Вторник, 07 Декември 2021 08:06

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 30.11.2021 г.

     РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  30 НОЕМВРИ 2021 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с

РЕШЕНИЕ №514

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка № 612/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Даване на съгласие за парично дарение в полза на Военно формирование 54950 – Бургас

 Докладна записка №615/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас

Докладна записка №617/12.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Организация на предоставянето на социални услуги в община Созопол чрез създаване на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ към община Созопол  /КСУЗ/, като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Созопол

 Докладна записка № 619/12.11.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол  

относно: Кандидатстване с проектно предложениe за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“.

 Докладна записка №652/19.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 

IIДоклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

  

Докладна записка №618/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол, доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система.

Докладна записка №621/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Изразходването на възстановените средства от Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите - Бургас за внесените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в периода 01.03.2020-31.12.2020 г.

Докладна записка №622/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №597/03.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.122.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, местност “Казаково лозе“, землище на с. Росен, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за изграждане на: в четири от новообразуваните урегулирани поземлени имота „за вилни сгради“ и в един урегулиран поземлен имот „за сграда за обслужващи дейности“ и План за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 Докладна записка №598/03.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.2, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт и комплексно обществено обслужване“.

 Докладна записка №603/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.237, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни, равноплощни,  урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 Докладна записка №604/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имоти в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ. Созопол.

 Докладна записка №605/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Изменение и допълнение на Решение №407, обективирано с  Протокол №19/31.05.2021 год., на Общински съвет Созопол.

 Докладна записка №608/10.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ I-379, м. ”Чоплака”, землище на с. Равадиново, ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, м. ”Чоплака”, Община Созопол.

 Докладна записка №613/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Съгласуване на  схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол - бюст-паметник на Капитан Петко войвода

 Докладна записка №614/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Съгласуване на схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол - Паметна плоча на ген. Лермонтов. 

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №600/05.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.219, представляващи 19/1 485 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ, целият с площ 1 485 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ) „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване /до 10м/“, находящ се в община Созопол, село Крушевец, улица "Цар Борис I".

Докладна записка №609/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 Докладна записка №610/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.143, находящ се в община Созопол, село Атия, квартал Атия, площ 519 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

Докладна записка №611/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

   относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.174, находящ се в община Созопол, село Атия, площ 472 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

Докладна записка №620/12.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.140, находящ се в община Созопол, село Атия, целият с площ 586 квадратни метра (кв.м.), трайно предназначение на територията (ТПТ) "Урбанизирана" и начин на трайно ползване (НТП) "Ниско застрояване /до 10m/".

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка № 612/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: даване на съгласие за парично дарение в полза на Военно формирование 54950 - Бургас

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 515

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното управление и местната администрация дава съгласие община Созопол да дари на Военно формирование 54950 – Бургас сума в размер на 1000.00 /хиляда/ лева в рамките на бюджетната 2021 г.

         

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение с Военно формирование 54950 – Бургас.

 

Докладна записка №615/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 516

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобилите, като общата стойност на дарението не надвишава 2 000 /две хиляди/лева в рамките на бюджетната 2022 г.
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Дирекция „Жандармерия“ Бургас или друго определено тяхно звено, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Докладна записка №617/12.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

Относно: Организация на предоставянето на социални услуги в община Созопол чрез създаване на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ към община Созопол  /КСУЗ/ като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 517

 

 1. Дава съгласие, считано от 01.01.2022 г. да бъде разкрита нова местна дейност Д.589 – „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“, включена в Комплекса за „Социални услуги и здравеопазване“ по т.2.
 2. Създава Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ в община Созопол с административен адрес: гр.Созопол, пл.“Хан Крум“ №2 като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Созопол, считано от 01.01.2022г., който обединява следните:

2.1. Социални услуги:

 • Държавни дейности:
 • Център за обществена подкрепа;
 • Център за настаняване от семеен тип;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция;
 • Дневен център за деца с увреждания;
 • Социални услуги в домашна среда: Асистентска подкрепа;
 • Асистенти за лична помощ
 • Подкрепа за закрила на детето „Приеми ме“

 

 • Местни дейности:
 • Домашен социален патронаж;
 • Клубове на пенсионера, инвалиди и други

 

 • Направление здравеопазване:
 • Държавни дейности:
 • Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини;
 • Здравни кабинети, детски градини и училища;
 • Други дейности по здравеопазването;
 • Местни дейности:
 • Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина - „Детска млечна кухня“

 

2.3. Местна дейност Д.589 - „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“.

