Понеделник, 06 Март 2023 14:52

Решения взети на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на Общински съвет - Созопол от 28 февруари 2023 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ОСМО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №942

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №79/07.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2023 година.

 Докладна записка №81/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на маршрутни разписания от Общинска транспортна схема.

 Докладна записка №82/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания.

 Докладна записка №86/08.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2022 г.

 Докладна записка №96/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Ратифициране на Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция.

 Докладна записка №117/17.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Добавяне т.4 от решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №84/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Творческа Европа“ .

 Докладна записка №89/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от земетресението в Република Турция.          

Докладна записка №104/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на бюджетните разплащания на Община Созопол през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г. 

Докладна записка №105/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г.

  III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №73/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.510, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 Докладна записка №74/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  вилни сгради“.

 Докладна записка №77/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.44, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 Докладна записка №78/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.400, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 Докладна записка №85/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.50.199 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, м. “Куку баир“, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот.

 Докладна записка №87/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративни  елементи в територията на гр. Созопол и землище на гр. Созопол. 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 Докладна записка №68/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.69, с. Крушевец, Община Созопол.

 Докладна записка №69/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

 Докладна записка №70/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.203, с. Крушевец, Община Созопол.

 Докладна записка №71/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.127, с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол.

 Докладна записка №72/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.36, гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол.

 Докладна записка №75/03.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.215, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 Докладна записка №88/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.77, с. Крушевец, Община Созопол.

 Докладна записка №92/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.25.226, с площ 1 585 кв,м,, находящ се в Община Созопол, с. Росен, местност „Край село“.

 Докладна записка №93/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 58400.501.250, находящ се в Община Созопол, с. Присад, площ 623 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)". 

Докладна записка №94/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №95/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №97/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в Община Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №98/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост  находящ се в гр. Созопол.

 Докладна записка №99/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, Община Созопол.

 Докладна записка №100/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 , с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване /до 10м/“, целият с площ от 901 кв.м, находящ се в с. Крушевец ул. „Хан Аспарух“ , Община Созопол, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец.

 Докладна записка №101/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане на общински медицински център  Созопол , срещу предоставяне в собственост на Община Созопол на обекти.

 Докладна записка №102/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022/2023 година.

 Докладна записка №103/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насaждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади. 

V. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №91/09.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

  

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №79/07.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2023 година.

 РЕШЕНИЕ №943

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2  от Закона за народните читалища, Общинският съвет  Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община  Созопол за 2023 година.

  

Докладна записка №81/07.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на маршрутни разписания от Общинска транспортна схема.

 РЕШЕНИЕ №944

Общински съвет Созопол прие

 На основание на  чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси Общински съвет - Созопол утвърждава маршрутните разписания  от Общинската транспортна схема на Община Созопол , както следва: 

  Линии градски пътнически транспорт / приложение № 1 /

 Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 1 за територията на гр. Созопол;

Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 2 за територията на гр. Черноморец;

 Междуградски пътнически транспорт / приложение № 2 /

Маршрутно разписание Созопол – Вършило;

Маршрутно разписание Созопол – Индже войвода;

Маршрутно разписание Созопол – Равадиново;

Маршрутно разписание Созопол – Равна гора;

  

Докладна записка №82/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания. 

РЕШЕНИЕ №945

Общински съвет Созопол прие 

На основание на  чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА, и чл.19, ал. 6 от ЗАП,

             Общински съвет Созопол съгласува следните маршрутни разписания от Общинска транспортна схема на Община Созопол : 

За промяната в решението е следната в

 1. Линии градски пътнически транспорт / приложение № 1 /

           Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 1 за територията на гр. Созопол;

Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 2 за територията на гр. Черноморец; 

 1. Междуградски пътнически транспорт / приложение № 2 /
 • Маршрутно разписание Созопол – Вършило;
 • Маршрутно разписание Созопол – Индже войвода;
 • Маршрутно разписание Созопол – Равадиново;
 • Маршрутно разписание Созопол – Равна гора; 

 

Докладна записка №86/08.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2022 г.

