Вторник, 06 Юни 2023 15:50

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2023 г.

 

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №1033

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №327/11.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година.

 

Докладна записка №338/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

 

Докладна записка №346/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно приемане на:

 1. Генерален план за организация на движението в гр. Созопол,
 2. Генерален план за организация за движението в гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението, създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ в гр. Созопол .

 

Докладна записка №356/16.05.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет относно: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в   процедурата  за подбор  на  съдебни заседатели от Община Созопол за мандат 2024-2027 г.  за Районен съд - Бургас, открита с Решение № 982/30.03.2023 г.на Общински съвет -Созопол, обективирано в Протокол № 39/30.03.2023 г.

 

 

Ii. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №337/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  

 

Докладна записка №339/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на автоматизирана поливна система на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол.

 

Докладна записка №353/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 “Clean and green Region”.

 

Докладна записка №354/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 1 „Син и смарт регион“.

 

Докладна записка №355/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Clean and green Region”, “Green Urban Resilience”.

 

 

 III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №315/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяването в един нов урегулиран поземлен имот.

 

Докладна записка №316/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия кв.”Миньор”, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.608, по КК на с. Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол и осигуряване на транспортен достъп до новия урегулиран поземлен имот.

 

Докладна записка №320/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план улична регулация,с цел промяна предназначението на земята,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

 

Докладна записка №321/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол - 67800.8.194 , земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на вилни сгради.

 

Докладна записка №328/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Черноморец.

 

Докладна записка №329/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

 

Докладна записка №343/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023г. на Общински съвет гр. Созопол.

 

 

 1. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка №280/19.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.73, с. Крушевец, Община Созопол.

 

Докладна записка №290/25.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №132, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 

Докладна записка №313/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.973, с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол.

 

Докладна записка №318/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.139, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 

Докладна записка №319/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.441, с. Крушевец, Община Созопол.

 

Докладна записка №325/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.336, с. Крушевец, ул. “Джон Атанасов“, Община Созопол.

 

 

 

Докладна записка №335/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.790, с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №19, Община Созопол.

 

Докладна записка №340/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №341/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №342/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 30 квадратни метра идеални части (кв.м .ид.ч.) от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, целият с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1.

 

Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “ За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м.

 

Докладна записка №345/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.223, с.Зидарово, ул.“Антон Страшимиров“, Община Созопол.

 

 

 1. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

Докладна записка №349/12.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №327/11.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година.

 

РЕШЕНИЕ №1034

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година.

 

 

Докладна записка №338/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1035

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол  съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Докладна записка №346/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно приемане на:

 1. Генерален план за организация на движението в гр. Созопол,
 2. Генерален план за организация за движението в гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението, създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ в гр. Созопол .

 

РЕШЕНИЕ №1036

Общински съвет Созопол прие

                                                 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75, ап.1 от АПК, във връзка с чл. 76, ал.3 от АПК и чл.6 от Наредба № 1 / 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и предвид взетите решения на ОЕСУТ, с Протоколи с решения  с № 3 / 30.03.2022 г. по т. 15 , № 11 / 08.12.2022 г. по т. 18 и № 10 / 02.11.2022 г. по т. 7 от дневния ред на заседанията, и предоставени становища с рег.№ 704 000 – 56 85 / 28.02.2023 г., рег.№ 704 000 – 56 84 / 28.02.2023 г. и рег.№ 704 000 – 65 67 / 10.03.2023 г. на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, Общински съвет – гр. Созопол приема:

 1. Окончателен проект за Генерални планове за организация на движението за територията на гр. Созопол ,
 2. Окончателен проект за Генерални планове за организация на движението за територията на гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението за създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ за територията на гр. Созопол, съгласно приложената текстови и графични части на проекти.

 

 

Докладна записка №356/16.05.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет относно: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в   процедурата  за подбор  на  съдебни заседатели от Община Созопол за мандат 2024-2027 г.  за Районен съд - Бургас, открита с Решение № 982/30.03.2023 г.на Общински съвет -Созопол, обективирано в Протокол № 39/30.03.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №1037

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол удължава срока за подаване на заявления от кандидатите за участие в процедурата за подбор и определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Бургас от Община Созопол до 30.06.2023 г.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Бургас, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №337/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  

 

 

РЕШЕНИЕ №1038

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година, както следва:

 

1.Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на пътуващите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ , както следва:

