Сряда, 03 Май 2023 11:03

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2023 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №1017

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

Докладна записка №230/03.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Созопол за периода 2024 – 2026 г. 

Докладна записка №238/04.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие Община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ.

IIДоклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

Докладна записка №218/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

 Докладна записка №219/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Докладна записка №220/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Докладна записка №264/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Созопол. 

Докладна записка №265/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.526 , по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението. 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №263/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.273, с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, Община Созопол. 

Докладна записка №268/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол като съдружник в съвместно дружество с ограничена отговорност което да бъде учредено, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с цел изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход, генерирани на териториите на общините Созопол, Приморско и Царево. 

Докладна записка №269/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в Община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова курия“. 

Докладна записка №270/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.174.463, с площ 5 806 квадратни метра (кв.м.), находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“.  

Докладна записка №271/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатсва в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, Област Бургас. 

Докладна записка №272/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство (МПС), марка „Мерцедес“, модел „ „Е 350 блутек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК. 

Докладна записка №273/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 10 квадратни метра (кв.м.), находящо се в сградата на СУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул.”Иван Вазов”. 

Докладна записка №275/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 13 квадратни метра (кв.м.), в сграда с идентификатор 30822.501.113.2, със застроена площ 245 кв.м., с предназначение “Административна, делова сграда”, с адрес: Общ. Созопол, с. Зидарово, ул. “Цар Калоян”. 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Докладна записка №230/03.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Созопол за периода 2024 – 2026 г. 

РЕШЕНИЕ №1018

Общински съвет Созопол прие 

 1. 1. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 г. на община Созопол – І етап, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:

1.1.Приложение №8 – „Прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2.Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 г. и 2024 г.“;

1.3.Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024 - 2026 г. на Община Созопол“. 

 

Докладна записка №238/04.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие Община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ. 

РЕШЕНИЕ №1019

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.43, ал.1, т.2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, дава съгласие Община Созопол да учреди в полза на МОСВ безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 420 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лв. за обезпечаване финансово изпълнението на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
 2. Банковата гаранция да бъде учредена за срок от 3 /три/ години.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяване на банковата гаранция, съгласно разпоредбите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №218/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

РЕШЕНИЕ №1020

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ХV-6.509, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

  

Докладна записка №219/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

РЕШЕНИЕ №1021

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ХІV-6.512, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №220/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

РЕШЕНИЕ №1022

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот VІ-5.212, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №264/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1023

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет – Созопол на основание чл.54, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, допълва съгласуваната схема за разполагане на рекламно - информационни елементи върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол за 2023 г., с нова позиция за разполагане на 1 брой рекламно - информационен елемент в ПИ с идентификатор 67800.501.495 по КК на гр. Созопол, в тротоарното пространство на кръстовището на ул. ”Феникс” и ул. ”Аполония”, съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

  

Докладна записка №265/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.526 , по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението. 

РЕШЕНИЕ №1024

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.526, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот , за „сгради за отдих и курорт “.            

               При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз      Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с:

“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

       Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

       Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №263/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.273, с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1025

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 188 кв.м. ид.ч. /сто осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.273/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Вършило, ул.“Аполония“ №19, Община Созопол, целият с площ 533 кв.м./петстотин тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.277, 12975.501.566, 12975.501.274, 12975.501.563;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика Георги Стоянов Фъртунов чрез продажба на: 188 кв.м. ид.ч. /сто осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.273/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, Община Созопол, целият с площ 533 кв.м./петстотин тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.277, 12975.501.566, 12975.501.274, 12975.501.563,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО044/06.04.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 740,00 лв. /три хиляди седемстотин и четиридесет лева/ БЕЗ ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №268/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол като съдружник в съвместно дружество с ограничена отговорност което да бъде учредено, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с цел изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход, генерирани на териториите на общините Созопол, Приморско и Царево. 

