Вторник, 02 Ноември 2021 13:39

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 27.10.2021 г.

     РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  27 ОКТОМВРИ 2021 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с

РЕШЕНИЕ №488

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

 Докладна записка № 533/06.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

 Докладна записка № 548/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Промяна на „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол“

 Докладна записка № 557/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:Приемане на План за интегрирано развитие на Община Созопол  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 Докладна записка № 558/12.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г. – м. март 2022 г.

 Докладна записка № 562/13.10.2021 г. от  д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

Докладна записка № 567/14.10.2021 г. от  д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по

пътищата /ОбщКБДП/

Докладна записка №578/20.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, относно отмяна на Решение № 478/30.09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет – Созопол

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка № 565/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

Докладна записка № 566/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. на община Созопол – II етап.

 

Докладна записка №577/19.10.2021 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно извършване на компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №550/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321, по КК на с.Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м.“Старо селище“, с.Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „жилищна сграда“ и улична регулация  на улица с осови точки 5-6-7-8,  за осигуряване на транспортен достъп до процедираният поземлен имот.

Докладна записка №551/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.139, по КК на гр.Созопол, горска територия, м.“Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.

Докладна записка №552/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.135, по КК на гр.Созопол, горска територия, м.“Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за изграждане на: в новообразуван УПИ XXXI -35.135 за „сгради за курорт и допълващи дейности“ и в новообразуван  УПИ XXXII -35.135 за „КОО“.

Докладна записка №553/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр. Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище  на гр. Черноморец.

Докладна записка №554/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, землище на  гр.Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“ .

Докладна записка №561/12.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно:Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака“, община Созопол.

 

Докладна записка №564/13.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.174, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „вилни сгради“. 

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка № 541/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл.№134.30, представляващи 25/525 кв.м. ид.ч. от поземлен имот, целият с площ 525 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец.

Докладна записка № 542/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17, представляващи 47/597 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 597 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, и начин на трайно ползване: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с. о. "Червенка", местност "Червенка".

 

 Докладна записка № 555/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов № 203, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Росен, местност „Росенец“, с площ 500 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка № 556/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.508, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 695 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка № 559/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.176, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 320 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване:"Ниско застрояване /до 10m/".

Докладна записка № 560 /12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: изменение на Решение № 215 от 29.07.2020 г.

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 1. Докладна записка № 533/06.12021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №489

 1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:

1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 1,50 лв.;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 1,70 лв.;

 

                        1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00 лв.;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50 лв.;

 

            Дневната тарифа важи от 06:00 часа до 22:00 часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

 

 1. Докладна записка № 548/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Промяна на „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол“

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №490

 1. Общински съвет Созопол приема следните промени в „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол”:

1.1. В т.1 се приема нова т.1.1 със следния текст:

1.1. Изключение от критерия по настоящ адрес за последните 5 /пет/ години се допуска за лица – военнослужещи или учащи се в редовна форма на обучение, или лица, настанени в социални заведения, за които промяната на настоящия адрес е обвързана с едно от тези обстоятелства, като при подаване на заявлението лицата представят документ, който го удостоверява. За същите се допуска настоящият адрес да е по-малко от 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, но трябва да е регистриран към момента на подаване на документите.

1.2. В т.3 след „навършили пълнолетие към датата на раждане на детето“ се добавя и текстът : „и поне единият от тях да има завършено средно образование“ и текстът придобива следната редакция:

 1. Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето и поне единият от тях да има завършено средно образование.

1.3. Приема се §1 със следния текст:

 • 1. За лица по т.1.1. - родители на новородено/осиновено през 2020 г. и 2021 г. дете се определя срок до 31.01.2022 г. за подаване на заявление за отпускане на помощ, след което това им право се погасява.

