Сряда, 19 Февруари 2020 19:41

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 12.02.2020 г.

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 12.02.2020г.

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 54
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка № 38/14.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Поправка в решение № 26/20.12.2019г. за одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
2. Докладна записка №55/ 21.01.2020 г. от Румен Кисьов- Зам. кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2019 г.
3. Докладна записка №58/21.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
4. Докладна записка №61/23.01.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на Oбщина - Созопол, приета с Решение № 1047/23.03.2018г.
5. Докладна записка №67/ 27.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Созопол за 2020-2023 г.
6. Докладна записка №92/ 04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка №62/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година.
8.Докладна записка №66/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2020 година.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка №17/06.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на община Созопол
10. Докладна записка №49/20.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.282, с.Присад, община Созопол
11. Докладна записка №50/20.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.283, с.Присад, община Созопол
12. Докладна записка №54/21.01. 2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
13. Докладна записка №60/23.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
14. Докладна записка №41/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.53.28 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за курорт и обществено обслужване“.
15 Докладна записка № 42/ 15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на „вилни сгради“.
16. Докладна записка №43/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.5.244 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих курорт“.
17. Докладна записка №46/17.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за обект : ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461“ по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх. №78/29.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно : Предоставяне на имоти , общинска собственост, по процедура по обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ
19. Докладна записка №79/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: одобряване постигането на съдебна спогодба по гр.д. № 1567/2018г. по описа на Бургаския окръжен съд .
20. Докладна записка №81/30.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на членове от Общински съвет гр. Созопол, които да вземат участие в Общински съвет по сигурност за намаляване на риска от бедствия към Община Созопол.
21. Докладна записка №84/31.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Созопол за мандат 2019-2023г.
22. Докладна записка с вх. №85/31.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година.
23. Докладна записка №93 от 04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2020-2023г.


I. ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Докладна записка № 38/14.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Поправка в решение № 26/20.12.2019г. за одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 55
I. Общински съвет на основание чл.62, ал.2 от АПК ОДОБРЯВА, поправка, както следва:
Вместо:
3.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3.2. Дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности и контрол“
Да се чете:
3.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3.2. Дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности и проекти“


2. Докладна записка №55/ 21.01.2020 г. от Румен Кисьов- Зам. кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2019 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 56
1.ПРИЕМА годишния отчет за 2019 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

3. Докладна записка №58/21.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 57
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, Общински съвет – Созопол избира като свои представители в ОКБДП, следните общински съветници:
1 . Станимир Андонов;
2 . Андрей Николов;
3. Стамат Стаматов.

 


4. Докладна записка №61/23.01.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на Oбщина - Созопол, приета с Решение № 1047/23.03.2018г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 58
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите в протеста на окръжен прокурор Андрей Червеняков Общински съвет Созопол, отменя Наредба за пожарна безопасност на територията на община Созопол , приета с решение № 1047, обективирано в Протокол № 36 / 23.03.2018г.
Препис от решението да бъде изпратено до Административен съд Бургас с искане да бъде прекратено образуваното административно производство.

 

5. Докладна записка №67/27.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Созопол за 2020-2023 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 59
Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, чл.8 , ал.8 от Закона за общинската собственост приема „Стратегия за управлението на общинската собственост за 2020-2023г.”

 

6. Докладна записка №92/ 04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 60
Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, чл.8 , ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.” Общински съвет добавя обект:„Изграждане на улична канализационна мрежа за битово-фекални води за квартали №37,38,39,47,48 и 49 по плана на с. Равадиново, община Созопол”.


II. ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
7. Докладна записка №62/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 61

Общински съвет Созопол одобрява план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година.
ПЛАН СМЕТКА
На приходите и разходите на осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2020 година, в лв.

I.Приходи 7 900 000
1. Планирани приходи от такса за битови отпадъци за 2020 г 3 400 000
2. Прогнозен преходен остатък на 01.01. 2020г. 4 500 000
- Наличен преходен остатък към 01.01.2020г. 102 133
- Дефицит на преходен остатък 4 397 867

II. Разходи 7 900 000
1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 1 700 000
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 1 500 000
1.2. Дължим ДДС по реда на гл.19а от ЗДДС 200 000

2.Управление на дейностите по отпадъците, проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците. 1 770 000
2.1. Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" 950 000
2.2. Отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 820 000
3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
други територии от населените места, предназначени за обществено
ползване; 1 400 000
3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете
и други територии от населените места, предназначени за
обществено ползване; 775 000
3.2. Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на щатен персонал
и материали по населени места на Общината за почистване на
териториите за обществено ползване. 575 000
3.3. Почистване на битови отпадъци на сервитутни зони на
общински пътища 50 000

4. Неразплатени задължения по дейности за събиране, транспортиране
и депониране на битовите отпадъци 3 030 000

 

