Сряда, 06 Октомври 2021 19:50

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 30.09.2021 г.

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  30 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет 

        с

РЕШЕНИЕ № 460

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1.  Докладна записка № 507/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1. Удостояване Евелина Николова и Мирослав Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ ;

 1. Предоставяне на парична награда за спортно постижение - спечелен бронзов медал на олимпийските игри в Токио; 

 

 1. Докладна записка № 509/09.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

3Докладна записка № 487/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета,ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 г.

 1. Докладна записка № 488/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета,ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 г.

 1. Докладна записка № 513/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за предоставяне на услугата- продажба на добита дървесина от временен склад.

 1. Докладна записка № 520/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021г.

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка № 504/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.141, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 1. Докладна записка № 505/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.148, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.

 1. Докладна записка № 506/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот I-6002, с идентификатор 67800.6.2, част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, земеделска територия и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, земеделска територия, за второстепенна улица, с площ от 13м2, образуван от част от ПИ67800.6.115, по КК на гр.Созопол, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, с цел:

 • промяна предназначението на част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115 и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, с площ от 13м2 и
 • обединяването им с УПИ I-6002 в един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“, като се запазват изградените вилни сгради и не се предвижда ново застрояване.
 1. Докладна записка № 516/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.503.50 и общински ПИ 67800.503.175 по КККР на гр. Созопол, м.Мисаря, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;  

 1. Докладна записка № 522/15.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

     Относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №159/10.03.2021 година 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

12Докладна записка № 498/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 12975.501.582, представляващи 72/287 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 287 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24.

 1. Докладна записка № 499/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.253, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, mестност 'Старо селище", площ 65 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

 1. Докладна записка № 500/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.140, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, кв. "Атия", площ 586 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване:"Ниско застрояване (до 10 m)".  

 1. Докладна записка № 508/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68, представляващи 118/301 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 301 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36

 1. Докладна записка № 512/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021г

 1. Докладна записка № 514/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура по проект за улична регулация „Второстепенна улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр.Черноморец“ чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

 1. Докладна записка № 515/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: допълнение на решение №398 от 28.04.2021г.;

 1. Докладна записка № 517/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: : прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643, представ-ляващи 46/ 1 036 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 1 036 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. ‚Странджа“.  

 1. Докладна записка № 518/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов номер 42.519, находящ се в общ. Созопол, гр.Черноморец, местност 'Външна чешма", площ 963 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

 1. Докладна записка № 519/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: учредяване право на ползване на 4 002 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10, с трайно предназначение на територията "Земеделска" и начин на трайно ползване "Нива", категория на земята 9, находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада" 

V. Доклад на комисията КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

22. Докладна записка № 510/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам.кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2021 / 2022 учебна година.

 1. Докладна записка № 511/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.кмет на община Созопол

Относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2021 / 2022 година в детските градини на територията на община Созопол

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 1.  Докладна записка № 507/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1. Удостояване Евелина Николова и Мирослав Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ ;

 1. Предоставяне на парична награда за спортно постижение - спечелен бронзов медал на олимпийските игри в Токио;

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №461

 1. Общински Съвет на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, чл.6  и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Евелина Георгиева Николова и Мирослав Ангелов Гочев  със званието „Почетен гражданин на град Созопол“
 2. Общински Съвет на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА дава съгласие,  Община Созопол да предостави парична награда в размер на 5 000 лв. на състезателя  Евелина Георгиева Николова от СКБ  „Ангел Гочев” за спортното й постижение.
 • На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА необходимите финансови средства да се отразят в актуализацията на бюджета.
 1. Докладна записка № 509/09.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №462

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.87 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол дава съгласие за побратимяване между община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)
 2. Общински съвет Созопол одобрява проект на договор за побратимяване съгласно приложението
 3. Общински съвет Созопол упълномощава кмета на община Созопол да подпише договор за побратимяване между община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

 1. Докладна записка № 487/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №463

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2020 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                           24 991 872 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                   7 499 548 лв.

За местни дейности                                                                                    17 492 324 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно приложение 1 -  форма Б3 на Министерство на финансите.

 

1.2.По разхода                                                                     24 991 872  лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                       7 499 548 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                          1 597 136 лв.

 държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                   15 895 188 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение 1- форма Б3 на Министерство на финансите,

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2020 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2020 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2020 г. –справка „Приложение 15” – съгласно приложение № 4.

Плащания по дълга към 31.12.2020 г. в размер на 3 212 730 лв. , в т.ч.:

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 829 921 лв., от които 400 000 лв. главница, 429 877 лв. лихви и 44 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 31.12.2020 г. – 21 500 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 28 263 лв. Остатък за погасяване към 31.12.2020 г. 2 931 737 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем съгласно ПМС 215/2018 г. за окончателно плащане по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система на с. Росен и с. Крушевец в община Созопол.” в размер на 2 354 546 лв.
 • Приема консолидирания баланс и консолидирания отчет за приходите и разходите към 31.12.2020 г. – съгласно приложение № 5
 • Приема наличните просрочени вземания и задължения към 31.12.2020 г. – съгласно приложение № 6.
 • Приема възникналите поети ангажименти и възникналите ангажименти за разходи към 31.12.2020 г. - съгласно приложение № 7.
 1. Докладна записка № 488/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №464

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за към 30.06.2021 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                           10 206 625 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                 3 922 040 лв.

За местни дейности                                                                                    6 284 585 лв.

 

 

1.2.По разхода                                                                                  10 206 625 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                  3 922 042 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                        715 030 лв. държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                  5 569 553 лв.

