Четвъртък, 05 Декември 2019 16:30

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 05.12.2019г.

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

 8

 

Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

І. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ІІ. Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.

III. Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

№ 9

 

Общински съвет Созопол приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

10

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по социална политика,образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Филипова

ЧЛЕНОВЕ:

Стилияна Николова,

 Андрей Николов,

Стойчо Неделчев

Цветелин Георгиев

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

11

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Желязко Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Андрей Николов,

Стилияна Николова,

Катя Стоянова,

Светлана Лулева.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

12

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Николов

ЧЛЕНОВЕ:

             Станимир Андонов,

             Стамат Стаматов,

              Цветан Иванов,

              Илиян Стефанов.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

13

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Дамянов

ЧЛЕНОВЕ:

             Димитринка Господинова,

             Станимир Андонов,

             Цветелин Георгиев,

             Красимира Германова.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

14

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по установяване на конфликт на интереси в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стамат Стаматов

ЧЛЕНОВЕ:

Желязко Иванов,

Цветан Иванов

 

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

15

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Николов

ЧЛЕНОВЕ:

Желязко Иванов,

Тодор Дамянов,

Димитринка Господинова

Панайот Рейзи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ................................

                                   /ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...