Понеделник, 06 Юли 2020 14:13

Решения взети на ДЕВЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 30.06.2020 г.

 Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2020г.

 

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №181
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол
Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев
2. Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г.-2023г.
3. Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
4. Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция

5. Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
6. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ

 II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания
8. Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022 г.
9. Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
10. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с.Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м.
11. Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14 с площ 28,76кв.м. находящ се в гр.Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14
12. Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с.Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.
13. Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15год.възраст.
14. Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
15. Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020г.;

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

16. Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
17. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІ „ за трафопост“ и ХVІ „за КОО“.
18. Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.
19. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Индже войвода

V. ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол
Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №182

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1 от ЗУТ, чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията и чл. 15 и следващи от Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Созопол, Общински съвет гр.Созопол реши:

1. Дава съгласие за изграждане на бюст-паметник на Васил Левски и бюст -паметник на Христо Ботев в гр.Созопол и определя място за бюст-паметник на Васил Левски и бюст- паметник на Христо Ботев в гр.Созопол – терен общинска собственост, в озеленена площ в Градската градина около фонтана.
2. Създава два фонда за набиране на финансови средства за изработката на паметниците;
3. Възлага на Кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетите решения по т.1 и т. 2, включително, но не само:
3.1. Да обяви конкурс за изготвяне на художествени проекти на паметниците и да изготви задание за конкурсите в срок до 01.09.2020г.. След изготвянето им и тяхното разглеждане от ресорната комисия в общината, както и след обществено обсъждане, същите да бъдат внесени за одобрение от Общинския съвет до 28.02.2021г., след което да бъдат съгласувани с Министъра на културата, на основание разпоредбите на Закона за културното наследство;
3.2. Да извърши избор на изпълнител за изработката на паметниците, като разходите за това да бъдат осигурени от създадените фондове за набиране на средства за тяхното изработване.
4. Определя срок за изработване и поставяне на паметниците както следва: за изработка на бюст-паметник на Васил Левски - 18 юли 2021г. и за изработка на бюст-паметник на Христо Ботев - 6 януари 2022 г.. В случай, че проектите не бъдат своевремено съгласувани от Министъра на културата, то срокът за изработването и поставянето им следва да бъде удължен с максимум 1 година, считано от датата на съгласуването от Министерството на културата.

Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г. - 2023г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:№ 183
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя Йордан Георгиев Петков на длъжност директор на дирекция “УССДП“ за представител в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД:


Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:№ 184
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава право община Созопол да кандидатства за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол.
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише необходимите документи по т.1.

Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:№ 185
1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие за побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция.
2. Одобрява и подкрепя бъдещото сътрудничество между Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия и постъпки за осъществяване на горното решение в т.ч. сключване на споразумение с кмета на град Суфли за сътрудничество и подкрепа в областта на местното самоуправление, местната администрация и нейната работа, както и в областта на туризма, икономиката, културата, спорта и други обществено значими дейности.

Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:№ 186
Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол както следва:

I.В ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ,
1. В Раздел III „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ„ се правят следните промени:
- Чл.32 се изменя ал.3 и придобива следната редакция: „Деца записани в сезонна група за периода от 01.06 до 31.08. на съответната година заплащат месечна такса в размер на 100 лв., като са освободени от такса деца на родители с постоянен и настоящ адрес на територията на община Созопол за последните 3 години.
2. В РАЗДЕЛ VІІ „ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ“ се правят следните промени:
- Чл.63 се изменя ал.1 и придобива следната редакция: „За притежаване на куче, собственикът с постоянен адрес в Община Созопол заплаща годишна такса както следва:
-за гр. Созопол - 50.00 лв;
- за гр. Черноморец – 50,00лв;
- за всички останали населени места на община Созопол - 25.00 лв.“;

II. В ГЛАВА ТРЕТА - ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,
1. В РАЗДЕЛ ІV „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ„ се правят следните промени:
- В Чл.159, ал.1 се изменя и добива следната редакция: „За ползване на услуги по погребения:
1. цена на ковчег и кръст - 86,00 лева;
2. ползване на катафалка за територията на гр.Созопол / гр.Черноморец – 18,00 лева.
3. ползване на катафалка извън населеното място – 0,80лв.на километър“;
- Създава се нов Чл.159а, ал.1 със следното съдържание: „За ползване на автовишка 1. цена за ползване на автовишка на територията на гр.Созопол– 60,00 лева на работен час“;
2. цена за ползване на автовишка извън гр. Созопол – 0,80лв.на километър“.

III. „В чл.150, т.7 се добавя второ изречение със следния текст „Цена на вход за учащи до 26год. и пенсионери – 1,00 лв.на посетител“.

IV. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов §13 със следното съдържание: В чл.150 към всяка точка от 1-6 се добавя „учащи до 26 год. и пенсионери“.

