Понеделник, 04 Май 2020 12:57

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 29.04.2020г.

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 137
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 272/01.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и Председател на Комисия за детето
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 304/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Обществен съвет
3. Докладна записка с вх. № 305/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. №307/10.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Компенсирани промени разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
5. Докладна записка с вх. №325/14.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №232/19.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Освобождаване от такси за технически услуги, дължими съгласно ЗМДТ за наеми за ползване на общински терени с цел монтаж на информационни табели и билбордове за осигуряване на публичност и визуализация по проект “Интегриран воден проект за област Бургас“
7. Докладна записка с вх. №266/31.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,151 дка, цел на водоползването- аквакултури и свързаните с тях дейности.
8. Докладна записка с вх. №276/01.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на община Созопол на недвижими имоти с отпаднала необходимост за нуждите на Българската армия, на основание чл. 54 от ЗДС, с идентификаторни № по КК/КВС: 67800.1.187 – АЧДС № 7796/25.11.2016 г.; 67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.; 81178.7. 26 – АЧДС № 8879/25.05.2018 г.; 81178.7.136 – АЧДС № 9243/27.12.2018 г.; 81178.7. 25 – АПДС № 1763/06.07.2015 г.; 81178.7. 27 – АПДС № 1765/06.07.2015 г.; 81178.7. 123 – АПДС № 1766/06.07.2015 г.; 81178.7. 124 – АПДС № 1767/06.07.2015г.; 81178.7. 126 – АПДС № 1769/06.07.2015г.
9. Докладна записка с вх. №309/10.04.2020г. от от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
10. Докладна записка с вх. №310/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
11. Докладна записка с вх. №311/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
12. Докладна записка с вх. № 312/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
13 . Докладна записка с вх. № 313/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост находящи се в с.Индже войвода.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

14. Докладна записка с вх. №222/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.
15. Докладна записка с вх. №223/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за курортна и земеделска функция, за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп до новообразуваните УПИ.
16. Докладна записка с вх. №225/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и КОО“.
17. Докладна записка с вх. №226/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.
18. Докладна записка с вх. №297/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. №298/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг и трафопост“.
20. Докладна записка с вх. №299/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“.
21. Докладна записка с вх. №300/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.
22. Докладна записка с вх. №302/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол .
23. Докладна записка с вх. №303/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.
V. Докладна записка с вх. № 339/22.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол.
Относно: определяне на Представител на община Созопол в ОУТР „Бургаски Черноморски Туристически Район“
VI. Докладна записка с вх. №340/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя.
VII. Докладна записка с вх. №341/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“
VIII. Докладна записка с вх. №342/24.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол и гр.Черноморец

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


Докладна записка с вх. № 272/01.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и Председател на Комисия за детето
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 138
1. ПРИЕМА Програма за закрила на детето в Община Созопол за 2020 г.

 

 

Докладна записка с вх. № 304/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Обществен съвет по Закона за социално подпомагане

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 139
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника на Закона за социално подпомагане Общински съвет - Созопол определя Обществен съвет, съгласно Закона за социалното подпомагане в следния състав:
1.Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
2.Христо Бардуков – началник отдел ОКСДС
3.Анета Момчилова – общински съветник
4.Йорданка Димитрова - ръководител ДСП Созопол
5.Янчо Георгиев – директор ЦРСИ гр.Черноморец
6.Росица Карабаджакова – директор ЦНСТДМУ с.Атия
7.Николай Господинов – директор дирекция ФС

 

 

Докладна записка с вх. № 305/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 140
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „б“, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане Общински съвет - Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


Докладна записка с вх. №307/10.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Компенсирани промени разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 141
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2020г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 513 000лв. 38 800лв. 551 800лв.
в т.ч.
§ 10-15– материали 60 000лв. 38 800лв. 98 800лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 72 700лв. 38 800лв. 33 900лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер: 2 700лв. 6 120лв. 8 820лв.
в т.ч.
-Компютърни конфигурации,
преносими компютри, лазерни
принтери, мултифункционално
устройство, сървърно оборудване,
хардуер 2700лв. 6 120лв. 8 820лв.

било намаление става
§ 52-04 – придобиване на транспортни 70 000лв. 44 920лв. 25 080лв.
средства:
в т.ч.
-закупуване на автовишка за нуждите
на Община Созопол 70 000лв. 44 920лв. 25 080лв.