Разпределени по дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б3 на Министерство на финансите.

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол към 30.06. 2021 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи към 30.06.2021 г. по обекти, съгласно приложение № 3
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг към 30.06.2021 г. –

 

Погашения към 30.06.2021 г. в размер на 954 311 лв. , в т.ч.:

 

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018г. в размер на 214 311 лв., от които 214 283 лв. лихви и 28 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 30.06.2021г. – 21 500 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 740 000 лв. Остатък за погасяване към 30.06.2021 г. 2 191 737 лв.

 

 1. Докладна записка № 513/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за предоставяне на услугата- продажба на добита дървесина от временен склад.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №465

 

            І. Общински Съвет Созопол на основание чл.71, ал. 5 във връзка с ал.1, т.4  от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти утвърждава ценоразпис за предоставяне на услугата - продажба на прогнозно количество до 500 пл.м3 добита дървесина от временен склад при цена от 39.00 лв. /пл.м3 с ДДС съгласно Приложение №1.

           ІІ. Възлага на директор на ОП „ОГОз“ да проведе необходимите процедури в изпълнение на решението.                                                                      

 

 1. Докладна записка № 520/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №466

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. с 320 100 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Наименование на приходи и параграфи било               увеличение               става

 

І.Всичко собствени приходи            16 762 299 лв.                       320 100 лв.     17 082 399 лв

в т.ч.                                                                

-данъчни приходи             7 729 076 лв.                  320 100 лв.                 8 049 176 лв.

в т.ч.

 • 13-00– Имуществени и други

местни данъци                                                             7 555 776 лв.              320 100 лв.     7 875 876 лв.

от тях:

 

било              увеличение               става

 • § 13-04 – данък при придобиване на

имущество по дарения и възмезден начин             2 229 900 лв.              320 100 лв.     2 550 000 лв.

 

било                          -                      става

-неданъчни приходи                                                          9 033 223 лв.              -                      9 033 223 лв.

в т.ч.

 

Операции с нефинансови активи            било                           -                      става

 • 40-00 - Постъпления от продажба на

нефинансови активи                                                 598 500 лв.                 -                      598 500 лв.

 

било              намаление                 става

 • § 40-22- постъпления от продажба на сгради 195 800 лв.     9 240 лв.                     186 560 лв.

 

било              увеличение               става

 • § 40-24 - постъпления от продажба на

транспортни средства                                                          0 лв.                9 240 лв.                     9 240 лв.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №467

По разходи

 

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021 г. в размер на 320 100 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

2.1.    Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 172 980 лв. по параграфи и обекти, както следва:

          Било                             увеличение           става

 • 10-00 – издръжка 630 671 лв. 167 980 лв.     798 651 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 89 000 лв. 67 980 лв.           156 980 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги 259000 лв.         70 000 лв.                          329 000 лв.
 • § 10-30 – текущ ремонт 17 000 лв. 10 000 лв.            27 000 лв.
 • § 10-62 - разходи за застраховки 35 000 лв. 10 000 лв.       45 000 лв.
 • § 10-92 - разходи за договорни санкции и

неустойки, съдебни обезщетения и разноски       40 000 лв.       10 000 лв.        50 000 лв.

 

 

                                                                                    било             увеличение           става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 50 000 лв.  5 000 лв.                    55 000 лв.

в т.ч.

 • § 42-14 – помощи по реш. на ОС 50 000 лв.       5 000 лв.   55 000 лв.

в т.ч. за

- предоставяне на парична награда за спортно

постижение – бронзов медал на олимпийските

игри в Токио по свободна борба на състезателя

Евелина Георгиева Николова от СКБ „Ангел Гочев”

с.Равна гора в размер на 5 000 лв.

 

2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“- извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

 

                                                                                    било             намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 223 000 лв. 8 000 лв.      215 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 10 000 лв. 8 000 лв.            2 000 лв.

 

                                                                                 било            увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв. 8 000 лв.               8 000 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване, машини и съоръжения

 - Климатици, 2бр. нов обект по КП №343           0 лв.                8 000 лв.               8000 лв.

 

 

2.3. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 57 120 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

 

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - промяна в наименованието на обект с №47 от КП в частта за капиталови разходи – целеви средства от РБ за 2021г., по обекти и параграфи, както следва:

 

                                                                                                Било                      -                   става

   

 • 52-00 – придобиване на ДМА 707 200 лв. -        707 200 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                     707 200 лв.                 -       707 200 лв.

промяна в наименованието

на обект по КП №47

                                                                                                    било                      -             става

било:

- Авариен ремонт и изграждане на дъждовната

канализационна мрежа по ул. „Републиканска“      622 200 лв.                          -     622 200 лв.

става:

- Авариен ремонт на отводняването на

на ул. „Републиканска“ в участъка от

ул. „Одеса“  до „Триъгълника“ с

ул. „Ропотамо“  отвеждане на водите по ул. „Велека“

до съществуващото заустване, гр. Созопол             622 200 лв.                          -     622 200 лв.

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 57 120 лв. по обекти и параграфи, както следва:

 

 

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка 190 975 лв.       48 920 лв. 239 895 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 120 975 лв.       48 920 лв.       169 895 лв.

в т.ч. за

- текущ ремонт на водосток в с.Зидарово

необходими средства в размер на 25 600 лв.;

- доставка и монтаж на бордюри по ул. „Ропотамо“

необходими средства в размер на 5 500 лв.;

- аварийно полагане на асфалт по ул. „Ропотамо“

в участъка от ул. „Виа Понтика“ до ул. „Велека“

необходими средства в размер на 17 820 лв.

