Петък, 04 Август 2023 10:12

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2023 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2023 г.

 

РЕШЕНИЕ №1083

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №493/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Участие на  община Созопол в сформиране на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Созопол - Приморско заедно" и определяне на представител в неговите органи на управление.

 Докладна записка №503/19.07.2023 г. от  Георги Пинелов, Станимир Андонов и Светлана Лулева – общински съветници, относно: Одобряване на кандидати за съдебни заседатели от община Созопол за Районен съд  Бургас за мандат 2024-2027 г.

II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби и финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №477/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №450/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2022 година.

 Докладна записка №496/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализация в разчетите на капиталовите разходи и допълване на поименния списък на  обектите по Капиталовата програма на община Созопол за 2023 г.

IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №440/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, за обособяване на два урегулирани поземлени имота с отреждане за „вилна сграда“  и План за улична регулация.

 Докладна записка №441/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел”.

 Докладна записка №442/21.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, местност „Мапи“, землище на град Созопол“.

 Докладна записка №462/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „жилищна сграда”.

 Докладна записка №463/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се урегулират два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „ за жилищно и курортно строителство “.

 Докладна записка №472/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на актьора ДОСИ ДОСЕВ,  на територията на град Созопол,  по реда на чл.62,ал.8 от Закон за устройство на територията.

 Докладна записка №473/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на:

 1. Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, землище на град Созопол, извън територията на населеното място, с цел урегулиране на част от имота и обособяване на един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за техническа инфраструктура“.
 2. Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

 Докладна записка №478/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имот в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Атия, общ.Созопол.

 Докладна записка №479/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.221, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за отдих и курорт“.

 Докладна записка №480/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.208, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане, за „жилищно и курортно строителство“.

 Докладна записка №495/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр.Созопол – 67800.7.141, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на “вилно застрояване”.

V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 Докладна записка №446/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.281, с. Зидарово, ул. “Черно море“ №38, Община Созопол.

 Докладна записка №447/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.366, с. Равна гора, ул. “Стефан Стамболов“ №39, Община Созопол.

 Докладна записка №456/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.366, с. Индже войвода, ул. “Родопи“, Община Созопол.

 Докладна записка №457/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.20, с. Присад, Община Созопол.

 Докладна записка №458/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.16, с. Присад, Община Созопол.

 Докладна записка №459/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.501.190, гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий“ №47, Община Созопол.

 Докладна записка №460/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.392, с. Индже войвода, ул.“Христо Ботев“, Община Созопол.

 Докладна записка №469/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.492, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №475/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №102, землище с.Росен, местност „Росенец“, община Созопол.

 Докладна записка №476/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №10, землище с.Росен, местност „Куш бунар“, община Созопол.

 Докладна записка №491/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.115, с.Равадиново, ул.“Ропотамо“ №52, община Созопол.

 Докладна записка №492/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Изграждане физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи на А1 България ЕАД на територията на гр. Созопол“.

 Докладна записка №494/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.173, с площ 263 квадратни метра (кв.м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):“Ниско застрояване (до 10m)“, ведно с построена в него сграда с идентификатор 12975.501.173.1, със застроена площ 64 кв.м., с адрес: общ. Созопол, с Вършило, ул. „Родина“ №27.

VI. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 Докладна записка №481/11.07.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заболяване. 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №493/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Участие на  община Созопол в сформиране на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Созопол - Приморско заедно" и определяне на представител в неговите органи на управление. 

РЕШЕНИЕ №1084

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл .21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол 

 1. 1. О Д О Б Р Я В А участие на община Созопол в сформиране на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение Местна инициативна група „ Местна инициативна група Созопол – Приморско – заедно“ , като публично-частно партньорство обхващащо цялата територия на общините Созопол и Приморско за реализиране на подхода ВОМР 2023 – 2027 г.
 2. 2. ОПРЕДЕЛЯ за представител на Община Созопол в учредителното събрание на юридическо лице с нестопанска цел сдружение „Местна инициативна група Созопол – Приморско – заедно " , както и в неговите върховен колективен орган и управителен орган - Янко Костадинов – Секретар на Община Созопол, като му възлага да подпише необходимите учредителни документи.
 3. 3. ПРЕДОСТАВЯ за безвъзмездно ползване за срок от 5 години за нуждите на МИГ офис с адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет. -1, представляващо помещение с площ от 150 кв. м. – частна общинска собственост.
 4. 4. ДОПУСКА на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програма, може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

Докладна записка №503/19.07.2023 г. от  Георги Пинелов, Станимир Андонов и Светлана Лулева – общински съветници, относно: Одобряване на кандидати за съдебни заседатели от община Созопол за Районен съд  Бургас за мандат 2024-2027 г. 

РЕШЕНИЕ №1085

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол одобрява и предлага да бъде избрана за съдебен заседател за Районен съд Бургас за мандат 2024-2027 г. г-жа Янка Миткова Сотирова, родена на 13.05.1969 г., с постоянен адрес в гр. Созопол, ул. „Ропотамо“ № 6, с педагогическо образование .

