Петък, 31 Декември 2021 10:56

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 22.12.2021 г.

     РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  22 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с

РЕШЕНИЕ №541

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка № 664/01.12.2021 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно:

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.

Докладна записка №665/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“

Докладна записка №687/07.12.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложениe „ Благоустрояване на селищен парк в кв. Атия – УПИ 63015.503.83 “, с. Атия, общ. Созопол“  за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

 

 1. II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №701/14.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

 

iiI. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №657/30.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир – Равадиново“, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205 т. 2 от ЗУТ.

 

Докладна записка №668/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на части от поземлени имоти, с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310, 67800.8.1113 - общинска публична собственост, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „за трафопост“.
 2. Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица. С изменението се заличават осови точки 22 и 23.
 3. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица с осови точки 28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“.

 

 1. IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №663/01.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.267, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №666/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен № 134.223, землище на с. Крушевец, община Созопол

Докладна записка №669/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.45, с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол

 

Докладна записка №670/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  части от обект – общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 12 кв.м. /дванадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –

„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

 

Докладна записка №671/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект общинска собственост , представляващ помещение-офис с площ от 13 кв.м. /тринадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

 

Докладна записка №672/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.194,  с адрес: община Созопол, село Атия, площ 2 548 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

 Докладна записка №673/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик върху поземлен имот (ПИ), с идентификатор 12975.501.393, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к.8157, ул. “Лазур“ №10, с площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията  (ТПТ): "Урбанизирана" и начин на трайно ползване (НТП) „Ниско застрояване /до 10м/“. 

 

Докладна записка №677/06.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в

 

Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.133, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №682/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Поправка чрез сключването на анекс към Договор за покупко-продажба на

недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год. сключен между Община Созопол и Нора Тодорова Миланова

Докладна записка №683/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

безвъзмездно отдаване за срок от 1 (една) година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.1.6, с площ 68 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект "За офис",  с адрес: общ. Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 4, ет. 0;

 

Докладна записка №684/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.459, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 484 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №685/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.6, с площ от 38,16 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул.

"Републиканска".

 

Докладна записка №686/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.7, с площ от 37 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 

 1. V. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Докладна записка №689/07.12.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на община Созопол относно:

Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Наредбата за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Созопол.

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка № 664/01.12.2021 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно:

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 542

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал.2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г., като отчета следва да бъде публикуван на интернет - страницата на Общински съвет Созопол.

 

Докладна записка №665/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 543

 1. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Общински съвет Созопол приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“, съгласно Приложение №2, което е неразделна част от настоящото решение
 3. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Докладна записка №687/07.12.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложениe „ Благоустрояване на селищен парк в кв. Атия – УПИ 63015.503.83 “, с. Атия, общ. Созопол“ за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 544

 1. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства по Проект „Красива България” за бюджет 2022 г. по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, с проектно предложение с наименование: „ Благоустрояване на селищен парк в кв. Атия – УПИ 63015.503.83 с. Атия, общ. Созопол“
 2. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да осигури съфинансиране по проекта в размер до 96 000 лв. през 2022 г.
 3. След реализацията на проекта предназначението на целевия обект да не се променя за срок от минимум 5 години.

 

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №701/14.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 545

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол за 2021 г. в частта за държавни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

       1.1. Функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” - компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                                било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 60 617 лв. 2 000 лв.      58 617 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия 8 000 лв.          2 000 лв.                                 6 000 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  40 600 лв.       2 000 лв.   42 600 лв.

в т.ч.

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни било              увеличение          става

материални активи                                                               0 лв.                     2 000 лв.           2 000 лв.

-Шатра, нов обект № 354 от капиталова програма                          0 лв.       2 000 лв.           2 000 лв.

 

       1.2. Функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 680 947 лв. 2 962 лв.  677 958 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 105 441 лв. 2 962 лв.                       102 479 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  12 399 лв.      2 962 лв.       15 361 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било              увеличение          става

Машини и съоръжения                                                        0 лв.                     2 962 лв.           2 962 лв.

-Контролер за достъп, 2 бр.

нов обект № 396 от капиталова програма                    0 лв.      2 962 лв.       2 962 лв.