1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – извършва компенсирани промени на разходите по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 33 000лв. 13 754лв. 19 246лв.
§ 10-20 –разходи за външни услуги 13 000лв. 13 000лв. 0лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 754лв. 9 246лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 63 584лв. 13 754лв. 77 338лв.
в т.ч.
§ 52-06-изграждане на инфраструктурни
обекти:
-ТП Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа с.Зидарово 6 650лв. 13 754лв. 20 404лв.

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“-извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както следва:

§ 10-00 – издръжка 428 577лв. 1 044лв. 427 533лв.
в т.ч.
§ 10-20–разходи за външни услуги 191 100лв. 1 044лв. 190 056лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 349 516лв. 1 044лв. 350 560лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер: 0лв. 1 044лв. 1 044лв.
в т.ч.
-Компютърни конфигурации,
към електронни везни на РДНО 0лв. 1 044лв. 1 044лв.

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г./Приложение №1/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 4 672 241лв. 24 002лв. 4 648 239лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 1 375 061лв. 24 002лв. 1 351 059лв.


Приложения:
Приложение № 1– Поименен списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г.
Приложение № 2 – Докладна записка от Любомир Ганчев Йосифов – Началник отдел „Гражданска регистрация“
Приложение № 3 – Докладна записка от Даниела Георгиева Мархолева – Ръководител на РДНО.
Приложение № 4 –Докладна записка от Иванка Николова Хльостарова - Директор дирекция “УТСК” гр.Созопол.

 


Докладна записка с вх. №325/14.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 142
1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие община Созопол да учреди в полза на МОСВ безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 420
/две хиляди четиристотин и двадесет/ лв. за обезпечаване на финансовото изпълнението на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Банковата гаранция да бъде учредена за срок от 3 /три/ години.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяване на банковата гаранция, съгл. разпоредбите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


Докладна записка с вх. №232/19.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Освобождаване от такси за технически услуги, дължими съгласно ЗМДТ за наеми за ползване на общински терени с цел монтаж на информационни табели и билбордове за осигуряване на публичност и визуализация по проект “Интегриран воден проект за област Бургас“

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 143
I.Общински съвет Созопол дава съгласие поставянето на съоръженията (информационни табели и билбордове) с цел осигуряване на публичност и информация във връзка с реализацията на проект „Интегриран воден проект за област Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура” да бъде освободено от такси за ползване на тротоари; площади; улични платна; места, върху които са организирани пазари (открити и закрити); тържища; панаири; както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.посочени в чл. 21 от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

 


Докладна записка с вх. №266/31.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,151 дка, цел на водоползването- аквакултури и свързаните с тях дейности.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 144
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 44. (1) , чл. 46. (1), във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ и „б“ от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол разрешително за ползване и водовземане за аквакултури и свързаните с тях дейности от язовир ”До гробищата“, представляващ ПИ 61114.25.121 в землище с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост,с площ 62,151 дка, с цел изграждане на рибовъдно стопанство “Екватор “ в ПИ 61114.26.14,земеделска земя, собственост на „Екватор“ ЕООД за срок до изтичане на концесионния договор.
2. Приема предложения проект на Разрешително за водовземане и ползване на язовир ”До гробищата”.

 

 

Докладна записка с вх. №276/01.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на община Созопол на недвижими имоти с отпаднала необходимост за нуждите на Българската армия, на основание чл. 54 от ЗДС, с идентификаторни № по КК/КВС: 67800.1.187 – АЧДС № 7796/25.11.2016 г.; 67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.; 81178.7. 26 – АЧДС № 8879/25.05.2018 г.; 81178.7.136 – АЧДС № 9243/27.12.2018 г.; 81178.7. 25 – АПДС № 1763/06.07.2015 г.; 81178.7. 27 – АПДС № 1765/06.07.2015 г.; 81178.7. 123 – АПДС № 1766/06.07.2015 г.; 81178.7. 124 – АПДС № 1767/06.07.2015г.; 81178.7. 126 – АПДС № 1769/06.07.2015г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 145
1. На основание Чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с Чл.8,ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме процедура по Чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Созопол на следните имоти държавна собственост:

67800.1.187 – АЧДС № 7796/25.11.2016 г.
67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.
81178.7. 26 – АЧДС № 8879/25.05.2018 г.
81178.7.136 – АЧДС № 9243/27.12.2018 г.
81178.7. 25 – АПДС № 1763/06.07.2015 г.
81178.7. 27 – АПДС № 1765/06.07.2015 г.
81178.7. 123 – АПДС № 1766/06.07.2015 г.
81178.7. 124 – АПДС № 1767/06.07.2015 г.
81178.7. 126 – АПДС № 1769/06.07.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да направи мотивирано искане до Вицепремиера и Министър на Отбраната на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имотите по т.1.
3. При удовлетворяване на мотивираното искане Общината, чрез Общинския съвет и Кмета, поема ангажимент за 10%-тно предоставяне на новоизградените, върху тези имоти, недвижими общински собствености, за ползване от МО (жилища, хотели, паркинги, пристанища и др.) и 20%-тна отстъпка при посещаване и ползване на всички културно-исторически, спортно-развлекателни и спортни обекти.
4. Възлага на кмета на Община Созопол да инициира през Областния управител на Област Бургас изготвяне на становище по т.1 и по т.2.

 

 

Докладна записка с вх. №309/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов– кмет на Община Созопол,
Относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
146
1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон и на основание чл. 28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето С. Т. Г., ЕГН , от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж допълнително за 28 кв.м./двадесет и осем квадратни метра/, в ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м., актуван с АОС № 1219/17.03.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.28, от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 668 лв. /шестстотин шестдесет и осем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №406/03.04.2020г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

 

 

Докладна записка с вх. №310/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
147
1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 6/шест/ месеца на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00кв.м /осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м./три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол.
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 403/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 1267 /хиляда двеста шестдесет и седем/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

 


Докладна записка с вх. №311/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 148
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 402/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 418 /четиристотин и осемнадесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

 


Докладна записка с вх. № 312/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 149
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:
1.1. Недвижимият имот – общинска частна собственост представляващ 60/шестдесет/кв.м. в част от Самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр.Созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр.Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на Кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ 60/шестдесет/кв.м. в част от Самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр.Созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр.Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.

2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 408/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 693 /шестстотин деветдесет и три/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

 

Докладна записка с вх. № 313/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост находящи се в с.Индже войвода.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 150
1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26 с площ 6 254 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
3. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27 с площ 99 310 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
4. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29 с площ 6 933 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
5. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42 с площ 25 406 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Крушите“, община Созопол.
6. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45 с площ 120 372 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
7. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34 с площ 61 064 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
8. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.35 с площ 7 046 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
9. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44 с площ 35 959 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
10. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46 с площ 219 009 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Жельов букак“, община Созопол.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на зам.кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 1 /една/ година на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:


2.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2.1.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 392/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 3635лв./трри хиляди шестстотин тридесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26, с площ 6 254 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
2.2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 393/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 256лв./двеста петдесет и шест лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27, с площ 99 310 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2.3.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 394/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 4072лв./четири хиляди седемдесет и два лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29 с площ 6 933 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
2.4.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 395/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 285лв./двеста осемдесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42 с площ 25 406 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Крушите“, община Созопол.
2.5.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 396/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1042лв./хиляда четиридесет и два лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45 с площ 120 372/сто и двадесет хиляди триста седемдесет и два/ кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.

2.7. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 397/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 4936лв./четири хиляди деветстотин тридесет и шест лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34 с площ 61 064 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2.8.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 398/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 2504лв./две хиляди петстотин и четири лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.9. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.35 с площ 7 046 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
2.9.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 399/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 289лв./двеста осемдесет и девет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.10. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44 с площ 35 959 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
2.10.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 400/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1475лв./хиляда четиристотин седемдесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.11. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46 с площ 219 009 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Жельов букак“, община Созопол.
2.11.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 401/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 8981лв./осем хиляди деветстотин осемдесет и един лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.


3. В конкурсната документация да се включи условие, че договорът за наем ще бъде прекратен при образуване на преписка в Общинска служба „Земеделие“ Созопол за някой от гореспоменатите имоти.

