Понеделник, 23 Март 2020 17:34

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 16.03.2020г.

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 95
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №173/27.02.2020г от Илиян Стефанов – общински съветник към Общински съвет Созопол
Относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към Община Созопол със званието „Почетен гражданин“
2. Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г.
3. Докладна записка с вх. №210/04.03.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „За по-чисто Черно море“ по покана за подбор на проектни предложения „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансов механизъм на ЕИП за 2014 – 2021г.
4. Докладна записка с вх. №214/05.03.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,
Относно: Промяна в съставите на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.

5. Докладна записка с вх. №215/06.03.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов –зам.-кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. №167/26.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”
7. Докладна записка с вх. №182/28.02.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,
Относно: Актуализиране на откритата процедура за финансово оздравяване на Община Созопол, съгласно изискването на чл. 130д от Закона за публичните финанси /ЗПФ/
8. Докладна записка с вх.№183/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023г. на Община Созопол .
9. Докладна записка с вх. №188/28.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол

10. Докладна записка с вх. №190/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от склад от категория „едра“
11. Докладна записка с вх. №194/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Поправка на решение №83 от 12.02.2020г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
12. Докладна записка с вх. №109/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. №110/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

14. Докладна записка с вх. №111/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
15. Докладна записка с вх. №193/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение № 60/12.02.2020г.
16. Докладна записка с вх. №195/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.484 с площ от 460 кв.м.
17. Докладна записка с вх. №196/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.279 с площ от 389 кв.м.
18. Докладна записка с вх. №197/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.311 с площ от 1 581 кв.м.
19. Докладна записка с вх. №198/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.447 с площ от 837 кв.м.
20. Докладна записка с вх. №199/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.440 с площ от 570 кв.м.
21. Докладна записка с вх. №200/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.435 с площ от 257 кв.м.
22. Докладна записка с вх. №201/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.507 с площ от 514 кв.м.
23. Докладна записка с вх. №202/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.329 с площ от 500 кв.м.
24. Докладна записка с вх. №203/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.273 с площ от 416 кв.м.
25. Докладна записка с вх. №204/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.404 с площ от 343 кв.м.
26. Докладна записка с вх. №205/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.64 с площ от 144 кв.м.
27. Докладна записка с вх. №206/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.92 с площ от 600 кв.м.
28. Докладна записка с вх. №207/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.1 с площ от 1 007 кв.м.
29. Докладна записка с вх. №208/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.28 с площ от 554 кв.м.
30. Докладна записка с вх. №209/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.441 с площ от 311 кв.м. 

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
31. Докладна записка с вх. №95/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.10.301 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на една сграда за отдих и курорт.
32. Докладна записка с вх. №96/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.5.124 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За паркинг“, за изграждане на паркинг.
33. Докладна записка с вх. №97/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.29 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
34. Докладна записка с вх. №98/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.146 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
35. Докладна записка с вх. №154/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Кабелна линия 1kV, от съществуващ стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до разпределително табло разположено в ПИ40124.27.110“, в м.“Садалово“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
36. Докладна записка с вх. №155/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.8.149 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и обединяване с: УПИ XLII-8070 и улица – тупик, заедно представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол. Новообразуваният урегулиран поземлен имот да се отреди за изграждане на вилни сгради


37. Докладна записка с вх. №156/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграждане на жилищни сгради, поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр. Созопол, урбанизирана територия, да се отреди за транспортна инфраструктура, като част от улична регулация, на улица от О.Т. 683 до О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за улична регулация на: улица-тупик от О.Т.1a÷1b, с ширина 5.00м.; улица от О.Т. 2 ÷ 24, с ширина 4.00 м.; улица от О.Т. 5 ÷ 5b, с ширина 6.00 м. и улица-тупик, като продължение на улица от О.Т. 5b, с ширина 4.00 м..
38. Докладна записка с вх. №157/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
39. Докладна записка с вх. №176/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.
40. Докладна записка с вх. №178/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
41. Докладна записка с вх. №179/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
42. Докладна записка с вх. №180/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
43. Докладна записка с вх. №181/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 32737.3.16 по КК на с.Индже войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради
44. Докладна записка с вх. №211/04.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец

 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка с вх. №173/27.02.2020г от Илиян Стефанов – общински съветник към Общински съвет Созопол относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към Община Созопол със званието „Почетен гражданин“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 96
1. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ г-н Руси Петров Петров.

