Четвъртък, 02 Февруари 2023 11:59

Решения взети на ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на Общински съвет - Созопол от 30 януари 2023 г.

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №915

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №903/23.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отмяна на т.2 и т.3 от решение № 875/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

Докладна записка №34/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2022 г.

 

Докладна записка №36/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2023 г.

Докладна записка №42/19.01.2023 г. от Станимир Андонов – общински съветник от Общински съвет Созопол относно:  Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № № 556/27.01.2022 г.

 

          Ii. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №25/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразходването на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 2022-2023 г.

 

            Докладна записка №26/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи.

 

            Докладна записка №29/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на строителни материали на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол.

 

            Докладна записка №30/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2023 г.

 

Докладна записка №31/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

 

Докладна записка №32/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали, резервни части, гуми и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас.

 

Докладна записка №33/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горски територии на община Созопол за 2023 г.

 

Докладна записка №35/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

 

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №853/30.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.541, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „ сгради за отдих и курорт “.

 

Докладна записка №868/14.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 

Докладна записка №2/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

 

 

Докладна записка №3/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“.

 

Докладна записка №4/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособят един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за трафопост“ и улица.

 

Докладна записка №5/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

 

Докладна записка №11/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол.

 

Докладна записка №12/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

 

Докладна записка №13/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

 

 

 

Докладна записка №41/19.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи  забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2023 г.

 

 

 1. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 

Докладна записка №21/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

 

Докладна записка №27/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.

 

Докладна записка №28/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот , находящи се в с. Равадиново, с идентификатор 61042.501.336 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №903/23.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отмяна на т.2 и т.3 от решение № 875/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №916

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

 

 1. Общински съвет Созопол отменя т.2 и т.3 от свое Решение № 875/07.12.2022 г. от протокол №36/07.12.2022 г.

 

 

 

 

 Докладна записка №34/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2022 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №917

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл.44 ал 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,  Общински съвет Созопол приема Отчета на Кмет на община Созопол за изпълнение на актовете, приети от Общински Съвет  за 2022 год., и съгласно приложените към проекта на решение :

            Приложение №1 – изпълнение на решения свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.

             Приложение №2/Част 1 и 2/ - изпълнение на решения свързани с дейности по устройство на територията и инвестиционната програма на  община Созопол, включително проекти с финансиране, различно от общинския бюджет.

              Приложение №3 – изпълнение на решения свързани с дейностите в останалите дирекции/отдели.

 

 

             Докладна записка №36/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2023 г.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №918

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Созопол:

 1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г./Приложение 1, неразделна част към настоящата докладна/.
 2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

 

Докладна записка №42/19.01.2023 г. от Станимир Андонов – общински съветник от Общински съвет Созопол относно:  Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № № 556/27.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ №919

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 9/05.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 299/ 09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № № 556/27.01.2022 г. на Общински съвет – Созопол:
 • 1. Чл.35, ал.6.: „ На всяко заседание след изчерпване на дневния ред и гласуване по включените в него докладни записки, кметът на общината или други длъжностни лица от състава на общинската администрация, кметовете на населените места и кметските наместници от общината отговарят по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси или относно изпълнение на приети решения на Общинския съвет.“
 • 2. Чл.82: „ Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях след изчерпване на дневния ред и гласуване по включените в него докладни записки, освен ако реши друго.“
 • 3. Промените влизат в сила от деня на приемането им.
 1. Приетите изменения да се публикуват на интернет сайта на Общински съвет - Созопол.

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №25/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразходването на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 2022 - 2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №920

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Дава съгласие вноските за отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. и 2023 г. да се изразходват за съответната година за дейности свързани с чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, свързани със събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, както и всички други относими разходи за календарната година за извършване на дейности по одобрената план - сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол.

 

 1. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите компенсирани промени и действия във връзка с взетото решение.

 

            Докладна записка №26/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №921

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол утвърждава списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 1/.

 

 1. Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
 2. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2023г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

3.Транспортните разходи на старши специалист ОВВО- офис за военен отчет към функция „Отбрана и сигурност“ се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

 1. Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т. 1, и т. 3 на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

 

 

            Докладна записка №29/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на строителни материали на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №922

Общински съвет Созопол прие

 

           1.На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация дава съгласие община Созопол да дари на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол строителни материали на общата стойност на дарението до 11 000,00 /единадесет хиляди/ лева.

            2.Дарението да послужи за завършване на ремонта и реконструкцията на параклис „Света Марина“ находящ се в м.Света Марина, землище на гр.Созопол.

         

          3.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочените в т.1 от настоящото Решение материали с Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

            Докладна записка №30/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2023 г.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №923

Общински съвет Созопол прие

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2  от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управлене – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 7 000 /седем хиляди/лева в рамките на бюджетната 2023г.