 РЕШЕНИЕ №946

Общински съвет Созопол прие 

 1. ПРИЕМА годишния отчет за 2022 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

 Докладна записка №96/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Ратифициране на Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция.

 РЕШЕНИЕ №947

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.88 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол ратифицира Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция съгласно приложението, което е неразделна част от настоящото решение.

 

Докладна записка №117/17.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Допълва решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

РЕШЕНИЕ №948

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

  Общински съвет Созопол допълва Решение №877/07.12.2022 г. от протокол № 36/07.12.2022 г. 

 • т.4 Одобрява Партньорство между Община Созопол и Сдружение „Гражданско общество“, представлявано от Дамян Василев Грозданов с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 – в  установените срокове и параметри определени от Програмата. и Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише споразумение по образец по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №84/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Творческа Европа“ .

 РЕШЕНИЕ №949

Общински съвет Созопол прие

 Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма „Творческа Европа“ управлявана от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на Водещ партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1.
 3. Дава правомощия на Кмета да подготви, подпише и подаде всички изискуеми документи от Програма „Творческа Европа“.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 25 %.
 5. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на Водещ партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството при подаване на проектното предложение и след завършване на проекта.

 

Докладна записка №89/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от земетресението в Република Турция.

 РЕШЕНИЕ №950

Общински съвет Созопол прие 

 • Общински съвет-Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие да се отпусне от бюджета на община Созопол финансова помощ в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за подпомагане на Република Турция за възстановяване на щетите от земетресението и подкрепа на пострадалите, както и семействата на загиналите.

         2.Възлага на Кмета на общината да предприеме действия по предоставянето на помощта по откритата от Посолството на Република Турция в София банкова сметка в лева за пострадалите от земетресението в Турция.

 • На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

 

  Докладна записка №104/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на бюджетните разплащания на община Созопол през 2023г. до приемане на бюджета на община Созопол за 2023 г.

 РЕШЕНИЕ №951

Общински съвет Созопол прие

 Утвърждава бюджетните разплащания на Община Созопол през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г., считано от датата на приемане на настоящото решение: 

 1. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви трансфери от министерства да извършва разходи, в т.ч. капиталови през 2023 година в съответствие със сключени договори и поети ангажименти през 2022 г.;
 2. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва плащане на погасителни вноски и лихви по кредити към финансови институции, съгласно клаузите по договорите и сроковете;
 3. Дава съгласие Кметът на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, с цел успешно реализиране и финализиране, съгласно сключени договори;
 4. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за обезщетения и помощи по решения на общински съвет за отглеждане на първо и второ живо родено/ осиновено дете за жителите на Община Созопол за 2023 г., за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане и стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов;
 5. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за социално- битово и културно обслужване на работниците (СБКО) до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения;
 6. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за безплатно представително и работно облекло в размер на 400 лв. на работник/служител – ново назначен по трудово-правно отношение (ТПО) и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОП „ Общински гори и озеленяване“ – Созопол в размер на 350 лв.;
 7. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за представителни цели в размер до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет. /за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии/; 

 

Докладна записка №105/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г.

 РЕШЕНИЕ №952

Общински съвет Созопол прие

 Приема  инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г. в размер на 6 242 488 лв. в т.ч., по обекти, съгласно Приложение № 1. 

 1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. в размер на 1 127 100 лв. по обекти, съгласно Приложение № 1.
 2. Одобрява разпределението на остатъка от целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. в размер на 583 742 лв., съгласно приложение №1
 3. Общински съвет Созопол утвърждава поименния списък на обектите за строителство и първоначален разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на Община Созопол за 2023 г. /Приложение №1/,                                                                                

Общо капиталови разходи:                                                                               6 242 488 лв.

 

в т.ч. от:

средства за местни дейности                                                                                  4 358 742 лв.

в т.ч.

- субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                                                           1 127 100 лв.

- остатък от субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                                        583 742 лв.

- други собствени средства                                                                                    2 647 900 лв.

 средства по формула и средства                  

по стандарт за държавни дейности                                                                           342 142 лв.

в т.ч.

- преходен остатък от държавни дейности                                                            136 673 лв.

