Четвъртък, 06 Юли 2023 13:49

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2023 г.

РЕШЕНИЕ №1062

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №408/08.06.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г.

 II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №410/12.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.  

 Докладна записка №412/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за изменение и допълнение на решение № 1019/28.04.2023 г.на Общински съвет – Созопол.

 Докладна записка №415/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за 2024 г. за територията на община Созопол, във връзка със заявление № 94-00-836 / 17.03.2023 г.

  III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №380/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане, за туристически чифлици“ . 

Докладна записка №381/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт”. 

Докладна записка №382/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за жилищна сграда“. 

Докладна записка №395/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“. 

Докладна записка №397/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 Докладна записка №398/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, и обединяване  с ПИ 81179.5.313 ( УПИ II-313 )  местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за курорт и допълващи дейности, за “изграждане на сгради за отдих и курорт”.

 Докладна записка №399/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническа инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I-в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол.

 Докладна записка №400/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г., приета с  Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“. III.Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №372/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.36.413 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на  техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-в.с.Дюни-Приморско ”, м.“Мисаря“. 

Докладна записка №374/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.40.180 - държавна собственост, на Община Созопол с цел изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ/напорен водоем/, местнос „Синетудис“, „Каваци“ V-3500. 

Докладна записка №376/25.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №38, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 Докладна записка №387/01.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №407/07.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.16, с площ от 26,43 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Докладна записка №413/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 40124.90.87, с площ 4 190 квадратни метра (кв.м.), намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“.

 Докладна записка №414/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.2, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 600 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №408/08.06.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г.

 РЕШЕНИЕ №1063

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал. 2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет – Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода от 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г., като същия следва да бъде публикуван на интернет – страницата на Общински съвет – Созопол.

  

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 Докладна записка №410/12.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.  

 РЕШЕНИЕ №1064

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година, както следва:  

 1. Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на пътуващите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ , както следва: 
 • Й.В. Й. - Главен уредник Археологически музей, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас.

 

Докладна записка №412/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за изменение и допълнение на решение № 1019/28.04.2023 г.на Общински съвет – Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1065

Общински съвет Созопол прие 

 1. ИЗМЕНЯ точка 3 от Решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол, както следва:

                  „3. Възлага на  Кмета на Община Созопол да отправи искане и да сключи договор за издаване на банкова гаранция в размер на 2 420 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лева, със срок на валидност 26.05.2026 г., обезпечаваща финансовото изпълнение на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.“;

 1. ДОБАВЯ нова т.4 в Решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол със следното съдържание:

      „4. Възлага на Кмета на община Созопол да предостави обезпечение по банковата гаранция, посочена в т.3, а именно: Залог на вземане от сметка на община Созопол при „ЦКБ“ АД в размер на 110% от бaнковата гаранция, учреден по реда на Закон за договорите за финансово обезпечение.“ 

 

Докладна записка №415/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за 2024 г. за територията на община Созопол, във връзка със заявление № 94-00-836 / 17.03.2023 г. 

РЕШЕНИЕ №1066

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени  за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа считано от 01.01.2024 г. валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници: 

1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 3,00 лв; 

            1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,50 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 3,75 лв;

            Дневната тарифа важи от 06:00 часа до 22:00 часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа. 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №380/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане, за туристически чифлици“ . 

 

РЕШЕНИЕ №1067

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи: един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици“ .

            При изработване на плана за регулация и застрояване, за новообразуваният урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици “, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 8%,  кота корниз Нмак.=7.0 метра, К. инт. мак. = 0,25 и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да е отредена за лозя и овощни насаждения. Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. Бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се съобрази с комуникационно - транспортен план за обект :осигуряване на транспортен достъп до ПИ 81178.40.28 при км.9+750 на път II-99-дясно  , приет с Протокол №128/22.12.2022г., в изпълнение на Заповед №РД-11-38/09.03.2022 г.на Директора  на Областно пътно управление-Бургас. Да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №381/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт”. 

РЕШЕНИЕ №1068

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за отдих и курорт “

                 При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз   Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                   Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се съгласува с Министерство на културата, Национален институт за недвижимото културно наследство. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди  внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №382/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за жилищна сграда“. 

РЕШЕНИЕ №1069

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 , чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи: един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за жилищна сграда“.

              При изработване на плана за регулация и застрояване, за новообразуваният урегулиран поземлен имот да  се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Нмак.=7.50 метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.          

              Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации: на улица, одобрена със Заповед  №8-Z/16.02.2023 г., на Кмета на Община Созопол, влязла в сила с констативен акт от 20.04.2023г. , да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

             Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №395/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“. 