След влизане на решението в сила същото ведно с докладната записка и приложените към нея документи да се изпрати на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Бургас. 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №477/10.07. 2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1086

Общински съвет Созопол прие 

 1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението. 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №450/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2022 година. 

РЕШЕНИЕ №1087

Общински съвет Созопол прие 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2022 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                                                   28 122 671 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                         10 298 044 лв.

За местни дейности                                                                                                           17 824 627 лв.

 

Разпределени по параграфи, съгласно приложение 1 -  форма Б3 на Министерство на финансите.

 

1.2.По разхода                                                                                                                    28 122 671 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                         10 298 044 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                                               1 689 339 лв.

 държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                          16 135 288 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение 1- форма Б3 на Министерство на финансите,

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2022 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2022 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2022 г. –справка „Приложение 1” – съгласно приложение № 4.

Плащания по дълга към 31.12.2022 г. в размер на 4 014 933 лв. , в т.ч.:

 

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 2 534 933 лв., от които 2 100 000 лв. главница, 434 827 лв. лихви и 106 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 31.12.2022г. – 19 050 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 1 480 000 лв. Остатък за погасяване към 31.12.2022 г. 0,00 лв.
 1. Приема консолидирания баланс и консолидирания отчет за приходите и разходите към 31.12.2022 г. – съгласно приложение № 5
 2. Приема наличните просрочени вземания и задължения към 31.12.2022 г. – съгласно приложение № 6.
 3. Приема възникналите поети ангажименти и възникналите ангажименти за разходи към 31.12.2022 г. - съгласно приложение № 7.

 

 

Докладна записка №496/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализация в разчетите на капиталовите разходи и допълване на поименния списък на  обектите по Капиталовата програма на община Созопол за 2023г.

 РЕШЕНИЕ №1088

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол извършва актуализация в разчетите на капиталовите разходи на община Созопол за 2023 г., в т.ч. по обекти, съгласно Приложение 1. 

 

РЕШЕНИЕ №1089

Общински съвет Созопол прие 

                                                                                     било                   намаление               става

 1. Климатици за МКБСППМН, 2 бр.    5 000 лв.             1 700 лв.               3 300 лв.

обект № 465 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                             било                   намаление            става

преходен остатък от държавни дейност

от 2022 г.                                                                       5 000 лв.              1 700 лв.              3 300 лв.

 

 

                                                                                     било                  намаление               става

 1. Преносими компютри, 8 бр. 13 500 лв.               1 760 лв.           11 740 лв.   

обект № 484 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                            било                   намаление             става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022 г.                                                                     13 500 лв.               1 760 лв.              11 740 лв.

                                                                                   

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Комбинирано детско съоръжение                           0 лв.              1 760 лв.               1 760 лв.   

нов обект № 519 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                              било                   увеличение           става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022 г.                                                                   0 лв.                1 760 лв.                1 760 лв.

 

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Беседка, Детска градина с. Атия                           0 лв.               1 990 лв.             1 990 лв.   

нов обект № 518 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                             било                   увеличение           става

средства от ПУДООС                                                      0 лв.                 1 990 лв.            1 990 лв.

 

 

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Лек автомобил за ЦОП гр. Созопол                       0 лв.               47 000 лв.         47 000 лв.   

нов обект № 512 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                                било            увеличение             става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022 г.                                                                       0 лв.                 47 000 лв.            47 000 лв.

 

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Лаптоп за ЦНСТ Атия, 2 бр          0 лв.              3 000 лв.               3 000 лв.   

нов обект № 520 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                             било                   увеличение           става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022 г.                                                                          0 лв.               3 000 лв.                3 000 лв.

 

 

                                                                                              било                  увеличение               става

 1. Мултифункционално устройство за ЦНСТ Атия       0 лв.     1 500 лв.         1 500 лв.   

нов обект № 521 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                                      било                   увеличение           става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022 г.                                                                                 0 лв.                 1 500 лв.             1 500 лв.

 

                                                                                

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Лек автомобил за ЦНСТ Атия                                 0 лв.                 36 000 лв.         36 000 лв.   

нов обект № 513 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                              било              увеличение           став

преходен остатък от държавни дейности

от 2022 г.                                                                     0 лв.                  36 000 лв.           36 000 лв.

 

         

                                                                                     било                  намаление               става

 1. Специализиран автомобил за хора с

увреждания за ДЦДУ гр.Черноморец                              77 376 лв.             77 376 лв.                   0лв.  

 обект № 460 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                             било                   намаление            става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022 г.                                                                           77 376 лв.             77 376 лв.         0 лв.

 

         

                                                                                     било                  намаление               става

 1. Изграждане на канализационна мрежа за

       с. Атия и местност „Митков мост“ и КПС-та               220 000 лв.     147 100 лв.        72 900 лв.   

       обект № 401 по капиталова програма,

       в т.ч.                                                                   било                     намаление            става

       субсидия за капиталови разходи за 2022 г.           147 100 лв.          147 100 лв.             0 лв.

