Сряда, 05 Април 2023 13:44

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2023 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №977

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №133/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и озеленяване” гр. Созопол.

 Докладна записка №187/13.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет-Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет - Созопол за периода: м. Април 2023 г. – м. Септември 2023 г.

 Докладна записка №188/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. в Община Созопол.

 

 Докладна записка №193/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в наименованието на звено от структурата на общинска администрация Созопол.

 Докладна записка №206/20.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Откриване на  процедура  за определяне на  съдебни заседатели, приемане на  правила  и  създаване на  временна  комисия  за  подбор на  съдебни заседатели за Районен съд -  Бургас от Община Созопол за мандат 2024 – 2027 г.

Докладна записка №124/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №135.055, с. Крушевец, Община Созопол. II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №136/06.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 Докладна записка №165/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на Община Созопол за 2023 г.

 Докладна записка №189/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Созопол за 2023 година.

 Докладна записка №190/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидии през 2023 година за организации с нестопанска цел и читалища, дофинансирани със собствени средства.

 Докладна записка №191/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидия през 2023 година на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Созопол, за спортно- състезателна дейност.

 Докладна записка №192/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени в разчетите на капиталовите разходи по обекти на община Созопол за 2023 г.

  Докладна записка №194/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно:  Утвърждаване и финансиране на Културен календар на Община Созопол за 2023 година  .                 

  III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №134/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори  81178.501.628 и 81178.501.629 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

 Докладна записка №148/07.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.247, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилна сграда“ и План за улична регулация.

 Докладна записка №149/08.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

  Докладна записка №150/08.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. Росен, м. ”Караисмаилица”, Община Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост”.

 Докладна записка №163/10.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно- информационни елементи на територията на гр. Созопол и неговото землище.

 Докладна записка №195/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос на територията на град Созопол, по реда на чл.62, ал.8 от Закон за устройство на територията.

  Докладна записка №198/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ V-337 кв.37,по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 Докладна записка №199/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ II-763, кв.81 идентичен с ПИ 81178.502.488, , по план за регулация и застрояване на гр. Черноморец и общински ПИ 81178.3.165 и ПИ 81178.502.92 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.  

 IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №124/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №135.055, с. Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка №125/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.165, гр. Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, Община Созопол.

 Докладна записка №126/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.10, с.о.“Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол.

  Докладна записка №127/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.410, с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №57, Община Созопол.

 Докладна записка №147/07.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Равадиновска /неанализиран участък, в който няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите/  и подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G0000K2035 с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-мост над р. Равадиновска на път BGS 1211 /II-99, Черноморец - Созопол/ - Равадиново, на км 1+395.

 Докладна записка №156/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.123, с. Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол.

 Докладна записка №157/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

 Докладна записка №158/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.121, с. Крушевец, Община Созопол.

 Докладна записка №159/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.212, с. Крушевец, Община Созопол.

 Докладна записка №164/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост с цел развитието му като рибарско пристанище.

 Докладна записка №196/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.14.418, с площ 74 кв.м,, находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Край село“.

 Докладна записка №197/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор 67800.5.881- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За археологически паметник на културата”, целия с площ от 128 кв.м.

 Докладна записка №200/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14249.501.169.1.4, с адрес: Общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ № 5, вх. 1, ет. 2, с площ 78,03 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект – „Жилище, апартамент“, разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.

 Докладна записка №201/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на масивна сграда със застроена площ 185 квадратни метра (кв.м.) с идентификатор 61042.501.326.5, с предназначение – „Общежитие“, адрес: Общ. Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28.

 Докладна записка №202/15.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно:    Одобрение на Годишен отчет относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии действащи концесионни договори през 2022 г.

 V. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №204/16.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Анализ на потребностите на социални услуги на територията на Община Созопол, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво.

  

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №133/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и озеленяване” гр. Созопол.

 РЕШЕНИЕ №978

Общински съвет Созопол прие 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и озеленяване” гр. Созопол съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

  

Докладна записка №187/13.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет - Созопол за периода: м. Април 2023 г. – м. Септември 2023 г.

 РЕШЕНИЕ №979

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол приема Програма за работата на Общински съвет- Созопол за периода м. Април 2023 г.  – м. Септември 2023 г.

            Програмата да се публикува на интернет - страницата на Общински съвет - Созопол.

  

Докладна записка №188/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. в Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №980

Общински съвет Созопол прие 

 1. ПРИЕМА Програма за закрила на детето в Община Созопол за 2023 г.

  

Докладна записка №193/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в наименованието на звено от структурата на общинска администрация Созопол.

 РЕШЕНИЕ №981

Общински съвет Созопол прие

 I. ОДОБРЯВА, промяна в структура на Общинска администрация Созопол, както следва:

     1.Променя наименованието от отдел „Хуманитарни дейности, образование, култура и спорт“ на отдел „Културно-информационни дейности и връзки с обществеността“.