РЕШЕНИЕ №1070

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с.Габър“.
 2. Подробният устройствен план – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД  и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
 3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293                     / поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с.Габър“.
 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  във връзка  с чл.25, ал.3, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП „За трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293                  / поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с.Габър“, преминаваща  през ПИ с идентификатори 14249.40.382- общинска публична собственост, територия за транспорт, с НТП-за местен път, ПИ с идентификатори 14249.132.3 частна  собственост, с НТП – нива и ПИ с идентификатори 14249.164.361 – общинска частна собственост, земеделска земя, с НТП – пасище. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

           Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №397/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

РЕШЕНИЕ №1071

Общински съвет Созопол прие 

              1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а,ал.1 от ЗУТ във връзка с  чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, и чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  жилищно строителство“.  При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм (7), съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

                 Към проекта да се изработят схеми по части , в съответствие с  чл.108, ал.2  от  ЗУТ.  В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улица с осови точки 353-352-351-350, одобрена  със Заповед №8-Z-168 от 16.02.2023г. влязла в сила с констативен акт на 20.04.2023г, , на Община Созопол, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  .

     2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване .

                  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                  Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №398/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, и обединяване  с ПИ 81179.5.313 ( УПИ II-313 )  местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за курорт и допълващи дейности, за “изграждане на сгради за отдих и курорт”.

 РЕШЕНИЕ №1072

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, и чл.16 от Закона за устройство на територията, чл.67а , ал.1 от  ППЗОЗЗ Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311 и 81178.5.312, като се обединят с ПИ 81178.5.313 ( УПИ II-313 ) и се обособи един нов урегулиран поземлен имот II - 5.311,5.312, 5.313, м. Таласакра землището на гр. Черноморец, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане  на “сгради за отдих и курорт” .

                 При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: за охранителна зона „А“ плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак .=7.50 метра, К.инт. мак.= 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б“ плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00 метра, К. инт. Мак .=1,0 и  минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди  внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №399/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническа инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I-в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1073

Общински съвет Созопол прие 

 1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място , за обект:  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I- в кв.1/ с. Вършило ,Община Созопол преминаващ през следните имоти ПИ 12975.47.8 с НТП за селскостопански ,горски ,ведомствен път ; Трайно предназначение на територията -земеделска ;вид собственост -Общинска публична; ПИ 12975.225.25 с НТП местен път ;Трайно предназначение на територията на транспорта; вид собственост -Общинска публична; ПИ 12975.501.542 С НТП за друг вид поземлен имот за движение и транспорт;

    Трайно предназначение на територията -урбанизирана ; вид собственост Общинска публична ; ПИ 12975.51.586 с НТП ниско застрояване /до 10 м./;Трайно предназначение на територията -урбанизирана ;вид собственост- частна ;

    ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК”АД преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП за обект : “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I- в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

               Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

Докладна записка №400/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г., приета с  Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.

 РЕШЕНИЕ №1074

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията допълва годишна програма за 2023г., приета с Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол, с обект: Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/,  свързващ строителните граници на гр.Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“, преминаващ през ПИ с идентификатори 81178.3.196; 81178.4.28;  81178.4.29 и 81178.502.90  по КК на гр. Черноморец, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.2, чл.108, ал.2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“, преминаващ през ПИ с идентификатори 81178.3.196; 81178.4.28;  81178.4.29 и 81178.502.90  по КК на гр.Черноморец.

В бъдещата разработка, на ПУП - ПУР, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД и да се представи становище на РИОСВ – Бургас, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр.Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“, преминаващ през ПИ с идентификатори 81178.3.196; 81178.4.28;  81178.4.29 и 81178.502.90  по КК на гр.Черноморец.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №372/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.36.413 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на  техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-в.с.Дюни-Приморско ”, м.“Мисаря“.

 

РЕШЕНИЕ №1075

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите,  обявява обект  „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-в.с.Дюни-Приморско ”  в поземлен имот 67800.36.413 за общински от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2023 г, одобрена с решение №940/30.01.2023 г.
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот -държавна собственост, поземлен имот 67800.36.413,  област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. Св. Марина, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 1090 кв. м, стар номер 036036 и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи предложението до държавата  с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение .

      Предоставянето на  имота  да е с цел реализирането на нова пътна връзка „Улица IV клас, като продължение на улица с о.т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-в.с.Дюни-Приморско II-99 Созопол”

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения, за предоставянето на имота за нуждите на общината. 

 

Докладна записка №374/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.40.180 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ/наборен водоем/, местност „Синетудис“, „Каваци“ V-3500. 