 

Докладна записка с вх. №210/04.03.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „За по-чисто Черно море“ по покана за подбор на проектни предложения „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансов механизъм на ЕИП за 2014 – 2021г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 97
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „За по-чисто Черно море“ по покана за подбор на проектни предложения „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансов механизъм на ЕИП за 2014 – 2021г.
2. Да сключи споразумение за партньорство с цел изпълнение на проектните дейности
3. Декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Созопол.

 

Докладна записка с вх. №214/05.03.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,
Относно: Промяна в съставите на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 98
1. Общински съвет – Созопол избира Анета Момчилова Филиповаза за член на постоянната комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.

2. Общински съвет – Созопол избира Милена Тодорова Желева за член на постоянната комисия по „Финансии и бюджет, международни проекти и програми” .

3. Общински съвет – Созопол избира Димитринка Николаева Господинова за председател на постоянната комисия по финансии и бюджет, международни проекти и програми

4. Общински съвет – Созопол избира Милена Тодорова Желева за член на постоянната Комисия по установяване на конфликт на интереси .


Докладна записка с вх. №215/06.03.2020г. от Тодор Даманов Дамянов –зам.-кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 99
На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1 .Дава съгласие ЦНСТДМУ с. Атия да кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта, посочен в т.1 от настоящото решение.
3. Гарантира осигуряването на средства за съфинансиране по време на изпълнението на проекта, в размер на 3 600,00лв.


II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

Докладна записка с вх. №167/26.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 100
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”, Общински съвет Созопол
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 44 472,89лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и два лв. и 89ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 8 894,58лв. /осем хиляди осемстотин деветдесет и четири лв. и 58ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”.
3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол” .
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол” .


Докладна записка с вх. №182/28.02.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,
Относно: Актуализиране на откритата процедура за финансово оздравяване на Община Созопол, съгласно изискването на чл. 130д от Закона за публичните финанси /ЗПФ/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 101
1. Общински съвет – Созопол актуализира откритата с Решение № 1394/29.03.2019г. процедура за финансовото оздравяване на община Созопол, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси.
2. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да изготви нов план за финансово оздравяване в срок до 16. 04. 2020г. и да проведе публично му обсъждане с местната общност след изтичане на не по-малко от 15 дни от датата на публикуване на обявата за обсъждане и не повече от 20-дни от изготвянето му.
Обявата за публичното обсъждане да бъде публикувана в местния вестник „Созопол”, притурка на вестник „Черноморски фар” и на интернет страниците на Община Созопол и на Общински съвет Созопол в посочения по-горе срок.


Докладна записка с вх.№183/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023г. на Община Созопол .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 102
1. Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023г. на Община Созопол съгласно Приложение №8 - Іетап.

Докладна записка с вх. №188/28.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 103

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управлене – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 10 000 /десет хиляди/лева в рамките на бюджетната 2020г.
2.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас.


Докладна записка с вх. №190/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от склад от категория „едра“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 104


Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71, ал.5, т.3 и ал.6, т.1 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина от склад от категория „едра“/трупи и ОЗМ/ и дърва с общ прогнозен обем и по цени съгласно Приложение 1

 Ц Е Н О Р А З П И С
за предоставяне на услугата: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от временен склад, по реда на чл. 71 ал. 1, т. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП

 Категория дървесина/ сортименти Дърв. вид  Количество м3  лв/м3 минимални защитни цени без ДДС  Продажба Ред за възлагане