 

 1. 3. Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ се управлява от директор, чийто работодател е кметът на община Созопол.
 2. Определя директора на комплекса за второстепенен разпоредител с бюджет
 3. Комплексът за „Социални услуги и здравеопазване“ осъществява дейността си от името на община Созопол в рамките на предоставените му правомощия.
 4. Общински съвет Созопол одобрява структурата и числеността на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 5. Общински съвет Созопол съгласува Правилника за устройството и дейността на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ към община Созопол.  
 6. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Докладна записка № 619/12.11.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Кандидатстване с проектно предложениe за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „ Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 518

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол реши:

 1. Дава съгласие на Община Созопол да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“
 2. 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с подготовката и подаване на проектното предложение, посочено в т. 1 от настоящото решение.

 

Докладна записка №652/19.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 519 

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

1.На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2022 г. в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева.

II.Определя д-р инж. Румен Кисьов  за представител на Община Созопол в извънредното неприсъствено заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол  да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №618/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол, доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 520

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Созопол  дава съгласие кметът на Община Созопол  да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците с цел изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол, доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система на обща стойност 317 060 лв. /триста и седемнадесет хиляди и 60лв./

 

Докладна записка №621/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Изразходването на възстановените средства от Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите - Бургас за внесените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в периода 01.03.2020-31.12.2020 г.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 521

 1. Дава съгласие възстановените средства от РИОСВ – Бургас в размер на 349 460,84 лв. да се изразходват за дейности свързани с чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, свързани със събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, както и всички други относими разходи за календарната година за извършване на дейности по одобрената план - сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.
 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите компенсирани промени във връзка с взетото решение.

 

 Докладна записка №622/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 522

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2021г. с 950 000 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Наименование на приходи и параграфи             било               увеличение               става

 

І.Всичко собствени приходи                               17 084 824 лв.     950 000 лв.     18 034 824 лв

в т.ч.                                                                                   

-данъчни приходи                                                     8 049 176 лв    950 000 лв. 8 999 176 лв.

в т.ч.

 • 13-00– Имуществени и други

местни данъци                                                             7 875 876 лв.      950 000 лв.  8 825 876 лв.

от тях:

 

било              увеличение               става

 • § 13-04 – данък при придобиване на

имущество по дарения и възмезден начин             2 550 00 лв.    950 000 лв.     3 500 000 лв.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 523

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021г. в размер на 877 600 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

 

2.1.    Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение със 109 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                         819 774 лв.       109 000 лв.            928 774 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги               335 918лв.      79 000 лв.            414 918 лв.
 • § 10-62 - разходи за застраховки                  45 000 лв.         30 000 лв.              75 000 лв.

 

 

2.2. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 539 600 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – увеличение със 79 600 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                      122 000 лв.     79 600 лв.              201 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия                  70 000 лв.     79 600 лв.              149 600 лв.

 

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 210 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка                                 260 220 лв.        210 000 лв.             470 220 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                          210 220 лв.        210 000 лв.             420 220 лв.

 

 

- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ - увеличение с 250 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                           65 000 лв.    250 000 лв.            315 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                 49 000 лв.     100 000 лв.          149 000 лв.
 • § 10-30 – текущ ремонт                                    7 000 лв.     150 000 лв.                          157 000 лв.

 

 

2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 125 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ - увеличение със 75 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                        186 722 лв.       75 000лв.            261 722 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                     58 000 лв.    25 000 лв.                 83 000 лв.
 • § 10-16 – вода, горива и енергия                 70 000 лв.     50 000 лв.                      120 000 лв.

 

 

- Дейност 759 „Други дейности по културата“ - увеличение със 50 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                            130 929 лв.    25400лв.       156 329 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 107 599лв. 25 400 лв.  132 999 лв.

 

                                                                                    било             увеличение               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                            13 500 лв.              24 600 лв.              38 100 лв.

в т.ч.

                                                                                 било               увеличение             става

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                   0 лв.               24 600 лв.           24 600 лв.

