Понеделник, 28 Декември 2020 17:26

Решения взети на ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 17.12.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Я

 

ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН НА17.12.2020 г.

 

 

 

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №263

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

 1. Докладна записка № 766/23.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол 

      2. Докладна записка № 801/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол 

      Относно: Даване н асъгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция

 1. Докладна записка № 811/24.11.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов - председател на Общински съвет Созопол на община Созопол

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

 1. Докладна записка № 814 /25.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и иизвънаредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях.

 

II. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

 1. Докладна записка № 752/15.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, поредана чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/

– План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имота /УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изгражданена „сгради за отдих и курорт“;

  – План за улична регулация /ПУР/, за изменение на част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 1. Докладна записка № 767/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, поредана чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Планрегулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за къмпинг и  обслужващи дейности“.

 1. Докладна записка № 768/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за пансион“.

 1. Докладна записка №779/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор 67800.35.137, по КК на гр.Созопол, м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол“. 

 1. Докладна записка №780/06.11.2020 г. от д-р инж. РуменКисьов - зам.- кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлении моти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот  /УПИ/,  с  отреждане   „за сгради за отдих и курорт“.

10. Докладна записка №781/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един новурегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

 1. Докладна записка №782/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“

 1. Докладна записка №783/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за вилни сгради“. 

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка № 793/17.11.2020 г. От Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.648, с.Крушевец, община Созопол

 1. Докладна записка № 800/19.11.2020 г. От Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.252, в землището на с. Крушевец, община Созопол

 1. Докладна записка № 802/19.11.2020 г. От Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.530, гр. Черноморец, община Созопол

 1. Докладна записка № 803/19.11.2020 г. От Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласи за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ.

 1. Докладна записка №804/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 61042.501.289, находящ се в  с.Равадиново, п.к.8131, ул.“Делфин“ №4, община Созопол, представляващ 22 кв.м.ид.ч./ двадесет и два квадратни метра идеалн части / от ПИ с идентификатор 61042.501.289 целият с площ 842 кв.м.

 1. Докладна записка № 805/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост меж община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 67800.501.349, находящ се в  гр. Созопол, п.к. 8130, ул. “Рибарска“ №37, община Созопол, представляващ 57кв.м.ид.ч./ петдесет и седем квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.349 целият с площ 88 кв.м.

 1. Докладна записка № 806/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.130, находящ се в  с.Росен, п.к. 8150, ул. “Изгрев“ №4, община Созопол, представляващ 10 кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.130 целият с площ 816 кв.м.

 1. Докладна записка № 807/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608, с.Росен, община Созопол, с площ от 619 кв.м., идентичен с  парцел УПИ III-8 в кв.68 по регулационен план.

 1. Докладна записка № 808/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: 1. Определяне на общински недвижим имот, предназначен заучредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  с площ от 456 кв.м. находящ се в с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново

 1. Докладна записка № 816/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда  с идентификатор 67800.505.118.2. находящ се в гр.Созопол, община Созопол

 1. Докладна записка № 817/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда с идентификатор 67800.505.119.1, с площот 177 кв.м, и навес находящ се в поземлен имот  с идентификатор 67800.505.119 идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр.Созопол.

 1. Докладна записка № 818/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: 1. Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.1102 и поземлен имот с идентификатор 67800.8.1103 по кадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  попадащи в обхват на ПИ 67800.8.1096 зачастна общинска собственост;

 1. Докладна записка № 819/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площ от 47 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 поплана на гр. Созопол, с адрес ул. “Черноморе“ №1, бл.1, ет.0.

 1. Докладна записка № 820/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Атия, м-ст. “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с  площ от 934 кв.м., в едно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.

     27. Докладна записка № 821/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 – частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „ Тоньова градина“. Номер по предходен план №071024 по плана на с. Крушевец.

 1. Докладна записка № 822/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемна Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 – частна общинска собственост с площ от 529 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „ До село“., номер по предходен план №158003 

 

  IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

 1. Докладна записка № 815/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи 

V. Докладна записка №826/02.12.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Созопол по Процедурата 

VI. Докладна записка №832/07.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част, и в частта «финансиране на бюджетното салдо» на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

 

VII.  Докладна записка №834/11.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол,

 

VIII. Докладна записка №834/14.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на Община Созопол

Относно: Ред за провеждане на публично обсъждане на общинския бюджет в условията на извънредна епидемична обстановка.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка № 766/23.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №264

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.26 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност Общински съвет Созопол приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол

 

Докладн азаписка № 801/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №265

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.87 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол дава съгласие за побратимяване между община Созопол и община Визе, Турция.
 2. Общински съвет Созопол одобрява проект за договор за побратимяване съгласно приложението
 3. Общински съвет Созопол упълномощава кмета на община Созопол да подпише договор за побратимяване между община Созопол и община Визе.

 

Докладна записка № 811/24.11.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №266

На основание чл.27 ал 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода от 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

 

Докладна записка № 814/25.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях.

ОбщинскисъветСозополвзе

РЕШЕНИЕ:  №267

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 5, ал.1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, Общински съвет Созопол:

 1. Увеличава числеността на Доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях от 15 на 20 броя доброволци.
 2. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с решението по т. 1 в съответствие с разпоредбите на Закона за защита при бедствия,  Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита.

 

 

II. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка № 752/15.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/

– План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имота /УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“;

  – План за улична регулация /ПУР/, за изменение на част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №268

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, въввръзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план

План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: за частта от имота, която попада в охранителна зона „А“ от ЗУЧК - плътностназастрояванемак. 20%, котакорниз Н мак.=7.50метра, К.инт. мак.=0,5 и минималнаплощзаозеленяване70%, за частта от имота, която попада в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК - плътностназастрояванемак. 30%, котакорниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минималнаплощзаозеленяване50%, съгласно приложеното задание и графична част към него.

План за улична регулация, изменя се част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61 и се обособява нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, с ширина на пътното платно 4.50 метра. и тротоари двустранно с ширина 0.75 метра, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти, съгласно приложеното задание и графична част към него.             

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – План регулация и застрояване и План за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:“ВиК”ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК”АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

           Подробния устройствен план да се внесе за приемане и одобряване, в общината, след приключване на приложимите процедури,  по  реда  на  глава шеста, раздел  трети от ЗООС, съгласно дадените указания в писмо изх.№ПД-1965/1/24.09.2020 г., на РИОСВ, гр. Бургас.

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за изработване  на   проект  за  ПУП – План регулация и застрояване и План за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 Докладна записка № 767/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за къмпинг и  обслужващи дейности“.

Общинскисъвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №269

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, въввръзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за къмпинг и обслужващи дейности“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на следните показатели за застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, съгласно приложеното задание и графична част към него.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – План регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:“ВиК”ЕАД, “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

           Подробния устройствен план да се внесе за приемане и одобряване в общината, след приключване на приложимите процедури,  по  реда  ЗООС и/или ЗБР, съгласно дадените указания в писмо изх.№ПД-1844/2/11.09.2020г., на РИОСВ, гр.Бургас.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за изработване  на   проект  за  ПУП – План регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка № 768/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един новурегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за пансион“.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №270

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, въввръзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за пансион“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на следните показатели за застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, съгласно приложеното задание и графична част към него.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – План регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:“ВиК”ЕАД, “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД, предивнасянетому заприемане и одобряване.                               

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за изработване  на   проект  за  ПУП – План регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №779/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на община Созопол  (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор  67800.35.137, по КК на гр. Созопол, м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол“. 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №271

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор 67800.35.137, по КК на гр.Созопол, като част от УПИ ХХ-35010, в м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол“.

               ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с:“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №780/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот  /УПИ/,  с  отреждане   „за сгради за отдих и курорт“.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №272

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, въввръзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимитепоказатели за застрояване, за устройствена зона Ок4 (17), по действащия ОУП и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК: плътностназастрояванемак. 30%, котакорниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минималнаплощзаозеленяване50%, съгласно приложеното задание и графична част към него.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – План регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:“ВиК”ЕАД, “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД, предивнасянетому заприемане и одобряване.

           Подробния устройствен план да се внесе за приемане и одобряване, в общината, след приключване на приложимите процедури,  по  реда  ЗООС и/или ЗБР, съгласно  писмо изх.№ПД-2119/1/13.10.2020г., на РИОСВ, гр.Бургас.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за изработване  на   проект  за  ПУП – План регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №781/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №273

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, въввръзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване, за устройствена зона Ок4 (17), по действащия ОУП и охранителна зона „А“ от ЗУЧК: плътностназастрояванемак. 20%, котакорниз Н мак.=7.50метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване70%, съгласно приложеното задание и графична част към него.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – План регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:“ВиК”ЕАД, “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

           Подробния устройствен план да се внесе за приемане и одобряване, в общината, след приключване на приложимите процедури,  по  реда  ЗООС и/или ЗБР, съгласно  писмо изх.№ПД-2119/1/13.10.2020г., на РИОСВ, гр.Бургас.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за изработване  на   проект  за  ПУП – План регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №782/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелналиния 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилнасграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №274

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ, за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджиали дере“, землище на гр.Созопол,  ДП 4372488“.

               ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с:“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АДи МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №783/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.- кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за вилни сгради“. 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №275

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, въввръзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване, за устройствена зона Ов1 (10*), по действащия ОУП и охранителните зони от ЗУЧК: за охранителна зона „А“-плътностназастрояванемак. 20%, котакорниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минималнаплощзаозеленяване70%, и за охранителна зона „Б“ - плътностназастрояванемак. 20%, котакорниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минималнаплощзаозеленяване50%, съгласно приложените задание и графична част към него.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:“ВиК”ЕАД, “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД и МК - НИНКН, предивнасянетому заприемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка № 793/17.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кме на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.648, с.Крушевец, община Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №276

  1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика М. Й. Й. ЕГН  чрез продажба на: 36 кв.м.ид.ч./ тридесет и шест квадратни метра идеални части/ от ПИ 40124.501.648/ЕКАТТЕ-четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин четиридесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 на ИД на АГКК, находящ се в с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 1086 кв.м./ хиляда и осемдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.

 1. Одобрява експертна оценка №2020ЕО046 на независим лицензиран оценител в размер на 850,00 лв. /осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 800/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.252, в землището на с.Крушевец, община Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №277

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, разрешава на кмета на община Созопол, да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика „Слава 31“ ЕООД, чрез продажба на: 65 кв.м. ид.ч. /шестдесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ 134.252/ЕКАТТЕ - сто тридесет и четири точка – двеста петдесет и две/, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 665 кв.м. /шестстотин шестдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване – „ За земеделски труд и отдих“.
 2. Одобрява експертна оценка №2020АО007 на независим лицензиран оценител в размер на 1150,00 лв. /хиляда сто и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 802/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.530, гр.Черноморец, община Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №278

 1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика К. Г. П. чрез продажба на: 12 кв.м.ид.ч./дванадесетквадратни метра идеални части/ от ПИ 81178.501.530/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – петстотин и тридесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АК находящ се вгр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 761 кв.м./ седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване ниско застрояване / до 10м./.
 2. Одобрява експертна оценка №2020АО009 на независим лицензиран оценител в размер на 1550,00 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 803/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно:Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин натрайно ползване „полски път“,които не функционират пореда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №279

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“, които не функционират, съгласно Приложение №1.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и дава своето съгласие да се предоставят под наем за стопанската 2020/2021г. имоти с НТП – „полски път“, които не функционират съгл. Приложение №1, като определя размера на наемната цена съгласно средно годишно рентно плащане.

Докладна записка № 804/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 61042.501.289, находящ се в  с.Равадиново, п.к.8131, ул. “Делфин“ №4, община Созопол, представляващ 22 кв.м.ид.ч./двадесет и два квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 61042.501.289 целият с площ 842 кв.м.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №280

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета с №60/12.02.2020 г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 22 кв. м ид. ч. /двадесет и два квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.289 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – пет стотин и едно, поземлен имот-двеста осемдесет и девет/, по КККР на с. Равадиново, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-55/29.09.2015 г. на ИД на АГКК,  целият с площ 842 кв.м./осемстотин четиридесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 61042.501.292, 61042.501.291, 61042.501.290, 61042.501.288, 61042.501.281, 61042.501.302, 61042.501.301.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Д. П. Г., ЕГН, И. С.К., ЕГН и  Ж. С. С., ЕГН  чрез продажба на: 22 кв. м. ид. ч. /двадесет и два квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.289 / ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - двеста осемдесет и девет/, по КККР   на с. Равадиново, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015 г.  на ИД на АГКК,  целият с площ 842 кв. м. /осемстотин четиридесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Нискозастрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61042.501.292, 61042.501.291, 61042.501.290, 61042.501.288, 61042.501.281, 61042.501.302, 61042.501.301.
 3. Одобрява експертна оценка №2020АО005/02.11.2020 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1850 лв. /хиляда осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладназаписка № 805/20.11.2020 г.отТихомирЙордановЯнакиев- кметнаобщинаСозопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 67800.501.349,  находящ се в  гр. Созопол, п.к.8130, ул. “Рибарска“ №37, община Созопол, представляващ 57 кв. м. ид. ч. / петдесет и седем квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.349 целият с площ 88 кв.м.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №281