 

                                                                                   било                    намаление               става

 1. Изграждане на канализационна мрежа

ул.Теменуга гр. Черноморец                                         50 000 лв.             36 000 лв.           14 000 лв.   

обект № 454 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                            било                     намаление             става

други собствени средства                                               50 000 лв.               36 000 лв.     14 000 лв.

 

                                                                                         било                    увеличение             става

 1. Авторски и строителен надзор за обект

"Авариен ремонт и изграждане на отводняването

на ул.Републиканска в участъкан от улица

,,Одеса'' до ,,Триъгълника'' с ул. ,,Ропотамо''

отвеждане на водите по ул. ,,Велека'' до

съществуващото заустване"                                           0 лв.               8 000 лв.             8 000 лв.   

нов обект № 522 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                              било             увеличение           става

субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                         0 лв.        8 000 лв.          8 000 лв.   

 

         

                                                                                     било                   увеличение          става

 1. Основен ремонт на ул. „Ал. Пушкин“

от о.т.175 до о.т.134, гр. Черноморец                           130 400 лв.             3 230 лв.          133 630 лв.    

обект № 382 по капиталова програма

в т.ч.                                                                               било                  увеличение           става

субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                       130 400 лв.            3 230 лв.    133 630 лв.

 

 

                                                                                      било                   увеличение           става

 1. Основен ремонт на ул. „Велека“,

гр. Черноморец                                                            207 040 лв.                 5 100 лв.            212 140 лв.    

обект № 383 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   увеличение           става

субсидия за капиталови разходи за 2022 г.                         0 лв.                5 100 лв.           5 100 лв.

   

 

                                                                                      било                    увеличение           става

 1. Основен ремонт на ул. „Родопи“

от о.т.250 до о.т.5, гр. Черноморец                                231 010 лв.                 5 780 лв.           236 790 лв.    

обект № 384 по капиталова програма

в т.ч.                                                                             било                   увеличение            става

субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                       164 050 лв.        5 780 лв.    169 830 лв.

 

                                                                                         било                    увеличение              става

 1. Основен ремонт на ул. „Г. Кондолов“,

гр. Черноморец                                                           119 800 лв.            2 890 лв.            122 690 лв.    

обект № 385 по капиталова програма

в т.ч.                                                                            било                  увеличение               става

субсидия за капиталови разходи за 2022 г.                        0 лв.                 2 890 лв.      2 890 лв.

         

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                                  281 366 лв.           85 100 лв.           366 466 лв.

    обект № 328 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                             било                  увеличение               става

субсидия за капиталови разходи за 2022 г.                       12 792 лв.           76 100 лв.       88 892 лв.

субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                        236 210 лв.                 0 лв.     236 210 лв.

капиталови дарения от страната от 2022 г.                       32 364 лв.                 0 лв.       32 364 лв.

други собствени средства                                                 0 лв.                9 000 лв.        9 000 лв.

 

 

                                                                                     било                   увеличение          става

 1. Основен ремонт(технически проект) на стадион

"Арена Созопол"                                                            0 лв.                 36 000 лв.         36 000 лв.    

нов обект № 525 по капиталова програма

в т.ч.                                                                            било                   увеличение            става

други собствени средства                                               0 лв.               36 000 лв.    36 000 лв.

  

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Фитнес площадка в ,,Морска градина''

 гр.Созопол ( зад църква ,,Кирил и Методий'')                 30 000 лв.       4 000 лв.         34 000 лв.   

обект № 452 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                           било                     увеличение           става

други собствени средства                                             30 000 лв.                  4 000 лв.     34 000 лв.

 

                                                                                   било                    увеличение               става

 1. Изграждане на фитнес площадка,

 село Равадиново                                                           0 лв.             15 000 лв.           15 000 лв.   

нов обект № 517 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                             било                     увеличение            става

средства от ПУДООС                                                       0 лв.               15 000 лв.     15 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                 става

 1. Горскостопански план                                         0 лв.               15 000 лв.                15 000 лв.

нов обект № 507 по капиталова програма

в т.ч.                                                                            било                увеличение                  става

други собствени средства                                               0 лв.              15 000 лв.                   15 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                  става

 1. Автобусна спирка с туристически

информационен център в  гр. Черноморец                        170 100 лв.              40 000 лв.    210 100 лв.

обект № 346 по капиталова програма

в т.ч.                                                                            било                 увеличение                  става

други собствени средства                                             170 100 лв.            40 000 лв.        210 100 лв.

           

                                                                                     било                   намаление                става

 1. Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037(стария път за Черноморец)                       90 000 лв.                  53 000 лв.    37 000 лв.    

обект № 432 по капиталова програма

в т.ч.                                                                              било                   намаление          става

други собствени средства                                               90 000 лв.            53 000 лв.        37 000 лв.

         

                                                                                     било                 увеличение                  става

 1. Инвестиции в рибарско пристанище

гр. Созопол, терминал 1                                                250 000 лв.              46 000 лв.    296 000 лв.