                                                                                 било                увеличение          става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 23 128 лв. 8 200 лв.         31 328 лв.

в т.ч.

 

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                  23 128 лв.       8 200 лв.         31 328 лв.

-Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“,

с. Росен от о.т.227 до о.т.230 – изготвяне

на технически проект, нов обект по КП №344    0 лв.                8 200 лв.               8 200 лв.

 

 

2.4. Функция Икономически дейности и услуги“ – увеличение с 75 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 831 „Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

 

 

                                                                                 било          увеличение                става

 • 53-00 - Придобиване на НМДА

в т.ч.                                                                       

 • § 53-09 придобиване на други НМДА 18 000 лв. 15 000 лв.          33 000 лв.

- Изготвяне на генерален план за организация

на движението на територията на гр. Созопол

обект по КП № 187                                                 18 000 лв.       15 000 лв.             33 000 лв.

 

-Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията„ – увеличение с 60 000 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                 било        увеличение                    става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 99 600 лв. 60 000 лв.              159 600 лв

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване,машини и съоръжения                       69 600 лв.        60 000 лв.       129 600 лв.

- Закупуване софтуер и монтаж на паркинг

Системи за общински паркинги- 2 бр.

обект по КП № 252                                                52 600 лв.        60 000 лв.        112 600 лв.

 

2.5. Функция Разходи некласифицирани в другите функции“ - увеличение с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

 

било           увеличение                      става

 

 • 22-00 - Разходи за лихви по заеми от страната 409 000 лв. 15 000 лв.   424 000 лв.

в т.ч.

 • § 22-21 - Разходи за лихви по заеми от банки

в страната                                                                   409 000 лв.      15 000 лв.    424 000 лв.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №468

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на ОП „Общински гори и озеленяване” за 2021г. - дейност 622 „Озеленяване” в частта за капиталови разходи по параграфи и промяна на наименованието на обекти от капиталовата програма, както следва:

                                                                                 било                                                  става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 26 500 лв. 26 500 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                                                       става

 

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                               7 300 лв.                                         7 300 лв.

 

                                                                                 било               намаление                  става

-Закупуване на мотофреза, 1 бр.,

обект №319, по КП                                                 1 500 лв.      1 500 лв                   0 лв

 

                                                                                 било               увеличение                  става

 

- Кастрачка, нов обект №345 по КП                     0 лв.                   1 500 лв.              1 500 лв.

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №469

 1. Въз основа на приетите решения по т.2.2, т.2.3, т.2.4, т.3 и заповеди №8-Z-702/17.06.2021 г., №8-Z-912/16.08.2021 г., №8-Z-947/27.08.2021 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

 

Било                   увеличение                     става

 

Общо капиталови разходи:    2 122 170 лв.                       106 579 лв.          2 228 749 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

Дейности                                       920 725 лв.                91 200 лв.                1 011 925 лв.

-средства от други източници

на финансиране:                                         

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди               22 606 лв.                15 379 лв.                    37 985 лв.

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №470

 

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част по бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

 

По приходи

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. с 320 100 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Наименование на приходи и параграфи             било    увеличение               става

 

І.Всичко собствени приходи                          16 762 299 лв.             320 100лв.     17 082 399 лв

в т.ч.                                                                

-данъчни приходи                                                     7 729 076 лв.              320 100 лв.  8 049 176 лв.

в т.ч.

 • 13-00– Имуществени и други

местни данъци                                                             7 555 776 лв.              320 100 лв.     7 875 876 лв.

от тях:

 

било              увеличение               става

 • § 13-04 – данък при придобиване на

имущество по дарения и възмезден начин             2 229 900 лв.              320 100 лв.     2 550 000 лв.

 

било              -                      става

-неданъчни приходи                                                          9 033 223 лв.  -           9 033 223 лв.

в т.ч.

 

Операции с нефинансови активи                        било               -           става

 • 40-00 - Постъпления от продажба на

нефинансови активи                                                 598 500 лв.     –          598 500 лв.

 

било              намаление     става

 • § 40-22- постъпления от продажба на сгради 195 800 лв.     9 240 лв.   186 560 лв.

 

било  увеличение               става

 • § 40-24 - постъпления от продажба на

транспортни средства                                                          0 лв.          9 240 лв.        9 240 лв.

 

По разходи

 

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021 г. в размер на 320 100 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

  

2.1.    Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 172 980 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било             увеличение          става

 • 10-00 – издръжка 630 671лв. 167980лв.    798 651 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 89 000 лв. 67 980 лв.  156 980 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги 259000 лв.              70 000 лв.  329 000 лв.
 • § 10-30 – текущ ремонт 17 000 лв. 10 000 лв.    27 000 лв.
 • § 10-62 - разходи за застраховки 35 000 лв. 10 000 лв. 45 000 лв.
 • § 10-92 - разходи за договорни санкции и

неустойки, съдебни обезщетения и разноски       40 000 лв.              10 000 лв. 50 000 лв.

 

 

                                                                                    било             увеличение           става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 50 000 лв. 5 000 лв.    55 000 лв.

в т.ч.

 • § 42-14 – помощи по реш. на ОС 50 000 лв. 5 000 лв.    55 000 лв.

в т.ч. за

- предоставяне на парична награда за спортно

постижение – бронзов медал на олимпийските

игри в Токио по свободна борба на състезателя

Евелина Георгиева Николова от СКБ „Ангел Гочев”

с.Равна гора в размер на 5 000 лв.

