Сряда, 04 Август 2021 08:31

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 28.07.2021 г.

 

РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 28 юли 2021 г.
По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с
РЕШЕНИЕ № 444
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

 1. Докладна записка №424/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на авточасти на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.
2. Докладна записка №428/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за участие на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря.

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

3. Докладна записка №407/01.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
4. Докладна записка №425/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м. ”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр. Черноморец“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол.
5. Докладна записка №429/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
6. Докладна записка №430/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план:
• План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Факуда“, землище на с. Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“.
• План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.

7. Докладна записка №431/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.
8. Докладна записка №432/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план
• План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Атия“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
• План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.
9. Докладна записка №433/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с. Росен, земеделска територия, м. “Край село“, землище на с. Росен, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.


III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

10. Докладна записка №417/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване безвъзмездно за срок от 1 годинa в полза на ПП "Демократи за силна България", част от КП "Демократична България - обединение" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 67800.504.224.4.2, с площ 32 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект "За офис", находящ се в Община Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 2, ет. 0
11. Докладна записка №418/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“.
12. Докладна записка №421/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл. № 134.429, представляващи 32/922 кв.м, от поземлен имот целият с площ 922 кв.м. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР nа ЗСПЗЗ) , находящ се в община Созопол, с. Крушевец.
13. Докладна записка №422/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: учредяване право на ползване на 2 000 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22, целият с площ 2 082 914 кв.м., с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир".

14. Докладна записка №423/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.288, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 277 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)"

15. Докладна записка №427/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново, ул. "Ропотамо" № 29, с площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/.

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:


1. Докладна записка №424/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на авточасти на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №445
1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на РДПБЗН - Бургас за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол авточасти, като общата стойност на дарението е 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева.

2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на авточасти с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас, както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.


2. Докладна записка №428/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за участие на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря.
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №446
1. Дава съгласие за участието на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ);
2. Дава съгласие Община Созопол да осигури оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които отговаря в качеството ѝ на Партньор по проекта.
3. Дава съгласие изпълнението на проекта, в случай на неговото одобрение, Община Созопол да бъде партньор на Кандидата – Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие - Бургас“, като за целта се подпишат необходимите документи за партньорство по проекта.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение с цел участието на Община Созопол като партньор в проектно предложение „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).


ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 
3. Докладна записка №407/01.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №447
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация на улица от О.Т.35 -36-37-38-39-40-47-48-49-50-51, одобрена със Заповед №Z-1062/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.24, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

4. Докладна записка №425/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м. ”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр. Черноморец“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол.
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №448
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м. ”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр. Черноморец“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

5. Докладна записка №429/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №449
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, местност „Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7.00метра, по нанесената корекция в зелен цвят, на заданието по чл.125 от ЗУТ, К.инт. мак.= 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации: на улица с осови точки 190-191-192, одобрена със Заповед №Z-437 от 12.03.2010 год., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

6. Докладна записка №430/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план:
• План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Факуда“, землище на с. Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“.
• План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №450

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Факуда“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7.00метра, К.инт. мак.= 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В плана за застрояване новопроектираният ТП (трафопост) да се нанесе при спазване на нормативното отстояние от основното застрояване.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и План за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени улични регулации: на улица с осови точки 1-2-3-4(590) и улица с осови точки 3-5-6-7-8, одобрени със Заповед №624/03.05.2005г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електро разпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация .

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

7. Докладна записка №431/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №451
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.381, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние от основното застрояване.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
Съгласно приложеното писмо №9400-6802/19.03.2021 г., от МК-НИНКН – гр.София, ПУП-ПРЗ не подлежи на съгласуване по реда и условията на ЗКН. Ако при реализацията на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт, се открият структури и находки, които имот признаци на културни ценности по смисъла на чл.14б, ал.3 от ЗКН, дейността се спира и съгласно чл.160, ал.2 се прилага разпоредбата на чл.72 от същия закон.
ПУП – ПРЗ да се внесе за приемане, процедиране и обявяване в общината от името на всички съсобственици или от упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно.
С проекта да се внесе становище/решение от РИОСВ– Бургас, удостоверяващо финализирана процедура, съгласно писмо изх.№ПД-359-/3/22.03.2021 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

8. Докладна записка №432/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план
• План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Атия“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
• План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №452
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Атия“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ и План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура, и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Линията на застрояване да се ситуира на отстояние от 7.00 метра от северната регулационна граница на новообразуваният урегулиран поземлен имот, съгласно чл.31, ал.6 от ЗУТ.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП–ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.1.370, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване и План за улична регулация .
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

9. Докладна записка №433/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с. Росен, земеделска територия, м. “Край село“, землище на с. Росен, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №453
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с. Росен, земеделска територия, м. “Край село“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
При изработване на ПУП–ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации: на улица с осови точки 55-217-218-219-220, одобрена със Заповед №8-Z-319 от 14.03.2011 год., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

10. Докладна записка №417/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване безвъзмездно за срок от 1 годинa в полза на ПП "Демократи за силна България", част от КП "Демократична България - обединение" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 67800.504.224.4.2, с площ 32 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект "За офис", находящ се в Община Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 2, ет. 0
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №454
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва имотите подробно описани както следва: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.4.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири, самостоятелен обект - две/, с площ 32 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, с предназначение:"За офис", брой нива на обекта 1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири/, с трайно предназначение на сградата "Сграда за търговия", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири/, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Черно море" № 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи в сградата: на същият етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 67800.504,224.4.3.
2. Общински съвет гр. Созопол на основание чл. 31 от Закон за политическите партии. във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползване за срок от 1 /една/ година в полза на ПП "Демократи за силна България" част от КП "Демократична България" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.4.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири, самостоятелен обект - две/, с площ 32 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, с предназначение:"За офис", брой нива на обекта 1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири/, с трайно предназначение на сградата "Сграда за търговия", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири/, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Черно море" № 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи в сградата: на същият етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 67800.504,224.4.3.
"Всички оперативни и експлоатационни разходи/включително комунални услуги - вода, ток, телефон и други подобни./, и такива свързани с използването и поддръжката на имота са за сметка на ползвателя и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече за заплатени от община Созопол."
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора.