 

 

 1. Докладна записка № 557/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Созопол  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №491

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА ,чл. 13, ал.4  от ЗРР, чл.21,ал1 от ППЗРР ,Общински съвет Созопол:

 

 1. Приема „План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021- 2027г.
 2. 2. Одобреният план за интегрирано развитие на общината да се представи пред Областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане по реда на чл13,ал.5 от ЗРР и чл.21,ал.2 от ППЗРР.
 3. Планът за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021- 2027г. и решението на Общински съвет Созопол за неговото приемане да се публикуват на интернет страницата на общината, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет в срок до пет работни дни от датата на решението за приемането му по реда на чл.21,ал.3 от ППЗРР.

 

Докладна записка № 558/12.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г. – м. март 2022 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №492

Общински съвет Созопол приема Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г.  – м. март 2022 г.

            Програмата да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

 

Докладна записка № 562/13.10.2021 г. от  д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №49

 1. Община Созопол да кандидатства за финансиране с проектно предложение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”
 2. Общински съвет дава съгласие в Проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ да участва като Бенефициент с партньор – една от страните донори – Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн или Исландия, отговарящ на изискванията на Насоките за кандидатстване по Програмата.
 3. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да организира изготвянето и представянето на необходимите документи, съгласно Насоките за кандидатстване по Програма на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, процедура "Енергийна ефективност в сгради" за кандидатстване с проектно предожение: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“.

 

 Докладна записка № 567/14.10.2021 г. от  д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №494

 1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ за територията на Община Созопол и възлага на Кмета на Община Созопол да определи със заповед поименния състав на комисията, съгласно утвърдените Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението от Председателя на Държавна агенция „ Безопасност на движението по пътищата“.
 2. Избира за представител в Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” към Общински съвет Созопол.

 

Докладна записка №578/20.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол.

Относно: Отмяна на Решение № 478/30.09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет – Созопол.

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №495

 

Общински съвет Созопол отменя Решение № № 478/ 30. 09.2021 г., обективирано в Протокол № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 Докладна записка № 565/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №496

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр.Черноморец – в частта за местни дейности за 2021 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както следва:

 

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 5 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било           увеличение        става

 • 10-00 – издръжка 36 000 лв. 5 000 лв.       41 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било           увеличение        става

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв. 5 000 лв.   15 000 лв.

 

1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” –намаление на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 831 „Управление контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 5 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                    било               намаление       става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 100 000 лв. 5 000 лв.         95 000 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                   намаление         става

 • § 52-06 – Изграждане на инфраструктурни

обекти:                                                                     100 000 лв.          5 000 лв.          95 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление                  става

-Проектиране и изграждане на автогара .,

гр. Черниморец, обект №246, по КП                     100 000 лв.           5 000 лв                                  95 000 лв

 

                                                                                

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №497

 1. 2. Въз основа на приетите решенияпо т.1 и заповеди №8-Z-1014/17.09.2021 г., на Кмета на община Созопол за служебна актуализация и заповед №РД-10-30/23.09.2021 г. на Директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Созопол, Общински съвет Созополутвърждавапромяна в поименниясписък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

 

                                                                                  било    увеличение               става

Общо капиталови разходи     :         2 228 749 лв.   245 571 лв.  2 474 320 лв.

в т.ч. от:

                                                                                  било    намаление                  става

-собствени средства за местни

Дейности                                                        1 011 925 лв.        5 000 лв.   1 006 925 лв.

 

                                                                                  било    намаление                  става

-средства по формула и средства

по стандарт                                                 73 520 лв.    320лв.       73 200 лв.

 

 

                                                                                  било    увеличение                става

-средства от другиизточници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди                                  37 985 лв.    250 891 лв.              288 876 лв.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №498

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част по бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр. Черноморец – в частта за местни дейности за 2021 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както следва:

 

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 5 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било           увеличение        става

 • 10-00 – издръжка 36 000 лв. 5 000 лв.       41 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                    било           увеличение        става

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв. 5 000 лв.   15 000 лв.