 

2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“- извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

 

                                                                                    било             намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 223 000 лв. 8 000 лв.      215 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 10 000 лв. 8 000 лв.            2 000 лв.

 

                                                                                 било            увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв. 8 000 лв.               8 000 лв.

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване, машини и съоръжения

 - Климатици, 2бр. нов обект по КП №343           0 лв.                8 000 лв.               8 000 лв.

 

 

2.3. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 57 120 лв. по дейности и параграфи, както следва:

  

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - промяна в наименованието на обект с №47 от КП в частта за капиталови разходи – целеви средства от РБ за 2021г., по обекти и параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                            -             става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 707 200 лв.           -     707 200 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                     707 200 лв.                 -       707 200 лв.

промяна в наименованието

на обект по КП №47

                                                                                    било                            -        става

било:

- Авариен ремонт и изграждане на дъждовната

канализационна мрежа по ул. „Републиканска“      622 200 лв.                          -     622 200 лв.

става:

- Авариен ремонт на отводняването на

на ул. „Републиканска“ в участъка от

ул. „Одеса“  до „Триъгълника“ с

ул. „Ропотамо“  отвеждане на водите по ул. „Велека“

до съществуващото заустване, гр. Созопол             622 200 лв.                          -     622 200 лв.

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 57 120 лв. по обекти и параграфи, както следва:

 

 

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка 190 975 лв.       48 920 лв. 239 895 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 120 975 лв.       48 920 лв.       169 895 лв.

в т.ч. за

- текущ ремонт на водосток в с.Зидарово

необходими средства в размер на 25 600 лв.;

- доставка и монтаж на бордюри по ул. „Ропотамо“

необходими средства в размер на 5 500 лв.;

- аварийно полагане на асфалт по ул. „Ропотамо“

в участъка от ул. „Виа Понтика“ до ул. „Велека“

необходими средства в размер на 17 820 лв.

                                                                                 било                увеличение          става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 23 128 лв. 8 200 лв.         31 328 лв.

в т.ч.

 

 • § 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:                                  23 128 лв.       8 200 лв.         31 328 лв.

-Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“,

с. Росен от о.т.227 до о.т.230 – изготвяне

на технически проект, нов обект по КП №344    0 лв.                8 200 лв.               8 200 лв.

 

 

2.4. Функция Икономически дейности и услуги“ – увеличение с 75 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 831 „Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

 

 

                                                                                 било          увеличение                става

 • 53-00 - Придобиване на НМДА

в т.ч.                                                                       

 • § 53-09 придобиване на други НМДА 18 000 лв. 15 000 лв.          33 000 лв.

- Изготвяне на генерален план за организация

на движението на територията на гр. Созопол

обект по КП № 187                                                 18 000 лв.       15 000 лв.             33 000 лв.

 

-Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията„ – увеличение с 60 000 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                 било        увеличение                    става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 99 600 лв. 60 000 лв.              159 600 лв

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване,машини и съоръжения                       69 600 лв.        60 000 лв.        129 600 лв.

- Закупуване софтуер и монтаж на паркинг

Системи за общински паркинги- 2 бр.

обект по КП № 252                                                52 600 лв.        60 000 лв.       112 600 лв.

 

2.5. Функция Разходи некласифицирани в другите функции“ - увеличение с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

 

било           увеличение                      става

 

 • 22-00 - Разходи за лихви по заеми от страната 409 000 лв. 15 000 лв.    424 000 лв.

в т.ч.

 • § 22-21 - Разходи за лихви по заеми от банки

в страната                                                                   409 000 лв.      15 000 лв.     424 000 лв.

 

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на ОП „Общински гори и озеленяване” за 2021г. - дейност 622 „Озеленяване” в частта за капиталови разходи по параграфи и промяна на наименованието на обекти от капиталовата програма, както следва:

                                                                                 било                                                  става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 26 500 лв.                            26 500 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                                                       става

 

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                               7 300 лв.                                         7 300 лв.

 

                                                                                 било               намаление                  става

-Закупуване на мотофреза, 1 бр.,

обект №319, по КП                                                 1 500 лв.      1 500 лв                   0 лв

 

                                                                                 било               увеличение                  става

 

- Кастрачка, нов обект №345 по КП                     0 лв.                   1 500 лв.              1 500 лв.

 

                                                                                

 1. Въз основа на приетите решения по т.2.2, т.2.3, т.2.4, т.3 и заповеди №8-Z-702/17.06.2021 г., №8-Z-912/16.08.2021 г., №8-Z-947/27.08.2021 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

 

Било                   увеличение                     става

 

Общо капиталови разходи:    2 122 170 лв.                       106 579 лв.          2 228 749 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

Дейности                                       920 725 лв.                91 200 лв.                1 011 925 лв.

-средства от други източници

на финансиране:                                         

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди               22 606 лв.                15 379 лв.                    37 985 лв.

 

 

 

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 1. Докладна записка № 504/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.141, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №471

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.141, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.= 7.00 метра, К.инт. мак.= 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация на улица от О.Т.6783-672-671-670-669-668-667-666-665-46-44-43-42-41-575-40, одобрена с Решение №384 от Протокол №18/08.02.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

      ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.141,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

 

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 1. Докладна записка № 505/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.148, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №472

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.148, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване,  за устройствена  зона  Ов1 (10*), по действащия ОУП и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра,  К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда чл.128, ал.6 от ЗУТ с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

             

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация.