1.1.Димитринка Георгиева Димитрова- домашен помощник ДСП, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец- да се заличи от списъка;

1.2.Анна Тодорова Караниколова- ръководител ДСП, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец

 

 

Докладна записка №339/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на автоматизирана поливна система на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1039

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация дава съгласие община Созопол да дари на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол автоматизирана поливна система на общата стойност от 4752,00 /четири хиляди седемстотин петдесет и два/ лева.
 2. Дарението да послужи за поддържане на прилежащите зелени площи около параклис „Иисус Христос“, разположен в ПИ 67800.501.480.
 3. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочената в т.1 от настоящото Решение автоматизирана поливна система с Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Докладна записка №353/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 “Clean and green Region”.

 

РЕШЕНИЕ №1040

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 23, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

 

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Чист и зелен регион“.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1, както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството както при изпълнение на проектните дейности така и след завършване на проекта.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 2 %.
 5. Декларира, че сградата обект на инвестиционната дейност в този проект, няма да променя предназначението си в продължение на минимум 5 години от приключване на проектните дейности и окончателното изпълнение на проекта.

 

 

Докладна записка №354/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 1 „Син и смарт регион“.

 

РЕШЕНИЕ №1041

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

 

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 1 „Син и смарт регион“.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на водещ партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1, както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на водещ партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството както при изпълнение на проектните дейности така и след завършване на проекта.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 2 %.
 5. Декларира, че територията (имотите) обект на инвестиционната дейност в този проект, не подлежат на промяна на предназначението им в продължение на минимум 5 години от приключване на проектните дейности и окончателното изпълнение на проекта.
 6. Декларира, че доставките на оборудване обект на инвестиционната дейност в този проект, ще се използват за нуждите на Общинско предприятие „Рибарски пристанища“ Община Созопол.

 

Докладна записка №355/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Clean and green Region”, “Green Urban Resilience”.

 

РЕШЕНИЕ №1042

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

 

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Чист и зелен регион“.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1, както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството както при изпълнение на проектните дейности така и след завършване на проекта.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 2 %.
 5. Декларира, че територията (имотите) обект на инвестиционната дейност в този проект, не подлежат на промяна на предназначението им в продължение на минимум 10 години от приключване на проектните дейности и окончателното изпълнение на проекта.

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №315/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяването в един нов урегулиран поземлен имот.

 

РЕШЕНИЕ №1043

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол с цел промяна предназначението като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ,с отреждане за “вилни гради”. При изработване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване, съгласно действащия общ устройствен план на Община Созопол за устройствена зона ОВ1(116*) зона “ Б” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие:  плътност  на  застрояване  мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8м. и минимална площ за озеленяване 50%,като ½ от нея е отредена за дървесна растителност.

Към Подробен  устроиствен  план – план регулация и застрояване  да се изработят схеми  по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройството  на територията и план за улична регулация на ново предвидена улица-тупик с ширина 3,5м. В бъдещата разработка, на ПУП–ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрен ПУП, които са публична общинска собственост.

            Да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на черноморското крайбрежие  наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6   Министерство на Културата –Национален Институт за недвижимо  културно наследство/НИНКН / преди  внасянето  за  приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.125, ал.1 Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2  и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията и да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Докладна записка №316/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия кв.”Миньор”, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.608, по КК на с. Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол и осигуряване на транспортен достъп до новия урегулиран поземлен имот.

 

РЕШЕНИЕ №1044

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  Подробен устройствен план в обхват на поземлен имот 63015.506.608 в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място,с цел промяна на предназначението на земята, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ,с отреждане за “жилищни сгради”и ПУП-ПУР за осигуряване на транспортния достъп до новия УПИ и трасета на техническата инфраструктура.

                 При изработване на плана за регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 40%, кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

                 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

                 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията .

 

 

Докладна записка №320/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план улична регулация,с цел промяна предназначението на земята,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

 

РЕШЕНИЕ №1045

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16 и чл.124а,ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ , с цел промяна предназначението на земята, в обхват на поземлен  имот с идентификатор 67800.8.258 местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

При изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР да се спазят следните параметри на застрояване ,съгласно действащия ОУП на Община Созопол за устройствена зона Ов1(116* ) зона” Б” по ЗУЧК: плътност на застрояване мак.20%,кота корниз Н мак.=7.00м.,К.инт.мак.=0,8м.и минимална площ на озеленяване 50% ,като ½ от нея е отредена за дървесна растителност.