РЕШЕНИЕ №1026

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. чл. 51б, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. 2 във вр. с чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Созопол и чл. 7, чл. 18, чл. 20, чл. 23 и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Созопол  в търговски дружества с общинско участие в капитала Община Созопол да участва като съдружник в новоучредяващо се дружество с ограничена отговорност (ООД) по реда на Търговския закон със следните правноиндивидуализиращи го белези:

      1.Фирмата на дружеството е „Антеа Сортинг“, която се изписва на латиница, както следва: „Antea Sorting“.

 1. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: област Бургас, община Созопол, с. Равадиново, м. Чоплака, Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
 2. Адресът за кореспонденция на Дружеството с НАП е: с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
 3. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.
 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.
 5. Дружеството осъществява следния предмет на дейност: събиране, сортиране, сепариране, транспортиране, предварително третиране на отпадъци; рекламна, информационна и консултантска дейност в областта на екологията и управлението на отпадъците; изготвяне и реализиране на проекти, свързани с екологията и управлението на отпадъците; спедиционна и складова дейност; производство, външна и вътрешна търговска дейност; търговско представителство и посредническа дейност; транспортни услуги в страната и чужбина, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от закона.
 6. Капиталът на дружеството е в размер на 868 000 /осемстотин шестдесет и осем хиляди/ лева, разпределен в 8680 /осем хиляди шестстотин и осемдесет/ равни дяла, с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки, както следва:

- Община Созопол, Булстат: 000057236, записва 1302 /хиляда триста и два/ дружествени дяла, на обща стойност 130 200 /сто и тридесет хиляди и двеста/ лева;

- Сорт Комерс ЕООД, ЕИК: 128628656, записва 3 689 /три хиляди шестстотин осемдесет и девет/ дружествени дяла, на обща стойност 368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева;

- Комунална Техника ЕООД, ЕИК: 175223947, записва 3 689 /три хиляди шестстотин осемдесет и девет/ дружествени дяла, на обща стойност 368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева;

 1. Срещу записаните дялове съдружниците са длъжни да направят вноски съгласно условията на настоящия договор. Вноските при учредяването на дружеството са парични и непарични, както следва: 

Парична вноска: 

- Сорт Комерс ЕООД, ЕИК: 128628656, - в размер на  368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева;

- Комунална Техника ЕООД, ЕИК: 175223947 – в размер на 368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева.

      Непарична вноска:

Община Созопол  - в размер на 130 200 /сто и тридесет хиляди и двеста/ лева, представляваща Имот частна общинска собственост на Община Созопол, съгласно Акт за частна общинска собственост №6062/26.01.2023 г., регистър I, досие 6062, вписан в СВ – гр. Бургас с Акт № 104, т. 3, вх. рег. № 941/27.01.2023 г., който имот съгласно скица на поземлен имот с № 15-114206/02.02.2023 г., издадена от СГКК – гр. Бургас представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61042.23.72 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка седемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-55/29.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.02.2023 г., с адрес на имота: област Бургас, община Созопол, с. Равадиново, м. Чоплака, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид отпадъци, с площ от 17 515 /седемнадесет хиляди петстотин и петнадесет/ кв.м.,  при съседи на имота по скица: поземлени имоти с идентификатори 61042.23.71 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка седемдесет и едно/ и  61042.23.58 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка петдесет и осем/, с предишен идентификатор: 61042.23.56 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка петдесет и шест/, номер по предходен план: 23.27 /двадесет и три точка двадесет и седем/, парцел I-379 /първи отреден за имот с планоснимачен номер триста седемдесет и девет/, депо за неоп. Имотът е оценен на 130 480 /сто и тридесет хиляди четиристотин и осемдесет /лева без ДДС, съгласно заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ във връзка с акт за назначаване на вещи лица 20230203142706/06.02.2023 г. на Агенцията по вписванията.