- остък от ПМС 188/21.07.2022 г.                                                                            205 469 лв.                                                                  

средства от други източници                         

на финансиране:                                                                                                     1 541 604 лв. 

в т.ч.

-капиталови дарения от страната

получени през 2022 г.                                                                                                   44 451 лв. 

-трансфер от Министерство на

регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ) за 2022 г.                                                                  1 497 153 лв.

 

  

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №73/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.510, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 РЕШЕНИЕ №953

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за:

  – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.510 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за  „жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 – план за улична регулация  на улица с осови точки 330-331-332-333-334-335-336-337-338-339, с широчина на пътното платното 5.00м и двустранно тротоари с променлива широчина в обвръзка с действащата улична регулация на с. Атия при о.т.312.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.        

 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.  

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №74/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  вилни сгради“. 

РЕШЕНИЕ №954

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за:

- Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  вилни сгради“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване в съответствие с допустимите за устройствената зона, съгласно действащия Общ устройствен план на Община Созопол: плътност на застрояване мак.20%, Кота корниз Нмак.=7.00м., К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

-  План за улична регулация  на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7 с широчина на пътното платното 5.00м в обвръзка с действащата улична регулация на с. Атия /ПИ 63015.505.430/.   

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №77/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.44, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

РЕШЕНИЕ №955

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  ПУП-ПРЗ, в обхват на ПИ с идентификатор 63015.506.44 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за  „жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 Транспортния достъп ще се осъществява от съществуваща улица от регулационния план на с. Атия, одобрена с Решение №1016/14.09.2007 год., на Общински съвет гр. Созопол.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се опище бъдещето на съществуващата сграда с идентификатор 63015.506.44.1 и се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.        

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №78/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.400, по Кадастралната карта на с. Атия, ОбщинаСозопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

РЕШЕНИЕ №956

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за:

  – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.400 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за  „жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 – план за улична регулация  на улица с осови точки 4-346-347-334а-335-340-341-342-343-344-345.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №85/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.50.199 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, м. “Куку баир“, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот. 

РЕШЕНИЕ №957

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 16 от Закон за устройство на територията, Общински съвет - Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 50.199 по кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност “Куку баир“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“.

При изработване на Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване, да се спазят параметрите на застрояване за устройствена зона Ов1(7), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, както следва: Hmax=7,0 метра, плътност на застрояване /Пзастр./ до 20%, интензивност на застрояване /Кинт/

до 0,8 и минимално необходима озеленена площ /Позел./ мин. 50%, като половината от нея бъде осигурена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закон за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - и да се изработи план за улична регулация /ПУР/ за улица с осови точки 3-30-31 и за улица с осови точки 23-3, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Наредба №8/14.06.2001г. за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове и да се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закон за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124б, ал. 1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и план за улична регулация. 

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на  чл. 124б,  ал. 4 от Закон за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията. 

 

Докладна записка №87/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративни  елементи в територията на гр. Созопол и землище на гр. Созопол.

 РЕШЕНИЕ №958

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на Община Созопол и чл.57, ал.1 от Закон за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложение) за разполагане на монументално – декоративни  елементи, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол и неговото землище за 2023 г.

 

 ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №68/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.69, с. Крушевец, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №959

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 65 кв.м. ид.ч. /шестдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№134.69/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, шестдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 765 кв.м./седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: пл. №134.70; Изток: пл. №134.71; Юг: улица; Запад: пл. №134.68.

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Н. Г. С. чрез продажба на: 65 кв.м. ид.ч. /шестдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл. №134.69/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, шестдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 765 кв.м./седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: пл. №134.70; Изток: пл. №134.71; Юг: улица; Запад: пл. №134.68.

3.Одобрява експертна оценка №2023ЕО009/17.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2390,00 лв. /две хиляди триста и деветдесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

  

Докладна записка №70/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.203, с. Крушевец, Община Созопол.