8.Докладна записка №66/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2020 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 62
1. Приема бюджета на Община Созопол за 2020г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 24 360 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 090 999 лв.,
в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 439 993 лв.
1.1.1.2. Финансиране в размер на 651 006 лв.,в т.ч.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2019г. в размер на 651 006 лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 17 269 001 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 7 696 007 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 7 848 897 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 687 100 лв., в т.ч.
1.1.2.3.1..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
553 100 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 134 000 лв.
1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 630 000 лв.
1.1.2.5.Финансиране в размер на - 406 997 лв., в т.ч.
1.1.2.5.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 1 260 000 лв.
1.1.2.5.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 1 200 000 лв.
1.1.2.5.3.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 49 837 лв.
1.1.2.5.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2019г. в размер на 2 866 997 лв./ Приложение №1 и Приложение № 5/30/
1.1.2.5.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2019г. в размер на 49 837 лв./Приложение №1/

1.2. По разходите в размер на 24 360 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 090 999 лв.
1.2.2. 3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 806 600 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 15 462 401 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 2 до 23.
1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 63
2.Приема инвестиционната програма за 2020г. в размер на 4 633 725 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 553 100 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 64
3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2020г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25., в т.ч.
3.1.За дейност 122 „Общинска администрация“ – 123 броя служители, от които 35 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет, в т.ч. 4 броя кметски наместници и 88 броя служители осигурени с общински приходи.
3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2020г., съгласно Приложение № 26.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 65
4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос - 19 500 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 100 000 лв., както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер до 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2020г. 90 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3.Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 282 680 лв., в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 137 400 лв.,в т.ч. 33 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 11 440 лв. в т.ч. 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Зидарово – 11 440 лв. в т.ч. 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Индже войвода – 7 220 лв., в т.ч. 2 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Крушевец- 11 440 лв. в т.ч. 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Присад – 6 220 лв. в т.ч. 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Росен – 21 880 лв. в т.ч. 1 000 лв. –дофинансиране;
-за читалище - с.Равна гора- 21 880 лв. в т.ч. 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Равадиново – 16 660 лв. в т.ч. 1 000 лв. – дофинансиране;
-зачиталище-гр.Черноморец.-37 100лв.,в т.ч.11 000лв.–дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 330 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол – 250 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 27 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 6 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Ангел Гочев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 2 000 лв.;

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 22 500 лв., в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "Съюз на слепите в България" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 5 000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 5 000 лв. Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
-на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 5 000 лв.;
-на Сдружение Асоциация „Деметра” в размер на 2 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 66
5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 250 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП – Созопол в размер на 400 лв.
5.3.Разходи за представителни цели в размер на 20 000 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /;
в т.ч.
-за Кмета на Общината – 15 000 лв.;
-за Председателя на Общински съвет-5 000 лв.;

5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 160 500 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 70 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 10 000 лв.
- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;
- за останалите села в общината – 40 500 лв.

5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП.
5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв.
5.8.Утвърждава средства в размер на 47 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 67
6. На основание чл.34, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 381/30.12.2019г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2020г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 /
6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.2.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2020г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.
6.3.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.4.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.3. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

 


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 68
7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 6 223 285 лв., съгласно Приложение №28.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 69
8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020г. и прогнозни показатели за периода 2020- 2022г./Приложение №29/

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 70
9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2020г. както, следва:
9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец.
9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол.
9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Директор на основно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.
9.8.Директор на основно училище '"Отец Паисий" с. Равна гора.
9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /
9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 71
10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020г. в размер на 10 000 000 лв.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 72
11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. в размер на 10 600 000 лв.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 73
12.Определя размера на просрочените задължения от 2019г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020г. в размер на 3 634 867 лв., съгласно Приложение № 1/31.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 74
13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020г.в размер на 147 797 лв.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 75
14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 76
15.Възлага на Кмета на общината:
15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 77
16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2020 г.
16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 78
17.Упълномощава Кмета:
17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 79
18.Приема за сведение Протокол от 21.01.2020г. за публичното обсъждане на бюджета за 2020г., / Приложение №32/.

 

III. ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

9. Докладна записка №17/06.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 80
I. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение №1- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
Приложение №2- Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
Приложение №3- Ведомствени жилища;
Приложение №4- Резервни жилища.


10. Докладна записка №49/20.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.282, с.Присад, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№81
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Н. Е. П. ЕГН  чрез продажба на: 30 кв.м.ид.ч./тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ 58400.501.282/ЕКАТТЕ-петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 на ИД на АГКК, находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 675 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2. Одобрява експертна оценка №380/23.07.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 288,00лв./двеста осемдесет и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

11. Докладна записка №50/20.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.283, с.Присад, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№82
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Н. Е. П. ЕГН  чрез продажба на: 18 кв.м.ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части/ от ПИ 58400.501.283/ЕКАТТЕ-петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 на ИД на АГКК, находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 714 кв.м./седемстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2. Одобрява експертна оценка №381/23.07.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 173,00лв./сто седемдесет и три лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

12. Докладна записка №54/21.01. 2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№83