обект № 1325 по капиталова програма

в т.ч.                                                                            било                 увеличение                      става

субсидия за капиталови разходи за 2022г.                        0 лв.                  46 000 лв.          296 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                 става

 1. Въжен тролей, гр. Черноморец                           0 лв.                 12 000 лв.               12 000 лв.

нов обект № 514 по капиталова програма

в т.ч.                                                                             било                увеличение                  става

други собствени средства                                                 0 лв.                12 000 лв.                 12 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                става

 1. Комбинирано детско съоръжение,

гр. Черноморец                                                              0 лв.              2 000 лв.                      2 000 лв.

нов обект № 515 по капиталова програма

в т.ч.                                                                             било                 увеличение               става

други собствени средства                                               0 лв.             2 000 лв.                  2 000 лв.

 

                                                                                          било                  увеличение              става

 1. Система за видеонаблюдение за

ОП "Рибарски пристанища"                                           0 лв.              4 000 лв.                 4 000 лв.

нов обект № 523 по капиталова програма

в т.ч.                                                                            било                 увеличение                     става

други собствени средства                                              0 лв.             4 000 лв.                  4 000 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Беседка, гр. Черноморец                                       0 лв.              4 000 лв.              4 000 лв.   

нов обект № 516 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                               било                   увеличение           става

други собствени средства                                                  0 лв.                 4 000 лв.              4 000 лв.

 

 1. Въз основа на извършените промени в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол  и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2023 г./Приложение №1/,следва:

                                                                     било                      увеличение                   става

Общо капиталови разходи:                        6 242 488 лв.         62 414 лв      6 304 902 лв.

в т.ч. от:

 

средства за местни дейности                         било                      увеличение                    става

                                                                    4 358 742 лв.           53 990 лв.         4 412 732 лв.

в т.ч.

-субсидия за капиталови разходи

 за 2023 г.                                                     1 127 100 лв.                   0 лв.           1 127 100 лв.

- остатък от субсидия за капиталови

 разходи от 2022 г.                                        583 742 лв.                  0 лв.               583 742 лв.

- други собствени средства                           2 647 900 лв.         37 000 лв.           2 684 900 лв.

- средства от ПУДООС                                         0 лв.        16 990 лв.                 16 990 лв.

 

 

средства по формула и средства              било                        увеличение                  става

по стандарт                                                    342 142 лв.           8 424 лв.            350 566 лв.

в т.ч.

- преходен остатък от

държавни дейности от 2022 г.                   136 673 лв.             8 424 лв.              145 097 лв.

- остък от ПМС 188/21.07.2022 г.            205 469 лв.                  0 лв.                205 469 лв.

                                                                    

средства от други източници                          било                                                        става

на финансиране:                                         1 541 604 лв.                                         1 541 604 лв.          

в т.ч.

-капиталови дарения от страната

получени през 2022г.                                       44 451 лв.                                         44 451 лв.

-трансфер от Министерство на

регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ) за 2022г.    1 497 153 лв.                                     1 497 153 лв.

 

  

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №440/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, за обособяване на два урегулирани поземлени имота с отреждане за „вилна сграда“  и План за улична регулация. 

РЕШЕНИЕ №1090

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна на предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, като се обособят два  нови УПИ ,както следва УПИ IV-134.369 и УПИ V-134.369 , с отреждане за „вилна сграда“ .

                 При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                 С плана за улична регулация се предвижда нова улица с о.т.270-271-272-272-274-275-276-277, с ширина 5.00 метра на уличното платно и едностранно тротоар от 1.50 м.  обвръзка с действащата улична регулация на с. Крушевец, непосредствено до о.т.143.

Към проекта да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява:  Задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и Техническото задание за изработване на план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №441/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел”.

 РЕШЕНИЕ №1091

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел “

При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз      Н мак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.  При реализация на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, по смисъла на чл.146, ал.3 от Закона за културното наследство, дейността се спира и съгласно чл.160, ал.2 се прилага разпоредбата на чл.72 от същия закон. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува   предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето  за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №442/21.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, местност „Мапи“, землище на град Созопол“. 

РЕШЕНИЕ №1092

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет - Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по КККР на гр. Созопол, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, за захранването на шест еднофамилни сгради за отдих и курорт“.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет - Созопол одобрява заданието за  изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по КККР на гр. Созопол, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, за захранването на шест еднофамилни сгради за отдих и курорт“.

Проектът за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ да се изработи при спазване на изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Наредба №8/14.06.2001 г. за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове, да се съгласува предварително по реда на чл. 128, ал. 6 от Закон за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерството на културата /МК/ и Регионална дирекция по горите /РДГ/ - гр. Бургас, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията/ЗУТ/ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закон за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията. 

 

Докладна записка №462/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „жилищна сграда”. 

РЕШЕНИЕ №1093

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот VI-485, за изграждане на „жилищна сграда“ и се предвижда тротоар към одобрената улична регулация за сметка на имота.           

При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак.= 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди  внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №463/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се урегулират два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „ за жилищно и курортно строителство “. 

РЕШЕНИЕ №1094

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота XVII-6.243,6.243 и XVIII-6.243,6.244  с отреждане “за жилищно и курортно строителство “.            