Към Подробен устройствен план - План регулация и застрояване - да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108,ал.2 от ЗУТ  и ПУР, за обслужваща улица , между осови точки 846-508 -7. В бъдещата разработка на ПУП-ПУР , да се запазят действащите улични регулации, обособени със Заповед №87/17.01.2004г. и №339/16.03.2005 г.на Кмета на Община Созопол.

 Да се спазват изискванията на ЗУТ , ЗУЧК и  Наредба №8/14.06.2001г.за обема и съдържанието на устройствените планове и ПУП  да се съгласува предварително , по реда на чл. 128, ал.6 с Министерството на Културата –Национален Институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ ,ВиК,ЕВН,БТК,преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21,ал.1,т11 от ЗМСМА чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.125,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, одобрява Заданието за изработване на ПУП-ПУР и ПРЗ за промяна предназначението на земята, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

Настоящото решение да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не  подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,ал.4 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

 

                 Докладна записка №321/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол - 67800.8.194 , земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на вилни сгради.

 

РЕШЕНИЕ №1046

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16 чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен  устройствен  план - план регулация  и  застрояване за ПИ с идентификатор по КК на гр.Созопол - 67800.8.194, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане” за вилни  сгради”.

При изработване   на   ПУП  – ПРЗ   да  се  спазят  следните  параметри  на  застрояване, за  устройствена зона Ов1 (116*), в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК,  по  действащия  ОУП  на  Община Созопол:  плътност  на застрояване -  20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.     

ПУП – ПРЗ  да се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително по реда на чл128 , ал.6 от ЗУТ, с “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД , „БТК” АД и  НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПРЗ.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

Докладна записка №328/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Черноморец.

 

РЕШЕНИЕ №1047

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет – Созопол на основание чл.54, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, съгласува представената схема за разполагане на рекламно - информационни елементи върху общински имоти  на територията на  гр. Черноморец за 2023 г., съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 

Докладна записка №329/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

 

 

РЕШЕНИЕ №1048

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет – Созопол на основание чл.12, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно чл.56 и чл.56а от Закона за устройство на територията, допълва съгласуваната схема за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол за 2023 г., с две нови позиции за разполагане на преместваем обект – детски атракцион в УПИ I, кв.59, по плана на гр. Созопол, ПИ с идентификатор 67800.504.303 и УПИ I, кв.148 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.505.118 по КК на гр. Созопол, съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 

Докладна записка №343/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023г. на Общински съвет гр. Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1049

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА , чл.62 АПК допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023г на Общински Съвет Созопол както следва:

 

В т.1 и т.2 от решението вместо „Поземлен имот с идентификатор 81178.3.135 да се чете „Поземлен имот с идентификатор 81178.3.165.

В т.3 от решението вместо „Поземлен имот с идентификатор 40124.502.92“ да се чете „Поземлен имот с идентификатор 81178.502.92“

 

 1. Настоящето решение е неразделна част от решение № 1000 от 30.03.2023г. на Общински Съвет Созопол.

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №280/19.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.73, с. Крушевец, Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1050

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.73/сто тридесет и четири, точка, седемдесет и три/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004г. на обл.управител, находящ се в землището на с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 775 кв.м./седемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.70; Изток: пл.№134.74; Юг: улица; Запад: пл.№134.72;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците М. П. Л. и М. Н. М. и К. Н. М. при запазване на собствените квоти чрез продажба на: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.73/сто тридесет и четири, точка, седемдесет и три/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004г. на обл.управител, находящ се в землището на с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 775 кв.м./седемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.70; Изток: пл.№134.74; Юг: улица; Запад: пл.№134.72,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО041/27.03.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 730,00 лв. /седемстотин и тридесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №290/25.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №132, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №1051

Общински съвет Созопол прие

 

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 204 кв.м. ид.ч. /двеста и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№132/сто тридесет и две/, находящ се в землището на с.Росен, м.“Росенец“, община Созопол, целият с площ 704 кв.м./седемстотин и четири квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: път и имот с пл.№131, Изток: край на зона по §4 и имот с пл.133, Юг : път и имот с пл.№133, Запад: път;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Й. Д. К. чрез продажба на: 204 кв.м. ид.ч. /двеста и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№132/сто тридесет и две/, находящ се в землището на с.Росен, м.“Росенец“, община Созопол, целият с площ 704 кв.м./седемстотин и четири квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: : Север: път и имот с пл.№131, Изток: край на зона по §4 и имот с пл.133, Юг : път и имот с пл.№133, Запад: път,

3.Одобрява експертна оценка №2023ЕО042/27.03.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 7810,00 лв. /седем хиляди осемстотин и десет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №313/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.973, с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол.

