Понеделник, 14 Септември 2020 18:57

Решения взети на ЕДИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 09.09.2020 г.

                                                                  Р Е Ш Е Н И Я 

                                   ВЗЕТИ НА ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 09.09. 2020 г.

 

 

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет

Общински съвет Созопол взе

                                                       РЕШЕНИЕ:  №225

                        Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

                                       

 1. Докладна записка с вх. №624/12.08.2020г от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

 1. Докладна записка с вх. №625/12.08.2020г от Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 1. Докладна записка с вх. №635/13.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

 1. Докладна записка с вх. №656/21.08.2020г от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол ,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас 

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

 1. Докладна записка с вх. №620/11.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

 1. Докладна записка с вх. №627/12.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.

 1. Докладна записка с вх. №646/20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 1. Докладна записка с вх. №647/20.08.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г. 

 

III.  Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка с вх. №642/20.08.2020г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

 1. Докладна записка с вх. №648/20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

 

 1. Докладна записка с вх. №649/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м.

 

 1. Докладна записка с вх. №650/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр.Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401кв.м. 

 

IV.  Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

 1. Докладна записка с вх. №603/31.07.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 

 1. Докладна записка с вх. №633/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

 

 1. Докладна записка с вх. №634/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

 

 1. Докладна записка с вх. №636/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

 

 1. Докладна записка с вх. №640/18.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: 1.Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г., приета с  Решение № 60/12.02.2020г.

 1. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.

 

 1. Докладна записка с вх. №641/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Черноморец

 

 1. Докладна записка с вх. №651/20.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол -Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп. 

 

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.

 

 1. Докладна записка с вх. №643/20.08.2020г от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2020 / 2021 учебна  година.

 

21.Докладна записка с вх. №644/20.08.2020г от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол    

      Относно:  Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2020 / 2021 година в детските градини на територията на община Созопол

 

 

 

 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:    

 

 1. Докладна записка с вх. №624/12.08.2020г от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №226 

               На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с. Равадиново, квартали №38,39,47,48 и 49 , община Созопол, както следва:

 

І. За село Равадиново

 1. Ул."Родопи" - с осови точки 102-103-104
 2. ул. "Витоша " - с осови точки 109-106-105-103-100
 3. ул."Христо Фотев" - с осови точки 110-108-107-113-102-101

 

 

 

 1. Докладна записка с вх. №625/12.08.2020г от Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №227 

                   Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол както следва:

 В РАЗДЕЛ III ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,

         - Чл.34а, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стойността на 1 (един) купон за храноден на едно дете в размер на 5.00 (пет) лева.“;

 

         - Чл.34а, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите (настойниците, попечителите) на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплащат такса за 1 (един) купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл.8, ал.6 от ЗМДТ , в размер на 2,50лв. (два лева и петдесет стотинки).“

 

 

 1. Докладна записка с вх. №635/13.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: №228 

На основание чл .21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

О Д О Б Р Я В А:

 1. Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", като упълномощи Тодор Дамянов, в качеството на представител на Община Созопол, да извърши всичко в тази връзка.
 2.  2. Участие на Община Созопол в сформиране на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол", като упълномощи кмета на Община Созопол - Тихомир Янакиев, да извърши всичко необходимо в тази връзка, съобразно представения проектоустав на сдружението.
 3. 3. Участие на Общинско предприятие "Рибарски пристанища община Созопол" в сформиране на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол", като упълномощи директора на предприятието - Георги Пеев, да извърши всичко необходимо в тази връзка.
 4. 4. Определяне за представител на Община Созопол в общото събрание на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол":

       - Румен Кисьов - Зам. Кмет на Община Созопол.

 1. 5. Определяне за представител на Общинско предприятие "Рибарски пристанища община Созопол" в общото събрание на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол":

       - Георги Пеев - Директор на ОП "Рибарски пристанища община Созопол".

 

 

 1. Докладна записка с вх. №656/21.08.2020г от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол ,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: №229 

 1. Избира представител на общински съвет Созопол в Областен съвет за развитие на област Бургас: Георги Леонидов Пинелов
 2. Избира заместващ /резервен/ представител на общински съвет Созопол в Областен съвет за развитие на област Бургас: Анета Филипова Момчилова

 

На основание чл. 45, ал. 6 от ППЗРР  да се уведоми областния  управител за избрания представител и неговия заместник, като се изпрати копие от решението. В  нарочно  писмо до Областния съвет за развитие на област Бургас  да се посочат имената, адресите и телефони за връзка с избраните представители.