При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак .= 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила с Решение №434 на Общински съвет Созопол и констативен акт от 20.09.2021 г. да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №472/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на актьора ДОСИ ДОСЕВ,  на територията на град Созопол,  по реда на чл.62,ал.8 от Закон за устройство на територията. 

РЕШЕНИЕ №1095

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията,  одобрява приложената към настоящето предложение схема №103/20.06.2023 г. (съгласно приложение 2 ), отразяваща местоположението на монументално-декоративен елемент на територията на гр. Созопол и  разрешава поставянето на  бронзова скулптура на ДОСИ ДОСЕВ.

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности за изпълнение на взетото решение. 

 

Докладна записка №473/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: : Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на:

 1. Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, землище на град Созопол, извън територията на населеното място, с цел урегулиране на част от имота и обособяване на един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за техническа инфраструктура“.
 2. Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп до новообразуваният урегулиран поземлен имот. 

РЕШЕНИЕ №1096

Общински съвет Созопол прие 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 108, ал. 2, във връзка с
чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/; чл. 17, ал. 2, т. 4 и т. 7 от Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Общински съвет – Созопол одобрява:

 1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастралната карта на гр. Созопол, з-ще на гр. Созопол, като част от поземления имот се урегулира и се обособява един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, с нов проектен идентификатор 67800.14.152 по КККР на град Созопол, з-ще на гр. Созопол (съгласно приложените: удостоверение и приложение към удостоверение за приет проект от СГКК – гр. Бургас), с проектна площ от 1575 кв.м. Новообразуваният УПИ I се отрежда „за техническа инфраструктура“, за изграждане на напорен воден резервоар, с начин на застрояване - свободно („е“), обозначено в графичната част на ПУП-ПРЗ с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с градоустройствени параметри на застрояване за охранителна зона „Б“ по ЗУЧК, както следва: максимална височина /Hmax/ до 10,0 метра, плътност на застрояване /Пзастр./ до 80%, интензивност на застрояване /Кинт/ до 2,0 и минимално необходима озеленена площ /Позел./ мин. 20%.
 2. Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп /с нов проектен идентификатор 67800.14.157 по КККР на гр. Созопол, з-ще на гр. Созопол/ до новообразуваният урегулиран поземлен имот /УПИ/ I.
 3. Общински съвет Созопол допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, въз основа на следните мотиви: да се осигури по-високо качество на живот и здраве на гражданите, и в защита на особено важни обществени интереси, като свързан със социално-икономическото развитие на общността и за задоволяване на значими и неотложни нужди на населението на Община Созопол, като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

ПУП да се проведе по приложения ПРЗ и ПП, съгласно черните, червените, зелени и сини линии, надписи и условни цветове върху плана, който е неразделна част от настоящата заповед.

Решението да се съобщи по реда на чл. 129, ал. 1 от Закон за устройство на територията. Като общински обект от първостепенно значение, Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 от ЗУТ, пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен (четиринадесет-дневен) срок от обнародването в Държавен вестник.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията. 

 

Докладна записка №478/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имот в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Атия, общ.Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1097

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имоти в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Атия, общ.Созопол. преминаващ през ПИ 63015.506.588- земеделска територия за селскостопански горски ведомствен път и ПИ 63015.506.585- земеделска територия за селскостопански  горски ведомствен път , за захранване на ПИ 6315.506.110 в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Атия, общ.Созопол.

Подробният устройствен план – парцеларен план да се изработи при спазване на  изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД  и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлен имот в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Атия, общ.Созопол.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната

 администрация във връзка с чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №479/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.221, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за отдих и курорт“. 

РЕШЕНИЕ №1098

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.221, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот Х-5.221, с отреждане за „сгради за отдих и курорт“.            

При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди  внасянето  му за  приемане и  одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №480/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.208, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане, за „жилищно и курортно строителство“. 

РЕШЕНИЕ №1099

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.208, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот II- 6.208, с отреждане за „жилищно и курортно строителство“. За осигуряване на транспортния достъп до новообразуваният урегулиран поземлен имот и трасетата на техническата инфраструктура с ПУП-ПУР се предвижда нова обслужваща улица  с осови точки 78-79-80-81, с широчина 7,5 м. пътно платно 6,0м.и тротоар едностранно 1,5м. и в обвръзка одобрена със Заповед №531/08.05.2006 г.на кмета на Община Созопол улична регулация и нова улица – тупик с осова точка 81-81а-осова точка 81б-осова точка 81в с широчина 6,5м.,пътно платно 6,5м.и тротоар едностранно 1,5 м. завършваща с обръщало         

При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Докладна записка №495/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр.Созопол – 67800.7.141, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на “вилно застрояване”. 

РЕШЕНИЕ №1100

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен  устройствен  план - план регулация  и  застрояване за поземлен имот  с идентификатор по КК на гр. Созопол - 67800.7.141, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-7141  , с отреждане за  “вилно застрояване”.