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 546

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

       2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 29 916 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 10-00 – издръжка 315 000 лв.                   87 996 лв.       227 004 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 149 000 лв.     87 996 лв.           61 004 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                                     0 лв.          58 080 лв.     58 080 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         0 лв.            58 080 лв.  58 080 лв.

-Изграждане на ограда от шумоизолационни

Панели в кв. 81, гр. Созопол,

нов обект № 353 по капиталова програма                0 лв.            58 080 лв.  58 080 лв.

 

 

2.2. Функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – увеличение с 29 916 по параграфи, както следва:

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                              102 500 лв.               29 916 лв.                        132 416 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било                 увеличение             става

машини и съоръжения                                               0 лв.            27 216 лв.      27 216 лв. 

-Доставка и монтаж на билбордове за обект

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната

система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец,

община Созопол,

нов обект № 352 от капиталова програма                0 лв.              27 216 лв.          27 216 лв.

 

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         38 500 лв.          2 700 лв.          41 200 лв.

-Реконструкция на градски парк кв. 81,

гр. Созопол/т.ч. локален ремонт и монтаж на комбинирана

рампа/, обект № 327 от капиталова програма          25 000 лв.           2 700 лв.       27 700 лв.

 

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 547

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.2.1, т.2.2, заповед с номер 8-Z-1253/18.11.2021г. на кмета на община Созопол и заповед с номер РД-10-233/10.12.2021 на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), недълготрайни материални активи (НДМА) и основен ремонт на община Созопол за 2021 г./Приложение №1/

 

                                                                        било           увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:                    2 564 320 лв.      155 681 лв.                         2 720 001 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                           1 096 925 лв.       87 996 лв.      1 184 921 лв.

            средства по формула и средства

            по стандарт                                                  73 200 лв.           4 962 лв.         78 162 лв.

средства от други източници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС                                                   255 891 лв.           62 723 лв.                               318 614 лв.

 

 

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 548

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол за 2021 г. в частта за държавни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

       1.1.Функция „Отбрана и сигурност”, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” - компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 60 617 лв. 2 000 лв.                          58 617 лв.

в т.ч.

 • § 10-16 – вода, горива и енергия 8 000 лв.          2 000 лв.                              6 000 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  40 600 лв.        2 000 лв.  42 600 лв.

в т.ч.

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни било              увеличение          става

материални активи                                                           0 лв.   2 000 лв.       2 000 лв.

-Шатра, нов обект № 354 от капиталова програма                       0 лв.          2 000 лв.           2 000 лв.

 

       1.2.Функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – компенсирани промени в обема на общите разходи за дейността, по обекти и параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 680 947 лв. 2 962 лв.  677 958 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали 105 441 лв. 2 962 лв.                        102 479 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било              увеличение         става

материални активи                                                  12 399 лв.        2 962 лв.  15 361 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било              увеличение          става

Машини и съоръжения                                                      0 лв.  2 962 лв.       2 962 лв.

-Контролер за достъп, 2 бр.

нов обект № 396 от капиталова програма                  0 лв.        2 962 лв.       2 962 лв.

 

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

 

       2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 29 916 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление           става

 • 10-00 – издръжка 315 000 лв.    87 996 лв.       227 004 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 149 000 лв.    87 996 лв.         61 004 лв.

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                                     0 лв.              58 080 лв.      58 080 лв.

в т.ч.

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         0 лв.            58 080 лв.        58 080 лв.

-Изграждане на ограда от шумоизолационни

Панели в кв. 81, гр. Созопол,

нов обект № 353 по капиталова програма                0 лв.            58 080 лв.         58 080 лв.

 

 

2.2. Функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – увеличение с 29 916 по параграфи, както следва:

 

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни било                 увеличение            става

материални активи                                                102 500 лв.           29 916 лв.       132 416 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване било                 увеличение             става

машини и съоръжения                                               0 лв.            27 216 лв.       27 216 лв. 

-Доставка и монтаж на билбордове за обект

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната

система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец,

община Созопол,

нов обект № 352 от капиталова програма                0 лв.           27 216 лв.      27 216 лв.

 

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни било                 увеличение             става

обекти                                                                         38 500 лв.          2 700 лв.          41 200 лв.

-Реконструкция на градски парк кв. 81,

гр. Созопол/т.ч. локален ремонт и монтаж на комбинирана

рампа/, обект № 327 от капиталова програма          25 000 лв.          2 700 лв.            27 700 лв.