- Коледна елха

нов обект № 351 по капиталова програма             0 лв.               24 600 лв.          24 600 лв.

 

 

2.4. Функция Икономически дейности и услуги“ – увеличение със 104 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 837 „Дейности по водния транспорт” – увеличение с 47 563 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                 било               увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               0 лв.               47 563 лв.                                 47 563 лв

в т.ч.

 • §52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти                                        0 лв.               47 563 лв.                                   47 563 лв.

- Инвестиции в рибарско пристанище

град Созопол- терминал 1,

обект по капиталова програма № 1325                 0 лв.               47 563 лв.              47 563 лв.

 

 

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 56 437 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                        162 000 лв.    90 000 лв.           252 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                    31 000 лв.    50 000 лв.              81 000 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги             100 000 лв.     40 000 лв.            140 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               136 063 лв.     33 563 лв.              102 500 лв

в т.ч.

                                                                                 било               увеличение             става

 • §52-04 – придобиване на

транспортни средства                                             50 000 лв.       14 000 лв.           64 000 лв.

- Репатриращ автомобил.

нов обект № 347 по капиталова програма                  0 лв.          14 000 лв.          14 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление              става

 • §52-06 – изграждане на

Инфраструктурни обекти                                       86 063 лв.         47 563лв.          38 500 лв.

- Инвестиции в рибарско пристанище

град Созопол- терминал 1,

обект по капиталова програма № 1325                 47 563 лв.         47 563лв.                    0 лв.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 524

          3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Кметство Черноморец в размер на 44 000 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

 

3.1 Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение със 16 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 1 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка                                  149 000 лв.        1 000лв.              150 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                            149 000 лв.   1 000 лв.            150 000 лв.

 

 

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – увеличение с 15 000  лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка                                       41 000 лв.      1 000 лв.           42 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 15 000 лв.     1 000 лв.            16 000 лв.

 

                                                                                 било               увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               0 лв.               14 000 лв.                                 14 000 лв

в т.ч.

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                  0 лв.               14 000 лв.                                   14 000 лв.

- Придобиване и монтаж на нова

градска тоалетна, гр.Черноморец,

нов обект № 349 по капиталова програма           0 лв.                14 000 лв.             14 000 лв.

 

 

3.2. Функция Икономически дейности и услуги“ – увеличение с 28 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 28 000 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                        8 000 лв.     19 000 лв.              27 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт 0 лв. 19 000 лв.              19 000 лв.

 

                                                                                 било               увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               0 лв.                9 000 лв.                      9 000 лв

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване машини и съоръжения                        0 лв.               9 000 лв.                9 000 лв.

- Климатици за зала град Черноморец, 2 бр.

нов обект № 348 по капиталова програма           0 лв.                9 000 лв.                9 000 лв.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 525

 

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на ОП „Общински гори и озеленяване” в размер на 28 400 лв. - дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в частта за капиталови разходи по параграфи, както следва:

                                                                        било             увеличение            става

 • 53-00 – придобиване на нематериални

дълготрайни активи                                                0 лв             28 400 лв.                                     28 400 лв.

в т.ч.

 • § 53-09 – Придобиване на други нематериални

дълготрайни активи,                                                  0 лв.             28 400 лв.             28 400 лв

-Изготвяне на горскостопански план на горите

собственост на община Созопол,

нов обект № 350 по капиталова програма             0 лв.               28 400 лв                                      28 400 лв

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 526

 1. Въз основа на приетите решения по т.2.4, т.3.1, т.3.2 и т.4, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

                                                                     било                увеличение                 става

 

Общо капиталови разходи:                     2 474 320 лв.        90 000 лв. 2 564 320 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

дейности                                                      1 006 925 лв.      90 000лв.        1 096 925 лв.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 527

 

Общински съвет Созопол актуализира плана на приходната и разходната част по бюджета на община Созопол за 2021г., както следва:

 

По приходи

 

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на община Созопол за 2021г. с 950 000 лв. по видове и параграфи, както следва:

 

Наименование на приходи и параграфи             било               увеличение               става

 

І.Всичко собствени приходи                                    17 084 824 лв.                       950 000 лв.     18 034 824 лв

в т.ч.                                                                                   

-данъчни приходи                                                     8 049 176 лв.              950 000 лв.  8 999 176 лв.