При изработване   на   Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване   да  се  спазят  следните  параметри  на  застрояване, за  устройствена зона Ов1 (116*), в охранителна зона „Б“ от Закона за устройство на черноморското крайбрежие,  по  действащия  общ устройствен план   на  Община Созопол:  плътност  на застрояване -  20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията .     

Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване   да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  Закона за устройство на територията ,  Закон за устройство на черноморското крайбрежие , Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията , от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, Национален институт за недвижимо и културно наследство, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване .

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията  и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване   .

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията . 

 

 

ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №446/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.281, с. Зидарово, ул. “Черно море“ №38, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1101

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 279 кв.м. ид.ч. /двеста седемдесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 30822.501.281/ЕКАТТЕ- тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и един/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Зидарово, ул.“Черно море“ №38, община Созопол, целият с площ 1169 кв.м./хиляда сто шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.920, 30822.501.280, 30822.501.275, 30822.501.282;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Г. Г. М. чрез продажба на: 279 кв.м. ид.ч. /двеста седемдесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 30822.501.281/ЕКАТТЕ- тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и един/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Зидарово, ул.“Черно море“ №38, община Созопол, целият с площ 1169 кв.м./хиляда сто шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.920, 30822.501.280, 30822.501.275, 30822.501.282,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО074/14.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 4380,00 лв. /четири хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №447/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.366, с. Равна гора, ул. “Стефан Стамболов“ №39, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1102

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 33 кв.м. ид.ч. /тридесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.366/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста шестдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Равна гора, ул.“Стефан Стамболов“ №39, община Созопол, целият с площ 555 кв.м./петстотин петдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.845, 61114.501.145, 61114.501.529, 61114.501.144;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика С. А. А. чрез продажба на: 33 кв.м. ид.ч. /тридесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.366/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста шестдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Равна гора, ул.“Стефан Стамболов“ №39, община Созопол, целият с площ 555 кв.м./петстотин петдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.845, 61114.501.145, 61114.501.529, 61114.501.144,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО077/14.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 890,00 лв. /осемстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №456/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.366, с. Индже войвода, ул. “Родопи“, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1103

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 19 кв.м. ид.ч. /деветнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.366/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста шестдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Родопи“, община Созопол, целият с площ 644 кв.м./шестстотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.377, 32737.501.732, 32737.501.367, 32737.501.714;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Д. Г. П. чрез продажба на: 19 кв.м. ид.ч. /деветнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.366/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста шестдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Родопи“, община Созопол, целият с площ 644 кв.м./шестстотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.377, 32737.501.732, 32737.501.367, 32737.501.714,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО078/19.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №457/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.20, с. Присад, Община Созопол.

РЕШЕНИЕ №1104

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 44 кв.м. ид.ч. /четиридесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.20/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 1004 кв.м./хиляда и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.16, 58400.501.59, 58400.501.21, 58400.501.22, 58400.501.19, 58400.501.17;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика „Финес Строй Инвест“ ООД чрез продажба на: 44 кв.м. ид.ч. /четиридесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.20/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 1004 кв.м./хиляда и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.16, 58400.501.59, 58400.501.21, 58400.501.22, 58400.501.19, 58400.501.17,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО075/14.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 810,00 лв. /осемстотин и десет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №458/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.16, с. Присад, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1105

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 47 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.16/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 635 кв.м./шестстотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.206, 58400.501.59, 58400.501.20, 58400.501.17, 58400.501.15;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика „Финес Строй Инвест“ООД чрез продажба на: 47 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.16/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 635 кв.м./шестстотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.206, 58400.501.59, 58400.501.20, 58400.501.17, 58400.501.15,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО076/14.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 860,00 лв. /осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №459/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.501.190, гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий“ №47, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1106

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 33 кв.м. ид.ч./тридесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 67800.501.190/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и деветдесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Созопол, ул.“Кирил и Методий“ №47, община Созопол, целият с площ 148 кв.м./сто четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.505.124, 67800.501.191, 67800.501.182, 67800.501.503,
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Иван Василев Хльостаров, Златка Василева Димова и Славчо Василев Хльостаров чрез продажба на: 33 кв.м. ид.ч./тридесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 67800.501.190/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и деветдесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Созопол, ул.“Кирил и Методий“ №47, община Созопол, целият с площ 148 кв.м./сто четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.505.124, 67800.501.191, 67800.501.182, 67800.501.503,
 3. Одобрява експертна оценка №2023АО006/27.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 16570,00 лв. /шестнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №460/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.392, с. Индже войвода, ул.“Христо Ботев“, Община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1107

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 131 кв.м. ид.ч. /сто тридесет и един квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.392/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Христо Ботев“, община Созопол, целият с площ 771 кв.м./седемстотин седемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.600, 32737.501.384, 32737.501.391, 32737.501.707, 32737.501.737, 32737.501.393;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците А. Д. Д. чрез продажба на: 131 кв.м. ид.ч. /сто тридесет и един квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.392/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Христо Ботев“, община Созопол, целият с площ 771 кв.м./седемстотин седемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.600, 32737.501.384, 32737.501.391, 32737.501.707, 32737.501.737, 32737.501.393,
 3. Одобрява експертна оценка №2023АО005/27.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3100,00 лв. /три хиляди и сто лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №469/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.492, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

РЕШЕНИЕ №1108

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.492 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин деветдесет и две/, с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.577, 63015.506.491, 63015.506.25.. 
 1. Одобрява експертна оценка № 2023АО002/23.06.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 30 870,00 лв. /тридесет хиляди осемстотин и седемдесет лева/ да послужи за начална тръжна продажна цена.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат. 