 IIЗАПАЗВА общата численост на персонала – 120 щ. бр.

 III. ВЪЗЛАГА на кмета на общината в срок от 1 месец, да приведе общинската администрация в съответствие с приетата промяна в структурата.

  

Докладна записка №206/20.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Откриване на  процедура  за определяне на  съдебни заседатели, приемане на  правила  и  създаване на  временна  комисия  за  подбор на  съдебни заседатели за Районен съд -  Бургас от Община Созопол за мандат 2024 – 2027 г.

 РЕШЕНИЕ №982

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет - Созопол открива процедура за определяне на съдебни заседатели  при Районен съд - Бургас за мандат 2024-2027 г.,  като съобщение за процедурата, ведно с необходимите документи за подаване от кандидатите се  публикуват на интернет-страницата на Общински съвет – Созопол, на интернет-страницата на Община Созопол, както и в общинския вестник,  при спазване на следните правила: 

1.1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на
изискванията на чл. 67 и чл. 68 от Закона за съдебната власт.
1.2. Всеки кандидат в срок до 15.05.2023 г.  подава заявление по образец, ведно с изискуемите документи за участие в процедурата.

 2. На основание чл. 27 от  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,   избира временна комисия от 3 (трима) члена от състава на общинския съвет.

1. Светлана Лулева – общински съветник;
2. Станимир Андонов – общински съветник;
3. Георги Пинелов  –  председател на Общински съвет Созопол. 

3. Общински съвет – Созопол възлага на Комисията да изготви списък на допуснатите до събеседване кандидати, като списъкът да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет – Созопол, най-малко 14 дни преди датата на изслушването. Комисията следва да извърши събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от ЗСВ и да състави окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели и да го докладва за приемане от общинския съвет. При изготвяне на доклада комисията да  съблюдава спазване на изискването на чл 68, ал. 5 от ЗСВ, а именно: задължително 10 на сто от общия брой на предложените лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

 ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №136/06.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  

 РЕШЕНИЕ №983

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година, както следва:

 1.Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на пътуващите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ , както следва:

1.1.Елена Димитрова Костова – детегледач- да се заличи от списъка;

1.2.Галина Николова Георгиева – психолог- да се заличи от списъка;

1.3.Кристина Койчева Колева – психолог- да се заличи от списъка;

1.4.Катя Василева Желязкова – разносвач- да се заличи от списъка;

1.5.Лучия Христова Дерелиева- Гюрова- психолог- да се заличи от списъка;

1.6.Здравка Велизарова Тодорова- психолог ЦСРИ, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Черноморец – гр. Бургас;

1.7.Камелия Ганчева Димитрова- управител ЦОП, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас;

1.8.Гергана Стоянова Андонова- социален работник ЦОП,  с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – гр. Созопол – гр. Черноморец;

1.9.Димитринка Георгиева Димитрова- домашен помощник ДСП, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Черноморец – гр. Созопол – гр. Черноморец.

  

Докладна записка №165/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на Община Созопол за 2023 г.

 РЕШЕНИЕ №984

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол на чл.71, ал.5, т.3 и ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост:

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на Община Созопол по актуализирани цени за 2023 г. съгласно Приложение 1.  

 Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по така утвърдения ценоразпис.

  

Докладна записка №189/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Созопол за 2023 година.

 РЕШЕНИЕ №985

Общински съвет Созопол прие 

Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства финансирани от Европейския съюз в размер на 38 693 190 лв. на Община Созопол, съгласно Приложение №2.

 

         

  Докладна записка №190/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидии през 2023 година за организации с нестопанска цел и читалища, дофинансирани със собствени средства.

 РЕШЕНИЕ №986

Общински съвет Созопол прие 

Утвърждава средства за субсидии през 2023 година за организации с нестопанска цел и читалища, дофинансирани със собствени средства, както следва: 

 1. Организации с нестопанска цел – 32 000 лв., разпределени от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Созопол,  в т. ч.:

- на Сдружение на инвалидите гр. Созопол в размер на 2 000 лв.;

-на Сдружение „Съюз на слепите в България” - териториална съюзна организация на слепите в гр. Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.;

- на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство“ гр. Созопол в размер на 5 000 лв.;

- на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Созопол в размер на 5 000 лв.;

- на Независимо женско сдружение „Света Марена“ Община Созопол в размер на  3 000 лв.;

- на Тракийско дружество „Яни Попов“ гр. Созопол в размер на  5 000 лв.;

- на Гражданско сдружение „ЕЛПИДА“ община Созопол в размер на 2 000 лв.;

- на Сдружение асоциация „Деметра“ гр. Бургас в размер на 2 000 лв.;

- на Сдружение „Чиста Атия“, с. Атия, Община Созопол в размер на 2 000 лв.;

- на Сдружение „Бездомни лапички“, гр. Созопол в размер на 5 000 лв.