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следните вещи - частна общинска собственост именно:
1.1.Мотоциклет , модел MZ 250 ETZ/ М3 250 ЕТЗ8, регистрационен номер А1211В, със стойност 300(триста) лв.съгласно удостоверение №34134/8.01.20г.
1.2.Мотоциклет , модел MZ 250 ETZ/ М3 250 ЕТЗ8, регистрационен номер А1210В, със стойност 300(триста) лв.съгласно удостоверение №34133/8.01.20г.
1.3.Лек автомобил модел VAZ 21051 1200S/ВАЗ 21051 1200 С, с регистрационен номер А 8729 КС, със стойност 804(осемстотин и четири)лв., съгласно удостоверение №34132/8.01.20г.
1.4. Лек автомобил модел VAZ 21214/ВАЗ 21214, с регистрационен номер А 5124 КА, със стойност 1 335(хиляда триста тридесет и пет)лв., съгласно удостоверение №34131/8.01.20г.
2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


13. Докладна записка №60/23.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№84
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 201 /двеста и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 801 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 350,00 лв. /две хиляди триста и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0002/20.01.2020г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Недялка Георгиева Янкова да придобие право на собственост върху 201 /двеста и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 801 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

 

IV. ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

14. Докладна записка №41/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.53.28 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за курорт и обществено обслужване“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№85
1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.28 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за курорт и обществено обслужване“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ..
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

15 Докладна записка № 42/ 15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на „вилни сгради“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№86
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилно застрояване“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 40, одобрена с Решение №384, на Общински съвет – Созопол, от Протокол №18/08.02.2013г. - /ДВ, бр.31/29.03.2013г./, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.48, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

16. Докладна записка №43/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.5.244 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№87

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.5.244 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


17. Докладна записка №46/17.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за обект : ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461“ по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№88
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол , одобрява Подробен устройствен план - план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии за обект : “ ПУП – ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол.С плана за улична регулация се предвижда обособяване на нова обслужваща улица, в обвръзка с действащата улична регулация на гр.Черноморец при о.т.4/съществуваща/ до о.т 11 /проектна/, завършваща с тупик и уширение, осигуряващо възможност за обръщане на сметосъбирачи.Ново проектираната улична регулация съвпада с границите на ПИ с идентификатор 81178.32.388 по КК на гр.Черноморец с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт“. Новопредвидената улица е с ширина на пътното платно 8,00 метра и променлив тротоар с ширина в най тясната си част мин. 1,50 метра. по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва , по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

 

18. Докладна записка с вх. №78/29.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно : Предоставяне на имоти , общинска собственост, по процедура по обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№89
Общински съвет – Созопол на основание чл.10б, ал.2,т.1 във връзка с чл.19а, ал.4 от ЗСПЗЗ и процедура по реда на чл.19 от ППЗСПЗЗ, дава своето съгласие да бъдат предоставени за нуждите на обезщетението следните имоти:
1 81178.15.216 12,045 дка
2 58400.40.189 15,748 дка
3 58400.36.13 6,599 дка
4 58400.36.18 2,174 дка
5 58400.25.8 3,370 дка
6 58400.32.12 7,000 дка

 

19. Докладна записка №79/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: одобряване постигането на съдебна спогодба по гр.д. № 1567/2018г. по описа на Бургаския окръжен съд .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№90
Не одобряване подписването на съдебна спогодба по гр.д. № 1567/2018г. по описа на Бургаския окръжен съд и докладната записка на кмета не се приема.


20. Докладна записка №81/30.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на членове от Общински съвет гр. Созопол, които да вземат участие в Общински съвет по сигурност за намаляване на риска от бедствия към Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№91
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет определя :
1. Желязко Иванов - за представител;
2. Андрей Николов - за заместник представител,
за свои представители в общинския съвет за сигурност за намаляване на риска от бедствия към Община Созопол.

 

21. Докладна записка №84/31.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Созопол за мандат 2019-2023г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№92

На основание чл.21,ал.1 т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Содопол приема така представената Програма за управление на кмета на Община Созопол за мандат 2019-2020г.
Приложение: Програма Програма за управление на кмета на Община Созопол за мандат 2019-2023г.

 

22. Докладна записка с вх. №85/31.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 годин
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№93
1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2.
3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3.
4.Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
5.Приема „Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи – мери, пасища, ливади – собственост на община Созопол“, изготвена от лицензиран независим оценител „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД с експертна оценка № 2019AO008 и определя годишните наемни цени за общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване съгл. чл.37и, ал.1 през стопанската 2019/2020г., съответно начални тръжни наемни цени съгл. чл.37и, ал.13 и 14 да се определят съгласно методиката.
6.Съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение №2 и №3.
7.На основание чл.60, ал.1, предл.второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.
Приложeно:
1. Приложение №1 – Списъци на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване;
2. Приложение №2 – Правила за ползване на мерите и пасищата;
3. Приложение №3 – Годишен план за паша;
4. Експертна оценка №2019AO008 за Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на мери, пасища и ливади – общинска собственост и диск към нея, ведно с диск таблица-приложение съгласно методиката;
5. Списък с данни за земеделските стопани, регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях животни;


23. Докладна записка №93 от 04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2020-2023г
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№94
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10 от ЗЕВИ Общински съвет -Созопол приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол за периода 2020-2023г.


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

 


Гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60
е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...