 

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.2.1, т.2.2, заповед с номер 8-Z-1253/18.11.2021г. на кмета на община Созопол и заповед с номер РД-10-233/10.12.2021 на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), недълготрайни материални активи (НДМА) и основен ремонт на община Созопол за 2021 г./Приложение №1/

 

                                                                        било           увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:                   2 564 320 лв.          155 681 лв.                      2 720 001 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                       1 096 925 лв.           87 996 лв        1 184 921 лв.

            средства по формула и средства

            по стандарт                                                        73 200 лв.         4 962 лв.          78 162 лв.

средства от други източници

на финансиране:

в т.ч.

ПУДООС                                                      255 891 лв.                                62 723 лв.          318 614 лв.

 

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №657/30.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир – Равадиново“, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205 т. 2 от ЗУТ.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 549

т. 1.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 112 ал. 1 и ал. 2, т. 10 от ЗУТ, чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ

Общински съвет – Созопол, одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир-Равадиново“, като се предвижда следното :

 • С ПУП-ПРЗ се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер І-13.21 с площ 484 кв.м. в местност “Добровица”, землище гр. Созопол, с отреждане „За техническа инфраструктура” при запазване на съществуващата сграда с идентификатор 67800.13.21.1 с площ 56 кв.м. и функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и канализация. Въвежда се устройствена зона „Т“ – за техническа инфраструктура и параметри на застрояване : Нмах= 5.00 м, /1ет./, Пзастр.= 20%, Кинт.= 0,5 и Позел.= 50% по приложения ПУП-ПРЗ.

            ПУП да се публикува  на интернет страницата на общината на основание чл.129 ал.5 от ЗУТ.

С Решение №242 от Протокол №11/09.09.2020 г. на Общински съвет – Созопол, ПУП-ПРЗ е обявен като общински обект от първостепенно значение, предвид което Решението за одобряване може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването по реда на чл.149 ал.1 от АПК във връзка с чл. 215 ал. 4 и ал. 7 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас.

 

т. 2.  След приключване на отчуждителната процедура, на основание чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС, Общински съвет - Созопол определя новообразувания УПИ І-13.21 в м. “Добровица“, з-ще на гр. Созопол, с проектен идентификатор 67800.13.620, с площ 484 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение; да е за публична общинска собственост, като имот предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

Докладна записка №668/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на части от поземлени имоти, с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310, 67800.8.1113 - общинска публична собственост, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „за трафопост“.
 2. Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица. С изменението се заличават осови точки 22 и 23.
 3. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица с осови точки 28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 550

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на части от ПИ с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310 - земеделска територия и ПИ 67800.8.1113  по КК на гр. Созопол - урбанизирана територия, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, за промяна предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „за трафопост“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на улична регулация и нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване, в съответствие с допустимите за устройствена зона Ок4(11), по действащ ОУП на Община Созопол и охранителна зона „А“  от ЗУЧК, както следва: Височина Н до 7.50 м /2ет/, Пзастр до 20%, Кинт до 0.5 и Позел мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.  

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2, във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ  с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 108, ал. 2, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи проект на  изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002 г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица.   С изменението се заличават осови точки 22 и 23.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 108, ал. 2, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи проект на „Второстепенна улица с осови точки  28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост - общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“. 
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване, изменение на ПУП-план за улична регулация и ПУП- план за улична регулация.
 4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

               Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал. 4 от ЗУТ.

 

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка №663/01.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.267, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 551

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 75 кв.м. ид.ч. /седемдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.267/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста шестдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 475 кв.м./ четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ), при граници и съседи 63015.506.268, 63015.506.269, 63015.506.589, 63015.506.387

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Росен Иванов Кавръков и Кремена Живкова Тяснова чрез продажба на: 75 кв.м. ид.ч. /седемдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.267/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – двеста шестдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 475 кв.м./ четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ) при граници и съседи 63015.506.268, 63015.506.269, 63015.506.589, 63015.506.387
 2. Одобрява експертна оценка №2021ЕО096 на независим лицензиран оценител в размер на 2470,00 лв. /две хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба

 

Докладна записка №666/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен № 134.223, землище на с. Крушевец, община Созопол