в т.ч.

 • 13-00– Имуществени и други

местни данъци                                                             7 875 876 лв.              950 000 лв.     8 825 876 лв.

от тях:

 

било              увеличение               става

 • § 13-04 – данък при придобиване на

имущество по дарения и възмезден начин             2 550 00 лв.                950 000 лв.     3 500 000 лв.

 

 

По разходи

 

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2021г. в размер на 877 600 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

 

2.1.    Функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация” - увеличение със 109 000 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                    819 774 лв.       109 000 лв.            928 774 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги       335 918лв.     79 000 лв.            414 918 лв.
 • § 10-62 - разходи за застраховки            45 000 лв.         30 000 лв.              75 000 лв.

 

 

2.2. Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение с 539 600 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – увеличение със 79 600 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                         122 000 лв.      79 600 лв.              201 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия                   70 000 лв.      79 600 лв.              149 600 лв.

 

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 210 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка                                 260 220 лв.        210 000 лв.             470 220 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                           210 220 лв.        210 000 лв.             420 220 лв.

 

 

- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ - увеличение с 250 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                          65 000 лв.    250 000 лв.            315 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                49 000 лв.      100 000 лв.          149 000 лв.
 • § 10-30 – текущ ремонт                                   7 000 лв.    150 000 лв.                157 000 лв.

 

 

2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 125 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ - увеличение със 75 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                       186 722 лв.      75 000 лв.              261 722 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                  58 000 лв.     25 000 лв.              83 000 лв.
 • § 10-16 – вода, горива и енергия                70 000 лв.  50 000 лв.            120 000 лв.

 

 

- Дейност 759 „Други дейности по културата“ - увеличение със 50 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                       130 929 лв.      25 400 лв.              156 329 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги             107 599лв.          25 400 лв.              132 999 лв.

 

                                                                                    било             увеличение               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                            13 500 лв.              24 600 лв.              38 100 лв.

в т.ч.

                                                                                 било               увеличение             става

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                   0 лв.               24 600 лв.           24 600 лв.

- Коледна елха

нов обект № 351 по капиталова програма             0 лв.               24 600 лв.          24 600 лв.

 

 

2.4. Функция Икономически дейности и услуги“ – увеличение със 104 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 837 „Дейности по водния транспорт” – увеличение с 47 563 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                 било               увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               0 лв.               47 563 лв.                                 47 563 лв

в т.ч.

 • §52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти                                        0 лв.               47 563 лв.                                   47 563 лв.

- Инвестиции в рибарско пристанище

град Созопол- терминал 1,

обект по капиталова програма № 1325                 0 лв.               47 563 лв.              47 563 лв.

 

 

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 56 437 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                           162 000 лв.     90 000 лв.           252 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                        31 000 лв.    50 000 лв.              81 000 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги                100 000 лв.        40 000 лв.            140 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               136 063 лв.     33 563 лв.               102 500 лв

в т.ч.

                                                                                 било               увеличение             става

 • §52-04 – придобиване на

транспортни средства                                             50 000 лв.       14 000 лв.           64 000 лв.

- Репатриращ автомобил.

нов обект № 347 по капиталова програма                  0 лв.          14 000 лв.          14 000 лв.

 

                                                                                 било               намаление              става

 • §52-06 – изграждане на

Инфраструктурни обекти                                       86 063 лв.         47 563лв.          38 500 лв.

- Инвестиции в рибарско пристанище

град Созопол- терминал 1,

обект по капиталова програма № 1325                 47 563 лв.         47 563лв.                    0 лв.

 

 

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Кметство Черноморец в размер на 44 000 лв. в частта за местни дейности, и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

 

3.1 Функция „Жилищно строителство, благоуствройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” увеличение със 16 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 1 000 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка                                149 000 лв.        1 000лв.              150 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                         149 000 лв.       1 000 лв.            150 000 лв.

 

 

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – увеличение с 15 000  лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                 било                увеличение          става

 • 10-00 – издръжка                                        41 000 лв.   1 000 лв.           42 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги               15 000 лв.     1 000 лв.            16 000 лв.

 

                                                                                 било               увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               0 лв.               14 000 лв.                                 14 000 лв

в т.ч.