                   Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 1. Докладна записка № 506/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот I-6002, с идентификатор 67800.6.2, част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, земеделска територия и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, земеделска територия, за второстепенна улица, с площ от 13м2, образуван от част от ПИ67800.6.115, по КК на гр.Созопол, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, с цел:

 • промяна предназначението на част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115 и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, с площ от 13м2 и
 • обединяването им с УПИ I-6002 в един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“, като се запазват изградените вилни сгради и не се предвижда ново застрояване.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №473 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот I-6002, с идентификатор  67800.6.2, част от 42 м2,  от поземлен имот с идентификатор  67800.6.115, земеделска територия и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, земеделска територия, с площ от 13 м2, образуван от част от ПИ67800.6.115, по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, с цел:
 • промяна предназначението на част от 42 м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115 и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, с площ от 13 м2 и
 • обединяването им с УПИ I-6002 в един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“, като се запазват изградените вилни сгради и не се предвижда ново застрояване.

             Към ПУП – ПРЗ  да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, МК-НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – План регулация и застрояване.

                         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

                 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 1. Докладна записка № 516/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.503.50 и общински ПИ 67800.503.175 по КККР на гр. Созопол, м.Мисаря, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

              2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №474 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП -план регулация и застрояване за ПИ 67800.503.175, общинска собственост и съседен  ПИ503.50, находящи се в м. Мисаря, землище на гр. Созопол.

       Във връзка с приетото по горе решение,

 1. 1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.503.175, общинска собственост и съседен  ПИ503.50, частна собственост с обща проектна площ на изменението от 160 (сто и шестдесет) кв.м. съгласно графичната част на проекта за частично изменение, за образуване на нов УПИ  III с площ след промяната от 1 276 кв.м, с проектен идентификатор 67800.503.618 и отреждане за жилищно строителство ;

   

  2.1. Одобрява  представената пазарна оценка в размер на:

 • 17 160 (седемнадесет хиляди сто и шестдесет ) лв без вкл. ДДС, за 160 (сто и шестдесет) кв.м ид. части, общинска собственост, съгласно ЕО № 2021АО018/02.09.2021 г., при която цена да се сключи предварителен

договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.503.50 ;   

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

 

 

 1. Докладна записка № 522/15.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

     Относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №159/10.03.2021 година

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №475 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК и предвид внесеното описание, Общински съвет – Созопол, допуска поправка в Решение №369 от Протокол 17/31.03.2021 година на Общински съвет Созопол, като навсякъде в текста на решението да се чете:

           „ К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%

 1. В останалата си част Решение №369, взето с Протокол 17/31.03.2021 година на Общински съвет Созопол, остава непроменено.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

         Решението е неразделна част от Решение №369 от Протокол 17/31.03.2021 година на Общински съвет Созопол.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 1. Докладна записка № 498/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 12975.501.582, представляващи 72/287 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 287 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24. 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №476

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 72/287 кв. м. ид. ч. /седемдесет и два квадратни метра идеални част/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.582 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - петстотин осемдесет и две/, целият с площ 287 кв.м /двеста осемдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24, по КККР одобрени със Заповед РД-18-480/18.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи 12975.501.544, 12975.501.547, 12975.501.122, 12975.501.546.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Георги Миланов Иванов и Весела Станкова Вълкова, чрез продажба на: 72/287 кв. м. ид. ч. /седемдесет и два квадратни метра идеални част/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.582 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - петстотин осемдесет и две/, целият с площ 287 кв.м. /двеста осемдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24, по КККР одобрени със Заповед РД-18-480/18.07.2019 на изпълнителния директор на АГКК, при съседи 12975.501.544, 12975.501.547, 12975.501.122, 12975.501.546.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕO063/29.07.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 851 лв./осемстотин петдесет и един лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 1. Докладна записка № 499/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.253, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, mестност 'Старо селище", площ 65 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №477

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.253 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - двеста петдесет и три /, с площ 65 кв.м /шестдесет и пет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63015.506.252, 63015.506.589, 63015.506.254.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО065/29.07.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 150 лв. /две хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.  

 

 1. Докладна записка № 500/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.140, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, кв. "Атия", площ 586 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване:"Ниско застрояване (до 10 m)".   

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №478

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 63015.503.140 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто и четиридесет/, с площ 586 кв.м. /петсотин осемдесет и шест квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, с. Атия, квартал "Атия", с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m), по ККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.139, 63015.503.132, 63015.503.141, 63015.503.144.            
 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да продаде без провеждането на публичен търг или конкурс следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.503.140 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто и четиридесет/, с площ 586 кв.м. /петсотин осемдесет и шест квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, с. Атия, квартал "Атия", с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m), по ККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.139, 63015.503.132, 63015.503.141, 63015.503.144.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021EO064/29.07.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 19 310 лв. /деветнадесет хиляди триста и девет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.  

 

 1. Докладна записка № 508/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68, представляващи 118/301 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 301 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №479

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 118/301 кв.м. ид.ч. /сто и осемнадесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- шестдесет и осем/, целият с площ 301 кв.м. /триста и един квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36, при съседи 12975.501.544, 12975.501.67, 12975.501.66, 12975.501.69.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Пламена Златинова Гъркова, чрез продажба на: 118/301 кв.м. ид.ч. /сто и осемнадесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- шестдесет и осем/, целият с площ 301 кв.м. /триста и един квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36, при съседи 12975.501.544, 12975.501.67, 12975.501.66, 12975.501.69.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕП068/30.08.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 400 лв./хиляда и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.  