   2. Читалища- дофинансиране със собствени средства в размер на 25 000 лв., разпределени от комисия, назначени със заповед на Кмета на Община Созопол в т. ч.:

- за читалище гр.  Созопол  в размер на 9 000 лв.;

- за читалище с. Атия в размер на 1 000 лв.;

- за читалище с. Зидарово в размер на 2 000 лв.;

- за читалище с. Индже войвода в размер на 500 лв.;

- за читалище с. Крушевец в размер на 2 000 лв.;

- за читалище с. Присад в размер на 500 лв.;

- за читалище с. Росен в размер на 3 000 лв.;

- за читалище с. Равна гора в размер на 1 000 лв.;

- за читалище с. Равадиново в размер на 1 000 лв.;

- за читалище гр. Черноморец в размер на 5 000 лв.

   3. Настоящото решение да важи до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.

 

              Докладна записка №191/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидия през 2023 година на спортните клубове, развиващи дейност на територията на Община Созопол, за спортно- състезателна дейност.

 РЕШЕНИЕ №987

Общински съвет Созопол прие 

Утвърждава средства за субсидии през 2023 година на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Созопол, за спортно- състезателна дейност, както следва: 

 1. Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 297 000 лв., разпределени от в т. ч.:

- за футболен клуб гр. Созопол – 220 000 лв.;

- за гребен клуб гр. Созопол - 26 000 лв;

- за спортен клуб „Киборг“ гр. Созопол - 4 000 лв.;

- за спортен клуб по бойни изкуства „Буши – До“ гр. Черноморец- 5 000 лв.;

- за спортен клуб „Олимп“ гр. Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ Община Созопол - 28 000 лв.;

- за плувен клуб „Бриз” гр. Созопол – 5 000 лв.;

- за спортен клуб „Спартак Созопол“ гр. Созопол - 2 000 лв.;

- за футболен клуб „Свети Никола“ гр. Черноморец – 2 000 лв.;

- за футболен клуб „Аполония понтика“ гр. Созопол – 2 000 лв.

   2. Субсидията се изплаща след представянето на актуални документи или други удостоверяващи промяна на обстоятелствата, ако същите не са налични в публични регистри.

    3. Настоящото решение да важи до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.

  

Докладна записка №192/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени в разчетите на капиталовите разходи по обекти на Община Созопол за 2023 г.

 РЕШЕНИЕ №988

Общински съвет Созопол прие 

 1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда- намаление с 30 000 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва: 

 

          - Дейност 603 „ Водоснабдяване и канализация“ – намаление с 30 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                     било                  намаление                 става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                517 000 лв.             30 000 лв.               487 000 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление               става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                      517 000 лв.              30 000 лв.             487 000 лв.

 

     

                                                                                     било                   намаление               става

-Изграждане на канализационна мрежа за

с. Атия и местност „Митков мост“ и КПС-та            250 000 лв.          30 000 лв.             220 000 лв.    

обект № 401 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                           било                     намаление             става

субсидия за капиталови разходи за 2023г.                102 900 лв.            30 000 лв.               72 900 лв. 

 

 

          - Дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – промяна на разходен параграф и наименование на  обекти, както следва: 

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                             1 497 153 лв.          688 250 лв.            2 185 403 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                   увеличение            става

- Основен ремонт на ул. „Ал. Пушкин“

от о.т.175 до о.т.134, гр. Черноморец                                   0 лв.          130 400 лв.                130 400 лв.    

обект № 382 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                  увеличение             става

субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                            0 лв.            130 400 лв.                130 400 лв.

 

                                                                                      било                   увеличение             става

- Основен ремонт на ул. „Велека“,

гр. Черноморец                                                                    0 лв.            207 040 лв.                207 040 лв.    

обект № 383 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   увеличение              става

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                            0 лв.             207 040 лв.               207 040 лв.

   

                                                                                      било                    увеличение            става

- Основен ремонт на ул. „Родопи“

от о.т.250 до о.т.5, гр. Черноморец                                       0 лв.             231 010 лв.              231 010 лв.    

обект № 384 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   увеличение              става

субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                            0 лв.              164 050 лв.             164 050 лв.

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                            0 лв.                66 960 лв.                66 960 лв.

 

                                                                                      било                    увеличение              става

- Основен ремонт на ул. „Г. Кондолов“,

гр. Черноморец                                                                    0 лв.             119 800 лв.              119 800 лв.    

обект № 385 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   увеличение               става

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                            0 лв.              119 800 лв.             119 800 лв.

 

  

                                                                                    било                   намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                  768 250 лв.        688 250 лв.                 80 000 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление                става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                        768 250 лв.          688 250 лв.                 80 000 лв.

