Понеделник, 15 Февруари 2021 16:31

Решения взети на ПЕТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 09.02.2021 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 09 февруари 2021 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №297

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

 

       I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка № 840/21.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

 1.  Докладна записка № 50/18.02021 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол,

относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет- Созопол.  

 1.  Докладна записка № 54/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

 относно: Приемане на   Наредба за търговската дейност на открито на територията на община Созопол.      

 

   II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1.  Докладна записка № 47/15.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол

 1.  Докладна записка № 48/18.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 5 месеца на крайния срок по действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020г. от НС извънредно положение;

 1.  Докладна записка №63/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление - Бургас 

       

           III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1.  Докладна записка № 825/01.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол,

относно: Съгласуване на  схеми за поставяне на  мемориални обекти територията на гр. Созопол .

 1.  Докладна записка № 15/07.01.2021г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за  елементи  на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.     

 1.  Докладна записка № 41/01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.

 1.  Докладна записка № 42/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с.Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.

 1.  Докладна записка №43/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 1.  Докладна записка №44/14.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 1.  Докладна записка №45/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 1.  Докладна записка №46/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м.“Чоплака“, землище с.Равадиново до ПС“Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр.Черноморец“.

 1.  Докладна записка №52/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт. 

   16. Докладна записка №53/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията с.Зидарово, община Созопол

 1. Докладна записка №55/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Каваци“, землище на гр.Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

 1.  Докладна записка №61/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.

 1. Докладна записка №65/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: съгласуване на  схема за поставяне на монументално-декоративен елемент територията на гр.Созопол .

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

20. Докладна записка № 823/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

21. Докладна записка № 824/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

22. Докладна записка № 12/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 63015.506.296, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол 

23. Докладна записка № 13/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.076, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 в землището на с.Крушевец, община Созопол 

24. Докладна записка № 51/20.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: предложение за приемане на списък за Определяне на видовете

жилища собственост на община Созопол. 

25. Докладна записка № 56/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021г. 

 

26. Докладна записка № 57/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м. 

27. Докладна записка № 64/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост 

28. Докладна записка № 66/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година.

 

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 

29. Докладна записка № 58/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол,

 относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година

 1.  Докладна записка № 59/22.01.2021 г. от – Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол,

относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно–делегирана дейност

 1.  Докладна записка № 60/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол,

относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

 1.  Докладна записка № 62/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол,

относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка № 840/21.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:298

 1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:

1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85 лв;

 

            1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50 лв;

            Дневната тарифа важи от 06:00 часа до 22:00 часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

 

 

 1. 2. Докладна записка № 50/18.02021 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет - Созопол.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:299

Общински съвет Созопол, на основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК  приема

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 9/ 05.12.2019 г. на Общински съвет – Созопол.

 • 1. В чл. 3, ал. 4 думата „интернет” се заменя с „интернет-страницата на общински съвет- Созопол”, като след него  думата „и” се заменя с „или”.
 • 2. Създава се нов чл. 22 а, ал. 1 със следния текст:

Чл. 22 а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а, ал. 1 от ЗМСМА, а именно: при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват  или затрудняват провеждането на присъствени заседания, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 (2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние, чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения, чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници са длъжни да ползват заявения  от тях адрес на електронна поща.

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на посочения от общинския съветник  имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
 2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения от общинския съветник  имейл, те  получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл, в срок до края на работния ден, в който се провежда заседанието, попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Созопол  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в което посочва начина /“за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува, по предложените проекти за решения, по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници, с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения, се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения.
 3. Документите и материалите за първото заседание на Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, която разглежда законността на внесените докладни и взема решение да влязат за разглеждане пред ресорните комисии и да бъдат включени в дневния ред на заседанието на ОС, се изпращат от служителите на звеното по чл. 29 а от ЗМСМА в срок до 2 дни преди заседанието, което ще се проведе, чрез видеоконференция.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се отбелязват в протокола  от заседанието. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателя на постоянни комисии и протоколиста.

(6)  Решенията, взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично чрез публикуване на  интернет страницата на общината и/ или на общинския съвет.