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 552

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 109 кв.м. ид.ч. /сто и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 134.223/ЕКАТТЕ - сто тридесет и четири, точка - двеста двадесет и три, по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в землище на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 872 кв.м./ осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ) , при граници и съседи - Север: пл. №134.230, пл.№134.224, Изток: улица, Юг: пл.134.222, Запад: пл. №134.231

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Михаил Стоянов Шопов и Мара Стаматова Шопова чрез продажба на: 109 кв.м. ид.ч. /сто и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 134.223 /ЕКАТТЕ - сто тридесет и четири, точка - двеста двадесет и три, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в землище на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 872 кв.м./ осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих съгласно § 4 от преходни и заключителни разпоредби от закона за стопанисване и ползване на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ), при граници и съседи - Север: пл.№134.230, пл.№134.224, Изток: улица, Юг: пл.134.222, Запад: пл.№134.231

 

 1. 3. Одобрява експертна оценка №2021АО020 на независим лицензиран оценител в размер на 2 800,00 лв. /две хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №669/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.45, с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 553

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 45 кв.м. ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.45/ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – четиридесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 545 кв.м /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване за вилна сграда, при граници и съседи: 81178.41.48, 81178.41.47, 81178.41.46, 81178.41.44, 81178.41.997

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Румен Йорданов Иванов чрез продажба на: 45 кв.м ид.ч /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.45/ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – четиридесет и пет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол, целият с площ 545 кв.м /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване за вилна сграда, при граници и съседи: 81178.41.48, 81178.41.47, 81178.41.46, 81178.41.44, 81178.41.997
 2. Одобрява експертна оценка №2021АО019/02.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 7 180,00 лв. /седем хиляди сто и осемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №670/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  части от обект – общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 12 кв.м. /дванадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –

„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 554

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва част от недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение за офис, с площ 12.00 кв.м /дванадесет квадратни метра/,с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем, сграда-едно/,с предназначение- „Сграда за изкуство и култура“ разположена с поземлен имот,с идентификатор 67800.505.178/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м. /две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“
 2. 2. Общински съвет Созопол на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ помещение за офис , с площ 12.00 кв.м /дванадесет квадратни метра/, с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем, сграда-едно/,с предназначение - „Сграда за изкуство и култура“ разположена с поземлен имот с идентификатор 67800.505.178 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м. /две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“

         2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост  одобрява експертна оценка №2021ЕО098/01.12.2021 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 250,00 лева /двеста и петдесет лева/, без ДДС, която да се използва, като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1.    3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

Докладна записка №671/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект общинска собственост , представляващ помещение-офис с площ от 13 кв.м. /тринадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 555

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, Решение №321/09.02.2021г. на Общински съвет Созопол, като включва част от недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение за офис , с площ 13.00 кв.м /тринадесет квадратни метра/, с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем, сграда-едно/,с предназначение- „Сграда за изкуство и култура“ разположена с поземлен имот с идентификатор 67800.505.178 /ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м./две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“
 2. 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на  части от недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение за офис , с площ 13.00 кв.м /тринадесет квадратни метра/, с вход от юг, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем, сграда-едно/,с предназначение- „Сграда за изкуство и култура“ разположена с поземлен имот с идентификатор 67800.505.178 /ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто седемдесет и осем/ находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 2 103 кв.м. /две хиляди сто и три квадратни метра/, с трайно предназначение – „Урбанизирана“ и НТП – „За друг обществен обект, комплекс“

         2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост  одобрява експертна оценка №2021ЕО097/01.12.2021 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 270 лева /двеста и седемдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1.   3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Докладна записка №672/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.194,  с адрес: община Созопол, село Атия, площ 2 548 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 556

 1. 1. Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 год. на Общински съвет - град Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 503.194 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто деветдесет и четири/, с площ 2 548 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.132, 63015.503.130, 63015.503.195, 63015.503.127, 63015.503.149, 63015.503.181.

