Вторник, 20 Октомври 2020 11:21

Решения взети на ДВАНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 15.10.2020 г.

                                                                  Р Е Ш Е Н И Я

 

ВЗЕТИ НА ДВАНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 15.10. 2020 г.

 

 

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №247

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД :

 

I Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:                                              

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

 1. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

 1. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

 1. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

           iI Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 1. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

 1. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

 1. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

 1. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

 

           III Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедираният поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
 3. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ. Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 

 1. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -„Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

IV Докладна записка №751/13.10.2020 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Съгласуване на  схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол за организиране на коледен базар.

 

 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:     

 Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №248

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.79,ал.1,т.1 ,във връзка с чл.52,ал.1,т.3  от Закона за водите  да бъде прекратено действието на Разрешително № ПОС № 1 / 25.08.2017г за ползване на повърхностен воден обект – язовир , представляващ  имот № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК в землище на с.Равна гора, община Созопол , публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114/ ,с площ 62,158 дка с цел на водоползването – напояване на земеделски стопанства  с титуляр .„Екватор”ЕООД , поради изричен отказ от правото на ползване на воден обект от титуляра .

2.Приема предложения от кмета на Община Созопол проект на Решение за прекратяване действието на  Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.

 

Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

                                               Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №249

                   Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол както следва:

 1. В Раздел III. Ред и условия за предоставяне на социални услуги от ДСП,

    - В Чл.9, ал.1 се добавят нови т.4, т.5, и т.6 със следното съдържание:

„т.4 – деца сираци;

  т.5 – лица, които не са в състояние да организират и задоволят своите жизнени потребности;

  т.6 – лица нямащи близки, които да се грижат за тях.“

 

Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

                                                 Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №250

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол реши:

 1. Дава съгласие на Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Повишаване на капацитета на администрациите на общините Созопол, Сливница и Своге за адаптиране към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Програмна област 13 - Смекчаване и адаптация към изменението на климата, Процедура „Климат“ по резултат 4 “Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат".
 2.  2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с подготовката и подаване на проектното предложение, посочено в т. 1 от настоящото решение.

 

                 Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020 год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

                                                        Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №251

І. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, както следва:

 1. 1. На основание чл.20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация ,общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 год.в размер на 20 000(двадесет хиляди)лева.- „ЗА“
 2. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за период 2017-2021 год.- „ЗА“

3.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас дава принципно съгласие и подкрепя предложението на“ Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за провеждане на процедура

за обособяване на язовир “Ахелой “ и язовир “ Порой “ като резервни водоизточници за питейно-битовото водоснабдяване за област Бургас.- „ЗА“.

 1. II. Определя д-р инж.Румен Митев Кисьов - зам. кмет за представител на Община Созопол в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

III. На основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение предвид дата, 15.10.2020 г., посочена в поканата за свикване на извънредно  заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 

ПО втора ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

                 Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №252

 1. Общински съвет - Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.21, ал.2 от ЗМСМА
 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект: „Опазване и възстановяване на крайморските гори в община Созопол„ .
 2.  Дава правомощия на Кмета на Община Созопол по подготовката, комплектоването и подаването на проектното предложение при спазване на изискванията и указанията на насоките за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия във връзка с реализиране на проектното предложение след неговото одобрение.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол контрола по подготовка и изпълнение на проекта.
 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс(АПК),  допуска предварително изпълнение при мотив че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, а именно пропускане на срока за подаване на проектното предложение.

III. Одобрява индикативна сума по проекта в размер до 300 000 лв.

 

 

Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 г. на община Созопол – II етап.

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №253

1.Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 – 2023 г. на община Созопол - ІI етап, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1.1.Приложение №8 – „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2.Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020-2021 г.“ в лева;

1.3.Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община Созопол“.

 

                 Докладна записка №727/29.09.2020 г.  от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

                                                  Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №254

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Созопол  дава съгласие кметът на Община Созопол  да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за  изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол ,доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система на обща стойност 36 500 лв.(тридесет и шест хиляди лв.)

 

                   Докладна записка №730/30.09.2020 г.  от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.                                    

                                                Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: № 255

 

            Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2020г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 123 „Общински съвети ” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   -                 става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 1 400 лв. -     1400 лв.

в т.ч.

                                                                                    било       увеличение          става

под-§ 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                                 0 лв.     1 400 лв.            1 400лв.

Нов обект:

-Мултифункционално устройство

за нуждите на Общ.съвет – Созопол

от КП, обект №266                                                         0 лв.      1 400 лв.          1 400 лв.

                                                                                     било      намаление            става

под-§ 52-05 – придобиване на стопански

инвентар:                                                                   1 400 лв.     1 400 лв.                0 лв.

-Телевизор за визуализация на резултатите

от системата за гласуване в Общ.съвет

от КП, обект №258                                                    1 400 лв.     1 400 лв.               0 лв.

 

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление на плана с 27 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 14 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                намаление              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА    339 000 лв.          14 000 лв.       325 000 лв.

в т.ч.

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:

-Проектиране и изпълнение на

енергоспестяващи мерки и

дейности по модернизация,

реконструкция, интелигентно

управление и енергиен мениджмънт

на системата за улично осветление

на община Созопол от КП, обект №151                  339 000 лв.           14 000 лв.       325 000 лв.

 

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 20 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било               намаление             става

 • 54-00 - Придобиване на земя     20 000 лв.         20 000 лв.                   0 лв.