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка с вх. №620/11.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: №230  

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2019 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                           23 810 912 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                   7 240 387 лв.

За местни дейности                                                                                    16 570 525 лв.

 

1.2.По разхода                                                                                 20 243 072  лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                       6 589 381 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                         1 540 266лв.  държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                   12 113 425 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2019 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2019г. по обекти, съгласно приложение № 3
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2019г. – съгласно справка „Приложение № 14” – приложена по приложение 4

Погашения към 31.12.2019 г. в размер на 2 137 579 лв. , в т.ч.:

 • към „ЦКБ "АД по договор 8-591/21.12.2018г. в размер на 1 600 520 лв. от тях главница 1 600 000 лв. и лихви 520 лв.
 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018г. в размер на 537 059лв., от които 100 000лв. главница, 437 023 лв. лихви и 36 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 31.12.2019г. – 21 900 000 лв.

 

 1. Докладна записка с вх. №627/12.08.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: №231 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за към 30.06.2020 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                           13 271 174 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                  4 718 691 лв.

За местни дейности                                                                                    8 552 483 лв.

1.2.По разхода                                                                                              9 180 238 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                  3 185 720 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                             773 996  лв. държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                  5 220 522 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол към 30.06.2020 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи към 30.06.2020 г. по обекти, съгласно приложение № 3
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг към 30.06.2020 г. –

Погашения към 30.06.2020 г. в размер на 619 104 лв. , в т.ч.:

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018г. в размер на 619 104 лв., от които 400 000 лв. главница, 219 088 лв. лихви и 16 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 30.06.2020г. – 21 500 000 лв.
 1. Докладна записка с вх. №646/20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 

                              Общински съвет Созопол взе

                                     РЕШЕНИЕ: №232 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от  ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“  сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА,

 

 1. Одобрява предложението на кмета на Община Созопол за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на ДБФП № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга 2 354 546,07 лв. (два милиона триста петдесет и четири хиляди и петстотин четиридесет и шест лева и седем стотинки);
 • Валута на дълга – български лева /BGN/;
 • Вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“  сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • Начин на обезпечаване – Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • Условия за погасяване:
 • срок на погасяване – с получаване на окончателно плащане по Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателно плащане по Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателно плащане по Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА;
 • максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;
 • такси, комисионни и други – не се дължат;
 • влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите;

 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да подаде заявка за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 02/07/2/0/00730 от дата 13/06/2018г. с бенефициент Община Созопол по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ сключен между Община Созопол и Държавен фонд „Земеделие“ – РА, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.

 

 1. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуален кодекс , Общински Съвет допуска предварително изпълнение на решението за да се защитят особено важни обществени интереси, както и евентуално, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда , последица от забавеното плащане.

 

 

 

 1. Докладна записка с вх. №647/20.08.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

                              Общински съвет Созопол взе

                                       РЕШЕНИЕ: №233  

            Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г., както следва:

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2020г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

            1.1.Функция „Образование” - дейност 311 „Детски градини” - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността-служебна актуализация, както следва:

 

                                                                                    било                   -                 става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 531 158 лв. -           531 158 лв.

в т.ч.

                                                                                     било            увеличение          става

 • 52-02 – придобиване на сгради:

в т.ч.

За детска градина с.Равадиново,

филиал на ОДЗ - Созопол

ПМС 315/19.12.2018г.                                               0лв.          531 158 лв.    531 158 лв.

 

 

било            намаление            става

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

в т.ч.

За детска градина с.Равадиново,

филиал на ОДЗ - Созопол

ПМС 315/19.12.2018г.                                               531 158 лв.       531 158 лв.     0лв.

 

 

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –компенсирани промени в частта за капиталови разходи по дейности и параграфи, както следва:

 

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – намаление с 1 000лв., по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било             намаление      става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 340 000 лв. 1 000 лв.         339 000 лв.

в т.ч.

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

в т.ч.

Проектиране и изпълнение на енергосп.