           

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.194 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто деветдесет и четири/, с площ 2 548 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и осем квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия с ТПТ:„Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.132, 63015.503.130, 63015.503.195, 63015.503.127, 63015.503.149, 63015.503.181.
 2. Одобрява Експертна оценка № 2021ЕО082/18.10.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 83 950 лв. /осемдесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 Докладна записка №673/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик върху поземлен имот (ПИ), с идентификатор 12975.501.393, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к.8157, ул. “Лазур“ №10, с площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията  (ТПТ): "Урбанизизрана" и начин на трайно ползване (НТП) „Ниско застрояване /до 10м/“. 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 557

 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 ал.9 от Закон за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с №321/09.02.2021г. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 64 кв.м. ид.ч. /шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.393 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - триста деветдесет и три/, целият с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к. 8157, ул. "Лазур" № 10, ТПТ: „Урбанизирана“, НТП: „Ниско застрояване /до 10м/“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 12975.501.572, 12975.501.394, 12975.34.24, 12975.34.3.
 2. Общински Съвет – гр. Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал.1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Златка Михалева Арабаджиева чрез продажба на: 64 кв.м. ид.ч. /шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.393 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот - триста деветдесет и три/, целият с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к. 8157, ул. "Лазур" № 10, ТПТ: „Урбанизирана“, НТП: „Ниско застрояване /до 10м/“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 12975.501.572, 12975.501.394, 12975.34.24, 12975.34.3.
 3. Одобрява експертна оценка №2021ЕП077/06.10.2021 год.. на независим лицензиран оценител в размер на 760 лв. /седемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №677/06.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в

 

Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.133, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 558

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 7 кв.м. ид.ч. /седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.133/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто тридесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 607 кв.м. /шестстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване- „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), при граници и съседи: 63015.506.135, 63015.506.136, 63015.506.134, 63015.506.587, 63015.506.128, 63015.506.131, 63015.506.132

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Румен Тодоров Райчев чрез продажба на: 7 кв.м. ид.ч. /седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.133/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто тридесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 607 кв.м. /шестстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), при граници и съседи: 63015.506.135, 63015.506.136, 63015.506.134, 63015.506.587, 63015.506.128, 63015.506.131, 63015.506.132
 2. Одобрява експертна оценка №2021АО022/02.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 260,00 лв. /двеста и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №682/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Поправка чрез сключването на анекс към Договор за покупко-продажба на

недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год. сключен между Община Созопол и Нора Тодорова Миланова

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 559

 1. 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1,т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, поправя свое решение № 1464 от петдесет и четвърто заседание , проведено на 31 юли 2019г., като вместо текста :

Апартамент № 7 /седем/ - ляв, с площ 73,12 кв.м. /седемдесет и три цяло и дванадесет квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.7 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, квартал - петстотин и две, имот - двеста шестдесет и шест, сграда - едно, обект - седем/, състоящ се от - кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение  и две тераси, ведно с прилежащо  складово помещение № 7 /седем/, с полезна площ 36,62 кв.м. /тридесет и шест цяло шестдесет и два квадратни метра/, ведно с 6,587 % ид.ч. от об.ч. на сградата и правото на строеж върху поземления имот върху който е построена,  находящ се в община Созопол,  град Созопол, п.к. 8130 ул. "Стара планина", бл. 1, вх. Б, ет. 2. ап. 7 /бивш ет. 1, ап. 1/, предназначение на самостоятелния обект  - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.502.266.1.8, 67800.502.266.1.3; под обекта:67800.502.266.1.35, 67800.502.266.1.34, 67800.502.266.1.33; над обекта: 67800.502. 266.1.10“

Да се чете

Апартамент № 7 /седем/ - десен, с площ 73,12 кв.м. /седемдесет и три цяло и дванадесет квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.9 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, квартал - петстотин и две, имот - двеста шестдесет и шест, сграда - едно, обект - девет/, състоящ се от - кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 9 /девет/, с полезна площ 11,56 кв.м. /единадесет цяло и петдесет и шест квадратни метра/, ведно с 6,013 % ид.ч. от об.ч. на сградата и правото на строеж върху поземления имот върху който е построена, с адрес: община Созопол,  град Созопол, п.к. 8130 ул. "Стара планина", бл. 1, вх. Б, ет. 2. ап. 7 /бивш ет. 1, ап. 1/, предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.502.266.1.8; под обекта: 67800.502.266.1.37, 67800.502.266.1.36; над обекта: 67800.502. 266.1.12“

 1. 2. Общински съвет - гр. Созопол разрешава на кмета на Община Созопол да сключи анекс за поправка към Договор за покупко-продажба на недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год., с който да се осъществи корекция на обекта, предмет на договора като самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.7 бъде поправен с този на самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.9
 2. 3. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО092/22.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 55 050 лв. /петдесет и пет хиляди и петдесет лева/ без включен ДДС.
 3. 4. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО093/22.11.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 55 050 лв. /петдесет и пет хиляди и петдесет лева/ без включен ДДС.
 4. 5. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички действия, относно сключването на анекса.

