Петък, 08 Септември 2023 15:36

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 04.09.2023 г.

РЕШЕНИЕ №1115

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

 

Докладна записка № 636/30.08.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет-  Созопол относно: Попълване състава на Комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ и  Комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“.  

Докладна записка № 556/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община   Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас за свикване на редовно присъствено заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  Бургас.

 

Докладна записка № 636/30.08.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет-  Созопол относно: Попълване състава на Комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ и  Комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“.  

РЕШЕНИЕ №1116

Общински съвет Созопол прие

 

                Допълва състава на  Комисията по „Законност, обществен ред, сигурност,

граждански права, молби и жалби“  като избира за член Станислав Костадинов Губеров. 

Допълва състава на Комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ като избира за член Хриска Калоянова Костадинова. 

Допълва състава на Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“ като избира за член Хриска Калоянова Костадинова. 

 

Докладна записка №556/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация “ ЕАД – Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №1117

Общински съвет Созопол прие 

  1. I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:
  2. На основание 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния отчет за дейността на асоциацията през 2022г.;
  3. На основание чл. 26 ал. 3, във връзка с чл. 9 ал, 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация‘ ЕАД, гр. Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2022г.;
  4. 3. На основание чл. 198в, ал. 4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2023г.
  5. 4. На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2023 г.
  6. На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2024г., в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева.
  7. При невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения, определя заместник кмет Тодор Дамянов за представител на Община Созопол в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, който да гласува по цитираните в т.I решения със същия мандат.

III. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, ал.1 от АПК, което се налага от обстоятелството , че до датата на провеждане на общото събрание решението няма да е влязло в сила и може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и  от закъснението на изпълнението може да последва трудно поправима вреда.

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...