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета с №60/12.02.2020 г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 57 кв. м. ид. ч. /петдесет и седем квадратни метра идеалничасти/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор67800.501.349 / ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот-триста четиридесет и девет/,  по КККР   на гр. Созопол, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК,  целият с площ 88 кв.м. /осемдесет и осем квадратни метра/.  Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайноползване: „Ниско застрояване /до 10м/ “, при граници и съседи: 67800.501.555, 67800.501.350, 67800.501.504, 67800.501.348
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Д. К. Д., ЕГН  чрез продажба на: 57кв.м.ид.ч. /петдесет и седем квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 67800.501.349 / ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот-триста четиридесет и девет/,  по КККР   на гр.Созопол, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК,  целият с площ 88 кв.м./осемдесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Нискозастрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 67800.501.555, 67800.501.350, 67800.501.504, 67800.501.348
 3. Одобрява експертна оценка №2020ЕО045/09.10.2020 г. на независим лицензиран оценител в размер на 48 300 лв. /четиридесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Докладна записка № 806/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  си дентификатор 63029.501.130, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул. “Изгрев“ №4, община Созопол, представляващ 10 кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.130 целият с площ 816 кв.м.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №282

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

10 кв.м.ид.ч. /десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.130/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - сто и тридесет/, по КККР   на с.Росен, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК,  целия с площ 816 кв.м./осемстотин и шестнадесет квадратни метра/.  Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.131, 63029.501.133, 63029.501.134, 63029.501.9509, 63029.501.129, 63029.501.128

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Н. Г.К., ЕГН и К. А. К., ЕГН чрез продажба на: 10 кв.м.ид.ч. /десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.130/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - сто и тридесет/, по КККР   на с.Росен, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК,  целият с площ 816 кв.м. /осемстотин и шестнадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 63029.501.131, 63029.501.133, 63029.501.134, 63029.501.9509, 63029.501.129, 63029.501.128
 2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО026/10.07.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 210лв. /двеста и девет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 807/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: 1. Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608, с.Росен, община Созопол, с площот 619 кв.м., идентичен с  парцел УПИ III-8 в кв.68 по регулационен план.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №283

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - девет хиляди шестстотин и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол,  с площ 619 кв.м. /шестстотин и деветнадесетквадратниметра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, идентичен с УПИ III-8 в кв.68, при граници и съседи: 63029.501.9609, 63029.501.9605, 63029.501.9607, актуван с АОС №4097/20.05.2016 г.,свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.          
 2. 2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета  с Решение №60/12.02.2020 г.от Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608 /ЕКАТТЕ  - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно,  поземлен имот - девет хиляди  шестстотин и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016 г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол,  с площ 619 кв.м. /шестстотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, идентичен с УПИ III-8 в кв.68, при граници и съседи: 63029.501.9609, 63029.501.9605, 63029.501.9607, идентичен с УПИ III-8 в кв.68, по плана на с.Росен., актуван с АОС №4097/05.2016г.
 3. Общински Съвет Созопол на основание чл.8, ал.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост във връзка с чл.28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол, одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето И. С. И., ЕГН, с адрес: с.Росен, ул.“ “ №, за изграждане на жилищна сграда, с  разгъната застроена площ – 150 кв.м /сто и петдесет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - девет хиляди  шестстотин и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016 г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол,  с площ 619 кв.м. /шестстотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Нискозастрояване /до 10м/“, идентичен с УПИ III-8 в кв.68, при граници и съседи: 63029.501.9609, 63029.501.9605, 63029.501.9607, идентичен с УПИ III-8 в кв.68, по плана на с.Росен., актуван с АОС №4097/20.05.2016 г.
 4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственоствъв връзка с чл.28, изр.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на  стойност 5 750 лв. /пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 2020ЕО044/30.09.2020  г. от  независим  лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

 

 

Докладна записка № 808/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: 1. Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на  “социални жилища” в с. Равадиново, община Созопол. 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  с площ от 456 кв.м. находящ се в с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №284

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор61042.501.500/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - петстотин/, находящ се в с. Равадиново, община Созопол, с площ 456 кв.м. /четиристотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61042.501.501, 61042.501.492, 61042.501.499, 61042.501.498, 61042.501.496, 61042.501.495, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с.Равадиново,

актуван с АОС №3919/04.04.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”. 

 1. 2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г.от Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.500 /ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петстотин/, находящ се в  с.Равадиново, община Созопол, с площ 456кв.м. /четиристотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“,  при граници и съседи: 61042.501.501, 61042.501.492, 61042.501.499, 61042.501.498, 61042.501.496, 61042.501.495, идентичен с  УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново, актуван с АОС № 3919/04.2016 г.
 2. Общински Съвет Созопол на основание чл.8, ал.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост във връзка с чл.28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол, одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на С. Ц. К., ЕГН, от гр. Созопол, ул. “ “, бл., вх., ет., ап., за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м. /сто квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петстотин/, находящ се в  с. Равадиново, община Созопол, с площ 456 кв.м. /четиристотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Нискозастрояване /до 10м/“,  при граници и съседи: 61042.501.501, 61042.501.492, 61042.501.499, 61042.501.498, 61042.501.496, 61042.501.495, идентичен с  УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново, актуван с АОС № 3919/04.04.2016 г.
 3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на  стойност 6600лв. /шест хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 2020ЕО034/03.08.2020 г.от  независим  лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

 

Докладна записка № 816/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща едно етажна масивна сграда  с идентификатор 67800.505.118.2. находящ се в гр.Созопол, община Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №285 

   1. Общински съвет гр. Созополи чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот общинска частна собственост, представляващ: кафе-бар на покрита тераса с площот 96 кв.м /деветдесет и шест/, в сграда с идентификатор – 505.118.2 /ЕКАТТЕ – шестдесет и седемхиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот – сто и осемнадесет, сграда – две, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.118, по КККР за гр. Созопол. По данни на АГКК същият представлява едноетажна масивна сграда,  с предназначение: „сграда за битови услуги“ със застроена площ от 71 кв.м. /седемдесет и един/ и прилежащ навес с площ от 25 кв.м. /двадесет и пет/. 

     На основаниечл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020AО014/23.11.2020г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 13 000.00 /тринадесет хиляди/ лева, без включено ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса. 

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Докладна записка № 817/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на в сграда с идентификатор 67800.505.119.1, с площ от 177 кв.м, и навес находящ се в поземлен имот  с идентификатор 67800.505.119 идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр. Созопол.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №286

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане  с имоти- Общинска собственост за 2020г“, приета с Решение №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:

-сграда с идентификатор -67800.505.119.1 /ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди осемстотин, кадастрален район- петстотин и пет, поземлен имот- сто и деветнадесет, сграда-едно/, с площ от 177 кв.м. /сто седемдесет и седем/ и навес. Разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.119.1 при съседи  по КККР : 67800.505.125, 67800.505.169, 67800.505.121, идентичен с УПИ-I-1800 в кв.150 по плана на гр. Созопол.