 

                                                                                     било                   намаление                 става

- Изграждане на ул. „Ал. Пушкин“

от о.т.175 до о.т.134, гр. Черноморец                         130 400 лв.          130 400 лв.                           0 лв.    

обект № 382 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                  намаление               става

субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                  130 400 лв.          130 400 лв.                          0 лв.

 

                                                                                      било                   намаление               става

- Изграждане на ул. „Велека“, гр. Черноморец          207 040 лв.           207 040 лв.                          0 лв.    

обект № 383 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   намаление              става

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                 207 040 лв.           207 040 лв.                         0 лв.

   

                                                                                      било                    намаление              става

- Изграждане на ул. „Родопи“

от о.т.250 до о.т.5, гр. Черноморец                             231 010 лв.            231 010 лв.                         0 лв.    

обект № 384 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   намаление              става

субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                  164 050 лв.            164 050 лв.                        0 лв.

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                    66 960 лв.              66 960 лв.                         0 лв.

 

                                                                                      било                    намаление              става

- Изграждане на ул. „Г. Кондолов“,

гр. Черноморец                                                          119 800 лв.            119 800 лв.                         0 лв.    

обект № 385 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   намаление               става

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                  119 800 лв.             119 800 лв.                        0 лв.

                                                                                

  

РЕШЕНИЕ №989

Общински съвет Созопол прие 

 

 1. Функция „Икономически дейности и услуги, дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- увеличение с 30 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    

                                                                                    било                 увеличение                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                  291 366 лв.             30 000 лв.             321 366 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                   става

 • §52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                      251 366 лв.            30 000 лв.              281 366 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                    става

 - Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                           251 366 лв.            30 000 лв.              281 366 лв.

обект № 328 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                  увеличение                  става

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                  206 210 лв.            30 000 лв.              236 210 лв.

  

                                                                                

РЕШЕНИЕ №990

Общински съвет Созопол прие 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1 и т.2, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на Община Созопол и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на Община Созопол за 2023 г./Приложение №1/, 

 

                                                                     било                                                            става

Общо капиталови разходи:                       6 242 488 лв.                                     6 242 488 лв.

в т.ч. от:

 

собствени средства за местни                      било                                                                 става

дейности                                                      4 358 742 лв.                                      4 358 742 лв.

в т.ч.

-субсидия за капиталови разходи

 за 2023 г.                                                      1 127 100 лв.                                      1 127 100 лв.

- остатък от субсидия за капиталови

 разходи от 2022 г.                                         583 742 лв.                                          583 742 лв.

- други собствени средства                         2 647 900 лв.                                      2 647 900 лв.

 

средства по формула и средства                   било                                                               става

по стандарт                                                     342 142 лв.                                         342 142 лв.

в т.ч.

- преходен остатък от

държавни дейности от 2022 г.                      136 673 лв.                                         136 673 лв.

- остък от ПМС 188/21.07.2022 г.                205 469 лв.                                           205 469 лв.

                                                                    

средства от други източници                          било                                                                става

на финансиране:                                          1 541 604 лв.                                        1 541 604 лв. 

в т.ч.

-капиталови дарения от страната

получени през 2022 г.                                         44 451 лв.                                          44 451 лв.

-трансфер от Министерство на

регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ) за 2022 г.         1 497 153 лв.                                       1 497 153 лв.

 

  РЕШЕНИЕ №991

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени в разчетите на капиталовите разходи по обекти на Община Созопол за 2023 г.

 

 Докладна записка №194/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване и финансиране на Културен календар на Община Созопол за 2023 година.

 РЕШЕНИЕ №992

Общински съвет Созопол прие 

 1. Приема Културния календар на Община Созопол за 2023 година в размер на 231 000 лв., съгласно приложение 1, неразделна част от настоящото решение. 
 1. С цел по-голяма оперативност и ефективност при реализиране на икономии от прояви, съгласно Приложение № 1, възлага на Кмета на Община Созопол да пренасочва средства към други събития от Календара или междувременно възникнали значими инициативи, в рамките на утвърдения бюджет. 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №134/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори  81178.501.628 и 81178.501.629 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №993

Общински съвет Созопол НЕ прие 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори  81178.501.628 и 81178.501.629 по КК на гр. Черноморец, с което се предвижда от УПИ II, в кв.71 да се обособят три нови УПИ, както следва: УПИ III-628 с площ 1473м2 с отреждане „за паркинг” с предвидено в него обособяване на 47 бр. паркоместа, в това число и 4 достъпни и УПИ II-629 с площ 550м2 и УПИ IV-628 с площ 2137м2 и двата с отреждане „за жилищно строителство”. В УПИ IV-628 е предвидено ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на номативни отстояния от регулазионни граници с показатели за застрояване за  устройствена зоне Жм/11 по действащ ОУП на Община Созопол, както следва: Височина до 10м /3+Т етажа/, Пзастр. до 60%, Кинт. до 1,5 и Позел. мин 40%.