-Придобиване на имот чрез отчуждаване

и обезщетение на собственици

- гр. Созопол от КП, обект №8                                      20 000 лв.         20 000 лв.                   0 лв.

 

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 7 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

било             увеличение           става

 • 10-00 – издръжка  14 866 лв.       7 000 лв.            21 866 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги                      4 391 лв.       7 000 лв.            11 391 лв.

 

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:                                                                                 било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 438 948 лв.       32 500 лв.       406 448 лв.

в т.ч.

под-§ 10-16 – вода,горива и елергия                         123 970 лв.       15 000 лв.        108 970 лв.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги                  243 488 лв.       17 500 лв.        225 988 лв.

 

                                                                                 било             увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 350 560 лв.          32 500 лв.       383 060 лв.

в т.ч.

                                                                                 било               намаление             става

под-§ 52-05 - Придобиване на стопански

инвентар:                                                                       4 000 лв.         4 000 лв.                   0 лв.

-Контейнер за охрана за ЦООБ

от КП, обект №249                                                       4 000 лв.         4 000 лв.                   0 лв.

 

                                                                                 било             увеличение           става

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:                                           338 516 лв.         36 500 лв.       375 016 лв.

Нов обект:

-Изграждане на площадки за подземни контейнери

в гр. Созопол. доставка и монтаж на

стационарни контейнери за отпадъци – подземна

система на община Созопол от КП, обект №267                 0 лв.          36 500 лв.         36 500 лв.

 

1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение па плана с 27 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”- – увеличение с 27 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                 увеличение                става

 • 51-00 - Основен ремонт                    2 213 706 лв.        27 000 лв.        2 240 706 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                 увеличение                става

-Реконструкция и рехабилитация

 на общински път BGS 1212/с. Атия-с.Росен

-с.Равна гора от 8+750.00 до км 11+458.36

от КП, обект №255                                                    1 713 806 лв.       27 000 лв.         1 740 806 лв.

 

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр. Черноморец – в частта за местни дейности за 2020 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както следва:

 

2.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение на плана с 4 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 4 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било         увеличение        става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв.          4 000лв.       4 000лв.

в т.ч.

Нов обект:

под-§ 52-03 – придобиване на др.

оборудване, машини и съоръжения:

-Бензинова дробилка за клони

на Кметство гр. Черноморец, от КП, обект №265           0 лв.           4 000 лв.      4 000 лв.

 

2.2.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление на плана с 4 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 4 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА     10 000 лв.          4 000 лв.        6 000 лв.

в т.ч.

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:

-Проектиране и изграждане на

Автогара гр. Черноморец по КП обект №246                10 000 лв.          4 000 лв.       6 000 лв.

 

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общинско Горско Предприятие - Созопол за 2020г. - дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в обема на общите разходи за дейността, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка  418 000 лв.       7 000 лв.       411 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-30 – текущ ремонт                                            30 000 лв.       1 000 лв.        29 000 лв.

под-§ 10-51 – командировки в страната                        10 000 лв.       6 000 лв.          4 000 лв.

 

било             увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на ДМА                    0 лв.              7 000 лв.           7 000 лв.

в т.ч.

Нов обект:

под-§ 52-04 – придобиване

на транспортни средства

-Високо проходим

автомобил за ОГП от КП, обект №263                             0 лв.               7 000 лв.          7 000 лв.

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т. 1.3, т.2.1, т.2.2, т.3 и заповед №8-Z-1142 /24.09.2020 г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020 г., както следва/Приложение №1/:

 

                                                                     било              увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:              4 660 736 лв.       32 500 лв.       4 693 236 лв.

в т.ч. от:                                                      

 

собствени средства за местни

дейности                                                     811 671 лв.     32 500 лв.          844 171 лв.

 

 

Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

                                                  Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №256/ ОТМЕНЕНО с Решение №262/13.11.2020 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”, Общински съвет Созопол

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" –Разплащателнаагенциявразмер на 586 700,81 лв. /петстотин осемдесет и шест хиляди и седемстотин лв. и 81 ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 117 340,16 лв./сто и седемнадесет хиляди триста и четиридесет лв. и 16 ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”
 3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

 

по точка ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

  Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124 а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91 а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедираният поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

                                                   Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №257

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, съгласно  нанесената  корекция  в  зелен  цвят  на заданието по чл.125 от ЗУТ, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица от О.Т.91а до О.Т.91б, с начало между О.Т.91 и О.Т.679, от приета улица от О.Т.673 до О.Т.91 - (Решение по т.10 на Общински експертен съвет, от  Протокол №22/22.11.2012г.,  обявен  по  реда  на  чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, бр. 4/15.01.2013г.), завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на ПИ81178.1.316, с ширина 3.50 метра, дължина 75.00 метра, съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ, за обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, съгласно приложената графична част към заданието.            

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, от Протокол №22/22.11.2012г., на ОЕС, обявена по реда на чл.128, ал.от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.1.316,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

                                                   Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №258

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица от О.Т.12 до О.Т.12б, като продължение на съществуваща улица, за обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, съгласно приложената графична част към заданието.            

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази със съществуващата уличната регулация, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 1. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

 

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №259

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

               ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление – Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1.     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.

 

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 1. Докладна записка №751/13.10.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Съгласуване на  схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол за организиране на коледен базар.

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                    РЕШЕНИЕ: №260

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията,   приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на гр. Созопол.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...