 

6. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:№ 187
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „б“, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане Общински съвет – Созопол:
1. Приема промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.в частта на т.9, колона Вид дейност / услуга / мярка - Допълващи дейности с услуга ДЦПДУТХ към ЦСРИ, като текста добива следната редакция :
„т.9. колона Вид дейност / услуга / мярка - Допълващи дейности с услуга по програма „Ранна интервенция на уврежданията“ към ЦСРИ“

2. Дава съгласието за увеличаване на капацитета от 34 места на 44 места на социалната услуга - център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/, чрез надграждане на съществуващите дейности, с включване на програма „Ранна интервенция на уврежданията.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 188
Не се приема проекта за решение по Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 189
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130д и чл. 130е от Закона за публичните финанси, писмо ФО-10/02.04.2020 г. на Министерството на финансите, чл. 60, ал. 1 Административно процесуалния кодекс (АПК) и във връзка с Решение № 101/16.03.2020 г. на общински съвет на община Созопол
1. Определя срок на процедурата за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022 г.
2. Приема план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 - 2022 г., по открита процедура за финансово оздравяване на община Созопол с Решение № 101/16.03.2020 г.
3. Възлага на кмета на община Созопол да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на община Созопол под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет, на основание разпоредбата на чл. 130ж от ЗПФ, за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване по т. 2 в размер до 2 960 000 лв. със срок на възстановяване не по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване.
4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. При следните мотиви: с цел защита на особено важни обществени интереси.

Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции, във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 190
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15а, чл.17, ал.1 и ал.2 от Закон за общинския дълг и имайки предвид приетия от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България и одобрен от Управителния съвет на БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията COVID-19", дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставяне на гратисен период по главницата за периода от 01.07.2020г. до 31.10.2020г. , през който ще се заплащат само дължимите лихви и удължи със съответния период от четири месеца крайния срок по предоставен кредит по договор № 8-496/18.09.2018г.
2. Общински съвет Созопол възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол подготвянето на искането и изготвянето на предложението с конкретна информация по т.1, като подпише и извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението .
3. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение, с оглед защита на особено важен обществен интерес и гарантиране финансова стабилност на община Созопол


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с. Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с. Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. / четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103, целия с площ 443 кв.м

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 191

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020 г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 45кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и три/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, целият с площ 443 кв.м./четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, при граници и съседи: 32737.501.104, 32737.501.710, 32737.501.102, 32737.501.105.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Р. К. П. ЕГН , чрез продажба на: 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 /ЕКАТТЕ -тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- сто и три/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 443 кв.м. /четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване /до 10м/, при граници и съседи: 32737.501.104, 32737.501.710, 32737.501.102, 32737.501.105.
3. Одобрява експертна оценка №389/21.01.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 503,00лв. /петстотин и три лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14 с площ 28,76 кв.м. находящ се в гр.Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 192
1. Общински съвет гр. Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с
идентификатор идентификатор 67800.503.573.7.14/ЕК АТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - четиринадесет/ с адрес - гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14, с площ 28,76 кв.м. /двадесет и осем цяло седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части - 4,18%ид.ч./четири цяло и осемнадесет процента/ от общите части на сграда № 7 /седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО016/09.06.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 455 /четиристотин петдесет и пет/лева, без ДДС,която да се използва като начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с. Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430 кв.м.ид.ч. /четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 193

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 430кв.м.ид.ч. /четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин двадесет и едно/, по КККР на с.Росен, община Созопол, одобрени със Заповед №РД 18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, целият с площ 1695 кв.м./хиляда шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване/ до 10м/, при граници и съседи: 63029.501.620, 63029.501.646, 63029.501.645, 63029.501.644, 63029.501.622, 63029.501.9555.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците А. Я. С. ЕГН , Б. А. С. ЕГН  и С. А. С. ЕГН  чрез продажба на: 430 кв.м.ид.ч. /четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин двадесет и едно/, по КККР на с.Росен, община Созопол, одобрени със Заповед №РД 18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, целият с площ 1695 кв.м. /хиляда шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, при граници и съседи: 63029.501.620, 63029.501.646, 63029.501.645, 63029.501.644, 63029.501.622, 63029.501.9555.
3. Одобрява експертна оценка №390/21.01.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 8978,00 лв. /осем хиляди деветстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год. възраст.