11. Докладна записка №418/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №455
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район сто и двадесет, поземлен имот - едно/ - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: "Изоставена орна земя", категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“ по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-127/24.07.2017 на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи 30822.120.2, 30822.120.7, 30822.120.545, 30822.119.542, 30822.119.545, 30822.121.530.

2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма на НРПУРОС, за отдаване под наем на за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район сто и двадесет, поземлен имот - едно/ - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: "Изоставена орна земя", категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“ по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-127/24.07.2017 на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи 30822.120.2, 30822.120.7, 30822.120.545, 30822.119.542, 30822.119.545, 30822.121.530.

2.1. На основание чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2021EO048/29.06.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

12. Докладна записка №421/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл. № 134.429, представляващи 32/922 кв.м, от поземлен имот целият с площ 922 кв.м. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР nа ЗСПЗЗ) , находящ се в община Созопол, с. Крушевец.
Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №456

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 32/922 кв.м. ид.ч./тридесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.249 /сто тридесет и четири точка четиристотин двадесет и девет/ целият с площ 922 кв.м. /деветстотин двадесет и два квадратни метра/. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се в община Созопол, с. Крушевец, при граници и съседи: север:пл. 134.428, изток:134.430, юг: край на зона § 4 и запад: пл. № 134.426.

2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Златин Здравков Краев, ЕГН: 9111190520 чрез продажба на: 32/922 кв.м ид.ч. /тридесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.249 /сто тридесет и четири, точка четиристотин двадесет и девет/ целият с площ 922 кв.м /деветстотин двадесет и два квадратни метра/. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се в община Созопол, с. Крушевец, при граници и съседи: север:пл. 134.428, изток:134.430, юг: край на зона § 4 и запад: пл. № 134.426.
3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО049/29.06.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 570 лв. /петстотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

13. Докладна записка №422/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: учредяване право на ползване на 2 000 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22, целият с площ 2 082 914 кв.м., с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир".

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №457

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22 /ЕКАТТЕ осемдесет една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - четиридесет и осем, поземлен имот - двадесет и две/, целият с площ 2 082 914 кв.м. /два милиона осемдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "малък Росен баир", със съседи 81178.19.531, 81178.19.88, 81178.19.534, 81178.34.13, 81178.34.2, 81178.34.14, 81178.34.1, 81178.25.24, 81178.25.25, 81178.26.68, 81178.25.26, 81178.26.69, 81178.25.27, 81178.25.28, 81178.26.4, 81178.25.29, 81178.26.3, 81178.26.2, 81178.26.1, 81178.27.80, 81178.38.164, 81178.38.27, 81178.38.155, 81178.38.26, 81178.38.154, 81178.38.153, 81178.48.18, 81178.48.21, 81178.48.36.

2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 69, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за горите разрешава на Кмета на Община Созопол да учреди право на ползване за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - общинска собственост, а именно: 2 000 кв.м /две хиляди квадратни метра/ от поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22 /ЕКАТТЕ осемдесет една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - четиридесет и осем, поземлен имот - двадесет и две/, целият с площ 2 082 914 кв.м /два милиона осемдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир", със съседи 81178.19.531, 81178.19.88, 81178.19.534, 81178.34.13, 81178.34.2, 81178.34.14, 81178.34.1, 81178.25.24, 81178.25.25, 81178.26.68, 81178.25.26, 81178.26.69, 81178.25.27, 81178.25.28, 81178.26.4, 81178.25.29, 81178.26.3, 81178.26.2, 81178.26.1, 81178.27.80, 81178.38.164, 81178.38.27, 81178.38.155, 81178.38.26, 81178.38.154, 81178.38.153, 81178.48.18, 81178.48.21, 81178.48.36. като ползването се учредява в североизточната част на имота, при границата с поземлен имот с идентификатор 81178.27.80, срещу имоти с идентификатори: 81178.27.33, 81178.27.34 и 81178.27.35.

2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинска собственост одобрява експертна оценка № 2021АО0010/24.05.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 577,00лв. /петстотин седемдесет и седем лева/, без ДДС, която да се използва като начална при определяне на цената за учредяването на право на ползване.

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяването на право на ползване.

14. Докладна записка №423/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.288, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 277 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)".

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №458
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.228 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и шест, поземлен имот двеста двадесет и осем/, с площ 277 кв.м./двеста седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)", при граници на имота: 63015.506.594, 63015.506.227, 63015.506.225, 63015.506.461, 63015.506.199.
2. Одобрява експертна оценка №2021ЕО046/25.06.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 8 620 лв. /осем хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

15. Докладна записка №427/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново, ул. "Ропотамо" № 29, с площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №459

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново, ул. "Ропотамо № 29", площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/., при граници на имота: 61042.501.557, 61042.501.186, 61042.501.173, 61042.501.133.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново, ул. "Ропотамо № 29", площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/., при граници на имота: 61042.501.557, 61042.501.186, 61042.501.173, 61042.501.133. Описаният имот заедно с имот, с идентификатор 61042.501.173 участват в УПИ II-95, в квартал 17 по регулационен план на с. Равадиново, като двата имота са били заедно в един общ бивш имот с пл. № 95.
3. Одобрява експертна оценка №2021АО015.07.07.2021. на независим лицензиран оценител в размер на 3 250 лв. /три хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС, която да служи за начална тръжна цена.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...