  

Докладна записка №148/07.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.247, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилна сграда“ и План за улична регулация.

 РЕШЕНИЕ №994

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна на предназначението, в обхват на поземлен имот №134.247, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилна сграда“ и план за улична регулация.

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

С плана за улична регулация да се предвиди нова улица с осови точки 80а-80б-80в-80г-80д.

 Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запази приетата и одобрена улична регулация: на улица с осови точки 80-14, одобрена със Заповед №РД 09-233 от 1986 година на Окръжен народен съвет Бургас, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява: Задание  за  изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и Техническото задание за изработване на план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 Докладна записка №149/08.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

 РЕШЕНИЕ №995

Общински съвет Созопол прие 

            Общински съвет – Созопол на основание чл.12, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 и чл.56а от Закона за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол за 2023 г.

  

Докладна записка №150/08.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК на с.Росен, м. ”Караисмаилица”, Община Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост”.

 РЕШЕНИЕ №996

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16 и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.100.6 по КК на с.Росен, земеделска територия, м.”Караисмаилица”, Община Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот XII-100.6, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост”.

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: Височина до 3.50м/1етаж/, Плътност на застрояване /Пзастр./ до 80%,  К.инт. до 0.8 и минимална площ за озеленяване /Позел./ мин. 20%.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП - ПРЗ, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

  

Докладна записка №163/10.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник -мет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно- информационни елементи на територията на  гр. Созопол и неговото землище.

 РЕШЕНИЕ №997

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет – Созопол на основание чл.54, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията   приема представената схема за разполагане на рекламно - информационни елементи върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол за 2023 г., съгласно приложения, които са неразделна част от настоящото решение.

  

Докладна записка №195/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос,  на територията на град Созопол,  по реда на чл.62,ал.8 от Закон за устройство на територията.

 РЕШЕНИЕ №998

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, одобрява приложената към настоящето предложение схема (съгласно приложение 2 ), отразяваща местоположението на монументално-декоративен елемент на територията на гр. Созопол и разрешава поставянето на  бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос, в общински Поземлен имот 67800.501.495. Схемата да се съгласува с Министерство на културата.
 2. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности за изпълнение на взетото решение.

 

 Докладна записка №198/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ V-337 кв.37,по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 РЕШЕНИЕ №999

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП -план регулация и застрояване за ПИ 40124.501.89, общинска собственост и съседен  ПИ 40124.501.697 иденчиен с УПИ V-337 кв.37 по ПР на с. Крушевец по регулационен план на с. Крушевец.

 Във връзка с приетото по горе решение,   

 1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 40124.501.89 , общинска собственост и съседен  ПИ 40124.501.697  частна собственост с обща проектна площ на изменението от 22 (двадесет и два) кв.м.ид.части,  съгласно графичната част на проекта за частично изменение;     

2.1. Одобрява  представената пазарна оценка в размер на:

 • 1000,00 (хиляда) лв. без вкл. ДДС, за 22 (двадесет и два) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2023ЕО037/09.03.2023 г. при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ V-337 кв.37.   
 1. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ– 40124.501.89 - общинска публична собственост, проекта да се внесе за разглеждане в Общински съвет гр. Созопол за обявяване на частите от новообразуваните урегулирани поземлени имоти за частна общинска собственост. 

        4.Възлага на Кмета на Община Созопол,  да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

 

 Докладна записка №199/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ II-763, кв.81 идентичен с ПИ 81178.502.488, , по план за регулация и застрояване на гр.Черноморец и общински ПИ 81178.3.165 и ПИ 81178.502.92 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 РЕШЕНИЕ №1000

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134 ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, чл. 25, ал.3, т.3 от Закон за собствеността и ползването на змеделски земи, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП -план регулация и застрояване за ПИ 81178.502.92 и ПИ 81178.3.135 - общинска собственост и съседен ПИ 81178.502.488 иденчиен с УПИ II-763, кв.81 по регулационен план на гр. Черноморец.