РЕШЕНИЕ №960

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 6 кв.м. ид.ч. /шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен №134.203/сто тридесет и четири, двеста и три/, по плана на новообразуваните имоти на зона §4 по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрена със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 736 кв.м./седемстотин тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“/, при граници и съседи: Север: пл. №134.202, Изток: пл. №134.200, Юг: пл. №134.204, Запад: улица.
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика В. С. К. чрез продажба на: 6 кв.м. ид.ч. /шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен №134.203/сто тридесет и четири, двеста и три/, по плана на новообразуваните имоти на зона §4 по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрена със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 736 кв.м./седемстотин тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“/, при граници и съседи: Север: пл. №134.202, Изток: пл. №134.200, Юг: пл. №134.204, Запад: улица.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО007/10.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 220,00 лв. /двеста и двадесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №71/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.127, с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №961

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 168 кв.м. ид.ч. /сто шестдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.127/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто двадесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол, целият с площ 768 кв.м./седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/“, при граници и съседи:  63015.506.588, 63015.506.130, 63015.506.128, 63015.506.507, 63015.506.125
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика М. А. З. чрез продажба на: 168 кв.м. ид.ч. /сто шестдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.127/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто двадесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол, целият с площ 768 кв.м./седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/“, при граници и съседи:  63015.506.588, 63015.506.130, 63015.506.128, 63015.506.507, 63015.506.125.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО011/23.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 10 200,00 лв. /десет хиляди и двеста лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.  

 

Докладна записка №72/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.36, гр. Созопол, м. “Куку баир“, община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №962

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 53 кв.м. ид.ч./петдесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 67800.50.36/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол, целият с площ 648 кв.м./шестстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.302, 67800.50.39, 67800.50.38, 67800.50.37, 67800.50.35.
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика М. Н. Ч. чрез продажба на: 53 кв.м. ид.ч./петдесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 67800.50.36/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол, целият с площ 648 кв.м./шестстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.302, 67800.50.39, 67800.50.38, 67800.50.37, 67800.50.35.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО012/23.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3000,00 лв. /три хиляди лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба. 

 

Докладна записка №75/03.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.215, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №963

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 197 кв.м. ид.ч. /сто деветдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.215/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и петнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол, целият с площ 557 кв.м./петстотин петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.218, 32737.501.717, 32737.501.719, 32737.501.214, 32737.501.212, 32737.501.219.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците Н. Н. А. и Б. Н. Д. чрез продажба на: 197 кв.м. ид.ч. /сто деветдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.215/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и петнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол, целият с площ 557 кв.м./петстотин петдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.218, 32737.501.717, 32737.501.719, 32737.501.214, 32737.501.212, 32737.501.219.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО013/23.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 4650,00 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.  

 

Докладна записка №88/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.77, с. Крушевец, община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №964

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим

 имот- частна общинска собственост, представляващ: 22 кв.м. ид.ч. /двадесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№134.77/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, седемдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 587 кв.м./петстотин осемдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.52; Изток: пл.№134.78; Юг: улица; Запад: пл.№134.76.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика Д. Н. Б. чрез продажба на: 22 кв.м. ид.ч. /двадесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.77/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, седемдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 587 кв.м./петстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.52; Изток: пл.№134.78; Юг: улица; Запад: пл.№134.76.
 2. Одобрява експертна оценка №2023ЕО022/06.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 820,00 лв. /осемстотин и двадесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.  

 

Докладна записка №92/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.25.226, с площ 1 585 кв,м,, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, местност „Край село“. 

РЕШЕНИЕ №965

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 24 а, ал. 5 от Закон за стопанисването и ползването на земеделските земи, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 63029.25.226 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – двадесет и

пет, поземлен имот – двеста двадесет и шест/, с площ 1 585 кв.м. /хиляда петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/,находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Край село“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.23.4, 63015.25.225, 63029.25.4, 63029.25.6, 63029.501.543.

 1. Одобрява експертна оценка № 2023ЕО017/03.02.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/ без ДДС, която да послужи за начална, тръжна, годишна, наемна цена.
 2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №93/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 58400.501.250, находящ се в общ. Созопол, с. Присад, площ 623 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)". 