 

1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” –намаление на плана с 5 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 831 „Управление контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 5 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

 

 

                                                                                    било               намаление       става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 100 000 лв. 5 000 лв.         95 000 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                   намаление         става

 • § 52-06 – Изграждане на инфраструктурни

обекти:                                                                     100 000 лв.          5 000 лв.          95 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление                  става

-Проектиране и изграждане на автогара .,

гр. Черниморец, обект №246, по КП                     100 000 лв.           5 000 лв                                  95 000 лв

 

                                                                                

 

 1. 2. Въз основа на приетите решения по т.1 и заповеди №8-Z-1014/17.09.2021 г., на Кмета на община Созопол за служебна актуализация и заповед №РД-10-30/23.09.2021 г. на Директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Созопол, Общински съвет Созополутвърждавапромяна в поименниясписък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

 

                                                                       било               увеличение               става

Общо капиталови разходи:             2 228 749 лв.     245 571 лв. 2 474 320 лв.

в т.ч. от:

                                                                       било                намаление                  става

-собствени средства за местни

Дейности                                          1 011 925 лв.        5 000 лв.       1 006 925 лв.

 

                                                                       било                намаление                  става

-средства по формула и средства

по стандарт                                                 73 520 лв          320 лв.                               73 200 лв.

 

 

                                                                       било                увеличение                става

-средства от другиизточници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС и Заповеди                     37 985 лв.               250 891 лв.           288 876 лв.

 

 

 

 Докладна записка № 566/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. на община Созопол – II етап.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №499

 1. 1. Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022–2024 г.на община Созопол - ІI етап, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1.1. Приложение №8 –„Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2. Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2021 -2022 г.“ в лева;

1.3. Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на община Созопол“.

1.4. Приложение №7г – „Справка за разпределение на индикативния бюджет на проект“, както следва:

           -за проект „Канализация и ПСОВ с. Росен“;

           -за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Зидарово“

           -за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1212 I етап BGS 1212 село Атия - село Росен от км 0+000 до км 7+279.27“;

1.5. Приложение №8а – „Справка за разходите на общините във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19“

 

Докладна записка № 577/19.10.2021 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Извършване на компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №500

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

 

1.1.    Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение с 45 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление                става

 • 10-00 – издръжка 798 651 лв. 25 000лв.    773 651 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 156 980 лв. 25 000лв.      131 980 лв.

 

                                                                                    било              увеличение           става

 • 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 55 000 лв. 70 000 лв.    125 000 лв.

в т.ч.

 • § 42-14 – помощи по решение на Общинския съвет 55 000 лв. 70 000 лв. 125 000 лв.

в т.ч. за

- изплащане на еднократни помощи за

новороденодете в размер на 59 000 лв.

- изплащане на еднократни помощи

  за проведено лечение в размер на 11 000 лв.

 

1.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“- намаление с 25 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било             намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 215 000лв. 25 000 лв. 190 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-11 – храна 160 000 лв 25 000 лв.    135 000 лв.

 

1.3. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство,  комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ намаление с 20 000 лв. По параграфи, кактоследва:

 

                                                                                 било                намаление           става

 

 • 10-00 – издръжка 239 895 лв. 20 000 лв. 219 895 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – р-ди за външни услуги 50 000 лв. 20 000 лв.       30 000 лв.

                                                                                

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 Докладна записка №550/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „жилищна сграда“ и улична регулация  на улица с осови точки 5-6-7-8,  за осигуряване на транспортен достъп до процедираният поземлен имот.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №501

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „жилищна сграда“ и улична регулация  на улица с осови точки 5-6-7-8,  за осигуряване на транспортен достъп до процедираният поземлен имот.