мерки и дейности по модернизация,

реконструкция, интелигентно управление

и енергиен мениджмънт на системата за

улично осветление на община Созопол              340 000 лв.     1 000 лв.               339 000 лв.

 

 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 1 000 лв.по парграфи, както следва:

 

                                                                                 било          увеличение          става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 34 728 лв. 1000 лв.          35 728 лв.

в т.ч.

 • 52-06 –изграждане на

инфраструктурни обекти:

ТП за изграждане на улична мрежа

в м."Мисаря"                                                          21 600 лв.       1 000 лв.           22 600 лв.

 

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г./Приложение №1/

                                                                     било               -                става

 

Общо капиталови разходи:                    4 659 239 лв.  -     4 659 239 лв.

в т.ч. от:

 

собствени средства за местни

дейности                                                        811 671 лв.  -       811 671 лв.

 

 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка с вх. №642/20.08.2020г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

                          Общински съвет Созопол взе

                                  РЕШЕНИЕ: №234 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 220 /двеста и двадесет/ кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 61114.4.7, (целият имот с площ от 720 кв.м.) по КККР на землище с.Равна гора, община Созопол, на стойност 3 600,00 лв. /три хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, обективирана в оценителен протокол №0019/04.08.2020г.
 2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Петя Димитрова Димитрова да придобие право на собственост върху 220 /двеста и двадесет/ кв.м.ид.ч. от ПИ с идентификатор 61114.4.7 по КККР на землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

 

 

 1. Докладна записка с вх. №648/20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

 

                        Общински съвет Созопол взе

                                 РЕШЕНИЕ: №235  

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот -    втори етаж от масивна двуетажна сграда, с предназначение: „За здравна служба“, със застроена площ от 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/ разположена в УПИ VIII-390 /осем римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет/ в кв.13/тринадесет/ по плана на с.Зидарово с площ от 1 257 кв.м/ хиляда двеста петдесет и седем.

 

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

 

2.1  Лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м/двадесет и две цяло и петдесет квадратни метра/,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. /тринадесет цяло двадесет и три квадратни метра/, чакалня   с площ от 24,57 кв.м./двадесет и четири  цяло и петдесет и седем квадратни метра/ и два броя санитарни помещения с обща площ от 5,86 кв.м /пет цяло осемдесет и шест квадратни метра/ находящи се на втори етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 270 кв.м/двеста и седемдесет квадратни метра/ , разположена в УПИ VIII-390 /осем римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет/ в кв.13 /тринадесет/ по плана на с.Зидарово, община Созопол, с предназначение за здравна служба.

 

2.2  Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“, е в размер на 82,70лв./осемдесет и два лева и седемдесет стотинки/ без ДДС

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Димитър Костадинов Иванов за предоставяне под наем на помещенията.

 

 

 1. Докладна записка с вх. №649/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м.

 

                            Общински съвет Созопол взе

                                    РЕШЕНИЕ: №236 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

10 кв.м.ид.ч./десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.56  /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петдесет и шест/, по КККР   на с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК,  целият с площ 1051 кв.м. /хиляда петдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.9516, 63029.501.55, 63029.501.57, 63029.501.9510.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Дана Иванова Костова, ЕГН 8809110492 чрез продажба на: 10 кв.м.ид.ч./десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.56 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петдесет и шест/, по КККР на с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК,  целия с площ 1051 кв.м. /хиляда петдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.9516, 63029.501.55, 63029.501.57, 63029.501.9510.
 2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО033/03.08.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 210лв./двеста и десет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 1. Докладна записка с вх. №650/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр.Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401кв.м.

 

                        Общински съвет Созопол взе

                               РЕШЕНИЕ: №237 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.231/ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район -четиридесет и едно, поземлен имот- двеста тридесет и едно/, по КККР   на гр.Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401кв.м./четиристотин и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „За вилна сграда, при граници и съседи: 81178.41.232, 81178.41.240, 81178.41.241, 81178.41.230, 81178.41.996

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът С. С. К., ЕГН  чрез продажба на: 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.231/ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район -четиридесет и едно, поземлен имот- двеста тридесет и едно/, по КККР на гр.Черноморец, с.о.“Червенка“, местност “Червенка“, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК,  идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“, целият с площ 401кв.м./четиристотин и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.232, 81178.41.240, 81178.41.241, 81178.41.230, 81178.41.996
 2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО032/03.08.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 1320лв./хиляда триста и двадесет лева/ без ДДС., по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

 ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ- Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

 1. Докладна записка с вх. №603/31.07.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 

                     Общински съвет Созопол взе

                              РЕШЕНИЕ: №238 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват   на   поземлени   имоти  с  идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93,  по кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане на новообразуваният урегулиран поземлен имот – за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

             Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. Бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ да се съобрази със съществуващата улична регулация, с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува 

предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

                  ПУП да се изработи при спазване на следните условия, мерки и ограничения, съгласно Решение №БС-46-ПР/09.07.2020г. и писмо №ПД-913/10/09.07.2020г. – на РИОСВ гр.Бургас, а именно:

 1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-62-1 от 17.06.2020 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.
 2. За включване на отпадъчните води, формирани при реализацията на инвестционното предложение към канализационната система „Созопол-Черноморец-Равадиново”, да се сключи договор с ВиК оператор, който я стопанисва, при спазване изискванията на чл.125 и чл.125а от Закона за водите.
 3. В етапа на строителство да се предприемат мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии.
 4. При строителните дейности и при експлоатацията на обекта да не се допуска увреждане на ПЗ „Нос Червенка”, с която имотът граничи непосредствено от североизток.
 5. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване.

 

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

  

 1. Докладна записка с вх. №633/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

                              Общински съвет Созопол взе

                                     РЕШЕНИЕ: №239 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват   на   поземлен   имот  с  идентификатор 81178.6.280,  по кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот. 

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна

растителност. Линията на застрояване да се ситуира на отстояние 5.00метра, от имотната граница, към ПИ81178.6.642.                     

             Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. Бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР  да се съобрази със съществуващата улична регулация, с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване и План за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

  

 1. Докладна записка с вх. №634/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

                          Общински съвет Созопол взе

                                 РЕШЕНИЕ: №240 

 1. Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, допълва свое Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което дава предварително съгласие трасето, на обект „Трасе на Деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлен имот, земеделска територия, общинска собственост,  находящ се в землището на с.Равадиново, общ.Созопол, както следва:

 

Землище Равадиново ЕКАТТЕ 61042

Имот

Вид

територия

НТП

 

Кат.

Местност

Площ

 на имота

в дка

Площ

с огран. в ползв. в дка

Дължина на трасето в метри

Обща площ

 в дка

Вид собственост

1.290

Земеделска

Изоставена

орна земя

IV

МАНАСТИРЯ

4.370

0.035

5.85

0.035

Общинска частна

 

 1. Общински съвет допуска предварително изпълнение на акта, на основание чл.60, ал.1 от АПК, за да се защитят особено важни държавни интереси.

 

          Срока,  на валидност, на предварителното съгласие е пет години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се счита за неразделна част от: Решение №1177, от Протокол №39/29.06.2018год. и Решение №48, от Протокол №4/20.12.2019год.

Разпореждам предварително изпълнение на акта, на основание чл.60, ал.1 от АПК, за да се  защитят особено важни държавни интереси.

 

 

 1. Докладна записка с вх. №636/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

 

                       Общински съвет Созопол взе

                                  РЕШЕНИЕ: №241 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот , с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“,  разположена свързано със застройката в съседния УПИXXXI-106 /ПИ81178.61.106/ и на нормативни отстояния от регулационните граници.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.  

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от  Протокол №22/22.11.2012г.,  обявен  по  реда  на  чл.128,  ал.2  от  ЗУТ  в  ДВ, брой 4/15.01.2013г., к. акт от 15.02.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.105,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

 

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 

 1. Докладна записка с вх. №640/18.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: 1.Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г., приета с  Решение № 60/12.02.2020г.

 1. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ. 

                      Общински съвет Созопол взе

                               РЕШЕНИЕ: №242 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2020, приета с Решение № 60/12.02.2020г. с обект: Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.

ПУП – ПРЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Към ПУП - ПРЗ да се изготви ТЧ с координатен регистър и баланс на територията.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

 1. Докладна записка с вх. №641/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Черноморец

 

               Общински съвет Созопол взе

                       РЕШЕНИЕ: №243 

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията   приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински поземлен имот 81178.5.294, 81178.5.440  и 81178.5.455,  землището на  гр.Черноморец.