РЕШЕНИЕ №1076

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите,  обявява обект   „Изграждане на нова водна камера към съществуващ на НВ „Каваци“ V-3500m3“ в поземлен имот 67800.40.180 за общински от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2023г, одобрена с решение №940/30.01.2023г.
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот -държавна собственост, поземлен имот 67800.40.180, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. СИНЕТУДИС, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, с НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, целият с площ 9565 кв. м,, и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи предложението до държавата  с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

      Предоставянето на  имота  да е с цел реализирането на обект „Изграждане на нова водна камера към съществуващ  НВ „Каваци“ V-3500m3“

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения, за предоставянето на имота за нуждите на общината и изпълнението на строителните дейности по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 

Докладна записка №376/25.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №38, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

  

РЕШЕНИЕ №1077

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 87 кв.м. ид.ч. /осемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен № 38/тридесет и осем/, находящ се в землището на с. Росен, м. “Росенец“, Община Созопол, целият с площ 687 кв.м./шестстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:имот с пл.№302 и имот с пл.№37, Изток:улица, Юг:имот с пл.№39 и имот с пл.№40, Запад:край на зона по §4;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците Георги Матеев Георгиев и Гинка Станчева Георгиева чрез продажба на: 87 кв.м. ид.ч. /осемдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен № 38/тридесет и осем/, находящ се в землището на с. Росен, м. “Росенец“, община Созопол, целият с площ 687 кв.м./шестстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:имот с пл.№302 и имот с пл.№37, Изток:улица, Юг:имот с пл.№39 и имот с пл.№40, Запад:край на зона по §4,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО065/22.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3020,00 лв. /три хиляди и двадесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

  

Докладна записка №387/01.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 РЕШЕНИЕ №1078

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с планоснимачен № 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по План на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с планоснимачен № 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по План на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО018/03.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 79 800 лв. /седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 Докладна записка №396/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.228, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1079

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот 32737.501.228/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Индже войвода, ул.“Стара планина“, община Созопол, целият с площ 449 кв.м./четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.719, 32737.501.625, 32737.501.230, 32737.501.229;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.35 ал.3, от Закона за общинската собственост и чл.37 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде на „Ралсита“ ЕООД: Поземлен имот 32737.501.228/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Индже войвода, ул.“Стара планина“, община Созопол, целият с площ 449 кв.м./четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.719, 32737.501.625, 32737.501.230, 32737.501.229,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО066/22.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 12 060,00 лв. /дванадесет хиляди и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинският имот.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №407/07.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.16, с площ от 26,43 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска". 

РЕШЕНИЕ №1080

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.16 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект – шестнадесет/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 26,43 кв.м. /двадесет и шест цяло и четиридесет и три квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 3,84 % /три цяло и осемдесет и четири процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.17;

            -под обекта: няма;

            -над обекта: няма;           

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС одобрява експертна оценка с № 2023ЕО067/31.05.2023 год., на имота изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.           
 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник. 

 

Докладна записка №413/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 40124.90.87, с площ 4 190 квадратни метра (кв.м.), намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“.

 РЕШЕНИЕ №1081

Общински съвет Созопол прие                                                                

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 40124.90.87 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – деветдесет, поземлен имот – осемдесет и седем/, с площ 4 190 кв.м. /четири хиляди сто и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.90.95, 40124.90.97, 40124.90.96, 40124.90.575, 40124.90.43.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 24 а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 40124.90.87 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – деветдесет, поземлен имот – осемдесет и седем/, с площ 4 190 кв.м. /четири хиляди сто и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.90.95, 40124.90.97, 40124.90.96, 40124.90.575, 40124.90.43.
 3. Общински съвет Созопол одобрява така предложената пазарна цена за ПИ с идентификатор 40124.90.87 с площ 4 190 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, в размер на 238,00 лв. /двеста тридесет и осем лева/, която да се ползва за начална годишна наемна цена при провеждане на търга.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №414/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.2, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 600 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

РЕШЕНИЕ №1082

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.506.2 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – две/, с площ 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.475, 81178.40.341, 63015.506.580, 63015.506.3. 81178.40.214, 63015.506.1.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.2 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – две/, с площ 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.475, 81178.40.341, 63015.506.580, 63015.506.3. 81178.40.214, 63015.506.1.
 3. Одобрява експертна оценка № 2023ЕО071/08.06.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 38 590,00 лв. /тридесет и осем хиляди петстотин и деветдесет лева/, да послужи за начална тръжна продажна цена.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат. 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...