     2.Общински съвет гр.Созопол и  чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 3/три/ година на недвижим имот сграда , с идентификатор – 67800.505.119.1 /ЕКАТТЕ – шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот – сто и деветнадесет, сграда - едно/, с площ от 177 кв.м. /сто седемдесет и седем/ и навес .Разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.119 при съседи по КККР : 67800.505.125, 67800.505.169, 67800.505.121, идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр. Созопол

         2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020АО013/23.11.2020г. за сградата, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 580.00 /петстотин и осемдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

    

 

Докладна записка № 818/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев  кмет на община Созопол

Относно: 1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.1102 и поземлен имот с идентификатор 67800.8.1103 покадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  попадащи в обхват на ПИ 67800.8.1096 за частна общинска собственост;

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №287

 1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет - Созопол ОБЯВЯВА част от недвижими имоти - ПУБЛИЧНА общинска собственост както следва:

                 1.1. Част от недвижим имот с площ от 80 (осемдесет) кв.м. реално обособени части от ПИ 67800.8.964, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.8.1102, представляващи след изменението част от УПИ VІІ-1026 и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане,  при съседи на имота: 67800.8.1096, 67800.8.1103, 67800.8.1095, 67800.8.164(проектен),  за ЧАСТНА общинска собственост.

1.2. Част от недвижим имот с площ от 32 (тридесет и два)  кв.м. реално обособени части от ПИ 67800.8.164, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.8.1103, представляващи след изменението част от УПИ VІІ-1026 и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане,  при съседи на имота: 67800.8.1102, 67800.8.1096, 67800.8.1092, 67800.8.164, 67800.8.1095 (проектен),  за ЧАСТНА общинска собственост.

 1. Ha основание чл.6, ал. 2 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински съвет - Созопол ОБЯВЯВА част от недвижими имоти – ЧАСТНА общинска собственост както следва:

       2.1.  Част от недвижим имот с площ от 70 (седемдесет) кв.м. реално обособени части от ПИ 67800.8.1060, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.8.1092, представляващи след изменението част от улична регулация и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане,  при съседи на имота: 67800.8.321, 67800.8.1103, 67800.8.1096, 67800.8.164 (проектен),  за ПУБЛИЧНА общинска собственост.

 

 1. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор съгласно клаузите на предварителен договор №8-387/11.06.2019 г.

 

Докладна записка № 819/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площот 47 кв.м, находящсе в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол, с адрес ул. “Черноморе“ №1, бл.1, ет.0.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №288

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г.  на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:
 • Самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с предназначение: „За здравни и социални услуги”, с идентификатор – 67800.504.224.3.2 /ЕКАТТЕ – шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда - три, обект - две/ с адрес- ул. “Черно море“ №1, бл.1, ет.0 , с площ от 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, и прилежащи части 18.46% /осемнадесет цяло четиридесет и шест/ при съседи по КККР - на същия етаж- 67800.504.224.3.1, под обекта- няма, над обекта-67800.504.224.3.3, 67800.504.224.3.4, 67800.504.224.3.5, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол

 

 1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – Самостоятеленобект в сграда-частнаобщинскасобственост, с предназначение: „Заздравни и социалниуслуги”, с идентификатор – 67800.504.224.3.2 /ЕКАТТЕ – шестдесет и седемхиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда - три, обект - две/   с адрес- ул. “Черноморе“ №1, бл.1, ет.0 , с площ от 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, и прилежащи части 18.46% /осемнадесет цяло четиридесет и шест/ при съседи по КККР – на същия етаж - 67800.504.224.3.1, под обекта - няма, над обекта-67800.504.224.3.3, 67800.504.224.3.4, 67800.504.224.3.5, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземленимот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол

                        2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020AО015/23.11.2020 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 280.00 /двеста и осемдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса. 

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелили те участници.

 

Докладна записка № 820/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Атия, м-ст. “Староселище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с  площ от 934 кв.м., ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №289

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г.  на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 63015.506.462 /ЕКАТТЕ - шестдесет и трихиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин шестдесет и две/, с трайно предназначение на територията „Земеделсказемя“ и НТП-„За земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, целия с площ от 934 кв.м./ деветстотин тридесет и четири/, ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1/ ЕКАТТЕ - шестдесет и трихиляди и петнадесет, кадастрален район-петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и две, сграда-едно/, със застроена площ от 32 кв.м /тридесет и два/ и предназначение –„друг вид обществена сграда /казан/“. При съседи по КККР- 63015.506.86, 81178.39.298, 63015.506.449, 63015.506.591, 63015.506.423. Номер по предходен план - 001462 по плана на с. Атия, община Созопол.

 1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ година на недвижим имот – Поземлен имот с идентификатор 63015.506.462 /ЕКАТТЕ - шесдесет и трихиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и две/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и НТП -„За земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, целия с площ от 934 кв.м./ деветстотин тридесет и четири/, ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 / ЕКАТТЕ - шесдесет и трихиляди и петнадесет, кадастрален район -петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и две, сграда-едно/, със застроена площ от 32 кв.м /тридесет и два/ и предназначение –„друг вид обществена сграда /казан/“. При съседи по КККР- 63015.506.86, 81178.39.298, 63015.506.449, 63015.506.591, 63015.506.423. Номер по предходен план - 001462 по плана на с. Атия, община Созопол.

                 2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020АО012/16.11.2020 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 90.00 /деветдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса. 

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Докладна записка № 821/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 – частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „ Тоньова градина“. Номер по предходен план №071024 по плана на с. Крушевец.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №290

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2020 г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и едно, поземлен имот- двадесет и четири/ с площ 4 000 кв. м. /четири хиляди квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Тоньова градина“.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - общинска частна собственост както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 /ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет  и четири, кадастрален район – седемдесет и едно, поземлен имот- двадесет и четири/ с; площ 4 000 кв.м. /четири хиляди квадратни метра/.Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Нива“, .находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Тоньова градина“.

2.1. Haоснование чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020АО011/10.11.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 408,00лв./четиристотин и осем лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

Докладна записка № 822/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 – частна общинска собственост с площ от 529 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „ До село“, номер по предходен план №158003

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №291

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 /ЕКАТТЕ – тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – сто петдесет и девет, поземлен имот - осемстотин осемдесет и две/ с площ 529 кв. м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Нива“, .находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „До село“.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - общинска частна собственост както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 /ЕКАТТЕ –тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – сто петдесет и девет, поземлен имот- осемстотин осемдесет и две/ с площ 529 кв. м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Нива“, .находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „До село“.

2.1. Ha основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020АО008/10.11.2020 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 420,00лв. /четиристотин и двадесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник. 

 

      IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

Докладна записка № 815/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №292

I.Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :  

 1. И. С. С. от с. Зидарово – ЕГН:, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
 2. А. Г. С. от с. Зидарово – ЕГН:, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.

З. Х. К. от с. Зидарово – ЕГН: , за закупуване на лекарства в размер на 96 / деветдесет и шест / лв.