 • 3. В чл. 29, ал. 6 думите: „до 15-то число на съответния месец”, се заменят с: „до 15 дни преди насроченото заседание” .
 • 3а. В чл. 29, ал. 3 след думите: „исканията се правят“ се добавя „писмено“.
 • 4. Създава се нов чл. 29 а със следния текст:

Чл. 29 а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а, ал. 1 от ЗМСМА,  а именно: при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват  или затрудняват провеждането на присъствени заседания, председателят на общинския съвет свиква заседание на общинския съвет от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) При технически проблем в отдалечения достъп /прекъсване на интернет връзка и/или в захранването и дефект в  устройството и други подобни/, които не позволяват пряко и виртуално участие на общински съветник в заседанието, той е длъжен веднага да уведоми председателя, чрез звеното по чл. 29 а от ЗМСМА. В този случай председателят дава кратка почивка до отстраняване на проблема. В случай, че техническия проблем не бъде отстранен от общинския съветник в дадената почивка, заседанието продължава, ако има необходимия по закон кворум, а съветника се включва в дебатите и  гласуването след отстраняване на проблема.

(3) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние, чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения, чрез неприсъствено гласуване, по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1,  ал. 2 и ал. 3 , общинските съветници са длъжни да ползват заявения от тях адрес на електронна поща.

 1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на посочения имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
 2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл в срок до края на работния ден, в който се провежда заседанието попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Созопол Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в което посочва начина  /“за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(5) При провеждане на заседания по ал. 1 ,  ал. 2 и ал. 3 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(6)  Обстоятелствата по ал. 1 ,  ал. 2 и ал. 3 се отбелязват в протокола  от заседанието. Протокола от проведеното  заседание  се удостоверяват с подписа на председателя и протоколиста. Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 • 5. В Чл. 30, ал. 2 се отменя, а ал.3 става алинея 2. В изр. Първо след думите” извънредно заседание” се добавя „по предварително обявен дневен ред”
 • 6. В чл. 31, ал. 3 думите: ”при секретаря на общинския съвет” се заличават и вместо тях се добавя : „в общинския съвет, до председателя чрез служител на звеното по чл29а от ЗМСМА“.
 • 7. В чл. 53, ал. 1, изречение първо, думата: „ разширен” се заличава.
 • 7 а. В чл. 53, ал. 4 след думата „интернет“ се добавя „страницата на Общински съвет Созопол и“
 • 8. В чл. 35, ал. 5, думите: „ ал . 3”, да се четат  „ал. 4”
 • 9. В  Чл. 71, ал. 1 думите: „да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общинско предприятие”, се заличават и се добавя следния израз: „да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел ІІ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл. 34,  ал. 5, т. 1 и 2 от ЗМСМА, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
 • 10. 1. В чл. 90, ал.1 , изречение първо, преди точката се добавя: „изпълнява и други функции и задължения, определени от   Общинския съвет”.
 1. В ал. 2 след запетаята, думите: ”Секретар- деловодител;  Технически сътрудник на Председателя на Общинския съвет и завеждащ архив; Специалист Общински съвет и връзки с обществеността” се заличават.
 2. В ал. 4 се създава ново последно изречение със следното съдържание:  „При промени във функциите на административното звено се допълват и изменят длъжностните характеристики на служителите.”.
 • 11. В чл. 42 думата „изисквания” се заменя с „изказванията”.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка № 47/15.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:300

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 10 000 /десет хиляди/лева в рамките на бюджетната 2021 г.

         

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

 Докладна записка № 48/18.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 5 месеца на крайния срок по действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:301

 

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15а, чл.17, ал.1 и ал.2 от Закон за общинския дълг и имайки предвид приетия от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България и одобрен от Управителния съвет на БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията COVID-19", дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставяне на гратисен период по главницата за периода от 01.05.2021 г. до 30.09.2021 г. , през който ще се заплащат само дължимите лихви и за удължаване със съответния период от пет месеца на крайния срок по предоставен кредит по договор № 8-496/18.09.2018 г.
 2. Общински съвет Созопол възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол подготовка на искането и изготвяне на предложението с конкретна информация по т.1, като подпише и извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.
 3. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение с оглед защита на особено важен обществен интерес и гарантиране финансова стабилност на община Созопол

 

Докладна записка № 63/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“- Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:302

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобилите, като общата стойност на дарението не надвишава 2 000 /две хиляди/лева в рамките на бюджетната 2021 г.

         

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Дирекция „Жандармерия“ Бургас или друго определено тяхно звено, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка № 825/01.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно съгласуване на схеми за поставяне на мемориални обекти територията на гр. Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:303

 

 1.   Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията,  одобрява приложените към настоящето предложение схеми, отразяващи местоположението на мемориални обекти на територията на гр.Созопол и   разрешава поставянето на:

               1.1. Паметна каменна плоча на границата между  поземлени имоти с идентификатори 67800.505.162 и 67800.505.118 по КК на гр. Созопол .

                1.2. Каменна колона „Слънчев часовник“ в поземлен имот с идентификатор 67800.505.124, част от улица „Кирил и Методий“ пред ПИ 67800.505.1 „Художествена галерия“

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да предложи на Министерството на културата за съгласуване поставяне на двата мемориални обекта

 

 

 Докладна записка № 15/07.01.2021г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за  елементи  на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.  

 Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:304

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.    

             Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

          

Докладна записка № 41/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:305          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане вилен отдих , за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част – ПР и ПЗ.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване, за устройствена зона Ов1 (10*), по действащия ОУП и охранителна зона „А“ от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. макс.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена да дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

                   Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка № 42/14.01.2021 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с. Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:306

 

 1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с. Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на новопроектирана улица – тупик с О.Т. 180а – 180б – 180в, с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп. 

                     При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри  на   застрояване:  плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. макс.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.200 1г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

Докладна записка № 43/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:307

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.8,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

 Докладна записка № 44/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м. “Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:308

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. макс.= 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.1.295,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

Докладна записка № 45/14.01.2021 г. от  Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:309

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

               При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.           

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази със съществуващата уличната регулация, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

 Докладна записка № 46/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м. “Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС“Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр. Черноморец“.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:310

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV от РУ20kV в УПИ 379, м.“Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС“Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр.Черноморец“.

               ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.      
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка № 52/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт. 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:311

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.  

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП- ПРЗ да се съгласува с „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД,  гр.Варна,  във  връзка  с  регистрираното  свлачище  в  района  на       к-г „Черноморец“,  местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, преди внасянето му за приемане и одобряване в общината.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

Докладна записка № 53/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията с. Зидарово, община Созопол.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:312

 

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията   приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти  на територията на с. Зидарово, община Созопол.

 

 Докладна записка № 55/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м. “Каваци“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:313

         І. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Каваци“, землище на гр.Созопол , както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:

               1.1. 2 (два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2646 кв.м., с идентификатор 67800.34.290, по кадастрална карта на гр. Созопол, м.Мапи, земеделска с предназначение „за къмпинг, мотел” от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.338.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 163 лв.( сто шестдесет и три лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

            1.2. 70 (седемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 420 кв.м., с идентификатор 67800.54.55, по кадастрална карта на гр.Созопол, м.Мапи, с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.333.

               Като одобрява изплащане  на сумата от 5 680 лв.( пет хиляди шестстотин и осемдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020г.  от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

                1.3.  18 (осемнадесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 644 кв.м., с идентификатор 67800.54.54, по кадастрална карта на гр. Созопол, м. Мапи, с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.334

    Като одобрява изплащане  на сумата от 1 460лв.(хиляда четиристотин и шестдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

               1.4. 4 (четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1885 кв.м., с идентификатор 67800.54.53, по кадастрална карта на гр.Созопол, м.Мапи,  с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.329.

     Като одобрява изплащане  на сумата от 325 лв.(триста двадесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

       1.5. 73 (седемдесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1981 кв.м., с идентификатор 67800.54.51, по кадастрална карта на гр. Созопол, м.Мапи,  с предназначение „изоставена орна земя”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.330.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 5 924 лв.(пет хиляди деветстотин двадесет и четири лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2020ЕО050 от 22.12.2020г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

         1.6. 132 (сто тридесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2214 кв.м., с идентификатор 67800.54.50, по кадастрална карта на гр. Созопол, м.Мапи,  с предназначение „друг вид нива”, от който е образуван нов имот с проектен идентификатор 67800.54.331.

       Като одобрява изплащане  на сумата от 10 712 лв.(десет хиляди седемстотин и дванадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка №2020ЕО050 от 22.12.2020 г от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

            ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.                                                                      

 

 

 Докладна записка № 61/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:314

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.

              При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност  на  застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. макс.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.          

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с улична регулация с ОТ248÷ОТ187Е, одобрена със Заповед №8-Z-58/12.01.2016г. и улична регулация с ОТ187Е÷,ОТ187А, одобрена със Заповед №8-Z-1225/08.09.2015г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка № 65/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент на територията на гр. Созопол,

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:315

     1.Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията,  одобрява приложената към настоящето предложение схема, отразяваща местоположението на монументално-декоративния елемент на територията на гр.Созопол и разрешава поставянето на елемент „Метална мида“ в общински поземлен имот с идентификатор 67800.504.345 по КК на гр. Созопол .