 • §52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                  0 лв.               14 000 лв.                                   14 000 лв.

- Придобиване и монтаж на нова

градска тоалетна, гр.Черноморец,

нов обект № 349 по капиталова програма           0 лв.                14 000 лв.             14 000 лв.

 

 

3.2. Функция Икономически дейности и услуги“ – увеличение с 28 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

 

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 28 000 лв. по параграфи и обекти , както следва:

                                                                                    било             увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                                            8 000 лв.    19 000 лв.              27 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                   0 лв.      19 000 лв.              19 000 лв.

 

                                                                                 било               увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                               0 лв.                9 000 лв.                                  9 000 лв

в т.ч.

 • §52-03 – придобиване на друго

оборудване машини и съоръжения                        0 лв.               9 000 лв.                9 000 лв.

- Климатици за зала град Черноморец, 2 бр.

нов обект № 348 по капиталова програма           0 лв.                9 000 лв.                9 000 лв.

 

 

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на ОП „Общински гори и озеленяване” в размер на 28 400 лв. - дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в частта за капиталови разходи по параграфи, както следва:

                                                                        било             увеличение            става

 • 53-00 – придобиване на нематериални

дълготрайни активи                                                0 лв             28 400 лв.                                     28 400 лв.

в т.ч.

 • § 53-09 – Придобиване на други нематериални

дълготрайни активи,                                                  0 лв.             28 400 лв.             28 400 лв

-Изготвяне на горскостопански план на горите

собственост на община Созопол,

нов обект № 350 по капиталова програма             0 лв.               28 400 лв                                      28 400 лв

 

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.2.4, т.3.1, т.3.2 и т.4, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на Община Созопол за 2021 г./Приложение №1/,

                                                                     било                увеличение                 става

 

Общо капиталови разходи:                 2 474 320 лв.            90 000 лв.            2 564 320 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

Дейности                                                  1 006 925 лв.     90 000 лв.                        1 096 925 лв.

 

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 Докладна записка №597/03.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.122.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, местност “Казаково лозе“, землище на с. Росен, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за изграждане на: в четири от новообразуваните урегулирани поземлени имота „за вилни сгради“ и в един урегулиран поземлен имот „за сграда за обслужващи дейности“ и План за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 528

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от

Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план:

 – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.122.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, местност “Казаково лозе“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението на земеделската земя, като се обособят пет нови урегулирани поземлени имота, с отреждане и  изграждане на:

 • в новообразуван урегулиран поземлен имот  I122.32 - „вилна сграда“,
 • в новообразуван урегулиран поземлен имот  II122.32 - „вилна сграда“,
 • в новообразуван урегулиран поземлен имот  III122.32 - „вилна сграда“,
 • в новообразуван урегулиран поземлен имот  IV122.32 - „вилна сграда“, при спазване сервитута на електропровода „Извод „Веселие“ – Приморско“,
 • в новообразуван урегулиран поземлен имот  V122.32 - „сграда за обслужващи дейности“, като линията на застрояване в югоизточна посока, към регулационната граница с уличната регулация, се ситуира на отстояние минимум 3.00 метра, по нанесената корекция в зелен цвят, на чертеж 3/3 – план регулация и застрояване,

и План за улична регулация, на улица с осови точки 1б - 1а, с ширина 7.50 метра (6.00 метра ширина на уличното платно и тротоар едностранно от 1.50 метра),  до връзка с  осова точка 1(от регулационния план на с. Росен).

           При изработване на Подробния устройствен план – план регулация и застрояване, за петте новообразувани урегулирани поземлени имоти,  да  се  спазят следните  параметри на  застрояване: плътност  на  застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към Подробния устройствен план – план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона

за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасето и сервитута на техническата

инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

            Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №598/03.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.2, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт и комплексно обществено обслужване“.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 529

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.2, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „Сгради за отдих и курорт, и Комплексно обществено обслужване “.

Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработи при спазване на следните  параметри на застрояване: за частта от  поземленият имот попадаща в охранителна зона „А“  -  плътност  на  застрояване  20%,  К. инт. мак. = 0,5,   Кота   корниз  Н мак.= 7,50 метра , площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, за частта от поземленият имот попадаща в охранителна зона „Б“ - плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз        Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. При изработване на проекта, линията на застрояване, в новообразуваният урегулиран поземлен имот ХХХIII-35.2, да е котирана на отстояние 10.00 метра, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя, от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за пътищата.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

               В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване..