 1. К. Х. К. от с. Зидарово – ЕГН: , за закупуване на лекарства в размер на 97 / деветдесет и седем / лв.
 2. П. С. Д. от с. Зидарово – ЕГН: , проведено лечение в размер на 243 / двеста четиридесет и три / лв.
 3. Н. Х. М. от гр. Созопол – ЕГН: 49, за закупуване на лекарства в размер на 237 / двеста тридесет и седем / лв.
 4. И. Н. Д. от с. Росен – ЕГН: , за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
 5. П. Б. И. от с. Равадиново – ЕГН:,страдащ от исхемична болест на сърцето – за закупени лекарства в размер на 196 / сто деветдесет и шест / лв.
 6. Л. Н. М. от гр. Созопол – ЕГН:, за извършена оперативна интервенция и проведено лечение в размер на  2000 / две хиляди / лв.
 7. М. Ж. А. от с. Зидарово – ЕГН: , страдащ от „Глаукома“, Телк – 100 %, за извършена оперативна интервенция в размер на 200 / двеста / лв.
 8. М. И. К. от с. Присад – ЕГН:, за проведено лечение в размер на 385 / триста осемдесет и пет / лв.
 9. П. И. П. от с. Зидарово – ЕГН: , за проведено лечение и закупени лекарства в размер на 300 / триста / лв.
 10. С. Н. Р. от с. Зидарово – ЕГН: , 76% ТЕЛК, с диагноза „инсулинозависим захарен диабет“ – за проведено лечение и закупени лекарства в размер на 300 / триста / лв.
 11. М. Н. Г. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена ортопедична операция и проведено лечение в размер на 2000 / две хиляди / лв.
 12. С. Т. Я. от гр. Созопол – ЕГН: , страдащ от онкологично заболяване за извършена операция и проведено лечение в размер на 1518 /хиляда петстотин и осемнадесет / лв.
 13. Д. В. Д. от с. Зидарово – ЕГН: , за проведена операция на очи в размер на 500 / петстотин / лв.
 14. Р. Г. К. от гр. Созопол – ЕГН: , за проведено лечение и рехабилитация в размер на 480 / четиристотин и осемдесет / лв.
 15. Я. В. А. от с. Равадиново – ЕГН: , за извършена операция и разходи свързани с лечението му в размер на 1920 / хиляда деветстотин и двадесет / лв.
 16. П. В. Д. от гр. Созопол – ЕГН: , страдащ от онкологично заболяване , за извършено лечение в размер на 732 / седемстотин тридесет и два / лв.
 17. Й. И. Х. от с. Равадиново – ЕГН: , за извършена операция на очи в размер на 300 / триста / лв.
 18. Р. Ю. А. от с. Зидарово – ЕГН: , за извършено лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
 19. М. Р. И. от гр. Черноморец – ЕГН: , страдащ от онкологично заболяване , за закупуване на лекарства в размер на 240 / двеста и четиридесет / лв.
 20. З. Ф. А. от с. Равадиново – ЕГН: , претърпяла исхемичен мозъчен инсулт , за извършени разходи в размер на 500 / петстотин/ лв.
 21. Л. С. Й. от с Зидарово – ЕГН: , ТЕЛК: 88 %, с инсулино зависим захарен диабет – за закупени лекарства в размер на 372 / триста седемдесет и два / лв.
 22. П. Т. Н. от с. Равадиново – ЕГН: , претърпял мозъчен инсулт , за закупуване на лекарства в размер на 216 / двеста и шестнадесет / лв.
 23. Х. Г. С. от с. Присад – ЕГН: , ТЕЛК:91%,страдащ от „заболявания на ретината“ , за закупени лекарства в размер на 121 / сто двадесет и един / лв.
 24. Н. В. Д. от гр. Созопол – ЕГН: , ТЕЛК: 95%, онкологично заболяване, за извършен разход в размер на 63 / шестдесет и три / лв.
 25. К. Ч. С. от с. Атия – ЕГН: , за закупени лекарства в размер на 388 / триста осемдесет и осем / лв.
 26. Н. Щ. И. от с. Крушевец – ЕГН: , за извършена онкологична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
 27. С. А. П. от гр. Созопол – ЕГН: , ТЕЛК: 85 %, с водеща диагноза „ Последици от мозъчно – съдова болест“ за закупуване на лекарства в размер на149 / сто четиридесет и девет / лв.

 

 Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до 31.03.2021 г.  

 

 

 1. V. Докладна записка №826/02.12.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община по Процедурата

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №293

 1. Общински съвет - Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.21, ал.2 от ЗМСМА
 2. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор BG05FMOP001-5.001 по подмярка 3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ .
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол по подготовката, комплектоването и подаването на проектното предложение при спазване на изискванията и указанията на насоките за кандидатстване по Процедура чрез подбор №BG05FMOP001-5.001 по подмярка 3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия във връзка с реализиране на проектното предложение след неговото одобрение.
 5. Общински Съвет одобрява община Созопол да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни  и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
 6. Възлага на Кмета на Община Созопол контрола по подготовка и изпълнение на проекта. 

 

V. Докладна записка №826/02.12.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община по Процедурата

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №293

 1. Общински съвет - Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.21, ал.2 от ЗМСМА
 2. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор BG05FMOP001-5.001 по подмярка 3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ .
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол по подготовката, комплектоването и подаването на проектното предложение при спазване на изискванията и указанията на насоките за кандидатстване по Процедура чрез подбор №BG05FMOP001-5.001 по подмярка 3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия във връзка с реализиране на проектното предложение след неговото одобрение.
 5. Общински Съвет одобрява община Созопол да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни  и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
 6. Възлага на Кмета на Община Созопол контрола по подготовка и изпълнение на проекта.

 

 

VI. Докладна записка №832/07.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на Община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част, и в частта «финансиране на бюджетното салдо» на бюджета на Община Созопол за 2020г.,

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №294

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част,и в частта «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020 г., както следва:

 

По приходи

 

 1. Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г. в обема на общите приходи по видове и по параграфи, кактоследва:

 

Наименование на приходи и параграфи           било                           -                      става

 

І.Всичкособствени приходи                              14 453 398 лв.             -              14453 398лв.

в т.ч.  

-данъчни приходи                                                       6 672 021 лв.            -            6 672 021лв.

в т.ч.

 • 13-00– Имуществени и други местни данъци 6 527 021 лв. -             6 527 021лв.

от тях:

било             намаление                става

под-§ 13-01 – данък върху недвижими имоти   3 877 361 лв.   210 000 лв.     3 667 361лв.

 

било             увеличение               става

под-§ 13-04 – данък при придобиване на

имущество по дарения и възмезден начин          1 646 700 лв.    210 000 лв.     1 856 700лв.

 

било                         -                      става

-неданъчни приходи                                  7 781 377 лв.                     -              7 781 377 лв.

в т.ч.

 • 24-00 – Приходи и доходи от собственост 2 065 900 лв. -           2065 900лв.