            При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак. 40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%. Новопроектираната улица с осови точки 5-6-7-8, да се ситуира  като  продължение  на  улица  с  осови  точки 1-2-3-3а-3-4-5,  одобрена  със    Заповед №8-Z-1233/12.10.2017г., на Кмета на Община Созопол           

             Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №551/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.139, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №502

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от ЗГ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.139, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз  Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации , да се съобрази с плана за улична регулация, одобрена: от О.Т.1 ÷ О.Т.10, със ширина 8.00метра - със Заповед №1042/09.09.2004г., на Кмета на Община Созопол; от О.Т.7 ÷ О.Т.39, с ширина 8.00метра – с Решение №495 от Протокол №15/30.09.2016г., на Общински съвет Созопол, да се съобрази с влезлите в сила, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват

изискванията  на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, с:

“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 Докладна записка №552/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.135, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за изграждане на: в новообразуван УПИ XXXI -35.135 за „сгради за курорт и допълващи дейности“ и в новообразуван  УПИ XXXII -35.135 за „КОО“.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №503

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от ЗГ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.135, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за изграждане на: в новообразуван УПИ XXXI -35.135  „сгради за курорт и допълващи дейности“ и в новообразуван  УПИ XXXII -35.135  „КОО“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0  кота  корниз  Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации , да се съобрази с плана за улична регулация, одобрена: от О.Т.1 ÷ О.Т.10, със ширина 8.00метра - със Заповед №1042/09.09.2004 г., на Кмета на Община Созопол; от О.Т.7 ÷ О.Т.39, с ширина 8.00 метра – с Решение №495 от Протокол №15/30.09.2016 г., на Общински съвет Созопол, да се съобрази с влезлите в сила, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПРЗ.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №553/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр. Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище  на гр. Черноморец.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №504

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр. Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище на  гр. Черноморец, с трасе и сервитут в части от поземлени имоти с идентификатори: 81178.9.444, 81178.9.445, 81178.32.131, 81178.32.133, 81178.32.134, 81178.32.135, 81178.32.136, 81178.32.137, 81178.32.138, 81178.32.194, 81178.32.195, 81178.32.202, 81178.32.300, 81178.32.302, 81178.32.303, 81178.32.304, 81178.32.305, 81178.32.306, 81178.32.307, 81178.32.369, 81178.32.370, 81178.32.371, 81178.32.372, 81178.32.373, 81178.32.374, 81178.32.384, 81178.32.388, 81178.32.446, 81178.32.447, 81178.32.462, по КК на гр. Черноморец, землище на гр. Черноморец.

            Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването в  Държавен вестник. 

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 Докладна записка №554/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, землище на  гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“ .

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №505

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ, за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, землище на  гр. Созопол, ДП 4372488“, с трасе и сервитут в части от ПИ с идентификатори 67800.5.719, 67800.5.728 и 67800.5.815, по КК на гр. Созопол, общинска собственост.   
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

              Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

  Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

       

 Докладна записка №561/12.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака, община Созопол.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №506

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, извън границите на урбанизираните територии, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака, община Созопол.

            Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

 

 Докладна записка №564/13.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.174, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „вилни сгради“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №507

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.174, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „вилни сгради“, при спазване на следните  параметри на застрояване: плътност на застрояване 20%,   Кота  корниз  Н мак.= 7,00 метра, К инт. мак.=0,8  и  минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.

В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации , да се съобрази с плана за улична регулация от О.Т.544 ÷ О.Т.546, със ширина 4.00 метра,  одобрена със Заповед №505/12.05.2004 г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба

№8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: Министерството на културата – НИНКН, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка № 541/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл.№134.30, представляващи 25/525 кв.м. ид. ч. от поземлен имот, целият с площ 525 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №508

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 25/525 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.30 /сто тридесет и четири, точка, тридесет/ целият с площ 525 кв.м. /петстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „"За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от прз на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землището на с. Крушевец, по плана на новообразуваните имоти на зона §4, одобрен със Заповед № РД-09-302/14.07.2004 г., при граници и съседи: север: край на зона §4, изток: пл.№134.31, юг: пл. №134.33, запад: пл.№ 134.29.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Иван Стоянов Иванов, чрез продажба на: 25/525 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.30 /сто тридесет и четири, точка, тридесет/ целият с площ 525 кв.м. /петстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „"За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землището на с. Крушевец, по плана на новообразуваните имоти на зона §4, одобрен със Заповед № РД-09-302/14.07.2004 г., при граници и съседи: север: край на зона §4, изток: пл.№134.31, юг: пл. №134.33, запад: пл.№ 134.29.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕO049/06.10.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 480 лв./четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 Докладна записка № 542/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17, представляващи 47/597 кв.м. ид. ч. от поземлен имот целият с площ 597 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизизрана“, и начин на трайно ползване: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с. о. "Червенка", местност "Червенка".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №509