4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


Докладна записка с вх. №222/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 151
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Ограничителната линия на застрояване, от западната страна на новообразуваното УПИ, да е разположена на 25 метра отстояние, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя, от края /ръба/ на платното на републиканския път, съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП- ПРЗ да се съгласува с Министерство на културата, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване в общината, съгласно Становище №33-00-0022/21.01.2012г., на Зам. Министъра на културата.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Докладна записка с вх. №223/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за курортна и земеделска функция, за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп до новообразуваните УПИ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 152
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за курортна и земеделска функция, за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп до новообразуваните УПИ.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 8%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,25 и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да е отреден за лозя и овощни насаждения.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване и план за улична регулация.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Докладна записка с вх. №225/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и КОО“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 153
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота , с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и КОО“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от Протокол №22/22.11.2012г., обявен по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., с к. акт от 15.02.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.912 и ПИ81178.61.913, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Докладна записка с вх. №226/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 154
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот , с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от Протокол №22/22.11.2012г., обявен по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., с к. акт от 15.02.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.917 и ПИ81178.61.918, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Докладна записка с вх. №297/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№155
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Докладна записка с вх. №298/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг и трафопост“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 156
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2, от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг и трафопост“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, съгласно отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот: плътност на застрояване мак. 10%, кота корниз Н мак.=3,60метра, К.инт. мак.=0,5.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, МК-НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Докладна записка с вх. №299/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 157
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за курорт и допълващи дейности“, съгласно териториално– устройствената зона от действащия ОУП, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“, съгласно чл.28, ал.1 т.3 от Н-ба №7/22.12.2003г., за ПНУОВТУЗ, на Министъра на РРБ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с:
“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Докладна записка с вх. №300/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 158
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за курорт и допълващи дейности“, съгласно териториално– устройствената зона от действащия ОУП, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“, съгласно чл.28, ал.1 т.3 от Н-ба №7/22.12.2003г., за ПНУОВТУЗ, на Министъра на РРБ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с:
“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка с вх. №302/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол .

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 159
 На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, дава съгласие за изработването на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол, като същите се обединяват в един нов УПИ V в кв.44 по плана на гр.Созопол с площ 8558 кв.м. и същият се отрежда „За озеленяване и паркинг”.

 

Докладна записка с вх. №303/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 160
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се предвиди застрояване, свързано само със спортни дейности, при параметри на застрояване: за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охр.зона „А“, от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.50метра /2 етажа/, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охр.зона „Б“, от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра /3 етажа/, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
ПУП - ПРЗ да се изработи при спазване на разпоредбите на: чл.26 и чл.27 от Правила и нормативи, за прилагане на Общия устройствен план и чл.33 от Наредба №7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ.

Към ПУП – ПРЗ и ПП да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване и парцеларен план.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


Докладна записка с вх. № 339/22.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол.
Относно: определяне на Представител на община Созопол в ОУТР „Бургаски Черноморски Туристически Район“

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 161
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински Съвет – Созопол определя д-р инж. Румен Кисьов, заместник–кмет за представител на община Созопол в ОУТР „Бургаски Черноморски Туристически Район“.

 


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


Докладна записка с вх. №340/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 162
1.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Експерта оценка №2020АО001/25.03.2020г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „нива“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Експертна оценка №2020АО004/25.03.20г. . на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насъждения, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „трайни насъждения“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
3.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2020АО005/25.03.20г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „лозе“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
4.Общински съвет Созопол възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Приложения: 1.Експертна оценка №2020АО005, Експертна оценка №2020АО004, Експертна оценка №2020АО001 , всички от 25.03.2020г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД;

2.Диск с таблица - приложение за определяне на наемните пазарни стойности по критерии, спрямо методиките

 


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


Докладна записка с вх. №341/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 163
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.59 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
І.ОДОБРЯВА кандидатстването на Община Созопол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“ и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия във връзка с кандидатстването по проекта.
ІІ. На основание чл.61 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
ОДОБРЯВА партньорство между Община Созопол и Община Пагайо, Гърция и Община Тренто, Италия и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия във връзка с реализирането на проекта при неговото одобрение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 4„Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“.
Приложение: Споразумение за партньорство

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка с вх. №342/24.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол и гр.Черноморец

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 164
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията/землището на гр.Созопол и гр.Черноморец.

Приложение:
1. Приложение № 1-Скица №24/07.04.2020г.
2. Приложение № 2-Скица № 37/22.04.2020г
3. Приложение № 3-Схема № 1610

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

 


Гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60
е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...