от тях:

било             увеличение               става

под-§ 24-04 – нетни приходи от продажби

на услуги, стоки и продукция                               1 600 000 лв.     200 000лв.   1    800 000лв.

 

                                                                                  било               намаление                става

под-§ 24-05 – приходи от наеми на имущество   318 700лв.                 150 000лв.      168 700 лв.

под-§ 24-06 – приходи от наеми на земя              147 200 лв.                  50 000лв.        97 200лв.

 

Операции с нефинансовиактиви                        било               -                                  става

 • 40-00 - Постъпления от продажба на

нефинансовиактиви                                                           645 407 лв.                -                      645 407 лв.

било             намаление                става

под-§40-22- постъпления от продажба на сгради              215 000 лв.             50 000 лв.       165 000 лв.

било             увеличение               става

под-§40-24 - постъпления от продажба на

транспортни средства                                             0 лв.                50 000 лв.       50 000 лв.

 

По разходи

 

 1. Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2020 г. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана и сигурност”, дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било          намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 39284 лв.    7 100 лв.            32 184 лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                       16 400 лв.    7 100 лв.               9 300 лв.

 

                                                                                 било          намаление           става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 3 500 лв. 1 080 лв.               2 420 лв.

в т.ч.

под-§ 52-03 – придобиване на друго

оборудване, машини и съоръжения:

-«Метеорологична станция»,

обект по КП №128                                                 3500 лв.       1 080 лв.               2 420 лв.

 

                                                                                 било          увеличение               става

 

 • 53-00 – придобиване на НМДА 0 лв. 8 180 лв.            8 180 лв.

в т.ч.

под-§ 53-01 – придобиване на

програмнипродукти и лицензи за

програмнипродукти:

-«Софтуер за антивирусна защита»

обект по КП №273                                                 0 лв.             1 080 лв.            1 080 лв.

-«Базов лиценз за 4 контролера, Track Access

и лицензза работно време Track Т“

обект по КП №274                                                 0 лв.             7 100 лв.            7 100 лв.

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2020 г. с 1 058 448 лв. в частта за местни дейности, като се намаляват плановете на разходната част на бюджетите на второстепенните разпоредители за местни дейности за 2020 г. в размер на 406 000 лв. и корегира в намаление планирания преходен остатък в размер на 652 448 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

3.1     Функция „Общи държавнислужби”- увеличение с 190 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 190 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било             увеличение              става

 • 10-00 – издръжка 846798лв.            200 000 лв.           1 046 798 лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                    147 038лв.               50 000лв.               197 038лв.

под-§ 10-16 – вода, горива и енергия                 94 326 лв.              50 000лв.               144 326 лв.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги         380 330лв.             100 000лв.               480 330 лв.

 

                                                                                    било          намаление                 става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 100 000 лв. 10 000лв.            90 000лв.

в т.ч.

под-§ 42-14 – помощипореш. на ОС                    100 000лв.            10 000лв.             90 000лв.

 

                                                                                     било             намаление                става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 33900лв.           118 лв.                 33 782 лв.

в т.ч.

под-§ 52-01- придобиване на компютри и хардуер

-Компютърни конфигурации, преносими

компютри, лазернипринтери, мултифункционално

устройство, сървърнооборудване, хардуер

обект по КП №58                                                      8 820 лв.              118 лв.               8 702 лв.

 

                                                                                            било         увеличение                               става

 

 • 53-00 – придобиване на НМДА 21 732 лв.          118 лв.            21 850 лв.

в т.ч.

под-§ 53-01 – придобиване на

програмнипродукти и лицензи за

програмнипродукти:

-Лиценз за защитна стена обект по КП №235               3 000 лв.          118 лв.                                 3 118 лв.

 

3.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи “, дейност 524 „Домашен социален патронаж“- увеличение с 60 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                 било          увеличение         става

 

 • 01-00 – заплати 327 000 лв. 30 000 лв.         357 000 лв.

в т.ч.

под-§ 01-01 – заплати по тр.правоотнош           327 000 лв.          30 000 лв.    357 000 лв.

 

 • 05-00 – задълж.осиг.вн.отработод. 64 000 лв. 20 000 лв.      84 000 лв.

в т.ч.

под-§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО        42 500 лв.       10 000лв.        52 500 лв.

под-§ 05-60 – ЗОВ от работодател                        16 000 лв.       6 000 лв.         22 000 лв.

под-§ 05-80 – вноски за доп.задълж.

осигуряване                                                                  5 500 лв.      4 000 лв.         9 500 лв.

                                                                                 Общо увеличение: 50 000лв.

 

                                                                                    било             увеличение         става

 • 10-00 – издръжка 248 620 лв. 10 000лв.              258 620 лв.

в т.ч.

под-§ 10-11 – храна                                          180 041лв.               10 000лв.               190 041лв.

 

3.3. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комуналностопанство и опазване на околната среда” увеличение с 652 448 лв. по дейности и параграфи, кактоследва:

- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ -допълване в наименованието на обекта в частта за капиталовиразходи – целеви средства от РБ,по обектии параграфи, кактоследва:  

                                                                                          било                 -                      става

 

 • 51-00 – основен ремонт 593 100лв.        -                  593 100лв.

в т.ч.

допълване в наименованието

било:

- Основен ремонт на улица«Николай Лъсков»

с.Росен, обект по КП №224                                        200 000 лв.                    -        200 000лв.

става:

- Основен ремонт на улица«Николай Лъсков»

и ул. «ВасилЛевски»с.Росен

обект по КП №224                                                       200 000 лв.                    -        200 000лв.

 

- Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение в частта по т.3.3 „Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. При следните мотиви: с цел защита на особено важни обществени интереси – усвояване на целеви средства от РБ, по обекти до края на 2020 г.

 

-дейност 622 „Озеленяване”- увеличение с 100 000 лв. по параграфи, кактоследва:

                                                                                    било             увеличение         става

 • 10-00 – издръжка 389 934 лв. 100 000 лв.         489 934 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходизавън.услуги                389 934 лв.              100 000 лв.         489 934 лв.

 

 

-дейност 623 „Чистота”- увеличение с 552 448 лв. по параграфи, кактоследва:

                                                                                    било             увеличение         става

 • 10-00 – издръжка 2 194 950 лв. 552 448 лв.         2 747 398 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходизавън.услуги                2 194 050 лв.           552 448 лв.         2 746 498 лв.

 

 

– дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” –- извършва компенсирани промени по плана на капиталовите разходите в размер на 8 000 лв. по обекти и параграфи, както следва:

                        било             намаление              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 383 060 лв. 8 000 лв.               375 060 лв.

в т.ч.

под-§ 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                375 016 лв.     8 000 лв.               367 016 лв.

-"Етапно Изграждане на депо за строителни

отпадъци, земни маси и инертни материали,

общински център за разделно събиране и

съхранение на опасни отпадъци, площадка

за временно съхраняване на излязло от употреба

 електрическо и електронно оборудване.

