Сряда, 08 Януари 2020 12:36

Поправка в Решение № 30 на ОбС Созопол в Протокол 4/20.12.2019г.

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 30, обективирано в Протокол № 4 / 20.12.2019г., като решението придобива следния вид :
Решение № 30 :
РЕШЕНИЯ:
1. Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират, съгласно Приложение №1.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.75б ал.3 от ППЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за стопанската 2019/2020г. имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират съгл. Приложение №1, като определя размера на наемната цена съгласно средно годишно рентно плащане.
Приложение:
1. Приложение №1 – диск с имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират
2. Средно годишно рентно плащане по съответните землища

Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 4 / 20. 12.2019г. и следва да се обяви по реда на обявяване на протокола.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...