 Във връзка с приетото по горе решение,     

 1. 2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 81178.502.92 и ПИ 81178.3.135 - общинска собственост и съседен  ПИ 502.488 -  частна собственост с обща проектна площ на изменението от 233 (двеста тридесет и три) кв.м.ид.части,  съгласно графичната част на проекта за частично изменение;     

2.1. Одобрява  представената пазарна оценка в размер на:

 • 10 900 (десет хиляди и деветстотин лева) лв. без вкл. ДДС, за 191 (сто деветдесет и един) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2023ЕО036/09.03.2023г. при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ II-763, кв.81;
 • 15 800,00 (петнадесет хиляди и осемстотин) лв. без вкл. ДДС, за 42 (четиридесет и два) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2023ЕО036/09.03.2023г. при която цена да се сключи  предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ II-763, кв.81;       
 1.  След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздерл IV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ– 40124.502.92 - общинска публична собственост, проекта да се внесе за разглеждане в Общински съвет гр. Созопол за обявяване на частите от новообразуваните урегулирани поземлени имоти за частна общинска собственост.
 2.  Възлага на Кмета на Община Созопол,  да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

  

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №124/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №135.055, с. Крушевец, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1001

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 713 кв.м. ид.ч. /седемстотин и тринадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен №135.055/сто тридесет и пет, нула петдесет и пет/, по плана на новообразуваните имоти на зона §4 по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрена със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 1713 кв.м./хиляда седемстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“/, при граници и съседи: Север: пл.№135.056, Изток: пл.№135.057, Юг: пл.№135.054 и пл.№135.058, Запад: 135.053,
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Андон Петков Едрев чрез продажба на: 713 кв.м. ид.ч. /седемстотин и тринадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен №135.055/сто тридесет и пет, нула петдесет и пет/, по плана на новообразуваните имоти на зона §4 по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрена със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 1713 кв.м./хиляда седемстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“/, при граници и съседи: Север: пл.№135.056, Изток: пл.№135.057, Юг: пл.№135.054 и пл.№135.058, Запад: 135.053,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО027/15.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 26 370,00 лв. /двадесет и шест хиляди триста и седемдесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

  

Докладна записка №125/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.165, гр. Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1002

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот 81178.501.165/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто шестдесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, Община Созопол, целият с площ 553 кв.м./петстотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.280, 81178.501.164, 81178.501.163, 81178.501.162, 81178.501.160, 81178.501.159, 81178.501.166;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.35 ал.3, от Закона за общинската собственост и чл.37 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде на Димитър Костадинов Илиев и Настя Костадинова Рахнева: Поземлен имот 81178.501.165/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто шестдесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, Община Созопол, целият с площ 553 кв.м./петстотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.280, 81178.501.164, 81178.501.163, 81178.501.162, 81178.501.160, 81178.501.159, 81178.501.166. 
 1. Одобрява експертна оценка №2023ЕО004/10.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 23 450,00 лв. /двадесет и три хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинският имот.
 2. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

  

Докладна записка №126/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.10, с.о. “Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1003

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 35 кв.м. ид.ч./тридесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.10/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – десет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с.о. “Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол, целият с площ 535 кв.м./петстотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.12, 81178.41.996, 81178.41.11, 81178.41.9,
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Юлий Любенов Нушев чрез продажба на: 35 кв.м. ид.ч./тридесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.10/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – десет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с.о. “Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол, целият с площ 535 кв.м./петстотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.12, 81178.41.996, 81178.41.11, 81178.41.9,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО028/15.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 8130,00 лв. /осем хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

Докладна записка №127/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.410, с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №57, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1004

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 157 кв.м. ид.ч. /сто петдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.410/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин и десет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №57, община Созопол, целият с площ 713 кв.м./седемстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.411, 12975.36.2, 12975.501.537, 12975.501.551;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и наследниците на собственика Вълко Георгиев Кидеров чрез продажба на: 157 кв.м. ид.ч. /сто петдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.410/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин и десет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №57, Община Созопол, целият с площ 713 кв.м./седемстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.411, 12975.36.2, 12975.501.537, 12975.501.551,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО029/15.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3130,00 лв. /три хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

  

Докладна записка №147/07.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Равадиновска /неанализиран участък, в който няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите/  и подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G0000K2035 с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-мост над р. Равадиновска на път BGS 1211 /II-99, Черноморец - Созопол/ - Равадиново, на км 1+395. 

РЕШЕНИЕ №1005

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 б от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол  разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Равадиновска /неанализиран участък, в който няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите/  и подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G0000K2035 с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-мост над р. Равадиновска на път BGS 1211 /II-99, Черноморец - Созопол/ - Равадиново, на км 1+395.
 2. 2. Приема предложения проект на Разрешително за ползване на воден обект р. Равадиновска /неанализиран участък, в който няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите/ и подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G0000K2035.