 

 1. Докладна записка № 512/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №480

         Общински Съвет Созопол,  на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и  чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост,  допълва годишна програма за 2021 г., приета с  Решение  № 321/09.02.2021г в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, със следните обекти:

 1. Подробен устройствен план – за улична регулация, включително парцеларен план, с който се оформя улична регулация с о.т. 119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-653, включващ Поземлен имот 67800.36.50, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, вид собств. Общинска частна, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път; Поземлен имот 67800.36.46, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, вид собств. Общинска частна, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и Поземлен имот 67800.36.47, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, вид собств. Общинска частна, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, всички в местност „Света Марина“.
 2. Технически/инвестиционен проект: „Авариен ремонт за отводняването на канализационна мрежа на ул.”Републиканска” в участъка от ул. “Одеса“ до „Триъгълника“ с ул. „Ропотамо“ с отвеждане на водите по ул. „Велека“ до съществуващото заустване, гр. Созопол“
 3. Технически/инвестиционен проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол, пл.“ Хан Крум“ №2  

 

 1. Докладна записка № 514/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура по проект за улична регулация „Второстепенна улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр.Черноморец“ чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му. 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №481

         І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.7 от Закон за общинската собственост одобрява проект за ПУП за обект „Второстепенна  улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр. Черноморец“, представляващ обект по смисъла на чл.205 ,т. 1 от ЗУТ и определен съгласно подробно устройствения план за публична общинска собственост в обхват на ПИ 81178.5.42, 81178.5.43; 81178.5.44; 81178.5.46; 81178.5.203; 81178.5.344; 81178.5.210;

         ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост  допълва  Раздел VІ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2021 г, одобрена с решение №321/09.02.2021 г. със следните обекти:

 • 89 (осемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот 81178.5.42, целият с площ от 2372 кв.м., по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „за вилна сграда” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.607.
 • 212 (двеста и дванадесет) кв.м. от поземлен имот 81178.5.43, целият с площ от 3079 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.605.
 • 189 (сто осемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот 5.44, целият с площ от 3036 кв.м., по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.604.
 • 293 (двеста деветдесет и три) кв.м от поземлен имот 81178.5.46, целият с площ от 4914 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.602.
 • 18 (осемнадесет) кв.м от поземлен имот 81178.5.203, целият с площ от 1060 кв.м., по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.600.
 • 101 (сто и един) кв.м от поземлен имот 81178.5.344, целият с площ от 1697 кв.м., по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид ПИ без определено предназначение” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.598.
 • 40 (четиридесет) кв.м от поземлен имот 81178.5.210, целият с площ от 2034 кв.м., по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.595. 

   ІІІ.    На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:

     3.1. Площ от 89 (осемдесет и девет) кв.м от поземлен имот 81178.5.42, целият с площ от 2372 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „за вилна сграда” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.607.

     Като одобрява изплащане  на сумата от 1 559.86 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева и 86 ст.) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2021АО017 от 25.08.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

   3.2. Площ от 212 (двеста и дванадесет) кв.м от поземлен имот 81178.5.43, целият с площ от 3079 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.605.

      Като одобрява изплащане  на сумата от 3 715.61 лв. (три хиляди седемстотин и петнадесет лева и 61ст) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021АО017 от 25.08.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

3.3. Площ от 189 (сто осемдесет и девет) кв.м от поземлен имот 81178.5.44, целият с площ от 3036 кв.м., по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.604.

            Като одобрява изплащане  на сумата от 3 312.50 лв.(три хиляди триста и дванадесет лева и 50ст.) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021АО017 от 25.08.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

3.4. Площ от 293 (двеста деветдесет и три) кв.м от поземлен имот 81178.5.46, целият с площ от 4914 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.602.

                Като одобрява изплащане  на сумата от 5 135.25 лв. (пет хиляди сто тридесет и пет лева и 25 ст.) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021АО017 от 25.08.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

3.5.Площ от 18 (осемнадесет) кв.м от поземлен имот 81178.5.203, целият с площ от 1060 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.600.

                Като одобрява изплащане  на сумата от 315.48 лв. (триста и петнадесет лева и 48 ст.) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021АО017 от 25.08.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

 • Площ от 101 (сто и един) кв.м от поземлен имот 81178.5.344, целият с площ от 1697 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид ПИ без определено предназначение” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.598.

                Като одобрява изплащане  на сумата от 1 770.17 лв. (хиляда седемстотин и седемдесет лева и 17ст.) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021АО017 от 25.08.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

3.7. Площ от 40 (четиридесет) кв.м от поземлен имот 81178.5.210, целият с площ от 2034 кв.м, по кадастрална карта на гр. Черноморец, м. Аклади, земеделска територия с предназначение „друг вид нива” и за който е образуван нов имот с проектен идентификатор 81178.5.595.

               Като одобрява изплащане  на сумата от 701.06 лв. (седемстотин и един лева и 6 ст.) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2021АО017 от 25.08.2021 г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.  

           ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.                                                                    

       

 1. Докладна записка № 515/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: допълнение на решение №398 от 28.04.2021г.; 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №482

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от  ЗМСМА , чл.62 ал.2 АПК, в решение № 398 от 28.04.2021 на Общински Съвет Созопол, добавя :  
 • поземлен имот с идентификатор  67800.40.182 област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. „МАПИ“, вид собств. Общинска публична, вид територия горска, НТП За второстепенна улица, площ 320 кв. м, заповед за одобрение на КККР № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
 • поземлен имот с идентификатор 67800.40.174 област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. „МАПИ“, вид собств. Общинска публична, вид територия горска, НТП За второстепенна улица, площ 56 кв. м, заповед за одобрение на КККР № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

      2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 398 от 28.04.2021 г. на Общински Съвет Созопол.  