 

Докладна записка №475/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №102, землище с.Росен, местност „Росенец“, община Созопол.

 РЕШЕНИЕ №1109

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 80 кв.м. ид.ч. /осемдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№102/сто и две/, находящ се в землището на с.Росен, м.“Росенец“, община Созопол, целият с площ 589 кв.м./петстотин осемдесет и девет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „Земеделска земя“ по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: имот с пл.№101, Изток: край на зона по §4, Юг : имот с пл.№103, Запад: улица;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Александър Стоянов Ахмаков чрез продажба на: 80 кв.м. ид.ч. /осемдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№102/сто и две/, находящ се в землището на с.Росен, м.“Росенец“, община Созопол, целият с площ 589 кв.м./петстотин осемдесет и девет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „Земеделска земя“ по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: имот с пл.№101, Изток: край на зона по §4, Юг : имот с пл.№103, Запад: улица,

3.Одобрява експертна оценка №2023АО008/06.07.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1740,00 лв. /хиляда седемстотин и четиридесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №476/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №10, землище с.Росен, местност „Куш бунар“, община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1110

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 197 кв.м. ид.ч. /сто деветдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№10/десет/, находящ се в землището на с.Росен, м.“Куш бунар“, община Созопол, целият с площ 470 кв.м./четиристотин и седемдесет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване  „Земеделска земя“ по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: край на зона по §4, Изток: имот с пл.№11, Юг : улица и река, Запад: имот с пл.№8;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и Валерий Тодоров Салабашев чрез продажба на: 197 кв.м. ид.ч. /сто деветдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  с пл.№10/десет/, находящ се в землището на с.Росен, м.“Куш бунар“, община Созопол, целият с площ 470 кв.м./четиристотин и седемдесет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „Земеделска земя“ по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: край на зона по §4, Изток: имот с пл.№11, Юг : улица и река, Запад: имот с пл.№8.

3.Одобрява експертна оценка №2023АО009/06.07.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 4560,00 лв. /четири хиляди петстотин и шестдесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №491/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.115, с. Равадиново, ул.“Ропотамо“ №52, община Созопол. 

РЕШЕНИЕ №1111

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 21 кв.м. ид.ч./двадесет и един квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  61042.501.115/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и петнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-55/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равадиново, ул.“Ропотамо“ №52, община Созопол, целият с площ 601 кв.м./шестстотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61042.11.12, 61042.501.116, 61042.501.133, 61042.501.114;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. Р. К., М. Р. К., Е. Р. П. и В. Р. К. чрез продажба на: 21 кв.м. ид.ч./двадесет и един квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  61042.501.115/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и петнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-55/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Равадиново, ул.“Ропотамо“ №52, община Созопол, целият с площ 601 кв.м./шестстотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61042.11.12, 61042.501.116, 61042.501.133, 61042.501.114,

3.Одобрява експертна оценка №2023АО013/11.07.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 980,00 лв. /деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Докладна записка №492/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Изграждане физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи на А1 България ЕАД на територията на гр. Созопол“. 

РЕШЕНИЕ №1112

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34 ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1, ал.2 т.1, във връзка с чл.19 ал.1, чл.31, ал.1 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, както и във връзка с чл.192 ал.3 и чл.193 ал.4 от Закон за Устройство на територията, дава съгласие да учреди в полза на „А1 България“ ЕАД вписано в търговския регистър с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление  гр. София район „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1, представлявано от Александър Димитров и Младен Маркоски- изпълнителни директори, право на прокарване за изграждане на обект „Изграждане физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи на А1 България“ ЕАД през имоти- общинска  собственост както следва:
 • Поземлен имот 67800.504.324, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 880 кв. м.;
 • Поземлен имот 67800.504.329, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 747 кв. м,;
 • Поземлен имот 67800.504.271, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Яни Попов“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП - За първостепенна улица, площ 5133 кв. м.;
 • Поземлен имот 67800.503.190, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „БУЗЛУДЖА“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП - За второстепенна улица, площ 4589 кв. м.;
 • Поземлен имот 67800.504.319, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, ул. „ОДЕСА“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 6534 кв. м.
 • Поземлен имот 67800.503.191, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Републиканска“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП - За второстепенна улица, площ 7748 кв. м.;
 • Поземлен имот 67800.6.159, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 394 кв. м, стар номер 135.;
 • Поземлен имот 67800.7.577, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 660 кв. м, стар номер 135.;
 • Поземлен имот 67800.4.6, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. Буджака, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 14846 кв. м, стар номер 13000
 • Поземлен имот 67800.5.171, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. „БУДЖАКА“, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 4219 кв. м, стар номер 13;

 

 1. На основание чл.31 ал.4 т.4 ЗЕСМФИ одобрява експертна оценка №2023AО011/06.07.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 42 620 лв./четиридесет и две хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС и експертна оценка №2023AО012/06.07.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 57 190 лв./петдесет и седем хиляди сто и деветдесет лева/ без ДДС, по които да се остойности правото на прокопаване и полагане на „Изграждане физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи на „А1 България“ ЕАД“.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да издаде заповед за право на прокарване на „А1 България“ ЕАД за обектите описани в т.1 и сключи договор за срок от 10 години. 

