен имот с идентификатор 40124.22.12 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и две, поземлен имот  - дванадесет/, находящ се в местност „Дамвето“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 272 717 кв.м. /двеста седемдесет и две хиляди седемстотин и седемнадесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.23.11 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и три, поземлен имот  - единадесет/, находящ се в местност „Дамвето“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 8 677 кв.м. /осем хиляди шестстотин седемдесет и седем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.95.16 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – деветдесет и пет, поземлен имот  - шестнадесет/, находящ се в местност „Бедри бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 9 998 кв.м. /девет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 4 /четвърта/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.24.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и четири, поземлен имот  - пет/, находящ се в местност „Таш Бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 16 302 кв.м. /шестнадесет хиляди триста и два квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Овощна градина“, категория – 9 /девета/;

-поземлен имот с идентификатор 40124.24.6 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – двадесет и четири, поземлен имот  - шест/, находящ се в местност „Таш Бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 4 500 кв.м. /четири хиляди и петстотин квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Овощна градина“, категория – 9 /девета/;

 

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява изготвена пазарна оценка №2022EO046/23.11.2022 год., от лицензиран оценител, с която са определен следните начални конкурсни цени, както следва:

 

- за ПИ с идентификатор 40124.20.90, находящ се в местност „Кайряците“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 321 987 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, годишна арендна вноска в размер на 10 230 лв. (десет хиляди двеста и тридесет лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС);

 

-за ПИ с идентификатор 40124.22.12, находящ се в местност „Дамвето“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 272 717 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/, годишна арендна вноска в размер на 8 670 лв. (осем хиляди шестстотин и седемдесет лева) без включен ДДС;

 

-за ПИ с идентификатор 40124.23.11, находящ се в местност „Дамвето“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 8 677 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/, годишна арендна вноска в размер на 280 лв. (двеста и осемдесет лева) без включен ДДС;

 

-за ПИ с идентификатор 40124.95.16, находящ се в местност „Бедри бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 9 998 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 4 /четвърта/, годишна арендна вноска в размер на 370 лв. (триста и седемдесет лева) без включен ДДС;

 

-за ПИ с идентификатор 40124.24.5, находящ се в местност „Таш Бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 16 302 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Овощна градина“, категория – 9 /девета/, годишна арендна вноска в размер на 550 лв. (петстотин и петдесет лева) без включен ДДС;

 

-за ПИ с идентификатор 40124.24.6, находящ се в местност „Таш Бунар“, землището на село Крушевец, Община Созопол, с площ 4 500 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Овощна градина“, категория – 9 /девета/, годишна арендна вноска в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) без включен ДДС;

 

4.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

Критерии за оценка се образуват по формулата:

 

4.1.К1 Цена (конкурсната цена в лева) не по ниска от пазарната цена, посочена в Експертната оценка за конкретния имот.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки

Оценяването се извършва по формулата: , където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц (макс.) е най-високата предложена такава.

            Тежест на критерия : N1=0,5

 

            4.2.K2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да не е по-малка от 10 000 /десет хиляди/ лева.

            Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

            Оценяването се извършва по формулата: , където И е предложения от кандидата размер на инвестиция, а И (макс.) е най-високият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

            Тежест на критерия : N2=0,25

 

            4.3.K3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 3 (три)) години – не по-малко от 7 (седем) работни места

            Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

            Оценяването се извършва по формулата: , където Р е предложеният от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р (макс.) е предложеният най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

            Тежест на критерия : N3=0,25.

            Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

            K=K1 x N1+ K2 x N2+ K3 x N3

            На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

5.Отдаването под аренда да се извърши при следните условия:

5.1.Ако за срока на  договора за отдаване под аренда влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение, да се прекрати договора за аренда.

5.2.Арендаторът на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна предназначението на същите. 