 

Докладна записка №156/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.123, с. Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1006

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 400 кв.м. ид.ч. /четиристотин квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.123/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол, целият с площ 620 кв.м./шестстотин и двадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.124, 32737.501.707, 32737.501.122, 32737.501.121, 32737.501.120;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика Катя Тодорова Димова чрез продажба на: 400 кв.м. ид.ч. /четиристотин квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.123/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол, целият с площ 620 кв.м./шестстотин и двадесет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.124, 32737.501.707, 32737.501.122, 32737.501.121, 32737.501.120,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО030/16.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 9140,00 лв. /девет хиляди сто и четиридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

 Докладна записка №157/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1007

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 18 кв.м. ид.ч./осемнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.501.294/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и четири/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, Община Созопол, целият с площ 570 кв.м./петстотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.293, 81178.501.295, 81178.5.217, 81178.5.213, 81178.501.208.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Иван Парашкевов Парашкевов чрез продажба на: 18 кв.м. ид.ч./осемнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.501.294/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и четири/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, Община Созопол, целият с площ 570 кв.м./петстотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.293, 81178.501.295, 81178.5.217, 81178.5.213, 81178.501.208. 
 1. Одобрява експертна оценка №2023ЕО005/10.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3810,00 лв. /три хиляди осемстотин и десет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 2. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

  

Докладна записка №158/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.121, с. Крушевец, Община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1008

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 40 кв.м. ид.ч. /четиридесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.121/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, сто двадесет и едно/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на Областен управител, находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 690 кв.м./шестстотин и деветдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.110; Изток:пл.№134.120; Юг: улица; Запад: улица;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците Христина Николова Янева и Веселин Иванов Нановски чрез продажба на: 40 кв.м. ид.ч. /четиридесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.121/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, сто двадесет и едно/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на Областен управител, находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 690 кв.м./шестстотин и деветдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.110; Изток:пл.№134.120; Юг: улица; Запад: улица,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО035/07.03.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1570,00 лв. /хиляда петстотин и седемдесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота. 
 1. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №159/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.212, с. Крушевец, Община Созопол.

РЕШЕНИЕ №1009

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 18 кв.м. ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.212/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, двеста и дванадесет/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на Областен управител, находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 738 кв.м./седемстотин тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:улица; Изток: улица; Юг: пл.№134.211; Запад: пл.№134.213;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика Иван Желязков Николов чрез продажба на: 18 кв.м. ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.212/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, двеста и дванадесет/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на Областен управител, находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 738 кв.м./седемстотин тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:улица; Изток: улица; Юг: пл.№134.211; Запад: пл.№134.213,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО034/07.03.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 700,00 лв. /седемстотин лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко- продажба.

  

Докладна записка №164/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост с цел развитието му като рибарско пристанище. 

РЕШЕНИЕ №1010

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за безвъзмездно предоставяне на собствеността върху имот - държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ Поземлен имот 67800.505.111, Област Бургас, Община Созопол, гр. Созопол, трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За пристанище, площ 4120 кв.м., стар номер 1784, с Акт за Държавна собственост 140 от 23.01.2003 г. , с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
 2. В случай, че имота не може да бъде актуван за частна държавна собственост и прехвърлен по реда на чл.54 от ЗДС, Общински Съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост,  дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставяне безвъзмездно управлението върху Поземлен имот 67800.505.111, Област Бургас, Община Созопол, гр. Созопол, трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За пристанище, площ 4120 кв.м., стар номер 1784.
 3. Безвъзмездното предоставяне на имота да е с цел Община Созопол да запази и развие предназначението за рибарско пристанище за социални и икономически нужди на населението на гр.Созопол, за създаване по добри условия за туристите и гостите на гр.Созопол и включването му в проектни предложения за кандидатстване по оперативни програми.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет. 

 

Докладна записка №196/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.14.418, с площ 74 кв.м,, находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Край село“. 

РЕШЕНИЕ №1011

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63029.14.418 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – четиринадесет, поземлен имот – четиристотин и осемнадесет/, с площ 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „За друг вид застрояване“, категория – 3 /трета/, находящ се в Община Созопол, с. Росен, местност „Край село“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.501.292, 63029.501.291, 63029.501.288, 63029.14.405, 63029.14.417.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 24 а, ал. 5 от Закон за стопанисването и ползването на земеделските земи, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 63029.14.418 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – четиринадесет, поземлен имот – четиристотин и осемнадесет/, с площ 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „За друг вид застрояване“, категория – 3 /трета/, находящ се в Община Созопол, с. Росен, местност „Край село“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.501.292, 63029.501.291, 63029.501.288, 63029.14.405, 63029.14.417.
 3. Oдобрява така предложения годишен наем на ПИ с идентификатор 63029.14.418 с площ 74 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „За друг вид застрояване“, категория – 3 /трета/, с начална тръжна цена в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева).
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат.

  

Докладна записка №197/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор 67800.5.881- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За археологически паметник на културата”, целия с площ от 128 кв.м. 

