Четвъртък, 04 Юни 2020 09:28

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 29.05.2020г.

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №165
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1.Докладна записка № 377/12.05.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.
2. Докладна записка №394/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, в частта вход за експозиции и екскурзоводски беседи за музейни обекти

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка №385/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Освобождаване от наеми вноски за два календарни месеца лица, които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка №383/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел - “Футболен клуб Созопол”

5. Докладна записка №384/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел - “Гребен клуб Созопол”на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167.
6. Докладна записка №386/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
7. Докладна записка №387/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
8. Докладна записка №388/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
9. Докладна записка №389/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
10. Докладна записка №390/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 2020 г.“ и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

11. Докладна записка №379/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт, и паркинг.

12. Докладна записка №380/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.

13. Докладна записка №381/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.

V. ПЕТА ТОЧКА Докладна записка №414/20.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка № 377/12.05.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 166
На основание с чл.27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общински съвет – Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.


Докладна записка №394/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, в частта вход за експозиции и екскурзоводски беседи за музейни обекти

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 167
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/:
В "чл.150 (Нов с решение № 683/28/15.11.2013г.; Изменен с решение № 1160/ 43/ 27.03.2015г.; № 1300/ 47/ 30.07.2015г.; изменен с решение №........./(дата) За вход и екскурзоводски беседи за музейни обекти се заплащат цени както следва :"

І) Изменя се точка 2 със следния текст:
2.Етнографска експозиция „Къща Тракийски хан” гр.Созопол/Етнографски музей
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 4.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи - 2.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -3.00 лв и за деца 1.00лв.
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 6.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;

ІІ) Изменя се точка 4 със следния текст:
4.Художествена галерия Созопол
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи - 1.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -2.00 лв/п. и за деца 1.00лв/п..
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 5.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;

ІІІ) и се добавят нови точки 5, 6 и 7:

5. Експозиция "Старинен Созопол"
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи - 1.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -2.00 лв и за деца 1.00лв.
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 5.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;

6. Комплексен билет - обща цена за посещение на Археологически музей/Художествена галерия/Етнографски музей/експозиция "Старинен Созопол:
-единичен комплексен билет-10лв.
-семеен комплексен билет -15лв.( двама възрастни с деца)

7. Постоянна експозиция на входа на Читалище „ Отец Паисий” Созопол
- Цена за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;

ІV.) Като сегашна точка 4 става точка 8.
"За деца до 6 години и за жители на община Созопол посещенията са безплатни."

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка №385/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Освобождаване от наеми вноски за два календарни месеца лица, които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 168
На основание с чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20а във вр. с чл.108 от Закона за задълженията и договорите и чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет –Созопол реши:
1.Освобождава от наем, за срока от два календарни месеца физически или юридически лица , които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.
2.Упълномощава Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за сключване на допълнителни споразумения към договорите за наем.
3. Настоящото решение не включва концесионните договори, договори за наем на общински или ведомствени жилища, както и договори за наем на земеделски земи, телекомуникационни дружества и такива осъществяващи електронно-съобщителни услуги.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №383/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел - “Футболен клуб Созопол”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 169
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.46, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок до 5/пет/години на, Сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб Созопол” рег. по ф.д.№2241/1994г. на Бургаски окръжен съд Градски стадион със спортен център и тренировъчно игрище със съблекалня, разположени в ПИ с идентификатор № 68700.503.573 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, идентично с УПИ I-1017, кв.87 по плана на гр.Созопол за който е съставен Акт за ОС № 3611/11.12.2015г.
2. Възлага на кмета на Община Созопол да издаде запавед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.


Докладна записка №384/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел - “Гребен клуб Созопол”на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 170
1. Във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и на основание чл.46 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167, да бъде предоставен безвъзмездно за срок от 5/пет/години на Сдружение с нестопанска цел – „Гребен Клуб Созопол”, с булстат 102087631.
1.1. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия да издаде запавед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.
1.2. Предоставянето на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167 следва да се използва съобразно предназначението му и за осъществяване на спортно-тренировачната дейност на сдружени с нестопанска цел „Гребен клуб Созопол“.