 

6.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

 

 

Докладна записка №848/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 61042.23.72 /идентичен с УПИ III 23.56/ с площ от 17 515 (седемнадесет хиляда петстотин и петнадесет)кв.м. по кадастрална карта на с. Равадиново,  индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,   за частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ №907

Общински съвет Созопол прие 

 1. Ha      основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот с проектен идентификатор 61042.23.72 /идентичен с УПИ III 23.56/ с площ от 17 515(седемнадесет хиляда петстотин и петнадесет)кв.м. по кадастрална карта на с.Равадиново,  индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, при съседи на имота: 61042.23.71, 61042.23.58 за ЧАСТНА общинска собственост.
 2.  Общински Съвет Созопол упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по изпълнение на настоящето решение.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №793/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I, кв.27 по плана на с. Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.110 по КК на с. Равна гора, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №908

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 131, чл.134, ал.1, т.1, т.2, ал.2, т.6 и чл.135, ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ  I, в кв.27 по плана на с. Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.110 по КК на с. Равна гора, с което се предвижда УПИ  I, в кв.27 по плана на с. Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.110 по КК на с. Равна гора да се преотреди, като от „за горско стопанство” стане „за жилищно строителство”, с предвидено в него запазване на съществуващите сгради и ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за  устройствената зона - Жм, съгласно действащ ОУП на Община Созопол, както следва: Височина до 10м /3+Т етажа/, Пзастр до 40%, Кинт до 1,2 и Позел мин 40%.

 

 

Докладна записка №820/17.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв. ”Мисаря”, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №909

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улица в регулационните граници на кв. ”Мисаря”, гр. Созопол както следва:

ул. ”хан Маламир” – с о.т. 826-864-865-866-867-688 с ширина 9,00 м /пътно платно 6,00м и тротоари двустранно 2х1,50м/, част от Поземлени имоти с идентификатори 67800.503.445, 67800.503.121 и 67800.503.284 по КК на гр. Созопол.

               2.Възлага на кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

 

Докладна записка №823/22.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.15, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

 

РЕШЕНИЕ №910

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, чл.16 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3 и т.4/б от Закона за горите,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.15, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници.

           При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показателите на  застрояване, в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 по действащия Общ устройствен план и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,  както следва:

 • за частта от имота попадаща в охранителна зона „А“- плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, Кота корниз Н мак.=7,50 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност;
 • за частта от имота попадаща в охранителна зона „Б“- плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, Кота корниз Н мак.=10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

          В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.     

          Линията на застрояване да се котира на 10м, към общински път,  измерено хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата.

         Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

          В  бъдещата  разработка,  на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №Z-170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол и новопроектирана улица - допълваща транспортната връзка до общински път BGS 10-20, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №830/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на общия устройствен план на Община Созопол през 2022 г.

  

РЕШЕНИЕ №911

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол приема годишния доклад за изпълнението на Общия устройствен план на територията на Община Созопол за 2022 г.

 

 

Докладна записка №843/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ IІ-68, кв.8 идентичен с ПИ 32737.501.100  по регулационен план на с. Индже войвода,

община Созопол и общински ПИ 32737.501.705, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 

РЕШЕНИЕ №912

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП -план регулация и застрояване за ПИ 32737.501.705, общинска собственост и съседен   УПИ IІ-68, кв.8, идентичен с ПИ 32737.501.100, по регулационен план на с. Индже войвода, Община Созопол.

 Във връзка с приетото по горе решение,     

 1.  Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 32737.501.705,общинска собственост и съседен  ПИ 501.100, частна собственост с обща проектна площ на изменението от 90(деветдесет) кв.м.ид.части,  съгласно графичната част на проекта за частично изменение;

     

2.1. Одобрява  представената пазарна оценка в размер на:

 • 2050,00 (две хиляди и петдесет ) лв. без вкл. ДДС, за 90 (деветдесет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2022ЕО027/10.10.2022 г.   при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ IІ-68, кв.8, идентичен с ПИ 32737.501.100.

       

 1. 3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 501.705– общинска публична собственост, проекта да се внесе за разглеждане в Общински съвет гр. Созопол за обявяване на частите от новообразувания урегулиран поземлен имот за частна общинска собственост.
 2.  4. Възлага на Кмета на Община Созопол,  да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

 

 

Докладна записка №844/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ XII, кв.24 идентичен с ПИ 40124.501.325, УПИ XIII, кв.24  40124.501.667, по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.959 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 

РЕШЕНИЕ №913

Общински съвет Созопол прие 

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП -план регулация и застрояване за ПИ 40124.501.959, общинска собственост и съседни  ПИ 40124.501.667 иденчиен с УПИ XIII, кв.24 и на ПИ 40124.501.325 идентичен с УПИ XII, кв.24 по регулационен план на с. Крушевец.