 1                                                     2                  3                       4                                                           5                 6
                                                                                                                                   Чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата.
По ценоразпис;
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ЕДРА до 3 000.00
Трупи за бичене 2, 5м. /18-29 см. дб/цр 120, 00/75, 00
Трупи за бичене 2, 0 м. /18-29 см. дб/цр 120, 00/75, 00
Трупи за бичене 2, 5м. /над 30 см. дб/цр 120, 00/75, 00
Трупи за бичене 2, 0 м. /над 30 см. дб/цр 120, 00/75, 00
ОЗМ (дърва за цепене) дб/цр 60, 00
ДЪРВА
Дърва за огрев дб/цр 45, 00

 

Докладна записка с вх. №194/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Поправка на решение №83 от 12.02.2020г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 105
1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА , чл.62 АПК, чл.34, ал.4 , чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , приета от Общински Съвет-Созопол
Променя т.1.3 от решение № 83 от 12.02.2020г на Общински Съвет Созопол, като вместо „Лек автомобил VAZ 21051 1200S/ ВАЗ 21051 1200 С, с регистрационне номер А 8729 КС със стойност 804,00/осемстотин и четири лева/ , съгласно удостоверение №34132/08.01.2020г.“ да се чете „Лек автомобил VAZ 21051 1200S/ ВАЗ 21051 1200 С, с регистрационне номер А 8729 КС със стойност 840,00/осемстотин и четиридесет лева/ , съгласно удостоверение №34132/08.01.2020г.


3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 83 от 12.02.2020г. на Общински Съвет Созопол.

 

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
Докладна записка с вх. №109/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 106

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 8 /осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 694 кв.м., на стойност 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0003/04.02.2020г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Таня Петрова Недева, Росанка Добрева Недева и Петър Добрев Недев, съгл. удостоверение за наследници изх.№94-01-10929/28.03.2019г., издадено от община Бургас да придобият право на собственост върху 8 /осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №110/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 107
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 21 /двадесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 531 кв.м., на стойност 420,00 лв. /четиристотин и двадесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0004/04.02.2020г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Роксана Костадинова Кантарджиева да придобие право на собственост върху 21 /двадесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №111/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 108
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 6 /шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 733 кв.м., на стойност 120,00 лв. /сто и двадесет/, обективирана в оценителен протокол №0005/06.02.2020г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Николай Костов Димитров да придобие право на собственост върху 6 /шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №193/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение № 60/12.02.2020г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 109
Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва годишна програма за 2020, приета с Решение № 60/12.02.2020 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:
-а именно изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500m3 /представляващ част от ПИ с идентификатор 67800.40.119 и част от ПИ с идентификатор 67800.40.112/, като се образува нов УПИ I-40-180.

Докладна записка с вх. №195/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.484 с площ от 460 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 110
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.484 с площ 460 кв.м./четиристотин и шестдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001484, при граници на имота: 63015.506.6 63015.506.580, 63015.506. 7, 63015.506.485,81178.40.375, 63015.506.5. актуван като частна общинска собственост с акт №3323/25.08.2015год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 15 000,00лв. / петнадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО026/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №196/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.279 с площ от 389 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 111