РЕШЕНИЕ №966

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от  Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 58400.501.250 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имотдвеста и петдесет/, с площ 623 кв.м. /шестстотин двадесет и три квадратни метра/, находящ се в Община Созопол, с. Присад, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 58400.501.249, 58400.501.251, 58400.501.248, 58400.501.206. 
 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 58400.501.250 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – двеста и петдесет/, с площ 623 кв.м. /шестстотин двадесет и три квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Присад, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 58400.501.249, 58400.501.251, 58400.501.248, 58400.501.206.
 2. Одобрява експертна оценка № 2023ЕО015/03.02.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 13 220 лв. /тринадесет хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №94/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

РЕШЕНИЕ №967

Общински съвет Созопол не прие 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.463 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.263, 63015.506.589, 63015.506.259, 63015.506.258, 63015.506.255, 63015.506.254.
 1. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО044/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 18 350 лв. /осемнадесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС, да послужи за начална тръжна продажна цена. 
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №95/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

РЕШЕНИЕ №968

Общински съвет Созопол не прие 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.273 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с площ 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.282, 63015.506.588, 63015.506.464, 63015.506.589, 63015.506.274.

           2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО043/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ без ДДС, която да послужи за начална тръжна продажна цена.

          3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко - продажба, със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №97/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в Общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)". 

 

РЕШЕНИЕ №969

Общински съвет Созопол не прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с пл.№ 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с пл.№ 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в Община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО018/03.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 79 800 лв. /седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/ без включен ДДС, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №98/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост  находящ се в гр.Созопол. 

РЕШЕНИЕ №970

Общински съвет Созопол прие 

 1. 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00кв.м /осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, площад “Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с  УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр. Созопол. 

         2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост  одобрява експертна оценка №2023ЕO020/03.02.2023 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

  

Докладна записка №99/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №971

Общински съвет Созопол прие 

На  основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8  от ЗОС  и във връзка с  §5, т.67 от ДР  на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет – гр. Созопол обявява по долу цитираните недвижими урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:  

 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.423 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 640 кв.м / шестстотин и четиридесет квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №104“, идентичен с УПИ X-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 6040/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.424 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и четири/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 636 кв.м / шестстотин тридесет и шест квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №106“, идентичен с УПИ IX-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,за който е съставен АОС № 6041/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.425 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и пет/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 581 кв.м / петстотин осемдесет и един квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №108“, идентичен с УПИ VIII-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 6042/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.272 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и две/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 527 кв.м / петстотин двадесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“, идентичен с УПИ III-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 3647/10.02.2016 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.273 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 847 кв.м / осемстотин четиридесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“, идентичен с УПИ IV-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 3648/10.02.2016 г.

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.4  във връзка с чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.28 ал.1 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр. Созопол одобрява, след провеждане на необходимите процедури, учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, като на основание  чл.8 ал.9 от  Закона за общинската собственост, допълва, „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023г.”, като включва следните  недвижими имоти – частна общинска собственост: 

 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.423 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 640 кв.м / шестстотин и четиридесет квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №104“, идентичен с УПИ X-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 6040/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.424 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и четири/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 636 кв.м / шестстотин тридесет и шест квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №106“, идентичен с УПИ IX-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 6041/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.425 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и пет/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 581 кв.м / петстотин осемдесет и един квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №108“, идентичен с УПИ VIII-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 6042/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.272 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и две/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 527 кв.м / петстотин двадесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“ идентичен с УПИ III-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 3647/10.02.2016 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.273 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целия с площ от 847 кв.м / осемстотин четиридесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“, идентичен с УПИ IV-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 3648/10.02.2016 г.

  

Докладна записка №100/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 , с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване /до 10м/“, целият с площ от 901 кв.м, находящ се в с. Крушевец ул. „Хан Аспарух“ , Община Созопол, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец.

 РЕШЕНИЕ №972

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, във връзка с чл.49а от същия закон и на основание чл.28 ал.1, от Наредба за реда и условията  за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна, общинска собственост, Общински Съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Г. С. И., ЕГН , от с. Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с  разгъната застроена площ - 150кв.м., в поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – осемстотин шестдесет и пет/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целия с площ от 901 кв.м / деветстотин и един квадратни метра/, находящ се в с. Крушевец ул.“ Хан Аспарух“, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец, Община Созопол,  с актуван с АОС № 5393/13.07.2020 г.
 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 5 920,00лв. /пет хиляди деветстотин и двадесет лева/без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 2022ЕО045/22.11.2022 г. от независим  лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.
 2. Упълномощава кмета на Община Созопол да сключи договор за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя. 