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №603/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.237, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни, равноплощни,  урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 530

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.237, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни, равноплощни, урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

             За да се гарантира нормалното функциониране на територията и във връзка с разпоредбите на чл.80, ал.1, ал.2 и ал.5, т.1 от Закона за устройство на територията, с проекта за Подробен устройствен план, да се ушири прилежащата второстепенна улица, като се осигури платно с ширина 5.00 метра и тротоар едностранно с ширина 1.50 метра., за сметка на поземлен имот 81178.6.237, съгласно приложеното  графично предложение.

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз      Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията

 

 

Докладна записка №604/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имоти в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ. Созопол.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 531

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имоти в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ. Созопол.

             Подробният устройствен план – парцеларен план да се изработи при спазване на  изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД  и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имоти в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ. Созопол.    
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

  Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

  Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №605/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Изменение и допълнение на Решение №407, обективирано с  Протокол №19/31.05.2021 год., на Общински съвет Созопол.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 532

 1. Изменя и допълва Решение №407, обективирано в Протокол №19/31.05.2021 год., на Общински съвет Созопол, като разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.50.136, 67800.50.137 и 67800.50.221, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия в зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Куку баир“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят два нови, равноплощни, самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане  за изграждане на „вилни сгради“.

            Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се изработи при  спазване  на  допустимите  показатели  за застрояване,  за устройствена  зона  Ов1 (7), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“  от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра,  К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към  проекта да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, като при необходимост да се изработи план за улична регулация, да се съобрази с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.    

 

Докладна записка №608/10.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

 

Относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ I-379, м. ”Чоплака”, землище на с. Равадиново, ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, м. ”Чоплака”, Община Созопол.

  Общински съвет Созопол прие

                                                   РЕШЕНИЕ № 533

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 131 и чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I-379, м. ”Чоплака”, землище на с. Равадиново, ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, м. ”Чоплака”, Община Созопол, с което се предвижда от УПИ I-379, м. ”Чоплака”, землище на с. Равадиново, ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново да се обособят два нови УПИ, както следва: УПИ I-23.56, с площ 98252м2, с отреждане „за регионално депо за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци”, с предвидено в него запазване на съществуващите сгради и ново свободно застрояване с градоустройствени показатели за предимно производствена устройствена зона - Пп, както следва: Височина Н до 15м/1ет./, Пзастр до 10%, Кинт до 0.1, Позел мин. 20% и УПИ III-23.56 с площ 17515м2, с отреждане „за инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци”, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, с градоустройствени показатели за предимно производствена устройствена зона - Пп, както следва: Височина Н до 15м/1ет./, Пзастр до 20%, Кинт до 0.5, Позел мин. 20%.

                                                                   

Докладна записка №613/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

относно: Съгласуване на  схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол - бюст-паметник на Капитан Петко войвода

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 534

 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, одобрява приложената към настоящето предложение схема, отразяваща местоположението на мемориалния обект на територията на гр. Созопол и разрешава поставянето на бюст-паметник на Капитан Петко войвода  съгласно Вариант 5, на площад Черно море в югоизточната част на поземлен имот 67 508 .504.224    
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да предложи на Министерството на културата за съгласуване поставянето на мемориалния обект.

 

Докладна записка №614/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Съгласуване на схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол - Паметна плоча на ген. Лермонтов.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 535

 

 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, одобрява приложената към настоящето предложение схема, отразяваща местоположението на мемориалния обект на територията на гр. Созопол и  разрешава поставянето на Паметна плоча на ген. Лермонтов – „Мемориален кръст Освободителите на гр. Созопол 1878“ в обхвата на общински път BGS 1210, съставляващ общински Поземлен имот 67800.36.42 пред ПИ 67800.36.12.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да предложи на Министерството на културата за съгласуване поставянето на мемориалния обект.