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 47/597 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот- седемнадесет/, целият с площ 597 кв.м. /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За вилна сграда, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с.о. Червенка, местност "Червенка", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 на изпълнителния директор на АГКК при граници и съседи: 81178.41.997, 81178.41.20, 81178.41.18. 81178.41.12, 81178.41.16.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Иван Димитров Димитров, чрез продажба на: 47/597 кв.м. ид. ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот- седемнадесет/, целият с площ 597 кв.м. /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За вилна сграда, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с.о. Червенка, местност "Червенка", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 на изпълнителния директор на АГКК при граници и съседи: 81178.41.997, 81178.41.20, 81178.41.18. 81178.41.12, 81178.41.16.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕO076/01.10.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 550 лв./две хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

            Докладна записка № 555/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов № 203, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Росен, местност „Росенец“, с площ 500 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №510

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с  Рещение № 321/09.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с пл. № 203 /двеста и три/ по плана на местност „Росенец“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Росенец“,  с площ 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване – "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)" при граници на имота: север: имот с пл. № 157, изток: край на зона § 4, юг: път, запад: път.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с планов № 203 /двеста и три/ по плана на местност „Росенец“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Росенец“,  с площ 500 кв. м. /петстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване – "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)" при граници на имота: север: имот с пл. № 157, изток: край на зона § 4, юг: път, запад: път.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021Е0071/09.09.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 13 400 лв. /тринадесет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 Докладна записка № 556/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.508, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 695 кв. м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №511

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.508 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и шест, поземлен имот - петстотин и осем/, с площ 695 кв.м./шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.128, 63015.506.134, 63015.506.389, 63015.506.587, 63015.506.129, 63015.506.477.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021Е0075/01.10.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 22 900 лв. /двадесет и две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка № 559/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.176, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 320 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване:"Ниско застрояване /до 10m/".

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №512

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 63015.503.176 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот - сто седемдесет и шест/, с площ 320 кв.м. /триста и двадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с трайно предназначение на територията: „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.174, 63015.503.143, 63015.503.180, 63015.503.178, 63015.503.177, 63015.503.175, 63015.503.173.

           

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.503.176 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот - сто седемдесет и шест/, с площ 320 кв.м./триста и двадесет квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, с. Атия, с трайно предназначение на територията: „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.174, 63015.503.143, 63015.503.180, 63015.503.178, 63015.503.177, 63015.503.175, 63015.503.173.

 

 1. Одобрява експертна оценка № 2021Е0080/06.10.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 10 540 лв. /десет хиляди петстотин и четиридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка № 560 /12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: изменение на Решение № 215 от 29.07.2020 г.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 513

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, изменя Решение № 215 от Протокол №10/29.07.2020 г.по следния начин:

 

            - Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 195/1 350 кв.м. ид. ч. /сто и деветдесет и пет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - триста седемдесет и две/, по КККР на с. Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 1 350 кв. м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията "Урбанизирана", начин на трайно ползване "Ниско застрояване /до 10m/", при граници и съседи:12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1.

            - Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Пламена Златинова Гъркова, чрез продажба на 195/1 350 кв.м. ид. ч. /сто и деветдесет и пет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - триста седемдесет и две/, по КККР на с. Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 г., на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 1 350 кв. м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията "Урбанизирана", начин на трайно ползване "Ниско застрояване /до 10m/", при граници и съседи:12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1.

            -Одобрява експертна оценка №2021ЕП078/06.10.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 370 лв./две хиляди триста и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

 

 1. Настоящето решение е неразделна част от Решение № 215 от Протокол №10/29.07.2020 г на Общински съвет - гр. Созопол.

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...