 

Докладна записка №101/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане на общински медицински център  Созопол , срещу предоставяне в собственост на Община Созопол на обекти. 

РЕШЕНИЕ №973

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.1 и ал.2 и от Закона за общинската собственост и чл.41 ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване управлението и разпореждането с общинска собственост Общински съвет гр. Созопол разрешава на кмета на Община Созопол да учреди право на строеж за изграждане  на „Медицински център Созопол“ по одобрен проект със следните параметри:
 • ЗП /площ Сутеренен етаж/ = 528 кв.м
 • ЗП /площ партерен етаж/ =681 кв.м  
 • ЗП /първи етаж/ =679 кв.м.
 • ЗП /Втори етаж/ = 681 кв.м / вкл. открита тераса/
 • РЗП = 2569 кв.м /вкл. сутеренен етаж/
 • РЗП = 2041 / вкл. квадратура надземни етажи/
 • П озел. = 604 кв.м = 30.5% 

чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – за следния недвижим имот – частна общинска собственост: 

 • Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 с площ от 1 982 /хиляда деветстотин осемдесет и два/ кв.м. , идентичен с УПИ II кв.120 / сто и двадесет/ по плана на гр. Созопол, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За комплекс за здравеопазване“ при граници: 67800.503.274, 67800.503.396, 67800.503.397, 67800.503.243, 67800.503.239, 67800.503.268, 67800.503.270, 67800.503.273 идентичен с УПИ II, кв. 120 / сто и двадесет/ по плана на гр. Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост №1558/22.11.2010 год.,
 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на - 15.13% от новопостроената сграда равняваща се на 371 630,00 лв. /триста седемдесет и една хиляди шестстотин и тридесет лева/без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 2023ЕО001/04.01.2023г. от независим  лицензиран оценител, за цена въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

            В Общински медицински център да има предвиден паркинг и да включва минимум следните обекти: 

 • Кабинети за общопрактикуващи лекари
 • Педиатричен кабинет
 • Кардиологичен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Ортопедичен кабинет
 • УНГБ кабинет
 • Гинекологичен кабинет
 • Кабинет по дентална медицина
 • Кабинет по образна диагностика, включващ компютърен томограф ,ренген, ехограф
 • Клинична лаборатория
 • Противошокова зала
 • Кабинет за физиотерапия и рехабилитация
 • Зала за провеждане на хемодиализа
 • 10 /десет/ стаи, с общо 20 /двадесет/ легла за наблюдение и лечение до 24 часа. 
 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: 
 • Да са регистрирани като лечебно заведение по смисъла на чл.39 във връзка с чл.40 от Закона за лечебните заведения
 • Да осъществяват и упражняват медицинска дейност
 • Да нямат задължения към Община Созопол.
 • Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
 • Да докажат финансова възможност за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липса на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидат. 
 • Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава- членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо – пространство.
 • Да нямат парични задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл е сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. 
 1. Определя задължителни условия, които да се включат в проекта на договор:
  • Приобретателят се задължава да предостави в собственост на Община Созопол обектите в сградата, при следната завършеност: напълно завършен вид с подови настилки, стени боядисани с латекс, фаянс, теракота, гранитогрес, санитарни възли, в напълно завършен вид, без специализирано медицинско оборудване и медицинско обзавеждане.
  • Община Созопол има правото при пълно неизпълнение на задължението  за изграждане на сградата в уговорения срок да прекрати едностранно  без предизвестие договора.
  • При неизпълнение на задължението за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, Приобретателят дължи на Община Созопол  неустойка в размер на 10% от пазарната стойност на сградата, ведно с правото на строеж, определена от независим лицензиран оценител.
  • Приобретателя се задължава да използва и експлоатира новоизградената сграда по предназначение, а именно медицински център. 
 1. Определя следните критерии и метод на оценка на предложенията:
  • К1 – предлаган процент обезщетение в новоизградена сграда, но не по-малко от 15.13% от общата разгърната площ. Кандидатите да получават от 1 до 70 точки. Оценяването да се извърши по формулата:

 К= %(участник) / %(максимален) Х 70 

Където  %(участник) е предложението от кандидата , а %(максимален) е най- високия предложен такъв. 