 

Докладна записка №494/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.173, с площ 263 квадратни метра (кв.м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):“Ниско застрояване (до 10m)“, ведно с построена в него сграда с идентификатор 12975.501.173.1, със застроена площ 64 кв.м., с адрес: общ. Созопол, с Вършило, ул. „Родина“ №27. 

РЕШЕНИЕ №1113

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 12975.501.173 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто седемдесет и три/, с площ 263 кв.м. /двеста шестдесет и три  квадратни метра/,  с адрес: общ. Созопол, с. Вършило,, ул. „Родина“ № 27, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 12975.501.172, 12975.501.175, 12975.501.550, 12975.501.174, 12975.501.546, заедно с построената в него сграда  - частна общинска собственост, а именно:

полумасивна сграда с идентификатор 12975.501.173.1 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто седемдесет и три, сграда – едно/, със застроена площ 64 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/,  брой етажи 2 /два/, с адрес: общ. Созопол, с. Вършило, ул. „Родина“ № 27, с  предназначение на сградата: „Жилищна сграда – еднофамилна“, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-480/18.07.2019 год.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да се открие процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 12975.501.173 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто седемдесет и три/, с площ 263 кв.м. /двеста шестдесет и три квадратни метра/, с адрес: общ. Созопол, с. Вършило,, ул. „Родина“ № 27, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 12975.501.172, 12975.501.175, 12975.501.550, 12975.501.174, 12975.501.546, заедно с построената в него сграда  - частна общинска собственост, а именно:

полумасивна сграда с идентификатор 12975.501.173.1 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто седемдесет и три, сграда – едно/, със застроена площ 64 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/,  брой етажи 2 /два/, с адрес: общ. Созопол, с. Вършило, ул. „Родина“ № 27, с  предназначение на сградата: „Жилищна сграда – еднофамилна“, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-480/18.07.2019 год.

 1. Одобрява експертна оценка №2023EO073/13.06.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 360,00 лв. /шест хиляди триста и шестдесет лева/ без включен ДДС, образувана от сбора на сумата в размер на 1 480 лв./хиляда четиристотин и осемдесет лева/, представляваща пазарна стойност на ПМС с идентификатор 12795.501.173.1 и сумата в размер на 4 880 лв. /четири хиляди осемстотин и осемдесет лева/ - представляваща пазарна стойност на ПИ с идентификатор 12795.501.173. Цитираната по-горе експертна оценка да послужи за начална тръжна продажна цена.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

ПО ШЕСТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Докладна записка №481/11.07.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заболяване. 

РЕШЕНИЕ №1114

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет–Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

 1.С. П. Х. – ЕГН:   от с. Зидарово за закупуване на апарат за сънна апнея в размер на 1000 /хиляда/ лв.

 2.К. Н. А. – ЕГН:  от с. Крушевец за извършена хирургична операция  в размер на 1000 /хиляда/ лв.

 1. К.Т. Д. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена  очна операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 2. Г. М. С. - ЕГН:  от с. Росен за извършена онкологична операция в размер на 1300 /хиляда и триста/ лв.
 3. П. С. Д. – ЕГН:  от гр. Созопол, ТЕЛК 80% без чужда помощ за извършена ортопедична операция в размер на 1000 /хиляда/ лв.
 4. П. Н. Х. - Ч.- ЕГН:от гр. Созопол, ТЕЛК 75% за извършена ортопедична операция в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лв.
 5. К. И. Й. – ЕГН: от гр. Черноморец за извършена ортопедична операция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв.
 6. Р. И. Ш.- ЕГН: от гр. Черноморец,  родител на детето В. Б. Ш.  с ЕГН:,  ТЕЛК 100% вид степен на увреждане, с чужда помощ за проведено лечение  и закупуване на проходилка в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 7. М. М. С. – ЕГН: от с. Росен, ТЕЛК 56% за проведено онкологично изследване в размер на 660 /шестстотин и шестдесет/ лв.
 8. Р. К. П. - ЕГН:от с. Росен, ТЕЛК 75% за проведена онкологична операция в размер на 1150 /хиляда сто и петдесет/ лв.
 9. М. И. Г. – ЕГН:  от с. Росен за извършена очна операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 10. А. С. Л. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена хирургична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 11. М. Й. Х.ЕГН:  от с. Росен за извършена хирургична операция в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лв. 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...