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 Докладна записка № 823/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 316

 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с. Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 155 кв.м., на стойност 560,00 лв. /петстотин и шестдесет лева/ без ДДС, обективирана в оценителен протокол №0021/04.08.2020 г.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Н. П. Л., И. Ц. А. и М. Ц. А. да придобият право на собственост върху 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

 

 Докладна записка № 824/01.12.2020 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 317

 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 455 кв.м., на стойност 560,00 лв. /петстотин и шестдесет лева/ без ДДС, обективирана в оценителен протокол №0020/04.08.2020 г.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Н. П. Л., И. Ц. А. и М. Ц. А. да придобият право на собственост върху 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 63015.506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

 

 1. 22. Докладна записка № 12/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 63015.506.296, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 318

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика А. И. Б.  ЕГН чрез продажба на: 23 кв.м.ид.ч./двадесет и три квадратни метра идеални части/ от ПИ 63015.506.296/ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста деветдесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, целият с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих ( съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).
 2. Одобрява експертна оценка №2020АО016 на независим лицензиран оценител в размер на 1050,00 лв. /хиляда и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 Докладна записка № 13/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.076, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 в землището на с. Крушевец, община Созопол

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 319

 

 1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. Е. Г. и Н. В. Г. чрез продажба на: 8 кв.м. ид.ч. /осем квадратни метра идеални части/ от ПИ 134.076/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири точка – нула седемдесет и шест/, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 608 кв.м. /шестстотин и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване – „ За земеделски труд и отдих“.
 2. Одобрява експертна оценка №2020АО007 на независим лицензиран оценител в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

            Докладна записка № 51/20.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост  на  Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 320

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:

Приложение № 1 - Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

Приложение № 2 - Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

Приложение № 3 - Ведомствени жилища;

Приложение № 4 - Резервни жилища.                    

 

 1. 25. Докладна записка № 56/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол,

относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 321

 

        Общински Съвет Созопол  на основание чл.21, ал.1 , т.12  от ЗМСМА,  чл.8 , ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.”

 

 

 1. 26. Докладна записка № 57/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:322

 

 1.        На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон и на основание   чл. 28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Ваня Бойкова Михайлова, ЕГН 8412270510, от гр.Созопол да бъде учредено  отстъпено право на строеж допълнително за 18 кв.м./осемнадесет квадратни метра/, в ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м., актуван с АОС № 1220/24.03.2009 г.
 2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.28,   от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 1190лв. /хиляда сто и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 2020АО010/11.11.2020 г. от  независим  лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на допълнително правото на строеж в имота.

 

 Докладна записка № 64/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:323

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.7 ал.4, чл.71 ал.5 т.3 и чл.71 ал.6 т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Созопол:

  1.Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г./Приложения от 1 до 5, неразделна част към настоящата докладна/.

 1. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

   3.Утвърждава Ценоразпис с минимални защитни цени за продажба на дървесина от склад и на корен /Приложение 6 неразделна част към настоящата докладна/.

 

 Докладна записка № 66/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №: 324

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2.
 3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански  години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3.
 4. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
 5. Приема „Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери, пасища и ливади – собственост на община Созопол“, изготвена от лицензиран независим оценител „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД с експертна оценка № 2021АО002/21.01.2021г. и определя годишните наемни цени за общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване съгл. чл.37и, ал.1 през стопанската 2020/2021г., съответно начални тръжни наемни цени съгл. чл.37и, ал.13 и 14 да се определят съгласно методиката.
 6. Съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение №2 и №3.
 7. На основание чл.60, ал.1, предл.второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка № 58/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:325

 

На основание чл. 21 ал. /1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2. от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година.

 

 

Докладна записка № 59/22.01.2021 г. от – Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно–делегирана дейност

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:326

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги,  Общински съвет - Созопол:

 1. Дава съгласие, считано от 06.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
 2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 31 потребители за 2021 година.
 3. Услугата да се администрира чрез допълнително възложени функции на съществуваща бюджетна структура - Домашен социален патронаж Созопол за администриране на 31 потребители и 10 асистенти.
 4. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се предоставя на следния адрес: гр. Созопол, п.к.8130, пл. „Хан Крум“ № 2.
 5. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.
 6. Допуска предварително изпълнение на решенията, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел своевременно предоставяне на услугата, която безспорно е от обществен интерес.

 

 Докладна записка № 60/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

            Общински съвет Созопол взе

              РЕШЕНИЕ №:327

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

 

 1. Дава съгласие ЦНСТДМУ с. Атия да кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта, посочен в т.1 от настоящото решение.
 3. Гарантира осигуряването на средства за съфинансиране по време на изпълнението на проекта, в размер на 3 600,00 лв.
 4. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решение с оглед защита на особено важен обществен интерес.

 

 

Докладна записка № 62/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

            Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ №:328

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол реши:

 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Патронажна грижа + Община Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстване по схемата.
 3. Упълномощава кмета на Община Созопол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 на Звено за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж – Созопол“,. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес;
 4. Дава съгласие финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 услуги по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата - 12 месеца, считано от датата на подписване на договор с УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

   

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...

График на постоянно действащите комисии за ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на шестнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТО РЕ...