Тежест на критерия: N1 = 70 

 • К2 – срок за препроектиране при промяна в хода на стоителството – в календарни дни /Кандидатите получават от 1 до 50 точки. Оценяването се извършва по формулата:  

К = С(максимален) / С(участник) Х 50

            Тежест на критерия: N2 =50

 К3- срок на строителство – в месеци, но не повече от 12 месеца от издаване на строителна линия / Кандидатите да получават от 1 до 30 точки/. Оценяването да се извършва по формулата.  

К4 = С(максимална сума) / С (сума участник)  X 30

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извърши по формулата:

 K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3 + K4xN4 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС. 

 

Докладна записка №102/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022/2023 година. 

РЕШЕНИЕ №974

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2.
 3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански  години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение № 1 и приема Годишен план за паша – Приложение № 3.
 1. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 . 
 1. Съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение № 2 и № 3.
 2. На основание чл.60, ал.1, предл. второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията с цел защита интересите на животновъдите и с оглед обстоятелството, че от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди,  свързани с неспазване на нормативно определени срокове в ЗСПЗЗ. 

 

Докладна записка №103/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насaждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади. 

РЕШЕНИЕ №975

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол одобрява Експертна оценка №2023EО023 на „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД. – за определяне на наемната стойност на земеделски земи – ниви която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „ниви“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Експертна оценка №2023EО027 на „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - за определяне на наемната стойност на земеделски земи - трайни насаждения която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „трайни насаждения“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2023EО026 на „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД за определяне на наемната стойност на земеделски земи - лозя, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „лозя“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2023EО025 на „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - за определяне на наемната стойност на земеделски земи – ливади която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „ливади“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2023EО024- определяне на наемната стойност на земеделски земи – мери и пасища която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „мери и пасища“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 2. Общински съвет Созопол възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

  

ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №91/09.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

РЕШЕНИЕ №976

Общински съвет Созопол прие 

 1.       Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
 2. Д. С. И. – ЕГН: от с. Росен за парично обезщетение поради срутване на външни оградни и вътрешни преградни стени на сграда в строеж в размер на 530/петстотин и тридесет/ лв.
 3. В. П. П. – ЕГН:  за детето му Б. В. П. с ЕГН:  от гр. Созопол за извършено стоматологично лечение в размер на 90/деветдесет/ лв.
 4. М. С. И. – ЕГН: от с. Равадиново за извършена хирургична операция на детето и С. М. И. в размер на 800/осемстотин/ лв.
 5. Д. А. М. – ЕГН от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 6. П. С. Д. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК: 76% за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 500/петстотин/ лв.
 7. И. С. К. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена кардиологична интервенция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 8. С. С. Я. – ЕГН:  от с. Равадиново с ТЕЛК 60% за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 480/четиристотин и осемдесет/ лв.
 9. С. А. П. – ЕГН:  от гр. Созопол с ТЕЛК 100% СЧП за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 140/сто и четиридесет/ лв.
 10. К. Д. Н. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 11. Д. Г. Г. – ЕГН:  от с. Атия за извършена хирургична интервенция в размер на 440/четиристотин и четиридесет/ лв.
 12. Д. Д. М. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 38% за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 200/двеста/ лв.
 13. М. А. М. – ЕГН: от с. Зидарово с ТЕЛК 54% за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 200/двеста/ лв.
 14. Й. И. С. – ЕГН от с. Росен с ТЕЛК 50% за извършена гинекологична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 15. А. Х. Х. – ЕГН:  от с. Равадиново за проведено болнично лечение в размер на 190/сто и деветдесет/ лв.
 16. Х. Г. С. – ЕГН:  от с. Присад с ТЕЛК 91% за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 200/двеста/ лв.
 17. М. Н. И. – ЕГН:  от с. Атия за проведена неврохирургична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 18. К. Д. С.- от гр. Созопол за детето и Н. Н. С.- ЕГН:  за извършена гинекологична операция в размер на 1140/хиляда сто и четиридесет/ лв.
 19. М. М. Х. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 20. В. К. Т.- ЕГН:  от гр. Созопол за онкологично заболяване в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 21. П. Т. З. – ЕГН: от гр. Созопол за заплащане на месечен наем за медицински апарат за сънна апнея в размер на 500/петстотин/ лв.
 22. Т.Г. С. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 1. П. С. Я.- ЕГН:  от с. Равадиново с ТЕЛК 50% за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 2. Г. Ц. И. – ЕГН: от с. Атия за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 3. Йоско Гинков Иванов – ЕГН: 9611200462 от с. Равна гора за закупуване на лекарство за хронично заболяване в размер на 89/осемдесет и девет/ лв.
 4. Г. Х. Б. – ЕГН: от гр. Созопол с ТЕЛК 91% за проведена хирургична интервенция в размер на 2000/две хиляди/лв.
 5. С. Х. Х. – ЕГН:  от с. Равна гора с ТЕЛК 100% СЧП /пожизнен/ за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 6. Н. С. Д. – от с. Равадиново за детето и Е.-М. К. Т. с ЕГН: с ТЕЛК 60% без ЧП, за закупуване на електронно увеличително устройство в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 7. Е. Я. И. – ЕГН: от гр. Черноморец с ТЕЛК 50% /пожизнен/ за извършена неврохирургична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.   