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Докладна записка №600/05.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.219, представляващи 19/1 485 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ, целият с площ 1 485 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ) „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване /до 10м/“, находящ се в община Созопол, село Крушевец, улица "Цар Борис I"

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 536

Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8 ал.9 от  ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.”, приета с № 321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 19/1 485 кв.м. ид. ч. /деветнадесет квадратни метра идеални части/ от ПИ, с идентификатор 40124.501.219 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - двеста и деветнадесет/, целият с площ 1 485 кв. м. /хиляда четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/. ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „Ниско застрояване /до 10 м/“, находящ се в община Созопол, село Крушевец, ул. "Цар Борис I" по КККР одобрени с Заповед РД-18-772/01.11.2019 год. на ИД на АГКК, при граници и съседи: 40124.501.223, 40124.501.1014, 40124.501.962, 40124.501.725, 40124.501.220.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Стоян Диханов Георгиев, чрез продажба на: 19/1 485 кв.м. ид. ч. /деветнадесет квадратни метра идеални части/ от ПИ, с идентификатор 40124.501.219 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - двеста и деветнадесет/, целият с площ 1 485 кв. м. /хиляда четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/. ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: „Ниско застрояване/до 10 м/“, находящ се в община Созопол, село Крушевец, ул. "Цар Борис I" по КККР одобрени с Заповед РД-18-772/01.11.2019 год. на ИД на АГКК, при граници и съседи: 40124.501.223, 40124.501.1014, 40124.501.962, 40124.501.725, 40124.501.220.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО040/03.06.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия, относно сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №609/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 

Общински съвет Созопол прие

                                                    РЕШЕНИЕ №537   

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021г. на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират, съгласно Приложение № 1.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/ дава своето съгласие да се предоставят под наем за стопанската 2021г./2022г. имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират съгласно Приложение №1, като определя размера на наемната цена съгласно средно годишно рентно плащане.

Докладна записка №610/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.143, находящ се в община Созопол, село Атия, квартал Атия, площ 519 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

Общински съвет Созопол прие

                                                    РЕШЕНИЕ №538   

 1. Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 год. на Общински съвет - град Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.503.143 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и три/, с площ 519 кв.м. /петстотин и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия, квартал Атия с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, и Заповед № КД-14-02-1350/13.10.2009 год. на СГКК, при граници на имота: 63015.503.144, 63015.503.142, 63015.503.137, 63015.503.134, 63015.503.133.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.143 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и три/, с площ 519 кв.м. /петстотин и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия, квартал Атия с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, и Заповед № КД-14-02-1350/13.10.2009 год. на СГКК, при граници на имота: 63015.503.144, 63015.503.142, 63015.503.137, 63015.503.134, 63015.503.133.
 3. Одобрява Експертна оценка № 2021ЕО085/05.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 17 100 лв. /седемнадесет хиляди и сто лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №611/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.174, находящ се в община Созопол, село Атия, площ 472 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

Общински съвет Созопол прие

                                                    РЕШЕНИЕ №539   

 

 1. Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 год. на Общински съвет - град Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.503.174 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто седемдесет и четири/, с площ 472 кв.м. /четиристотин седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.144, 63015.503.143, 63015.503.176, 63015.503.128, 63015.503.175, 63015.503.173.

           

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.174 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто седемдесет и четири/, с площ 472 кв.м. /четиристотин седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.144, 63015.503.143, 63015.503.176, 63015.503.128, 63015.503.175, 63015.503.173.
 2. Одобрява Експертна оценка № 2021ЕО084/04.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 15 550 лв. /петнадесет хиляди петстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №620/12.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол

относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.140, находящ се в община Созопол, село Атия, целият с площ 586 квадратни метра (кв.м.), трайно предназначение на територията (ТПТ) "Урбанизирана" и начин на трайно ползване (НТП) "Ниско застрояване /до 10m/".

 

                                      Общински съвет Созопол прие

                                                    РЕШЕНИЕ №540   

1 Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8  ал.9 от  ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.503.140 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто и четиридесет/, с площ 586 кв.м. /петсотин осемдесет и шест квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, село Атия с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.139, 63015.503.132, 63015.503.141, 63015.503.144.

 1. Общински съвет – град Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 37, ал. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.140 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто и четиридесет/, с площ 586 кв.м. /петсотин осемдесет и шест квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, село Атия с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.139, 63015.503.132, 63015.503.141, 63015.503.144.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021EO064/29.07.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 19 310 лв. /деветнадесет хиляди триста и десет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...