 

 

 1. Докладна записка с вх. №651/20.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

 

                          Общински съвет Созопол взе

                                    РЕШЕНИЕ: №244 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица от О.Т.91 до О.Т.680, като продължение на улица от О.Т.673 до О.Т.91 - (приета с Решение по т.10 на Общински експертен съвет, от  Протокол №22/22.11.2012г.,  обявен  по  реда  на  чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, бр. 4/15.01.2013г.) и на алея за достъп, с ширина 4.00метра, съгласно приложената графична част към заданието.                        

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, от Протокол №22/22.11.2012г., на ОЕС, обявена по реда на чл.128, ал.от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.127,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

  

 1. Докладна записка с вх. №643/20.08.2020г от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2020 / 2021 учебна  година.

 

                             Общински съвет Созопол взе

                                       РЕШЕНИЕ: №245 

 1. I. Общински съвет Созопол утвърждава броя на паралелките, броя на маломерните и броя на слетите паралелки в училищата на територията на община Созопол, за учебната 2020 /2021 година, разпределени по училища , както следва:

 

                                                  ОБЩИНСКИ   УЧИЛИЩА 

 

 1. СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”-  гр.Созопол

 

    

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Целодневна подготвителна група – 6 годишни

1

15

 

Всичко деца в ПГ

1

14 има и 1 дете на самостоятелна организация

1.

I „а”клас

1 маломерна

14

2.

I „б” клас

1 маломерна

15

3.

II клас

1

22

4.

III „а”  клас

1

16

5.

III „б”  клас

1

16 има и 1 ученик на индивидуална форма

6.

IV „а” клас

1

24

7.

IV „б” клас

1

23

8.

V  „а”клас

1 маломерна

16

9.

V  „б”клас

1

18

10.

VI клас

1

20

11.

VII „а” клас

1

19

12

VII „б” клас

1

19

13.

VIII „а” клас професия

„ Хотелиер”

1 маломерна

17

14.

VIII „б” клас профил „Софтуерни и хардуерни науки”

1 маломерна

14 има и 1 ученик на индивидуална форма

15.

IX  клас професия

„ Хотелиер”

1

37 има и 1 ученик на индивидуална форма

16.

X  клас професия

„ Хотелиер”

1

28

17.

XI „а” клас професия

„ Хотелиер”

1

24

18.

XI „б” клас профил „Природни науки

1 маломерна

15

19.

XII  клас професия

„ Хотелиер”

1

22

 

Всичко ученици / I – XII клас/ в дневна форма:

19

379

 

 

                Дете в подготвителна форма – 1 /пожелание на родителите/

                Ученици на   индивидуална  форма- 3 /   по здравословни причини /

                Ученици на самостоятелна форма на обучение  - 45 /над 16 год/

Общ брой ученици : 442

Ученици на  ресурсно  подпомагане 19

 1. ОУ „Христо  Ботев„  гр.  Черноморец

 

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I клас

1 маломерна

9 има и 1 ученик в индивидуална форма

2.

II клас

1 маломерна

14

3.

III  клас

1

24

4.

IV клас

1

28

5.

V  клас

1

19 има 1 ученик в индивидуална и 1 ученик в комбинирана форма

6.

VI клас

1 маломерна

 15

7.

VII клас

1 маломерна

7 има и 5 ученици в индивидуална форма

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма::

7

116

 

                           Индивидуална форма на обучение -  7 ученици

                           Комбинирана форма на обучение   -  1 ученик

Общ брой ученици : 124

                           Ученици на ресурсно  подпомагане – 10 ученици

 1. 3. ОбУ  „ Христо Ботев”  с. Росен

                                              

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготвителна група

1

12

 

Всичко :

1

12

1.

I клас

16

2.

II клас

1

18

3.

III  клас

1 маломерна

14

4.

IV клас

1

21

5.

V  клас

1

22

6.

VI клас

1

19

7.

VII клас

1 маломерна

16

8.