         

          2.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Докладна записка №31/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

 

 

РЕШЕНИЕ №924

Общински съвет Созопол прие

 

           1.На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на РДПБЗН - Бургас за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр.Созопол купи и медали за областното състезание на МПО Млад огнеборец на обща стойност от 1000,00/хиляда/ лева, както и за купи и медали за провеждане на състезание по пожароприложен спорт в дисциплината Бойно разгръщане от мотопомпа за купа Аполония на обща стойност от 1000,00/хиляда/ лева, като общата стойност на дарението е 2000,00 /две хиляди/лева.

         

          2.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочените в т.1 от настоящото Решение материали с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас, както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Докладна записка №32/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали, резервни части, гуми и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №925

Общински съвет Созопол прие

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2  от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобилите, като общата стойност на дарението не надвишава 3 000 /три хиляди/лева в рамките на бюджетната 2023 г.

         

            2.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Дирекция „Жандармерия“ Бургас или друго определено тяхно звено, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Докладна записка №33/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горски територии на община Созопол за 2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №926

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол на чл.71, ал.5, т.3 и ал.6, т.1 и ал.9 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост:

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина добита от общински горски територии на община Созопол за 2023г. по цени съгласно Приложение 1.

      Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по така утвърдения ценоразпис.

 1. Приема минимална цена за продажба на дървесина в размер както следва:

             2.1. 55, 00 лв.  с ДДС за 1.00 пространствен кубичен метър / пр.куб.м./ дърва за огрев в обем до 4.00 пр. куб.м. дървесина за физически  лица чийто постоянен адрес се намира на територията на общината (съгласно чл. 71, ал. 7 от Наредбата) както и с настоящ адрес в общината, но след като декларират, че няма да ползват предоставената им възможност по реда на чл. 71, ал. 7 от Наредбата в общината, където се намира постоянния им адрес по местоживеене.

             2.2. 90,00 /деветдесет/ лв. с ДДС за 1.00 пр.куб.м. дърва за огрев за свободна и за промишлена продажба за всички желаещи, като за физическите лица по т.2.1. цената ще важи за количествата над 4.00 пр.куб.м. дървесина, предвидени за местно население за един член на домакинство за календарната година.

 1. 3. Кметовете на населени места, след уведомление от ръководството на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ /ОГОз/ гр.Созопол да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 4 (четири) пр. куб.м. на домакинство, по приетата продажна цена съгласно т.2 от настоящето решение. В списъците да се впишат трите имена, постоянен/настоящ адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи съгласно утвърдени цени от временен склад. Средствата за заплащането на дървесината да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно заповед на Кмета на Община Созопол, във връзка с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци, след съгласуване с ресорния Заместник кмет или Секретаря на община Созопол, се внасят в касата на ОП“ОГОз“, като размера на същите еднократно да не надвишава 10 000 лв. съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ).

 

 

Докладна записка №35/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

 

РЕШЕНИЕ №927

Общински съвет Созопол прие

 

            Общински съвет дава съгласие Община Созопол да кандидатства за финансиране с проектно предложение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ “ по програма Национален план за възстановяване и устойчивост чрез процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт”

            Общински съвет Созопол дава правомощия  на Кмета на Община Созопол да организира изготвянето и представянето на необходимите документи, съгласно Насоките за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” за кандидатстване с проектно предожение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“.

             Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Созопол.

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №853/30.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.541, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „ сгради за отдих и курорт “.

 

РЕШЕНИЕ №928

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.451, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот VII-541, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сградr за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №868/14.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 

РЕШЕНИЕ №929

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1; чл. 108, ал. 2; чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

При изработване на Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване, да се спазят параметрите на застрояване за устройствена зона Ов1 (10*), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закон за устройството на Черноморското крайбрежие: плътност на застрояване /Пзастр./ макс. 20%, кота корниз  Н макс. = 7.00 метра, Кинт. макс. = 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закон за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация  одобрена със Заповед № 260/28.02.2005г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Наредба №8/14.06.2001г. за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове и да се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закон за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124б, ал. 1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. 

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на  чл. 124б,  ал. 4 от Закон за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията.

