Сряда, 29 Април 2020 12:13

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол №6/16.03.2020г.

ОТ
ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в ПРОТОКОЛ № 6/ 16.03.2020г., изразяваща се в допълване на изказванията на общинския съветник Красимира Германова, в дебата по Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., отразени на стр. 13, 14 и 15 от протокола.

В Общински съвет Созопол е постъпило искане за поправка на Протокол № 6 /16.03.2020г. от общинския съветник Красимира Германова, в частта, в която са отразени изказванията, които тя е направила при дебата по приемане на Докладна записка № 192/ 28.02.2020г. на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., отразени на стр. 13, 14 и 15 от протокола. В него се твърди, че отразените в протокола изказвания от нейна страна не са посочени в тяхната пълнота. По този начин за неприсъствали граждани на сесията, не ставало ясно какво е нейното становище по този въпрос. Отправя се искане за повторно изслушване на аудиозаписа на заседанието и за извършване на поправка в протокола, като се отразят пълните изказвания на г-жа Германова в дебата, отразени на стр. 13, 14 и 15 от протокола.

Слез повторно изслушване на аудиозаписа на заседанието на Общински съвет Созопол, проведено на 16.03.2020г. и след справка с протокола, се установи, че във външното текстово оформяне на изказванията на г-жа Германова в дебата, по приемане на Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., е допусната очевидна фактическа грешка, като изказванията й не са отразени в протокола в тяхната пълнота.

При вземането на решение за допускане на поправка в протокола, съгласно отправеното искане, следва да се има предвид, че отразените в протокола изказвания на г-жа Германова по повод Докладна записка № 192/28.02.2020г., на стр. 13, 14 и 15 от протокола, по никакъв начин не интерпретират различно от изказаното й мнение, напротив, отразеното е съкратен преразказ на нейните изказвания. На следващо, но не на последно място, следва да се има предвид, че непълното отразяване на изразеното становище на общинския съветник Красимира Германова по никакъв начин не се е отразило на волята при вземане на решение от страна на общинските съветници по отношение на Докладна записка № 192/28.02.2020г., тъй като след проведените дебати, включително и след изказвания на други общински съветници, процесната докладна записка е оттеглена от вносителя, не е подложена на гласуване и няма прието решение от Общинския съвет Созопол.

Независимо от гореизложеното, след така направеното искане и с оглед пълнота, на основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в качеството ми на председател на Общински съвет – Созопол

ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол № 6 / 16.03.2020г., както следва:
На стр. 13 от протокола, последен абзац, изказването на К. Германова да се чете, както следва: „Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, това е една докладна, по която искам да взема отношение по няколко въпроса. Името на докладната е относно анализ, аз обаче не виждам компетентно лице, което е изготвила този анализ. Не виждам този анализ какъв е- икономически, статистически, финансов, юридически, какво цели, какви са резултатите и какъв е точно анализа, защото не виждам и някакви и някакви данни от този анализ. Просто пуснати няколко приложения, които са копирана информация от предходен период и стигам да заключението, че това е един политически анализ с изцяло популистки привкус. И в този смисъл първата точка като решение, която е предложена от вас, г-н кмете, е да приемем така предоставения анализ, мисля че общинския съвет не е този, който да приеме нещо, всъщност не можем да разберем какво е. Втората точка, второто нещо, на което искам да обърна внимание, вие г-н кмете предлагате да ви делегираме права да предприемете необходимите законови действия за уведомяване на компетентните органи и институции. Аз мисля, а съм и сигурна, че всички тука в залата, ще се съгласят с мене, че всеки един гражданин, всяко една институция, всеки един кмет, председател, общински съветник е в правото си тогава, когато има съмнения за някакви нарушения, да сезира компетентните органи и да носи тази си своя отговорност, за това че е сезирал тези органи. Не мисля, че общинския съвет, в предвид непредоставени данни, може да бъде обвинител за една цяла общинска администрация, която част все още работи в сегашната общинска администрация, нищо лошо няма, напротив, браво. И на трето място, искам и така не на последно, едно изключително неприятно впечатление остана в мен от един абзац, че даже и втора част от едно изречение и ще зачета: “ За още по- голямо съжаление трябва да се отбележи одобряването на проектите за решения за разпоредителни действия с имоти от общинския съвет на град Созопол с доминиращо мнозинство от една определена партия“. Г-н кмете, обиждате цяла институция, обиждате цял общински съвет и със следващото изречение, в един по нататъшен абзац: „При одобрението на общинския съвет, в нечий личен интерес“, и ще се аргументирам, защото казвам и ще помоля за вашето извинение към общинския съвет от предходния мандат. Опитах се и направих така набързо за последния мандат няколко изчисления, набързо, защото нямах физическа възможност, периодът беше много кратък. Оказа се, че предходния мандат, за целите 4 години, Общински съвет Созопол е гласувал много докладни за разпоредителни сделки, било то продажба, чрез търг, било прекратяване на съсобственост, било концесии на язовири, било продажба на общински жилища, било отстъпено право на строеж. И знаете ли какво се получи от моите изчисления- 86% от всички тези решения са с единодушно „за“ гласувани и това единодушно „за“, г-н кмете, е и от групата на ПП БСП, единодушно и от вас, г-н кмете. Колеги, вие от доминиращата група ли сте, или сте работили в нечий личен интерес. 14% от гласуваните решения са с 1 или повече „против“ и „въздържал се“ и то не само и единствено от хората на ПП БСП. Там има гласували „против“ и „въздържал се“ и от групата на ПП ГЕРБ, и това е нормално да е така, защото тука всеки един от нас гласува по съвест и е сметнал, че не е съгласен с дадена продажба или предоставяне на общинско имущество. Само 6% от всички гласували са повече от 1 „против“ и „въздържал се“, 6 процента, г-н кмете, това ли е доминиращата група. Направих си труда да погледна отделно всяко абсолютно гласуване на продажби на общински жилища, са 100 процента единодушно „за“, включително и вие, г-н кмете. Всички решения, които са за оценка на имоти, които коментирате, че са изключително занижени, са гласувани на 100 процента „за“ единодушно, включително и вие, г-н кмете. И искам да ви попитам господа общински съветници от предходния мандат дали, в момента сте общински съветници, дали сте кметове, зам. кметове, вие смятате ли се в тази доминираща група, която е гласувала единствено и само в личен интерес, ако е така, ще ви кажа къде е офиса на ПП ГЕРБ, може да си подадете по едно заявление. Така че г-н кмете, ще ви помоля да се извините на институцията Общински съвет и на всички тези общински съветници, които са сметнали, че тогава е трябвало да гласуват „за“, а вие в момента ги упреквате. Извинете се и на себе си, благодаря.”
На стр. 14 от протокола, след отговора на кмета Т. Янакиев, изказването на К. Германова да се чете както следва: „Г-н кмете, казахте целесъобразност. Вие тогава също сте решили, че е целесъобразно, защото ние сме се доверили на оценките на оценителя. Ако имате някакви съмнения, че този оценител не е направил оценките, както трябва, има си институции да ги сезирате, но не мисля, че общинския съвет е този, който трябва да вземе решение за нещо, с което не е запознат в детайли. Ние нямаме никаква детайлност, с която тука да сме запознати, в този анализ, първо. И второ ,,това което коментирате, че мен най- вече ме обиди фактът, че този анализ, в него, вътре, в тази докладна по-точно упоменато обида към общинския съвет. Как, г-н кмете, кое е обида? Аз не съм съгласна, че Общинския съвет е одобрявал от доминиращо мнозинство. И пак казвам, извинявайте, ще зачета цялото изречение: “А осъществяването може да се определи като организирано действие на един ръководител и изпълнители от администрацията, вербално или принудително, в подредена схема, при одобрението на Общинския съвет в нечий личен интерес“. Извинявайте, но вие не сте човекът, който да ме обвинявате, дали съм гласувала аз в личен интерес, но вие обвинявате и самия себе си, защото вие също сте гласували „за“ тези докладни. Това се опитвах да ви кажа. Да само за последния мандат е, но съм сигурна, че ако вляза и в предния мандат и там нещата ще са по същия начин в процентно съотношение. Искам да ме разберете правилно, това което коментирам в момента не е анализа. Аз не мога да го коментирам дали е така, или не, не мога да коментирам дали има нарушения или не, защото не съм запозната с детайлите. Аз г-н кмете като вас бях общински съветник без значение дали съм била председател, или не. Бях общински съветник и не съм работила в общинска администрация. Толкова колкото вие знаехте, толкова знам и аз. Не, не се подсмихвайте, така е, защото съм сигурна, че г-н Пинелов не знае какво става в общинска администрация и е нормално, общинска администрация си е съвсем друга организация. Говоря затова, че не може просто така да се споменава общинския съвет и да се обвинява. И пак казвам, нямам никакви претенции към това, дали анализът е правилен, или не. Първо, защото нямам достатъчно информация да го направя и второ не мисля, че ние сме органът, който да търси това. Има си достатъчно институции- финансов контрол, сметна палата и кой ли не още е прокуратурата, и така. Никакъв не ви е проблема, като имате информация, че има някакви нередности, описват се нередностите и се пращат в компетентните органи, но ние не сме този орган, който да каже има ли, или няма. Аз не мога да поема отговорност да обвиня хора, за които нямам информация какво се е случвало и съм сигурна, че и всички колеги ще се съгласят с мене, няма как да обвиним определени хора, без да имаме право и без да сме хората, които знаем какво се е случило, благодаря.”
На стр. 15 от протокола, след изказването на С. Лулева, изказването на К. Германова да се чете, както следва: „Аз също само с две думи, аз искам да коментирам, да, няма думата обвинявам, но прозира обвинението към общинския съвет. Макар и да сте били от 2008, 2002-ра ли, казахте тука в Созопол, г-н Кисьов, 12-та ли, аз не съм ви видяла на нито едно заседание на общинския съвет. Да бяхте влязли, да погледнете протоколите как и по какъв начин са взимани решенията. Не случайно си направих труда да изкарам тези цифри и да кажа с какъв процент единодушно са вземани тези решения, в които обвинявате Общински съвет- Созопол само от доминираща група. Така че, да, обвинявате и нямате право.”

Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 6 / 16. 03.2020г. и следва да се обяви по реда на обявяване на протокола.


Копие от решението да се изпрати на:
1. Кмет на община Созопол
2. Областен Управител на обл. Бургас
3. Районна прокуратура – гр. Бургас
4. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

............................Георги Пинелов
Председател на ОбС - Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за осмото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСМО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседа...

Обява за дневния ред на осмото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Противоепидемични мерки от 14 май 2020 г. до 14.06.2020 г.

Заповед на кмета на Община Созопол № 8-Z-619/14.05.2020 г. относно въвеждане на противоепи...

График на постоянно действащите комисии за седмото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на седмото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...