VIII „а” клас професия

„ Камериер”

1

23

 

Всичко ученици /I - VIII клас/ в дневна форма:  

8

149

 

                Ученици на самостоятелна форма на обучение  - 2 / над 16 год/

Общ брой ученици : 163

 1. ОУ  „Отец   Паисий”  с. Равна  гора

 

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

 I клас  и   II клас

1 слята и маломерна

13

2.

 III клас и  IV клас 

1 слята  и маломерна

15

3.

 V клас   и   VI клас

1 слята

19 има и 1 ученик на индивидуална форма / VI клас /

4.

VII клас

1 маломерна

7

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

4

54

 

                 Индивидуална форма на обучение -  1 ученик   

  Общ брой ученици : 55

                 Ученици на ресурсно  подпомагане – 3 ученици

 1.  ОУ  „ Христо Ботев”  с.  Зидарово

                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготв. група

1

14

 

Всичко :

1

14

1.

I клас

1  маломерна

14

2.

II клас

1  маломерна

15

3.

III  клас

1  маломерна

14

4.

IV клас

1 маломерна

15

5.

V  клас

1  маломерна

17

6.

VI клас

1  маломерна

12

7.

VII клас

1 маломерна

14

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

7

101

 

                                   Ученици на индивидуална форма на обучение - 2

  Общ брой ученици : 117

                                   Ученици  на ресурсно подпомагане – 3

 1.   ОУ „ Пейо  Яворов”  -  с. Крушевец

                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I    клас   

1  маломерна

          7

2.

II   клас +III клас

1 слята и маломерна

          14

3.

IV клас

1 маломерна

          10

4.

V клас

1 маломерна

           11

5.

VI клас + VII клас

1 слята и маломерна

           13

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

           5

          55

 

  Общ брой ученици : 55

 

ОБЩ   БРОЙ  УЧЕНИЦИ  В  ОБЩИНА СОЗОПОЛ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА  -   956

 

II . Необходимите допълнителни средства за финансиране на паралелки под минималния брой ученици ще бъдат предвидени в бюджета на Община Созопол през 2021 г , на база данни от НЕИСПУО към 1 декември / ползвани за финансови нужди/.

                   

 

 

21.Докладна записка с вх. №644/20.08.2020г от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол    

      Относно:  Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2020 / 2021 година в детските градини на територията на община Созопол

 

                        Общински съвет Созопол взе

                                 РЕШЕНИЕ: №246 

       Общински съвет Созопол  утвърждава броя на групите, броя на педагогическия персонал, броя на непедагогическия  персонал  и   размера на средната   месечна    посещаемост    в  детските градини   на територията  на община Созопол за учебната

2020 / 2021 година,  разпределени  по детски градини , както следва:

 1. 1. ДГ ”Здравец” гр.Созопол- 5 целодневни  групи  / 1група в с.Равадиново-16 деца, 1 яслена група – 8 деца/  -   общо 100  деца;
 2. ДГ ”Снежанка” гр.Созопол – 1 целодневна  група -  22 деца;
 3. ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец – 3 целодневни групи /  1 група с. Атия- 18 деца /- общо 71 деца;
 4. ДГ ”Детелина” с.Росен – 3 целодневни групи- /1 група с. Равна гора- 25 деца/- общо 63 деца;
 5. ДГ ”Зеленика” с.Крушевец – 1 целодневна група- 25 деца;
 6. ДГ ”Веселинка” с.Зидарово - 1 целодневна  група-  20 деца;

             Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:

                                          ДГ ”Здравец” гр.Созопол

                                          педагогически -9 щата

                                          непедагогически -11 щата

                                         ДГ ”Снежанка” гр.Созопол

                                          педагогически- 2 щата

                                          непедагогически -  2,5 щата

                                          ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец

                                           педагогически- 7 щата

                                           непедагогически -  5,50 щата

                                           ДГ ”Детелина” с.Росен

                                           педагогически- 6 щата и 1 щат незает общо 7 щата

                                           непедагогически  -   6  щата

                                           ДГ ”Зеленика” с.Крушевец

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически- 2 щата

                                            ДГ ”Веселинка” с.Зидарово

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически - 2 щата

                               Общ брой персонал –  58 щата  в т.ч.:

                                педагогически –  29 щата

                                помощен /непедагогически /   - 29 щата

                      Общ  брой  деца  в общински детски градини  -  301 

                      Средна  месечна посещаемост -  12 деца

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...