При учредяването на дружеството съдружниците Сорт Комерс ЕООД и Комунална Техника ЕООД внасят паричните вноски както следва: 70% от стойността на записаните от дялове при учредяване на дружеството, а остатъкът  - в 2-годишен срок от вписване на дружеството. Ако съдружник не направи уговорената вноска в срок, дължи лихви на дружеството за просроченото време. Непаричната вноска на Община Созопол се внася към момента на учредяване на дружеството.

Преди вписване на новоучреденото дружество в Търговски регистър, съдружниците с парични вноски, да внесат по сметка на Община Созопол сумата от 280 лв., представляваща разликата между оценката на вещите лица за апортната вноска и записания капитал на общината в дружеството.

 1. Органи на управление на Дружеството са Общо събрание и управител /управители.

II. Избира и определя Кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев за представител на община Созопол в Общото събрание на Дружеството.

III. Утвърждава проект на дружествен договор, приложен като неразделна към протокола от Общинския съвет и заверен от Председателя на Общински съвет. 

IV. Овластява Кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев да подпише документите по учредяването на Дружеството, в това число дружествен договор по по утвърдения проект, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

V. На основание чл.60, ал.1 от Админискративнопроцесуалния кодекс и с оглед изчерпващия се капацитет на „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“  допуска предварително изпълнение на решенията. 

 

Докладна записка №269/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в Община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова курия“. 

РЕШЕНИЕ №1027

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост:

-ПИ с идентификатор 40124.74.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – пет/, с площ 3 890 кв.м. /три хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 7 /седма/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на ААГКК, при граници и съседи: 40124.74.898, 40124.74.18, 40124.85.903, 40124.72,.601, 40124.47.6;

-ПИ с идентификатор 40124.74.7 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – седем/, с площ 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.74.8, 40124.85.903, 40124.74.18, 40124.74.898, 40124.74.11;

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 24 а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

-ПИ с идентификатор 40124.74.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – пет/, с площ 3 890 кв.м. /три хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 7 /седма/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на ААГКК, при граници и съседи: 40124.74.898, 40124.74.18, 40124.85.903, 40124.72,.601, 40124.47.6;

-ПИ с идентификатор 40124.74.7 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – седем/, с площ 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.74.8, 40124.85.903, 40124.74.18, 40124.74.898, 40124.74.11;

 1. Общински съвет Созопол одобрява така предложените пазарни цени на горепосочените имоти, а именно:

-за ПИ с идентификатор 40124.74.5 с площ 3 890 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория -7 /седма/, е в размер на 221,00 лв. (двеста двадесет и един лева/

-за ПИ с идентификатор 40124.74.7 с площ 3 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория -5 /пета/, е в размер на 171,00 лв. /сто седемдесет и един лева/

които да бъдат използвани за начална тръжна годишна наемна цена.

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №270/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.174.463, с площ 5 806 квадратни метра (кв.м.), находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“. 

РЕШЕНИЕ №1028

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63029.174.463 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – сто седемдесет и четири, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 5 806 кв.м. /пет хиляди осемстотин и шест квадратни метра/, ТПТ: „Горска“, НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.174.462.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 1 и 43а, от Закон за горите, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 63029.174.463 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – сто седемдесет и четири, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 5 806 кв.м. /пет хиляди осемстотин и шест квадратни метра/, ТПТ: „Горска“, НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.174.462.
 2. 3. Одобрява експертна оценка 2023EO38/10.03.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 828,00 лв. /осемстотин двадесет и осем лева/, която да послужи за начална, тръжна, годишна, наемна цена.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №271/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатсва в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, Област Бургас. 