 

 

 

Докладна записка №2/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

 

 

РЕШЕНИЕ №930

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

            В проекта за парцеларен план да се предвиди запазване на трасето на улица с осови точки 119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-653, одобрена със Заповед №769/27.05.2009 г., на Кмета на Община Созопол, улица с осови точки 73-74-75-76-77-78-79-80-81-83 и улица с осови точки 82-83-84-85-86-87-89, одобрени със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, до връзка с проектно трасе на улица, съгласно Решение №774, от Протокол №32/29.07.2022 г., на Общински съвет Созопол, като новопроектираните улица и алея ги допълват с транспортни връзки, както  следва:

 • свързваща улица, с габарит 50м. /5.00м. улично платно и тротоар едностранно от 1.50м./, улица  с  двустранна  обвръзка  с  общински  път   BSD 10-20, с габарит 6.50м. /5.00м. улично платно и тротоар едностранно от 1.50м./, с предвидено крайулично паркиране, задънени улици – тупик, с габарит 4.25м. /3.50м. улично платно и тротоар едностренно от 0.75м./,
 • алея с минимална ширина 4.00м., до връзка с ул.“Вихрен“, по плана на гр.Созопол.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план –парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации на улици одобрени със Заповед №170/26.01.2006 г. и Заповед №769/27.05.2009 г., на Кмета на Община Созопол и проектно трасе на улица, съгласно Решение №774, от Протокол №32/29.07.2022 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД  и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №3/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“.

 

РЕШЕНИЕ №931

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“.

            Съгласно одобрените Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план  на  Община  Созопол,  неразделна  част  от  плана,  одобрен  със  Заповед №РД-02-14-539/13.07.2016 г., на Министъра на Регионалната развитие и благоустройството (обн. в ДВ бр.59 от 29 юли 2016г.), и писмо, с №ЕО-Сз-1148/03.12.2020 г.,  на Заместник – министъра на регионалната развитие и благоустройството, в устройствени зони за спорт и развлечения, в каквато попада поземлен имот 81178.9.447, „се допуска застрояване свързано само със спортните дейности“, като изключение е направено само за голф игрищата.           

           При изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се предвиди застрояване, свързано само със спортни дейности, при параметри на  застрояване: за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охранителна зона „А“, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз      Н мак.=7.50метра /2 етажа/, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охранителна зона „Б“, от Закона за устройство на черноморското крайбрежие - плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра /3 етажа/, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се изработи при спазване на разпоредбите на: чл.26, чл.27 и чл.53 от Правила и нормативи, за прилагане на Общия устройствен план и чл.33 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

           Към Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №4/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособят един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за трафопост“ и улица.

 

РЕШЕНИЕ №932

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят: един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ХV, с отреждане „за трафопост“ и улица.

            При изработване на плана за регулация и застрояване, за новообразуваният урегулиран поземлен имот ХV, с отреждане „за трафопост“, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Нмак.=3.50 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване в урегулиран поземлен имот III-52,53,54,309 (с идентификатор 81178.40.369, по Кадастралната карта на гр.Черноморец). Новата улица да се проектира с ширина 9.00 метра (ширина на уличното платно 6.00 метра и тротоари двустранно по 1.50 метра). 

           Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, и улица, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации: на улица, одобрена с Решение №513/24.04.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и улица.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №5/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

 

РЕШЕНИЕ №933

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

- от поземлен имот с идентификатор 67800.36.451, по Кадастрална карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“,  да се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот XVIII, с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 (9), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „А“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, Кота корниз Н мак.=7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- от поземлен имот с идентификатор 67800.36.452, по Кадастрална карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“,  да се обособят два нови самостоятелен урегулирани поземлени имоти:  XIX - с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 (9), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, Кота корниз Н мак.=10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност и ХХ - с отреждане „за трафопост“, с предвидено в него ново свободно застрояване на трафопост, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4 (9), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, Кота корниз Н мак.=3,60 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

               В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.     

             Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

               В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №Z-769/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №11/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №934

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол, разрешава  да  се  изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота  за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване - 30%, кота корниз Н мак.=10,00м, К. инт. мак.=1.0 и минимална площ за озеленяване 50%, като  ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25 от 31.07.2013година, на Общински съвет – гр.Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 година, за обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: Министерство на културата – Национален институт за недвижимото културно наследство, Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №12/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол.

 

 

РЕШЕНИЕ №935

Общински съвет Созопол прие

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол,  разрешава  да  се  изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота  за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване - 30%, кота корниз Н мак.=10,00м, К. инт. мак.=1.0 и минимална площ за озеленяване 50%, като  ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25 от 31.07.2013година, на Общински съвет – гр.Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 година, за обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: Министерство на културата – Национален институт за недвижимото културно наследство, Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

Докладна записка №13/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №936

Общински съвет Созопол прие

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол,  разрешава  да  се  изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота  за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване - 30%, кота корниз Н мак.=10,00м, К. инт. мак.=1.0 и минимална площ за озеленяване 50%, като  ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 година, на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 година, за обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: Министерство на културата – Национален институт за недвижимото културно наследство, Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №22/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор №67800.70.294 по Кадастрална карта на гр. Созопол, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, м. “Хаджи Али дере“, землище на гр. Созопол, с цел промяна предназначението и План за улична регулация.