-"Преработка на проект по част ВиК,

изграждане на водопровод , ТП за

довеждащ път".

обект по КП №1519                                               338 516 лв.           8 000 лв.         330 516 лв.

 

 

                    било          увеличение                                    става

 

 • 51-00 – основен ремонт на ДМА 0 лв. 8 000 лв.               8 000 лв.

в т.ч.

-Основен ремонт на микробус

„Рено Мастер“ за извозване на

опасни отпадъци от бита,обект по КП №275     0 лв.                8 000 лв.                                    8 000лв.

 

3.4.Функция Икономическидейности и услуги“ – увеличение с 156 000 лв. по дейности и параграфи, кактоследва:

-дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата„ –

промяна в наименованието на обект№ 252 от капиталоватапрограма, по параграфикактоследва:

 

                                                                                            било                 -                     става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 93 903 лв.       -              93 903 лв

в т.ч.

под-§52-03 – придобиване на друго

оборудване,машини и съоръжения                       83 000 лв.                    -              83 000 лв.

промяна в наименованието

било:

Закупуване софтуер и монтаж на паркинг системи

за общински паркинги- 2 бр.                                   83 000 лв.    -                       83 000 лв.

става:

Закупуване софтуер и монтаж на паркинг системи

за общински паркинги- 5бр.                                    83 000 лв.    -                       83 000 лв.

 

-дейност 849„Другидейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията„ – увеличениес19 000 лв.по параграфи ,кактоследва:

 

                                                                                    било          увеличение      става

 

 • 01-00 – заплати 61 000 лв. 12 940 лв.          73 940 лв.

в т.ч.

под-§ 01-01 – заплати по тр.правоотнош.          61 000 лв.    12 940 лв.            73 940 лв.

 

 • 02-00 – други възнагр.и плащ. 1 930 лв. 3 660 лв.        5 590 лв.

в т.ч.

под-§ 02-08 – обезщетения                                             0 лв.        3 660 лв.         3 660 лв.

 

 • 05-00 – задълж.осиг.вн.отработод. 12 090 лв. 2 400 лв.        14 490 лв.

в т.ч.

под-§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО        8 290 лв.         830 лв.            9 120 лв.

под-§ 05-60 – ЗОВ от работодател                        2 300 лв.         1320 лв.          3 620 лв.

под-§ 05-80 – вноски за доп.задълж. осигуряване         1 500 лв.         250 лв.            1 750 лв.

                                                                                                   Общо увеличение: 19 000лв.

 

- дейност 898 „Другидейности по икономиката „ – увеличение със 137 000 лв.по параграфи ,както следва:

                                                                                 било          увеличение                 става

 

 • 10-00 – издръжка 206 283 лв. 137 000 лв.     343 283 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    177 841 лв.     137 000 лв.     314 841 лв.

 

 

 1. Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /– в частта за местни дейности за 2020 г. с 50 000 лв. и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

       4.1.  Функция „Култура, спорт, почивни дейности и регионално дело” – намаление с 50 000 лв. По дейности и параграфи, както следва:

- Дейност740 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер” – намаление с 50 000 лв., по параграфи, както следва:

 

било       намаление     става

 • 01-00 заплати 151 000 лв. 30 000лв.        121 000 лв.

в т.ч.

под-§01-01 –заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения                       151 000 лв.     30 000 лв.       121 000 лв.

 

 • 02-00 – други възнагрждения и плащания

за персонал                                                            17 700 лв.       4 500 лв.               13 200 лв.

в т.ч.

под-§02-08 – обезщетения на персонала,

с характер на възнаграждение                              13 500 лв.       4500 лв.                9 000 лв.

 

 • 05-00-Задължителни осигурителни

вноски от работодатели                                         31 100 лв.   5 500 лв.               25 600 лв.

в т.ч.

под-§05-51-осигурителни вноски от работодатели за

Държавното обществено осигуряване (ДОО)                    20 000 лв.      4 000 лв.                 16 000 лв.

под-§05-60-здравно-осигурителни вноски от работодатели 7 600 лв.            1 000 лв.              6 600 лв.

под-§05-80-вноски за допълнително задължително

осигуряване от работодатели                                             3 500 лв.        500 лв.                  3 000 лв.

                                                                                    Общо намаление: 40 000лв.

 

                                                                                      било             намаление                 става

 • 10-00 – издръжка 67 000 лв.      10 000лв.                 57 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-30 – текущремонт                                   10 000лв.           10 000лв.                          0лв.

 

 

 1. Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”– в частта за местни дейности за 2020 г. с 45 000лв. и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

5.1.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 45 000 лв. п о дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 45 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                 било             намаление        става

 • 10-00 – издръжка 185952 лв.     39 000 лв.       146 952 лв.

в т.ч.

под-§ 10-16 – вода, горива и енергия                35 000 лв.       15 000 лв.         20 000 лв.

под-§ 10-30 – текущ ремонт                                20 000 лв.       17 000 лв.           3 000 лв.

под-§ 10-62 – разходи за застраховки                35 000 лв.        7 000 лв.         28 000 лв.

 

                                                                                    било         намаление            става

 • 19-00 - Платениданъци, такси

и административнисанкции                              20 000 лв.       6 000 лв.         14 000 лв.

в т.ч.

под-§ 19-01 – платенидържавниданъци,

такси, наказателнилихви и административни

санкции                                                                   20 000лв.       6 000 лв.          14 000лв.

                                                                                                                                     

 

 1. Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на Кметство гр.Черноморец – в частта за местни дейности за 2020 г. с 247 000 лв. и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

6.1. Функция „Общи държавни служби” – намаление с 57 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-дейност 122 „Общинска администрация” – намаление с 57 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                 било              намаление           става

 • 10-00 – издръжка 168 850 лв.    52 000 лв.         116 850лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                       38 500 лв.       15 000 лв.       23 500 лв.

под-§ 10-16 – вода, горива и енергия                  50 000 лв.       20 000 лв.       30 000 лв.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    45 000 лв.       12 000 лв.       33 000 лв.

под-§ 10-51 – командировки                                10 100 лв.         5 000 лв.         5 100 лв.

 

                                                                     било              намаление           става

 • 19-00 - Платени данъци, такси

и административни санкции                                5000 лв.           5 000 лв.             0лв.

в т.ч.

под-§ 19-81 – платени общински данъци,

такси, наказателни лихви и

административни санкции                                   5000 лв.           5 000 лв.             0лв.

 

6.2. Функция „Отбрана и сигурност” – намаление с 2 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност ” – намаление с 2 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                     било                 намаление                става

 • 10-00 – издръжка 10 000 лв. 2 000 лв.         8 000 лв.

в т.ч.                                                                       

под-§ 10-16 – вода, горива и енергия                    7 000 лв               2 000 лв.          5 000 лв.