 

 

РЕШЕНИЕ №1052

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 67 кв.м. ид.ч. /шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.973/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол, целият с площ 1470 кв.м./хиляда четиристотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.196, 61114.501.974, 61114.501.195, 61114.1.147, 61114.501.194, 61114.501.521;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика С. Л. Н. чрез продажба на: 67 кв.м. ид.ч. /шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.973/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол, целият с площ 1470 кв.м./хиляда четиристотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.196, 61114.501.974, 61114.501.195, 61114.1.147, 61114.501.194, 61114.501.521,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО053/02.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1460,00 лв. /хиляда четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №318/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.139, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1053

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 124 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.139/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто тридесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Стара планина“, община Созопол, целият с площ 419 кв.м./четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.718, 32737.501.138, 32737.501.137, 32737.501.129, 32737.501.128;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците Д. Г. Д. и М. Г. К. чрез продажба на: 124 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.139/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто тридесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Стара планина“, община Созопол, целият с площ 419 кв.м./четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.718, 32737.501.138, 32737.501.137, 32737.501.129, 32737.501.128,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО051/02.05.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 2930,00 лв. /две хиляди деветстотин и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №319/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.441, с. Крушевец, Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1054

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 107 кв.м. ид.ч. /сто и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.441/сто тридесет и четири, точка, четиристотин четиридесет и едно/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004г. на Областен управител, находящ се в землището на с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 797 кв.м./седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:улица; Изток:пл.№134.67; Юг: улица; Запад: пл.№134.487;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и В. В. Д., М. М. Д., Д. М. Д. и Р. М. Я., при запазване на наследствените квоти, чрез продажба на: 107 кв.м. ид.ч. /сто и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.441/сто тридесет и четири, точка, четиристотин четиридесет и едно/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004г. на Областен управител, находящ се в землището на с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 797 кв.м./седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:улица; Изток:пл.№134.67; Юг: улица; Запад: пл.№134.487,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО052/02.05.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 3100,00 лв. /три хиляди и сто лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №325/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.336, с. Крушевец, ул. “Джон Атанасов“, Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1055

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 205 кв.м. ид.ч. /двеста и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 40124.501.336/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Крушевец, ул.“Джон Атанасов“, община Созопол, целият с площ 583 кв.м./петстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.686, 40124.501.337, 40124.501.335, 40124.501.89, 40124.501.334;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците С. К. Й. и П. И. Й. чрез продажба на: 205 кв.м. ид.ч. /двеста и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 40124.501.336/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Крушевец, ул.“Джон Атанасов“, община Созопол, целият с площ 583 кв.м./петстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.686, 40124.501.337, 40124.501.335, 40124.501.89, 40124.501.334,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО055/10.05.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 6560,00 лв. /шест хиляди петстотин и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №335/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.790, с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №19, Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1056

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.790/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – седемстотин и деветдесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Равна гора, ул.“Любен Каравелов“ №19, община Созопол, целият с площ 1613 кв.м./хиляда шестстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.4.20, 61114.501.795, 61114.501.791, 61114.501.517, 61114.501.822;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците М. В. С. и В. В. Г. чрез продажба на: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.790/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – седемстотин и деветдесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Равна гора, ул.“Любен Каравелов“ №19, община Созопол, целият с площ 1613 кв.м./хиляда шестстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.4.20, 61114.501.795, 61114.501.791, 61114.501.517, 61114.501.822,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО056/10.05.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 820,00 лв. /осемстотин и двадесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №340/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

РЕШЕНИЕ №1057

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.273 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с площ 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.282, 63015.506.588, 63015.506.464, 63015.506.589, 63015.506.274.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО043/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

 

 

Докладна записка №341/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

РЕШЕНИЕ №1058

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.463 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.263, 63015.506.589, 63015.506.259, 63015.506.258, 63015.506.255, 63015.506.254.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО044/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 18 350 лв. /осемнадесет хиляди триста и петдесет лева/, да послужи за начална тръжна продажна цена.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

           

 

Докладна записка №342/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 30 квадратни метра идеални части (кв.м .ид.ч.) от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, целият с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1.