 

 1. Докладна записка № 517/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643, представ-ляващи 46/ 1 036 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 1 036 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. ‚Странджа“.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №483

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 46/1 036 кв.м ид.ч. /четиридесет и шест квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643 /ЕКАТТЕ – тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- шестстотин четиридесет и три/, целият с площ 1 036 кв.м /хиляда тридесет и шест квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“, при граници и съседи: 32737.501.343, 32737.501.642, 32737.501.347, 32737.501.727.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Пламена Златинова Гъркова, чрез продажба на: 46/1 036 кв.м ид.ч. /четиридесет и шест квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643 /ЕКАТТЕ – тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- шестстотин четиридесет и три/, целият с площ 1 036 кв.м /хиляда тридесет и шест квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10 м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“, при граници и съседи: 32737.501.343, 32737.501.642, 32737.501.347, 32737.501.727.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕO041/07.06.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

 1. Докладна записка № 518/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов номер 42.519, находящ се в общ. Созопол, гр.Черноморец, местност 'Външна чешма", площ 963 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №484

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот планов № 42.519 /четиридесет и две, точка, петстотин и деветнадесет/, с площ 963 кв.м /деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, местност "Външна чешма", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), по КККР, одобрени със Заповед РД-09-24/29.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: север: пл. № 42.520, изток: пл. № 42.356; юг: пл. № 42.272, пл. №42.283; запад: пл. № 42.270, пл. № 42.518.           
 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да продаде без провеждането на публичен търг или конкурс следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот планов № 42.519 /четиридесет и две, точка, петстотин и деветнадесет/, с площ 963 кв.м /деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, местност "Външна чешма", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), по КККР, одобрени със Заповед РД-09-24/29.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: север: пл. № 42.520, изток: пл. № 42.356; юг: пл. № 42.272, пл. №42.283; запад: пл. № 42.270, пл. № 42.518. 
 1. Одобрява експертна оценка №2021ЕО069/01.09.2021 г.. на независим лицензиран оценител в размер на 44 400 лв. /четиридесет и четири хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота. 
 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.        

 

 21. Докладна записка № 519/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: учредяване право на ползване на 4 002 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10, с трайно предназначение на територията "Земеделска" и начин на трайно ползване "Нива", категория на земята 9, находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада" 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №485

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10 /ЕКАТТЕ - четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - десет/, с трайно предназначение на територията "Земеделска земя" и начин на трайно ползване "Нива", категория 9 /девета/, целият с площ 4 002 кв.м /четири хиляди и два квадратни метра/ находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-251/24.08.2017 г. при граници и съседи: 14249.26.11, 14249.26.13, 14249.26.12. 14249.19.77, 14249.26.9.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за пчеларството разрешава на Кмета на Община Созопол да учреди право на ползване за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10 /ЕКАТТЕ - четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район - двадесет и шест, поземлен имот - десет/, с трайно предназначение на територията "Земеделска земя" и начин на трайно ползване "Нива", категория 9 /девета/, целият с площ 4 002 кв.м. /четири хиляди и два квадратни метра/ находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-251/24.08.2017 г. при граници и съседи: 14249.26.11, 14249.26.13, 14249.26.12. 14249.19.77, 14249.26.9.

2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинска собственост одобрява експертна оценка № 2021АО009/21.05.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1 262,00лв. /хиляда двеста шестдесет и два лева/, без ДДС, която да се използва като начална при определяне на цената за учредяването на право на ползване.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяването на право на ползване. 

 

ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 1. Докладна записка № 510/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам.кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2021 / 2022 учебна година. 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №486 

 1. Общински съвет Созопол  утвърждава броя на паралелките, броя на маломерните и  броя на слетите паралелки  в училищата   на територията на община Созопол,  за  учебната 2021 /2022 година, разпределени по училища , както следва:

                                                  ОБЩИНСКИ   УЧИЛИЩА 

 1. СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Созопол

 

    

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Целодневна подготвителна група – 6 годишни

1

16

 

Всичко деца в ПГ

1

16

1.

I  „ а” клас

1

16

2.

I „ б” клас

1

16

3.

II клас

1

25

4.

III   клас

1

21

5.

IV „а”  клас

1

16

6.

IV „б” клас

1 маломерна

15

7.

V  „а”клас

1

23

8.

V  „б”клас

1

22

9.

VI „ а”клас

1

19

10.

VI „ б”клас

1

19

11.

VII  клас

1

22

12.

VIII  „ а” клас професия

„ Хотелиер”

1

22

13.

VIII „б” клас

профил „Софтуерни и хардуерни науки”

1 маломерна

15

14.

IX „ а”  клас професия

„ Хотелиер”

1

23

15.

IX „ б”  клас

профил „Софтуерни и хардуерни науки”

1 маломерна

13

16.

X  клас професия

„ Хотелиер”

1

37

17.

XI  клас професия

„ Хотелиер”

1

24

18.

XII „а” клас професия„Хотелиер”

1

22

19.

XII „ б” клас профил „Природни науки

1

13

 

Всичко ученици / I – XII клас/ в дневна форма:

19

383

 

 

                Ученици на   индивидуална  форма - 5 /   по здравословни причини /

                Ученици на самостоятелна форма на обучение  - 25 /над 16 год/

Общ брой ученици : 404

Ученици на  ресурсно  подпомагане 23

 

 1. ОУ „Христо  Ботев„  гр.  Черноморец

 

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I клас

1

17

2.

II клас

1 маломерна

10 в дневна форма и 1 ученик в индивидуална форма

3.

III  клас

1 маломерна

13

4.

IV клас

1

24

5.