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.279 с площ 389 кв.м./триста осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 279, при граници на имота: 63015.506.277, 63015.506.281, 63015.506.280, 63015.506.278,63015.506.589. актуван като частна общинска собственост с акт №5032/10.08.2018год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 14 100,00лв. / четиринадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО018/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №198/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.447 с площ от 837 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 112
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.447 с площ 837 кв.м./осемстотин тридесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. “ номер по предходен план –001447 при граници на имота: 63015.506.62, 63015.506.592, 63015.506.404, 81178.40.365. актуван като частна общинска собственост с акт №3297/ 14.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 30 400,00лв. / тридесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО025/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №199/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.440 с площ от 570 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 113
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.440 с площ 570 кв.м./петстотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001440, при граници на имота: 63015.506.38, 63015.506.581, 63015.506.36, 63015.506.37 актуван като частна общинска собственост с акт № 5278/26.07.2019год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 20 700,00лв. / двадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО023/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №200/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.435 с площ от 257 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 114
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост а именно Поземлен имот с идентификатор 63015.506.4035 с площ 257 кв.м./двеста петдесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план –001435, при граници на имота: 63015.506.436, 81178.40.362, 63015.506.490, 63015.506.19 актуван като частна общинска собственост с акт № 5277/26.07.2019год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 8 400,00лв. / осем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО022/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №201/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.507 с площ от 514 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 115
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост,а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.507 с площ 514 кв.м./петстотин и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001507, при граници на имота: 63015.506.125, 63015.506.127, 63015.506.128, 63015.506.587,63015.506.122, 63015.506.121 актуван като частна общинска собственост с акт № 4797/09.10.2017год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 18 700,00лв. / осемнадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО027/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №202/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.329 с площ от 500 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 116
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.329 с площ 500 кв.м./петстотин квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 1.329, при граници на имота: 63015.506.328 63015.506.571, 63015.506.597, 63015.506.330, 63015.506.472 актуван като частна общинска собственост с акт №4547/06.03.2017год..
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 18 200,00лв. / осемнадесет хиляди идвеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО019/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №203/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.273 с площ от 416 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 117
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост,а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.273 с площ 416 кв.м./четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 273, при граници на имота: 63015.506.282 63015.506.588, 63015.506.464, 63015.506.589,63015.506.274 актуван като частна общинска собственост с акт №4820/06.11.2017год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 15 100,00лв. / петнадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО017/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №204/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.404 с площ от 343 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 118
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор
63015.506.404 с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001404 при граници на имота: 63015.506.447, 63015.506.592, 63015.506.63, 81178.40.365 актуван като частна общинска собственост с акт № 3289/14.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 500,00лв. / дванадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО021/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №205/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.64 с площ от 144 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 119
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.64 с площ 144 кв.м./сто четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 64 при граници на имота: 81178.40.365 ,63015.506.63, 63015.506.67, 63015.506.65, актуван като частна общинска собственост с акт №5276/26.07.2019год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 300,00лв. /пет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО015/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №206/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.92 с площ от 600 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 120
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.92 с площ 600 кв.м./шестстотин квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 1.92, при граници на имота: 63015.506.91, 63015.506.590, 63015.506.93, 81178.39.298 актуван като частна общинска собственост акт №3351/02.09.2015год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 21 800,00лв. / двадесет и една хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО016/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №208/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.28 с площ от 554 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 121
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.28 с площ 554 кв.м./петстотин петдесет и четири квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 1.28, при граници на имота: 63015.506.581, 63015.506.577, 63015.506.580. актуван като частна общинска собственост с акт №3260/04.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота 1.1, възлизаща на 20 100,00 лв / двадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО014/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №209/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.441 с площ от 311 кв.м.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 122
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.441 с площ 311 кв.м./триста и единадесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001441, при граници на имота: 63015.506.581, 63015.506.38, актуван като частна общинска собственост с акт №3296/14.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 10 100, 00 лв. /десет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО024/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

Докладна записка с вх. №95/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.10.301 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на една сграда за отдих и курорт.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 123
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.301 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на една сграда за отдих и курорт.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №96/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.5.124 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За паркинг“, за изграждане на паркинг.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 124
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За паркинг“, за изграждане на паркинг.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №97/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.29 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 125
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.60.29 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.35 ÷ 51, одобрена със Заповед №Z-1062/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.29, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №98/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.146 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 126
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.60.146 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.35 ÷ 51, одобрена със Заповед №Z-1062/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.146, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №154/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Кабелна линия 1kV, от съществуващ стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до разпределително табло разположено в ПИ40124.27.110“, в м.“Садалово“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 127
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Кабелна линия 1kV, от съществуващ стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до разпределително табло разположено в ПИ40124.27.110“, в м.“Садалово“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и ОПУ - Бургас, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №155/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.8.149 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и обединяване с: УПИ XLII-8070 и улица – тупик, заедно представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол. Новообразуваният урегулиран поземлен имот да се отреди за изграждане на вилни сгради
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 128
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.8.149 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и обединяване с УПИ XLII-8070 и улица – тупик, представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол. Новообразуваният УПИ XLII-8.70, 8.149, да се отреди за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отреден за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, МК-НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №156/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграждане на жилищни сгради, поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр. Созопол, урбанизирана територия, да се отреди за транспортна инфраструктура, като част от улична регулация, на улица от О.Т. 683 до О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за улична регулация на: улица-тупик от О.Т.1a÷1b, с ширина 5.00м.; улица от О.Т. 2 ÷ 24, с ширина 4.00 м.; улица от О.Т. 5 ÷ 5b, с ширина 6.00 м. и улица-тупик, като продължение на улица от О.Т. 5b, с ширина 4.00 м..
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 129
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят двадесет нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграждане на жилищни сгради, поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр.Созопол, урбанизирана територия, да се отреди за транспортна инфраструктура, като част от улична регулация, на улица от О.Т. 683 до О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за улична регулация за: улица-тупик от О.Т.1a÷1b, с ширина 5.00метра; улица от О.Т. 2 ÷ 24, с ширина 4.00метра; улица от О.Т. 5 ÷ 5b, с ширина 6.00метра и улица-тупик, като продължение на улица от О.Т. 5b, с ширина 4.00метра.