 

РЕШЕНИЕ №1059

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.501.288.1.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и осем, сграда – едно, самостоятелен обект - две/, с площ 102,89 кв.м. /сто и два цяло и осемдесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части 17,81 % /седемнадесет цяло и осемдесет и един процента/ идеални части от общите части, с предназначениe "За офис", намиращ се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, офис 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: на същия етаж:: 67800.501.288.1.1, под обекта: 67800.501.288.1.9, над обекта:: 67800.501.288.1.7, 67800.501.288.1.6, 67800.501.288.1.5, 67800.501.288.1.4, 67800.501.288.1.8.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:30 кв. м. ид.ч. /тридесет квадратни метра идеални части/ обособени вляво от входа на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.501.288.1.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и осем, сграда – едно, самостоятелен обект - две/, целият с площ 102,89 кв.м. /сто и два цяло и осемдесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части 17,81 % /седемнадесет цяло и осемдесет и един процента/ идеални части от общите части, с предназначениe "За офис", намиращ се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, офис 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: на същия етаж:: 67800.501.288.1.1, под обекта: 67800.501.288.1.9, над обекта::67800.501.288.1.7, 67800.501.288.1.6, 67800.501.288.1.5, 67800.501.288.1.4, 67800.501.288.1.8.
 3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2023EП047/12.04.2023 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 430,00 лв. /четиристотин и тридесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “ За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м.

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

 

На основание чл.61 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 

Общински съвет Созопол прие оттегляне на Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “ За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м.

         

 

Докладна записка №345/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.223, с.Зидарово, ул.“Антон Страшимиров“, Община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №1060

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 30822.501.223/ЕКАТТЕ- тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Зидарово, ул.“Антон Страшимиров“, община Созопол, целият с площ 880 кв.м./осемстотин и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.224, 30822.501.225, 30822.501.918, 30822.501.222, 30822.501.221, 30822.501.47;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Е. Д. Щ. чрез продажба на: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 30822.501.223/ЕКАТТЕ- тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Зидарово, ул.“Антон Страшимиров“, община Созопол, целият с площ 880 кв.м./осемстотин и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.224, 30822.501.225, 30822.501.918, 30822.501.222, 30822.501.221, 30822.501.47,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО006/10.01.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 750,00 лв. /седемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №349/12.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

РЕШЕНИЕ №1061

Общински съвет Созопол прие

 

 

 1. Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

  1. Л. Д. Г. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  2. К. Д. М. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  3. А. Н. К. –ЕГН: от гр. Созопол, родител на детето К. И. К. с ЕГН: за извършена очна операция и закупуване на сензори за непрекъснат мониториг на кръвна захар по повод инсулинозависим захарен диабет в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  4. П. Т. З. – ЕГН:  от гр. Созопол за закупуване на мед. апарат за сънна апнея в размер на 500/петстотин/ лв.
  5. А. Й. А. – ЕГН:  от с. Зидарово за закупуване на мед. апарат за сънна апнея в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  6. Р. К. П. – ЕГН: от с. Росен за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  7. С. В. К. – ЕГН:  от гр. Черноморец за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  8. Р. Д. Б. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена очна операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  9. И. Р. И. – ЕГН:  от с. Равна гора за извършена урологична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
  10. Е. Г. К. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  11. Г. Б. А. – ЕГН:  от с. Габър за покриване на разходи за болнично лечение и закупуване на лекарства за установено сърдечно заболяване в размер на 200/двеста/ лв.
  12. С. Т. И. – ЕГН: от с. Габър за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 180/сто и осемдесет/ лв.
  13. П. Г. Д. – ЕГН: с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
  14. Б. И. В. – ЕГН: от с. Зидарово с ТЕЛК 50% /трайно намалена работоспособност/ за извършена апликация на препарат в ляво око по повод усложнение на захарен диабет в размер на 1000/хиляда/ лв.
  15. М. Х. А. – ЕГН: от с. Зидарово за закупуване на лекарства за хронично сърдечно заболяване в размер на 178/сто седемдесет и осем/ лв.
  16. С. К. С. – ЕГН: от гр. Черноморец за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
  17. Б. М. К. – ЕГН: от с. Росен за закупуване на акумулаторна количка и провеждане на балнолечение и рехабилитация в размер на 1000 /хиляда /лв.
  18. М. И. Г. – ЕГН: от с. Росен родител на детето И. М. И.  с ЕГН:   за извършена ортопедична операция в размер на 1260/хиляда двеста и шестдесет/ лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...