Понеделник, 09 Декември 2019 16:41

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 09.12.2019г.

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет

 Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ

 № 16

Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

  1. Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от Тихомир Янакиев Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев –Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

 № 17

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”, Общински съвет Созопол

  1. Приема, че в Решение №1488 от 19.09.2019г на общински Съвет Созопол, е допусната техническа грешка и вместо "Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” , да се чете  "Договор за безвъзмездна финансова помощ  №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Министерство на земеделието, храните и горите за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................

                                        /Г. Пинелов/

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...