 

РЕШЕНИЕ №937

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.70.294, по Кадастрална карта на гр. Созопол, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност „Хаджи Али дере“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна на предназначението, като се обособяват два нови урегулирани поземлени имота с номера II70.294 и III70.294 и отреждане за „вилни сгради“ и план за улична регулация.

                   При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване, за устройствена зона ОВ1 по действащ Общ устройствен план, на общината и охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                 С плана за улична регулация да се предвиди нова улица с осови точки 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33, с ширина 6.50 метра /пътно платно с ширина 5.00 метра и едностранно тротоар от 1.50 метра/.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запазят приетата и одобрена улична регулация: на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, одобрена със Заповед  №1191/12.12.2006 г., на Кмета на Община Созопол, влязла в сила одобрен подробен устройствен план, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява:  Задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №41/19.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи  забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №938

Общински съвет Созопол прие

На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:

 1. За на територията на гр. Черноморец; м. „Света Марина", м. ”Буджака”, м. ”Каваци”, м. ”Мапи”, м. ”Градина”, м. ”Аклади”, м. Ачмалъци, м. ”Герени, м. „Аклади чеири”, м. ”Акра”, с.о. “Червенка“, както и  други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища (вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр. Созопол и гр. Черноморец, както следва:

 

 • от 15.05.2023 год. до 30.09.2023 год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • до 01.06.2022 год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5 т.;

 

 1. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на  с. Равадиново, както следва:
 • от 01.07.2023 год.. до 15.09.2023 год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

 

 1. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 • от 01.06.2023 год. до 15.09.2023 год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 16.00 ч. - 19.00 ч.

 

 1. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

 

5.Изключения от забраните се допускат за:

     5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

    5.2. Изпълнението на  обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес, както и такива на които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №21/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

 

 

РЕШЕНИЕ №939

Общински съвет Созопол прие

                                              

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:

Приложение №1- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

Приложение №2- Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

Приложение №3- Ведомствени жилища;

Приложение №4- Резервни жилища.                    

 

 

Докладна записка №27/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №940

Общински съвет Созопол прие

 

Общински Съвет Созопол  на основание чл.21, ал.1 , т.12  от ЗМСМА,  чл.8 , ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приема така представената „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023г.”

 

 

Докладна записка №28/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот , находящи се в с. Равадиново, с идентификатор 61042.501.336 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

 

РЕШЕНИЕ №941

Общински съвет Созопол прие

 

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 2, от Закон за държавната собственост и с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски съвет за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот – държавна собственост –  с идентификатор 61042.501.336 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ -  шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – триста тридесет и шест/ с площ от 2890 кв.м, урбанизирана територия в строителните граници на с.Равадиново, община Созопол, с НТП-за търговски обект, комплекс.
 2. Поземлен имот с идентификатор 61042.501.336 да бъде отреден за детска площадка и за изграждането на обществена сграда, която да се ползва за Клуб на пенсионера и инвалида и за читалищна и културна дейност .
 3. Възлага на кмета на Община Созопол изготвяне на предложение с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за неговото преустрояване.

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.


ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 931 на Общински съвет - Созопол, обективирано в Протокол № 37/ 30.01.2023 г.

На основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, настоящото решение е за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 931, т. 1 на Общински съвет - Созопол, обективирано в Протокол № 37 /30.01.2023 г. На стр. 44 от протокола в т.1, е допуснато грешно изписване на една цифра в идентификатора на имота, предмет на Докладна записка № 3/03.01.23 г., като вместо идентификатор 81178.9.447 е изписано 81178.9.448. Решението е влязло в законна сила, след проверка за законосъобразност от Районна прокуратура Бургас и Областен управител на област Бургас.

След извършена проверка на Докладна записка № 3/03.01.23 г. на Кмета на община Созопол и приложените към нея документи и изслушване на аудио-записа от проведената сесия на Общински съвет - Созопол на 30.01.2023 г., се установи, че се касае за издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. „Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“, а не за изписания в решението идентификатор 81178.9.448. В случая се касае за допусната очевидна фактическа грешка в текстовото изписване на последната цифра от идентификатора на имота в решението, поради което и на основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в качеството ми на председател на Общински съвет – Созопол

ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 931, обективирано в Протокол № 37/ 30.01.2023 г.., на стр. 44 , в т.1 на решението, като следва да се чете: „…на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447….“.

Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 37/ 30.01.2023 г. и следва да се обяви по реда на обявяване на протокола.

 

Копие от решението да се изпрати на:

Кмет на община Созопол
Областен Управител на обл. Бургас
Районна прокуратура – гр. Бургас
Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...