V  клас

1

23 има 1 ученик в индивидуална и 1 ученик в комбинирана форма

6.

VI клас

1 маломерна

 17 /15 ученика в дневна форма има 1 ученик в индивидуална и 1 ученик в комбинирана форма

7.

VII клас

1 маломерна

14

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма::

7

116

 

                           Индивидуална форма на обучение -  2 ученици

                           Комбинирана форма на обучение   -  1 ученик

Общ брой ученици : 119

                           Ученици на ресурсно  подпомагане – 5 ученици

 

 1. 3. ОУ  „ Христо Ботев”  с. Росен

                                              

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготвителна група

1

12

 

Всичко :

1

12

1.

I клас

1  маломерна

12

2.

II клас

1

16

3.

III  клас

1

18

4.

IV клас

1 маломерна

12

5.

V  клас

1

20

6.

VI клас

1

21

7.

VII клас

1

18

8.

VIII „а” клас професия

„ Камериер”

1 маломерна

14

9.

IX „а” клас професия

„ Камериер”

1

19

 

Всичко ученици /I - VIII клас/ в дневна форма:  

9

150

 

                Ученици на самостоятелна форма на обучение  - 54  / над 16 год/

Общ брой ученици : 162

 

 1.    ОУ  „Отец   Паисий”  с. Равна  гора

 

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

 I клас  и   IV клас

1 слята и маломерна

8

2.

 II клас и  III клас 

1 слята  и маломерна

13

3.

 V клас  

1  маломерна

13

4.

VI клас и  VII клас

1 слят клас

18

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

4

52

 

                 Индивидуална  форма на обучение -  1 ученик   

  Общ брой ученици : 53

                 Ученици на ресурсно  подпомагане – 3 ученици

 

 1.  ОУ  „ Христо Ботев”  с.  Зидарово

                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

Полудневна подготв. група

1

13

 

Всичко :

1

13

1.

I клас

1  маломерна

13

2.

II клас

1  маломерна

12

3.

III  клас

1  маломерна

14

4.

IV клас

1 маломерна

13

5.

V  клас

1  маломерна

16

6.

VI клас

1  маломерна

16

7.

VII клас

1 маломерна

14

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

7

98

 

  Общ брой ученици : 111

                                   Ученици  на ресурсно подпомагане – 1

                         

 

 

 

 1. ОУ „ Пейо Яворов”  -  с. Крушевец

                                           

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

1.

I    клас   и II   клас

1  слята и маломерна

          15

2.

III   клас

1 маломерна

          7

3.

IV клас

1 маломерна

          7

4.

V клас и VI клас

1

           18

5.

VII клас

1 маломерна

           5

 

Всичко ученици /I - VII клас / в дневна форма:

           5

          52

 

 Общ брой ученици : 52

 

                   ОБЩ   БРОЙ  УЧЕНИЦИ  В  ОБЩИНА СОЗОПОЛ  - 901 

II. Необходимите допълнителни средства за финансиране на паралелки под минималния брой ученици ще бъдат предвидени в бюджета на Община Созопол през 2022 г., на база данни от НЕИСПУО към 1 декември / ползвани за финансови нужди/.

                   

 23. Докладна записка № 511/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам.кмет на община Созопол

Относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2021 / 2022 година в детските градини на територията на община Созопол 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №487 

       Общински съвет Созопол  утвърждава броя на групите, броя на педагогическия персонал, броя на непедагогическия  персонал, размера на средната   месечна    посещаемост и размера на храноден на дете в  детските градини   на територията  на община Созопол за учебната

2021 / 2022 година,  разпределени  по детски градини , както следва:

 1. 1. ДГ ”Здравец” гр.Созопол- 5 целодневни  групи  / 1група в с.Равадиново-19деца, 1 яслена група – 13 деца/  -   общо 99 деца и една сезонна група – 22 деца
 2. ДГ ”Снежанка” гр.Созопол – 1 целодневна  група -  23 деца и една сезонна група – 22 деца
 3. ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец – 3 целодневни групи /  1 група с. Атия- 19 деца /- общо 79 деца и една сезонна група -22 деца
 4. ДГ ”Детелина” с.Росен – 3 целодневни групи- /1 група с. Равна гора- 25 деца/- общо 60 деца;
 5. ДГ ”Зеленика” с.Крушевец – 1 целодневна група- 21 деца;
 6. ДГ ”Веселинка” с.Зидарово - 1 целодневна  група-  21 деца;

      

             Педагогическият и помощен персонал в детските заведения е:

                                          ДГ ”Здравец” гр.Созопол

                                          педагогически -9 щата

                                          непедагогически -11 щата

                                         ДГ ”Снежанка” гр.Созопол

                                          педагогически- 2 щата

                                          непедагогически -  2,5 щата

                                          ДГ ”Делфинче” гр.Черноморец

                                           педагогически- 7 щата

                                           непедагогически -  5,50 щата

                                           ДГ ”Детелина” с.Росен

                                           педагогически- 7 щата

                                           непедагогически  -   6  щата

                                           ДГ ”Зеленика” с.Крушевец

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически- 2 щата

                                            ДГ ”Веселинка” с.Зидарово

                                            педагогически- 2 щата

                                            непедагогически - 2 щата

                               Общ брой персонал –  58 щата  в т.ч.:

                                педагогически –  29 щата

                                помощен /непедагогически /   - 29 щата

                      Общ  брой  деца  в общински детски градини  -  303

                      Средна  месечна посещаемост -  12 деца

                      Храноден на дете – до 3.20 лв.

         

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

 е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...