 

При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 60%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 40%.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – План регулация и застрояване и План за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с: улична регулация на улица с О.Т.5-1-2-3-4, одобрена със Заповед №8-Z-470/31.03.2016г., на Кмета на Община Созопол, улична регулация на улица с О.Т.1004-24-25, одобрена със Заповед №Z-128/29.10.2007г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се изработят върху актуална кадастрална основа, с одобрените и нанесени в КК, на гр.Созопол, второстепенни улици. В плана за улична регулация да се отразят коректно, вече одобрените осови точки, а новите да се съобразят с тях.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване и План за улична регулация.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ


Докладна записка с вх. №157/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 130
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП- ПРЗ да се съгласува с „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД, гр.Варна, във връзка с регистрираното свлачище в района на к-г „Черноморец“, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, преди внасянето му за приемане и одобряване в общината.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №176/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 131
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности и рекламни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.

Приложение:
1. Скица №15 /26.02.2020 година.
2 Приложение №4/26.02.20г. -схема преместваеми обекти.

Докладна записка с вх. №178/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 132
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол.

Приложение:
1. Приложение № 1-Схема за временни преместваеми обекти
2. Приложение № 2-Схема за временни преместваеми обекти
3. Приложение № 3-Схема за временни преместваеми обекти

Докладна записка с вх. №179/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 133
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на рекламни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол.

Приложение:
1. Скица №102 /07.08.2017 година , презаверена на 26.02.2020г.
2 Скица №103 /07.08.2017 година, презаверена на 26.02.2020г.
3. Скица №104 /07.08.2017 година презаверена на 26.02.2020г
4. Скица №105 /07.08.2017 година презаверена на 26.02.2020г
5. Скица №106 /07.08.2017 година презаверена на 26.02.2020г
6. Скица № 61 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
7. Скица № 62 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
8. Скица № 63 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
9. Скица № 65 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
10. Скица № 69 /24.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
11. Скица № 153 /13.12.2017 година презаверена на 26.02.2020г


Докладна записка с вх. №180/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 134
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2020г.

Приложение:
с.Габър
1. Скица №11/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
2. Скица №12/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Росен
1. Скица №23/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г.
2. Скица №39/28.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Зидарово
1. Скица №14/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Равна гора
1. Скица №10/17.02.2020 година
с.Индже войвода
1. Скица №24/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Атия
1. Скица №22/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Крушевец
1. Скица №13/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г


Докладна записка с вх. №181/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 32737.3.16 по КК на с.Индже войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 135
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 32737.3.16 по КК на с.Индже войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отреден за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка с вх. №211/04.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 136
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности и рекламни елементи върху общински имоти на територията на гр.Черноморец.

Приложение:
1. Скица №8 /05.02.2019 година , презаверена на 26.02.2020г.
2 Скица №9 /05.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г.
3. Скица №10 /05.02.2019 година презаверена на 26.02.2020г
4. Скица №11 /05.02.2019 година презаверена на 26.02.2020г
5. Скица №16 /09.02.2016 година презаверена на 26.02.2020г
6. Скица № 14 /26.02.2020 година.

 


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...