РЕШЕНИЕ №1012

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закон за общинската собственост /ЗОС/, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с № 940/27.01.2022 год. на Общински съвет - град Созопол, в раздел II- Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване, като включва недвижим имот – частна собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 67800.5.881 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - шестдесет седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - пет, поземлен имот – осемстотин осемдесет и едни/, с площ 128 кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Созопол, м Буджака, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За археологически паметник на културата", по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при граници на имота: 61114.4.77, 67800.5.880, 67800.5.861. 
 1. На основание чл.34, ал.3 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.9 ал.1, т.4 от НРПУРОС  дава съгласие Община Созопол да придобие в собственост, чрез дарение имот с идентификатор 67800.5.881, находящ се в гр. Созопол, м. Буджака, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За археологически паметник на културата", по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при граници на имота: 67800.5.880, 67800.5.861, собственост на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: Област София, Община Елин Пелин, село Равно поле, п.к. 2129, ул.“Трети Март“ №1.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договор за дарение с Лидл България ЕООД енд КО“ КД за придобиване в собственост на имот с идентификатор 67800.5.881 .

  

Докладна записка №200/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14249.501.169.1.4, с адрес: Общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ № 5, вх. 1, ет. 2, с площ 78,03 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект – „Жилище, апартамент“, разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.

 РЕШЕНИЕ №1013

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: СОС с идентификатор 14249.501.169.1.4 /ЕКАТТЕ - четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто шестдесет и девет, сграда  - едно, обект - четири/, с площ 78,03 кв.м. /седемдесет и осем цяло и нула три квадратни метра/, ведно със складово помещение №2, с площ 19,50 кв.м.  /деветнадесет цяло и петдесет квадратни метра/ и 25,540 % /двадесет и пет цяло петстотин и четиридесет процента/ ид. ч. об. ч., разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.1, с адрес: общ. Созопол, с. Габър, ул. Стефан Караджа“, № 5, вх. 1, ет. 2, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-443/26.06.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 14249.501.169.1.3, под обекта: 14249.501.169.1.2, над обекта: няма.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на  следният недвижим имот - частна общинска собственост: СОС с идентификатор 14249.501.169.1.4 /ЕКАТТЕ - четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто шестдесет и девет, сграда  - едно, обект - четири/, с площ 78,03 кв.м. /седемдесет и осем цяло и нула три квадратни метра/, ведно със складово помещение №2, с площ 19,50 кв.м.  /деветнадесет цяло и петдесет квадратни метра/ и 25,540 % /двадесет и пет цяло петстотин и четиридесет процента/ ид. ч. об. ч., разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.1, с адрес: общ. Созопол, с. Габър, ул. Стефан Караджа“, № 5, вх. 1, ет. 2, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-443/26.06.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 14249.501.169.1.3, под обекта: 14249.501.169.1.2, над обекта: няма.
 1. Одобрява експертна оценка № 2023ЕО019/03.02.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 11 100 лв. /единадесет хиляди и сто лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 2. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

  

Докладна записка №201/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на масивна сграда със застроена площ 185 квадратни метра (кв.м.) с идентификатор 61042.501.326.5, с предназначение – „Общежитие“, адрес: Общ. Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28.

 РЕШЕНИЕ №1014

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна сграда с идентификатор 61042.501.326.5 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – триста двадесет и шест, сграда - пет/, със застроена площ 185 кв.м. /сто осемдесет и пет квадратни метра/, с предназначениe "Общежитие", брой етажи на обекта 1 /един/, с адрес: общ. Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28, построена в поземлен имот с идентификатор 61042.501.326 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-55/29.09.2015 год. от изпълнителния директор на АГКК.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: масивна сграда с идентификатор 61042.501.326.5 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – триста двадесет и шест, сграда - пет/, със застроена площ 185 кв.м. /сто осемдесет и пет квадратни метра/, с предназначениe "Общежитие", брой етажи на обекта 1 /един/, с адрес: общ. Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28, построена в поземлен имот с идентификатор 61042.501.326 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-55/29.09.2015 год. от изпълнителния директор на АГКК.
 3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2023ЕО014/02.02.2023 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 260,00 лв. /двеста и шестдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 4.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник.

  

Докладна записка №202/15.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно:    Одобрение на Годишен отчет относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии действащи концесионни договори през 2022 година.

 РЕШЕНИЕ №1015

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 4, във връзка с чл.36, т.5 и чл. 132 от Закона за концесиите, предвид изложените и  фактически основания, Общински съвет – Созопол  

 1. Одобрява Годишен отчет относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии проекти и на действащите концесионни договори през 2022 година.         

 

ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №204/16.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Анализ на потребностите на социални услуги на територията на Община Созопол, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво.

 РЕШЕНИЕ №1016

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл. 43. ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с ПМС №133/06.04.2021 г. Обн., в ДВ. Бр.29/09.04.2021 г. и чл.21, ал.2 от ЗМСМА: 

 1. Приема  Анализ на потребностите от социални услуги на Община Созопол;
 2. Приема  Предложение за планиране на социалните услуги на Общинско и Областно ниво. 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...