 

Докладна записка №683/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

безвъзмездно отдаване за срок от 1 (една) година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.1.6, с площ 68 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект "За офис",  с адрес: общ. Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 4, ет. 0;

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 560

 1. 1. Общински Съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет - гр. Созопол, като включва следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: Самостоятелен обект в сграда с площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/ и прилежащи части 21,98 кв.м. /двадесет и един цяло деветдесет и осем квадратни метра/, с идентификатор 504.224.1.6 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - едно, самостоятелен обект - шест/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.1, с адрес: община Созопол, гр. Созопол, ул. "Черно море" №1, бл.4, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: "За офис", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2042/03.04.2013 год., вписан в Служба по вписванията  - гр. Бургас, № 86, том 12 рег. 3879 от 12.04.2013 год., със съседни самостоятелни обекти:

-на същия етаж: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5;

-под обекта: 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.4, 67800.504.224.1.2;

-над обекта: 67800.504.224.1.10.

 1. 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 31 от Закон за политическите партии, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал. 4 от Закона за общинската собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползване, за срок от 1 /една/ година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/ и прилежащи части 21,98 кв.м. /двадесет и един цяло деветдесет и осем квадратни метра/, с идентификатор 504.224.1.6 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - едно, самостоятелен обект - шест/, находящ се в сграда с  идентификатор 67800.504.224.1, с адрес: община Созопол, гр. Созопол, ул. "Черно море" №1, бл.4, ет. 0, с предназначение на самостоятелния обект: "За офис", по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2042/03.04.2013 год., вписан в Служба по вписванията  - гр. Бургас, № 86, том 12 рег. 3879 от 12.04.2013 год., със съседни самостоятелни обекти:

-на същия етаж: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5;

-под обекта: 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.4, 67800.504.224.1.2;

-над обекта: 67800.504.224.1.10.

            Всички оперативни и експлоатационни разходи, включително комунални услуги – ток, вода, телефон, и такива свързани с използването, и поддръжката на имота, са за сметка на позлвателя, и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече са заплатени от Община Созопол.

           

 1. 3. Упълномощава Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора.

 

Докладна записка №684/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.459, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 484 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 561

 1. Общински съвет – град Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС), разрешава на кмета на Община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.459 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - четиристотин петдесет и девет/, с площ 484 кв.м. /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.593, 63015.506.219, 63015.506.201, 63015.506.456.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО083/18.10.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 15 950 лв. /петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №685/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.6, с площ от 38,16 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул.

"Републиканска".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 562

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.6 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - шест/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 38,16 кв. м. /тридесет и осем цяло и шестнадесет квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 5,54 % /пет цяло и петдесет и четири процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: 67800.503.573.7.7, 67800.503.573.7.5;

            -под обекта: няма;

            -над обекта: няма;

           

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка с №2021ЕО100/01.12.2021 год. на имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 690 лв. /шестстотин и деветдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.

           

 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

Докладна записка №686/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.7, с площ от 37 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 563

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.7 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект - седем/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 37 кв. м.. /тридесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 5,37 % /пет цяло и тридесет и седем процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: 67800.503.573.7.8, 67800.503.573.7.6;

            -под обекта: няма;

            -над обекта: няма;

           

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява Експертна оценка с №2021ЕО099/01.12.2021 год. на имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.
 2. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №689/07.12.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на община Созопол относно:

Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Наредбата за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Созопол.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 564

 1. I. Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

 