РЕШЕНИЕ №1029

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделски земи, чл. 70, ал. 1, и ал.2 във връзка с чл.86 ал.3, и ал.6, т.2 от Закона за горите и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване за периода упоменат в разрешение №546/11.02.2020 г. на Министъра на енергетиката, но не повече от 1(една) година, върху части от  поземлени имоти с идентификатори както следва:
 • 25 ( двадесет и пет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 53.29 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петдесет и три, поземлен имот – двадесет и девет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – пасище, целия с площ от 248 109 кв.м/ двеста четиридесет и осем хиляди сто и девет квадратни метра/.
 • 305 ( триста и пет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 65.711 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – шестдесет и пет, поземлен имот – седемстотин и единадесет/, находящ се в с. Крушевец, вид територия – „Горска“ и  НТП –широколистна гора,  целия с площ от 3 956 088 кв.м/ три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и осем квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“ и в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020 г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 49,00 лв. (четиридесет и девет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща стойност на дървесината на корен в сегашна възраст в размер на 291,00 лв. (двеста деветдесет и един лева) на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 3. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото.

 

Докладна записка №272/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство (МПС), марка „Мерцедес“, модел „ „Е 350 блутек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК. 

РЕШЕНИЕ №1030

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.4, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48a, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следните движими вещи - частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство, лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел Е 350 блутек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК, рама № WDD2120941A939000, цвят „черен“.
 2. Одобрява начална тръжна продажна цена на моторното превозно средство в размер на 21 657,64 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки/, съгласно Удостоверение за застрахователна стойност на МПС №00029767/10.04.2023 г.
 3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №273/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 10 квадратни метра (кв.м.), находящо се в сградата на СУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул. ”Иван Вазов”. 

РЕШЕНИЕ №1031

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - общинска собственост, представляващ: помещение с площ 10 кв.м.  /десет квадратни метра/, находящо се на първи етаж, в сграда с идентификатор 67800.502.180.1 //ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот – сто и осемдесет, сграда -еднот/, със застроена площ 923 кв.м. /деветстотин двадесет и три квадратни метра/, с предназначениe "Сграда за образование", брой етажи на обекта 4 /четири/, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Иван Вазов“, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.502.180 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/.04.10.2007год. от изпълнителния директор на АГКК.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал 1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - общинска собственост, а именно: помещение с площ 10 кв.м. /десет квадратни

метра/, находящо се на първи етаж, в сграда с идентификатор 67800.502.180.1 //ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот – сто и осемдесет, сграда -еднот/, със застроена площ 923 кв.м. /деветстотин двадесет и три квадратни метра/, с предназначениe "Сграда за образование", брой етажи на обекта 4 /четири/, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Иван Вазов“, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.502.180 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/.04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК.

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2023ЕО048/12.04.2023 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 110,00 лв. /сто и десет/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 2.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник. 

 

Докладна записка №275/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 13 квадратни метра (кв.м.), в сграда с идентификатор 30822.501.113.2, със застроена площ 245 кв.м., с предназначение “Административна, делова сграда”, с адрес: Общ. Созопол, с. Зидарово, ул. “Цар Калоян”. 

РЕШЕНИЕ №1032

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост: обособено помещение, със самостоятелен вход, с площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, намиращо се на първи етаж, вдясно от главния вход на сграда,  с идентификатор 30822.501.113.2 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и тринадесет, сграда - две/, със застроена площ 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет квадратни метра/, с предназначениe "Административна, делова сграда", брой етажи на обекта 2 /два/, с адрес: общ. Созопол, с. Зидарово, ул. „Цар Калоян“, разположена в поземлен имот с идентификатор 30822.501.113 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.,2019 год. от изпълнителния директор на АГКК.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: обособено помещение, със самостоятелен вход, с площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, намиращо се на първи етаж, вдясно от главния вход на сграда, с идентификатор 30822.501.113.2 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и тринадесет, сграда - две/, със застроена площ 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет квадратни метра/, с предназначениe "Административна, делова сграда", брой етажи на обекта 2 /два/, с адрес: общ. Созопол, с. Зидарово, ул. „Цар Калоян“, разположена в поземлен имот с идентификатор 30822.501.113 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.,2019 год. от изпълнителния директор на АГКК.
 2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2023EO046/12.04.2023 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 3.  Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник. 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...