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 194

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г.”, като включва следния недвижим имот - публична общинска собственост за отдаване под наем, както следва:
1.1. Част от поземлен имот, представляващ 5 /пет/бр. помещения, всяко от 56 кв.м., с обща площ 280 кв.м./двеста и осемдесет квадратни метра/,находящи се на първи етаж в сграда СУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Созопол,ул.“Иван Вазов“,поземлен имот 67800.502.180.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот- сто и осемдесет, сграда – едно/идентичен с УПИ II, кв.79 по план на гр. Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост да отдаде под наем за 5 /пет/ години, с ползване за период от 01.07 до 05.09 от всяка година на публична общинска собственост, представляваща 5/ пет/ бр. помещения с обща площ от 280 кв.м., находящи на първи етаж в сграда СУ ”Св.Св.Кирил и Методий” , гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, поземлен имот 67800.502.180.1, идентичен УПИ II, кв.79 по план на гр. Созопол, актуван с Акт за публична общинска собственост
№ 2161/23.08.2013г.
2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 407/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 485 лева /четиристотин осемдесет и пет/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна наемна цена за период от 01.07 до 05.09 при провеждането на конкурса.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. Определя задължителни условия, които да се включат в конкурса и договора:
4.1. Помещенията се отдават единствено и само за образователни и/или културни дейности за деца до 15год.възраст и не могат да са преотдават под наем на трети лица.
4.2. Отдаването под наем е за период от 5 години, през който период същите се ползват само от 01.07до 05.09 на съответната година. От втората година цената постигната при провеждането на конкурса се анексира за всяка година с 10% спрямо предходната година до края на срока на договора.
4.3. Кандидатите следва да представят в текстови и/или графичен вид описания на всички предвидени дейности по езиково обучение.
4.4. След изтичане на периода от 01.07. до 05.09 ползване за всяка година, помещенията се предават на оправомощено от кмета на община Созопол длъжностно лице, което удостоверява състоянието им и дали има забележки по поддържането им. В случай на констатиране на лоша поддръжка или повреди, същите следва да се ремонтират или отстранят от наемателя до 10 септември. Въз основа на положителното становище на длъжностното лице, помещенията ще се ползват през следващия наемен период.
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 - предлагана наемна цена без ДДС.
/Кандидатите да получават до 50 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К1 = П(участник) х 50
ГП(максимален)
където П (участник) е предложената от кандидата цена посочена в ценово предложение в лева, а ГИ (максимален) е най-висока цена от всички предложени.
Тежест на критерия:70%;
5.2. К2-допълнителни инвестиции в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с описание и посочени в левова равностойност
/Кандидатите да получават до 50 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К2=С(максимална сума) х50.
С(сума участник)
Тежест на критерия 30%.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата: К=К 1+К2
На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.
6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с. Зидарово, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 195
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 30822.101.32 - 260 кв.м.; 30822.101.36- 1130кв.м.; 30822.101.21 - 1140кв.м., 30822.100.476 - 230 кв.м.; 30822.100.2 - 100кв.м.; 30822.102.470 - 290 кв.м.; 30822.101.28 - 150 кв.м.; всички в землището на с. Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 3300 (три хиляди и триста квадратни метра).
Правото се дава за прокарване на „канави” (канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт" ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013 г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и съгласно допълнително споразумение №2 от 04.11.2019г.
2. Общински съвет одобрява еднократна наемна цена за периода от 18 (осемнадесет месеца) в размер на 910 (деветстотин и десет лева) за общата площ на имотите, описани по т. 1, съгласно заключение в оценителни доклади № 2020ЕО007 и № 2020ЕО008 от 27.01.2020г., изготвен за учредяване право на ползване съгласно описаните в него обекти- „канави” и сондажни площадки.
3. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото.

Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 196
1. Общински съвет Созопол на основание чл.21,ал.2, от ЗМСМА , чл.62 ал. 2 АПК, Променя решение № 89 от 12.02.2020г на Общински Съвет Созопол, като вместо номера на поземлен имот по т.1, а именно
1 81178.15.216 12,045 дка

да се чете

1 81178.15.213 12,045 дка 

3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 89 от 12.02.2020г. на Общински Съвет Созопол.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 197
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се съобрази със съществуващата улична регулация на улица, одобрена със Заповед №Z-515 от 26.03.2010г., на Кмета на Община Созопол, с идентификатор 81178.6.609, по КК на гр. Черноморец, общинска собственост, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІ „ за трафопост“ и ХVІ „за КОО“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 198

Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.131 от ЗУТ дава предварително съгласие по така изработения вариант на ПУП – частично изменение на ПРЗ за УПИ ІІ „за техническа инфраструктура и търговия” в кв. 6 по плана на с. Атия, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІ „за трафопост” и ХVІ 4 „за КОО”. В новообразувания УПИ ХVІза КОО се ситуира нов застроителен обем при следните застроителни показатели: плътност на застрояване – 40%, Кинт=1.20м., Нкорниз≤10,00м., начин на застрояване – свободно.

Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 199
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ ЖР стълб №45, на ВЛ „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до ТП „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ. Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16/2004г., за сервитутите на енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с. Индже войвода

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 200
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности върху общински имот на територията на с. Индже войвода.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 201

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.62 ал.2 АПК, Променя решение № 109 от 16.03.2020г на Общински Съвет Созопол, като вместо:

“на основание чл.21, ал.1 , т.8, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва годишна програма за 2020, приета с Решение № 60/12.02.2020 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:
-а именно, изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500m3 /представляващ част от ПИ с идентификатор 67800.40.119 и част от ПИ с идентификатор 67800.40.112/, като се образува нов УПИ I-40-180.”

да се чете:

на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва годишна програма за 2020, приета с Решение № 60/12.02.2020 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:
-а именно изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500m3 /представляващ част от ПИ с идентификатор 67800.40.119 и част от ПИ с идентификатор 67800.40.102/, като се образува нов УПИ I-40-180.
2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 109 от 16.03.2020 г. на Общински Съвет Созопол.
3. На основание чл.60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение, с оглед защита на особено важен обществен интерес и гарантиране изпълнение на проекта в предвидените от закона срокове.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 


Гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60
е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...