 1. М. П. М. – ЕГН:  от с. Росен, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 2. Р. А. И. - ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 3. З. Г. Д. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 4. М. Р. И. – ЕГН:  от гр. Черноморец; ТЕЛК100% , за закупуване на пневмококова ваксина в размер на 120 /сто и двадесет/ лв.
 5. Е. Я. И. – ЕГН:  от гр. Черноморец, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 6. П. Г. С. – ЕГН:  от с. Крушевец, за извършена гинекологична операция в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лв.
 7. Н. Н.И. – за детето ѝ Я. Т. И., ЕГН:  от с. Равна гора, за оперативна интервенция на дясно око в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 8. К. П. К.- за детето му К. К. К. с ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 9. Р. Д. К. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 10. А. И. Я.- ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 11. Н. Д. Д. – ЕГН:  от с. Зидарово, с диагноза COVID-19, за лечение и закупуване на лекарства в размер на 290 /двеста и деветдесет/ лв.
 12. С. К. П. – ЕГН:  от с. Равадиново, за поставяне на имплант на дясно око в размер на 500 /петстотин/ лв.
 13. Р. И. Ф. – ЕГН:  от с. Равна гора със хронично заболяване, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 14. К. И. К. – ЕГН:  от с. Равна гора, за извършена очна операция в размер на 200 /двеста/ лв.
 15. Й. С. А. – ЕГН:  от с. Равна гора, за извършена очна операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 16. Т. Х. Л. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена очна операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 17. Н. Г. Н. – ЕГН:  от с. Присад, ТЕЛК 100% с чужда помощ с диагноза: Тежка умствена изостаналост, в размер на 500 /петстотин/ лв.
 18. М. И. К. – ЕГН:  от с. Росен, за извършена съдова операция на долен крайник в размер на 600 /шестстотин/ лв.
 19. П. К. Д. – ЕГН:  от с. Росен за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 20. Р. Г. К. – ЕГН:  от гр. Созопол; ТЕЛК 100% с чужда помощ, за проведена рехабилитация в размер на 1620 лв.
 21. Е. К. Ч. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 22. С. А. Х. – ЕГН:  от гр. Созопол, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 23. И. Я. Х.- ЕГН:  от с. Равадиново, за проведени диагностични процедури в размер на 200 /двеста/ лв.
 24. З. С. Х. – ЕГН:  от с. Равадиново, за закупени лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 25. С. В. К. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена очна операция в размер на 100 /сто/ лв.
 26. Н. Л. Н. – ЕГН:  от с. Атия, за извършена ортопедична операция след ПТП в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв.
 27. Л. С. Й. – ЕГН:  от с. Зидарово, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 28. П. И. П. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 80%, за закупуване на лекарства в размер на 300 /триста/ лв.
 29. Н. Д. М. – ЕГН:  от гр. Созопол, за извършена ортопедична операция в размер на 500 /петстотин/ лв.
 30. Р. М. М. – ЕГН:  от с. Зидарово, за закупуване на лекарства в размер на 300 /триста/ лв.
 31. Х. Г. С. – ЕГН:  от с. Присад с ТЕЛК 91%, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 32. Д. Д. М. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 38%, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 33. М. А. М.- ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 54%, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 34. С. Х. Т. – ЕГН:  от с. Габър, за извършена очна операция, в размер на 500 /петстотин/ лв.
 35. З. Ф. А. – ЕГН:  от с. Равадиново с ТЕЛК 50%, за закупуване на лекарства в размер на 200 /двеста/ лв.
 36. С. А. П. – ЕГН:  от гр. Созопол с ТЕЛК 85% , за закупуване на лекарства в размер на 160 /сто и шестдесет/ лв.
 37. З. Х. К. – ЕГН: от с. Зидарово с ТЕЛК 72%, за закупуване на лекарства в размер на 300 /триста/ лв.
 38. К. Х. К. – ЕГН:  от с. Зидарово с ТЕЛК 50%, за закупуване на лекарства в размер на 100 /сто/ лв.
 39. С. З. Д.- за детето ѝ З. Г. Й. с ЕГН:  от гр. Созопол, за проведено лечение в размер на 220 /двеста и двадесет/ лв.
 40. К. Ч. С. – ЕГН:  от с. Атия, за проведено лечение в размер на 500 /петстотин/ лв.
 41. З. Д. И.- ЕГН: от с. Равна гора с ТЕЛК 90%, за прилагане на лекарствен продукт на д. око в размер на 100 /сто/лв.
 42. Р. Д. Н. – ЕГН: от с. Равадиново за извършена очна операция в размер на 200 /двеста/ лв.

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ            

Председател на Общински съвет Созопол

 

    

     

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...