 Във връзка с приетото по горе решение,      

 1.  Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 40124.501.959 , общинска собственост и съседен  ПИ 501.667 и  ПИ 40124.501.325  частна собственост с обща проектна площ на изменението от 50 (петдесет) кв.м.ид.части,  съгласно графичната част на проекта за частично изменение;

     

2.1. Одобрява  представената пазарна оценка в размер на:

 • 770,00 (седемстотин и седемдесет) лв. без вкл. ДДС, за 22 (двадесет и два) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2022ЕО029/10.10.2022 г. при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ XIII;
 • 960,00 (деветстотин и шестдесет) лв. без вкл. ДДС, за 28 (двадесет и осем) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2022ЕО028/10.10.2022 г. при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ XII;

       

 1.  След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ– 40124.501.959 - общинска публична собственост, проекта да се внесе за разглеждане в Общински съвет гр. Созопол за обявяване на частите от новообразуваните урегулирани поземлени имоти за частна общинска собственост.
 2.   Възлага на Кмета на Община Созопол,  да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

 

  

ПО ПЕТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №828/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

  

РЕШЕНИЕ №914

Общински съвет Созопол прие 

I. Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на: 

 1. З. А. Й. – ЕГН:  от с. Равадиново за извършена ортопедична операция на детето Я. З. С. с ЕГН:  в размер на 680 /шестстотин и осемдесет/ лв.
 2. С. Т. Д. – ЕГН:  от гр. Созопол с ТЕЛК:100% /пожизнен/ за извършена хирургична операция в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лв.
 3. К. Х.  Х. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 1000 /хиляда/ лв.
 4. М. Н. К. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 1000 /хиляда/ лв.
 5. С. А.  Х.- ЕГН: от с. Атия за извършена хирургична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 6. М. Х. С.- ЕГН: от гр. Созопол за извършена гинекологична операция в размер на 760/седемстотин и шестдесет/ лв.
 7. С.А. К. – ЕГН: от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 8. Д. В. Ц – ЕГН: от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 180/сто и осемдесет/ лв.
 9. Р. К. П. – ЕГН:  от с. Росен за извършена онкологична операция в размер на 1150/хиляда сто и петдесет/ лв.           
 10. Д. А. И. –ЕГН: 5411110512 от с. Габър за извършена очна операция в размер на 300/триста/ лв.
 11. Д. И. К.- ЕГН: от с. Габър с ТЕЛК 50% за извършена очна операция в размер на 300/триста/ лв.
 12. А. А. А.- ЕГН: от с. Вършило за извършена очна операция в размер на 300/триста/ лв.
 13. А. С. Л. от гр. Созопол за извършена съдова операция в размер на 750/седемстотин и петдесет/ лв.
 14. Г. Х. Т. – ЕГН:  от с. Присад за извършена очна операция в размер на 300/триста/ лв.
 15. Р. Г. Р.- ЕГН:  от с. Зидарово за извършено изследване за онкологично заболяване в размер на 870/осемстотин и седемдесет/ лв.
 16. Е. Х. И. - ЕГН:  от с. Габър за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 100/сто/ лв.
 17. Г. Д. И. - за детето ѝ Г. М. И., ЕГН: с ТЕЛК 50% от с. Атия за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 18. П. Г. Х. – ЕГН:  от с. Зидарово за закупуване на CPAP апарат в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 19. Я. К. С. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена хирургична операция в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 20. В. К. М.- ЕГН:  от с. Зидарово за проведено лечение в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 21. Д. П. П. – ЕГН: от с. Росен за извършена гинекологична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 22. Д. Й. Х. – ЕГН: от с. Равадиново за извършена гинекологична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 23. М. Б. С.- ЕГН:от с. Габър за извършена хирургична операция в размер на 600/шестотин/ лв.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...