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

  

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 972 И РЕШЕНИЕ № 973, обективирани

в ПРОТОКОЛ  № 38/28.02.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

          ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 972 и Решение № 973  на Общински съвет Созопол, обективирани в  Протокол №  38/ 28.02.2023г..

            На основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, настоящото решение е за поправка на очевидна фактическа грешка,  допусната в Решение № 972, т. 2 и Решение № 973, т.2, приети от  Общински съвет Созопол и обективирани в  Протокол №  38/ 28.02.2023г..  Решенията са влезли в законна сила, след проверка за законосъобразност от Районна прокуратура Бургас и Областен управител на област Бургас.

След извършена проверка се установи, че в Решение №  972, в т. 2 , прието въз основа на Докладна записка № 100/09.02.23г. на Кмета на община Созопол, както и в Решение № 973, т.2, прието въз основа на Докладна записка № 101/09.02.2023г. на  Кмета на община Созопол, е пропуснато записване на думите: „без ДДС“ . В случая не е упоменато изрично, както  е бил проекта на решенията по докладните записки, че определените цени са „без ДДС“. След като разгледах отново докладните записки, приложените към тях документи и изслушах аудио записа на заседанието на съвета,  установих, че се касае за допусната очевидна фактическа грешка вт.2 на решенията, изразяваща се в пропуск в изписването на думите „без ДДС“ .

Следва да се има в предвид, че по своята дефиниция очевидната фактическа грешка е факт на несъответствие между действителната и изразена воля на административния орган и писменото и обективиране в документ.  Действителната воля се извежда от правните и фактически основания на акта, а външно изразената воля е тази, която следва от буквалния му текст. В случая  действителната воля при взимането на решенията е била така определените цени да бъдат „без ДДС“, поради което и отразеното в протокола и решенията, не отговарят на волята, изразена от съветниците, и  следва да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка.

Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в качеството ми на председател на Общински съвет – Созопол

            ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 972, в т.2 , обективирано в Протокол № 38/ 28.02.2023г.., като след думите“….5920лв., се добавя: „ без ДДС“, и в Решение № 973, т.2 , обективирано в Протокол № 38/ 28.02.2023г.., като след думите“….371630 лв., се добавя: „ без ДДС“.

          Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 38/ 28.02.2023г. и следва да се обяви  по реда на обявяване на протокола. 

Копие от решението да се изпрати на:

 1. Кмет на община Созопол
 2. Областен Управител на обл. Бургас
 3. Районна прокуратура – гр. Бургас
 4. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

  

............................Георги Пинелов

Председател на ОбС - Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...