 

6.3. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - намаление с 7 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” - намаление с 7000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                        било           намаление               става

 • 10-00 – издръжка 9 000 лв.        7 000 лв.              2 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                       3 000 лв.           3 000 лв.                    0 лв.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги            5 000 лв.           4 000 лв.             1 000 лв.

 

6.4. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 96 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-дейност 603 „ВиК ” – намаление с 11 000лв., по параграфи, както следва:

                                                                        било          намаление        става

 • 10-00 – издръжка 15 000 лв. 11 000 лв.       4 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-16 – вода, горива и енергия                    5 000 лв.       1 000 лв.                4 000 лв.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    10 000 лв.     10 000 лв.              0 лв.

 

-дейност 604 „ Осветление на улици и площади” – намаление с 50 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                        било              намаление          става

 • 10-00 – издръжка 110 000 лв. 50 000 лв.        60 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-16 – вода, горива и енергия                    70 000 лв.       30 000 лв      .  40 000 лв.

под-§ 10-30 – текущ ремонт                                    40 000 лв.       20 000 лв.         20 000 лв.

 

-дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.ирег.развитие ” – намаление с 20 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                        било              намаление          става

 • 10-00 – издръжка 65 000 лв.       20 000 лв.       45 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                       30 000 лв.              5 000 лв.        25 000 лв.

под-§ 10-16 – вода, горива и енергия                    5 000 лв.              2 000 лв.          3 000 лв.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    30 000 лв.            13 000 лв.        17 000 лв.

 

-дейност 622 „Озеленяване” – намаление с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                     било                      намаление          става

 • 10-00 – издръжка 35 000 лв. 15 000 лв.      20 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                       10 000 лв.                  5000 лв.        5 000 лв.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    25 000 лв.                10 000 лв.    15 000 лв.

 

6.5.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление с 40 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-дейност 745 „ Обредни домове и зали” – намаление с 25 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                     било                     намаление           става

 • 10-00 – издръжка 30 000 лв. 25 000 лв.        5 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                       15 000 лв.             15 000 лв.               0 лв.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    15 000 лв.             10 000 лв.        5 000 лв.

 

-дейност 759 „ Други дейности по културата” – намаление с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                     било                      намаление            става

 • 10-00 – издръжка 50 000 лв.           15 000 лв.         35 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    50 000 лв.               15 000 лв.        35 000 лв.

 

6.6. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 45 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-дейност 831 „Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 14 000лв., по параграфи, както следва:

                                                                     било                       намаление          става

 • 10-00 – издръжка 19 000 лв.     14 000 лв.         5 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-15 – материали                                       10 000 лв.               5 000 лв.         5 000 лв.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                      9 000 лв.               9 000 лв.                0 лв.

 

-дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 31 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                 било                       намаление            става

 • 10-00 – издръжка 45 000 лв. 31 000 лв.         14 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                    30 000 лв.               16 000 лв.         14 000 лв.

под-§ 10-30 – текущ ремонт                                  15 000 лв.               15 000 лв.                   0 лв.

 

 

 1. Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на „Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения"  Община Созопол – в частта за местни дейности за 2020 г. с 64 000 лв. и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

7.1. Функция „Образование” - дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – намаление в размер на 64 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                     било          намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 435 738 лв. 64 000 лв.       371 738 лв.

в т.ч.

под-§ 10-11 – храна                                                170 222 лв.     20 000 лв.       150 222 лв.

под-§ 10-20 – разходи за вън.услуги                      63 090 лв.       6 500 лв.         56 590 лв.

под-§ 10-30 – текущ ремонт                                    54 993 лв.     36 500 лв.         18 493 лв.

под-§ 10-51 – командировки                                    1 500 лв.       1 000 лв.             500 лв.

 

 

 1. Общински съвет Созопол намалява наличностите в левове по сметки в края на периода в размер на 652 448 лв. в частта на «финансиране на бюджетното салдо» за местни дейности по бюджета на Община Созопол за 2020 г. по позиции и по параграфи, както следва:

 

Операции с финасови активи и пасиви           било                намаление                става

 • 95-00-Депозити и средства по сметки 2 264386 лв.      652 448 лв.         2 916 834 лв.

-нето (+/-)в т.ч.                                                      

                                                                                 било                       -                             става

 • 95-01- остатък в левове по сметки от

предходния период (+)                                          2 866 997 лв.        -                    2 866 997 лв.

 • 95-02– остатък в левова равностойност по

валутни сметки от предходния период (+)               49 837 лв.                               49 837 лв.

 

                                                                                    било                   намаление        става

 • 95-07 наличност в левове по сметки в

края на периода (-)                                                 (-)652 448 лв.       652 448 лв.            0лв.

 

 1. 9. Възоснова на приетите решения по т.2,т.3.1,т.3.3, т.3.4 и заповеди №8-Z-1320/05.11.2020 г., №8-Z-1331/10.11.2020 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация,Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020 г./Приложение №1/,

                                                                     било                      увеличение          става

 

Общокапиталовиразходи:                   4 693 236 лв.             39 444 лв.    4 732 680 лв.

в т.ч. от:

-собственисредствазаместни

дейности                                                       844 171 лв.                -                   844 171 лв.

 

 

 

VII. Докладна записка №834/11.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните данъцина територията на Община Созопол,

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №295

Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за определяне размера на местните данъцина територията на Община Созопол както следва:

 

 1. I. В Раздел VІ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК,

    - Чл.58, ал.1 се изменя и добива следното съдържание: „Размерът на данъка, за всяка нощувка, съобразно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

а) категория 1 звезда - 0,50 лв за нощувка;

б) категория 2 звезди - 0,50 лв за нощувка; 

в) категория 3 звезди - 055 лв за нощувка;

г) категория 4 звезди - 0,70 лв за нощувка;

д) категория 5 звезди - 0,80 лв за нощувка.“

 

 

VIII.  Докладна записка №835/14.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на Община Созопол

Относно: Ред за провеждане на публично обсъждане на общинския бюджет в условията на извънредна епидемична обстановка.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №296

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Общински Съвет Созопол одобрява следния ред за провеждане на публичното обсъждане от местната общност на проекта на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и прогнозите по чл.84, ал.3 от ЗПФ за 2021 г.
  • Чрез дистанционна форма на публично обсъждане – платформа за видеоконферетна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност, с възможност да позволява запис върху ел.носител. Чрез записа да бъде съставен протокол от проведеното публична обсъждане.
  • Чрез попълване на нарочен формуляр/анкета на хартиен носител и ел.формат, обявен на сайта на община Созопол и осигуряване на приемането и чрез деловодство и служебен имейл адрес.
  • Получаването на попълнените формуляри/анкети също да се отразят в протокола от обсъждането.
 2. Общински съвет Созопол упълномощава кмета на община Созопол да организира провеждането на общественото обсъждане съгласно настоящето решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...

График на постоянно действащите комисии за ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на шестнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТО РЕ...