 

Докладна записка №386/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 171
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор - 67800.503.573.7.8 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - осем/ с адрес- гр. Созопол, ул.“Републиканска“, ет.0, обект № 8, с площ от 35,83 кв.м. /тридесет и пет цяло осемдесет и три квадратни метра/, и прилежащи части - 5,20% ид.ч. /пет цяло и двадесет процента/ от общите части на сграда № 7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО010/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 567 /петстотин шестдесет и седем/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Докладна записка №387/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№172
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
идентификатор 67800.503.573.7.9 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин,
кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три,
сграда - седем, самостоятелен обект – девет/ с адрес - гр. Созопол,
ул. “Републиканска“, ет.0, обект№ 9, с площ от 34,67кв.м. /тридесет и четири цяло
шестдесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части - 5,03% ид.ч. /пет цяло
нула три процента/ от общите части на сграда № 7/седем/, разположена в
поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО011/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 549 /петстотин четиридесет и девет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.


Докладна записка №388/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 173
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
идентификатор 67800.503.573.7.10 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и
осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин
седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - десет/
с адрес - гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект№ 10, с площ от
34,74кв.м ./тридесет и четири цяло седемдесет и четири квадратни метра/ и
прилежащи части - 5,04% ид.ч. /пет цяло нула четири процента/ от общите части
на сграда № 7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор
67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО012/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 550 /пестотин и петдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.


Докладна записка №389/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 174
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
идентификатор 67800.503.573.7.17 /ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -седемнадесет/ с адрес - гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 17, с площ 25,27 кв.м. /двадесет и пет цяло и двадесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 3,67% ид.ч. /три цяло шестдесет и седем процента/ от общите части
на сграда № 7/седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор
67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО013/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 400 /четиристотин/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.


Докладна записка №390/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 2020 г.“ и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 175
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:
- Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - четири, обект - едно/ с адрес- пл.“Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1/едно/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол.
2. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - четири, обект - едно/ с адрес- пл.“Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1/едно/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол,
2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО009/11.05.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 1700 /хиляда и седемстотин/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №379/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт, и паркинг.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 176
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране на два нови поземлени имота, както следва: УПИVIII-10.742 с отреждане „за паркинг“, за изграждане на паркинг и УПИIX-10.742 с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП– ПРЗ, за ПИ с идентификатор 67800.10.742 по КК, в проектният УПИIX-10.742, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, да се спазят следните параметри на застрояване, както следва: за частта от имота попадаща в обхвата на охранителна зона „А“ - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, за частта от имота попадаща в охранителна зона „Б“ - плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност,.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №380/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 177
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане на новообразуваните УПИ „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, уличната регулация одобрена с Решение №1056/30.10.2014г., на Общински съвет Созопол, обн. в ДВ, брой 96/21.11.2014г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №381/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 178
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16/2004г., за сервитутите на енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка №414/20.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 179
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на Община Созопол за 2020г. за местни дейности, както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет Кметство гр.Черноморец в частта за местни дейности за 2020г. по функции, дейности и параграфи както следва:
1.1. Функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” -извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 30 000лв. 11 000лв. 19 000лв.
в т.ч.
§ 10-20–разходи за външни услуги 20 000лв. 11 000лв. 9 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 10 000лв. 11 000 лв. 21 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-03- придобиване на др.оборудв.
машини и съоръж.
-Закупуване на AR30PRO- професионална машина
за безвъздушно полагане на пътна маркировка,
мембранна помпа /чрез бутане/, бензинов двигател
6hp за гр. Черноморец 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 180
2. Въз основа на приетите решения по т.1.1. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г./Приложение №1/

било увеличение става

Общо капиталови разходи: 4 648 239лв. 11 000лв. 4 659 239лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 1 351 059лв. 11 000лв 1 362 059лв.

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...